Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 5—Ang Pagtugyan

  MALAPIT sa kap-atan ka adlaw sa tapos matawo si Kristo, si Jose kag si Maria nagdala sa Iya sa Jerusalem, sa pagpahayag sa Iya sa Ginuo, kag sa paghalad sing halad. Ini suno sa kasugoan sang mga Judio, kag subong tal-os kay Kristo, ini dapat magsunod sa kasugoan sa tanan nga bahin. Ginpatuman na Sia sa hilikuton nahanungod sang pagtuli subong pasalig sang Iya pagkamatinumanon sa kasugoan.AK1 47.1

  Subong halad para sa iloy, ang kasugoan nagakinahanglan sang isa ka kordero nga nagaedad sing isa ka tuig para sa halad nga sinunog, kag isa ka tukmo ukon salampati subong halad tungod sa sala. Apang ang kasugoan nagatugot nga kon ang mga ginikanan tama gid kaimol sa pagdala sing isa ka kordero, ang duha ka tukmo ukon kuyabog nga salampati, ang isa para sa halad nga sinunog, kag ang isa subong halad tungod sa sala, sarang mabaton.AK1 47.2

  Ang mga halad nga ginadala sa Ginuo kinahanglan wala gid sing dagta. Ini nga mga halad nagatiglawas kay Kristo, kag gikan sini, maathag nga si Jesus gid sa Iya kaugalingon hilway gikan sa kasawayan sa lawas. Sia among halad nga “walay kasawayan kag walay dagta.” 1 Pedro 1:19. Ang Iya kalawasan wala madagtai sang san ano nga kasawayan; ang Iya lawas mabakod kag maayo. Kag sa Iya bug-os nga kabuhi, nagkabuhi Sia nga nagasunod sa mga kasugoan sang kinaugali. Sa lawas kag sa espiritu, Sia among isa ka huwaran sang buot sang Dios nga mangin-amo ang tanan nga tawo paagi sa pagtuman sang Iya mga kasugoan.AK1 47.3

  Ang pagtugyan sang panganay nagsugod sa labing maaga nga mga panag-on. Ang Dios nagsaad sa paghatag sang Panganay sang langit sa pagluwas sa makasasala. Ini nga hatag kinahanglan pagkilalahon sa tanan nga panimalay bangod sa pagtugyan sang panganay nga anak. Kinahanglan sia itugyan sa pagkasaserdote, subong tiglawas ni Kristo sa tunga sang mga tawo.AK1 48.1

  Sang pagluwas sa Israel gikan sa Ehipto, ang pagtugyan sang panganay sa liwat ginsugo. Samtang yara sa kahiulipnan ang mga inanak ni Israel sa mga Ehiptohanon, ang Ginuo nagsugo kay Moises sa pagkadto kay Paraon, kag magsiling, “Amo ini ang ginasiling sang Ginuo, Ang Israel Akon anak nga panganay, kag nagasiling Ako sa imo, “Tugoti sa paglakat ang Akon anak agod nga magalagad sia sa Akon; kon magdumili ka sa pagpalakat sa iya, yari karon, patyon Ko ang imo anak nga lalaki nga panganay.” Ex. 4:22, 23.AK1 48.2

  Ginhatag ni Moises ang iya balita; apang ang sabat sang bugalon nga hari amo, “Sin-o bala ang Ginuo, nga magpamati ako sa Iya tingog kag magpalakat sang Israel?” Ex. 5:2. Nagapangabudlay ang Ginuo para sa Iya mga tinawo paagi sa talandaan kag kalatingalahan, nga nagapadala sang makahahadlok nga mga paghukom sa ibabaw ni Paraon. Sang ulihi ang manoglaglag nga manogtunda ginsugo sa pagpilas sang panganay sa tawo kag sa sapat sa tunga sang mga Ehiptohanon. Agod ang mga Israelinhon pagluwason, ginsugo sila sa pagbutang sa mga bakalan sang ila mga puertahan sang dugo sang gin-ihaw nga kordero. Ang tagsa ka balay kinahanglan may tanda, agod nga kon ang manogtunda magkari sa iya bulohaton sa pagpamatay, sarang sia makaligad sa mga puloy-an sang mga Israelinhon.AK1 48.3

  Sa tapos mapadala ining paghukom sa ibabaw sang Ehipto, ang Ginuo naghambal kay Moises, “Pakabalaana sa Akon ang tanan nga panganay, . . . sa tawo kag sa sapat: Akon sia;” “sang adlaw nga Akon ginpatay ang tanan nga panganay sa duta sang Ehipto ginpakabalaan Ko nga sa Akon ang tanan nga panganay sa Israel, sa tawo kag sapat; Akon sila; Ako amo ang Ginuo.” Ex. 13:2; Num. 3:13. Sa tapos natukod ang pag-alagdan sa tabernakulo, ang Ginuo nagpili sang kabikahan ni Lebi sa duog sang panganay sang tanan nga Israel sa pag-alagad sa santuaryo. Apang ang panganay sa gihapon kinahanglan kabigon subong iya sang Ginuo, kag kinahanglan baklon paagi sa gawad.AK1 49.1

  Gani ang kasugoan sa pagpahayag sang panganay ki-nahanglan may kahulogan sing pinasahi. Samtang ini amo ang isa ka handumanan sang makatilingala nga pagluwas sang Ginuo sang mga inanak sang Israel, nagalandong man sia sang labi kadako nga kaluwasan nga pagabuhaton sang bugtong nga Anak sang Dios. Subong nga ang ginwisik nga dugo sa bakalan sang puertahan nakaluwas sa panganay sang Israel, subong man sini, ang dugo ni Kristo may gahom sa pagluwas sang kalibutan.AK1 49.2

  Niyan daw ano nga kahulogan ang yara sa pagpahayag kay Kristo! Apang ang saserdote indi makakita lapos sa kumbong; indi sia makabasa sang tinago sa likod. Ang pagpahayag sang mga lapsag among ordinaryo nga talan-awon. Adlawadlaw ang saserdote nagabaton sing gawad nga kuarta samtang ang mga lapsag ginapahayag sa Ginuo. Adlawadlaw nagapadayon sia sing regular sa iya hilikuton, nga daw wala nagasapak sa mga ginikanan ukon mga anak, luwas kon nakita niya ang kapahayagan sang manggad ukon mataas nga ranggo sang mga ginikanan. Si Jose kag si Maria mga imol; kag sang pagkari nila upod sang bata, nakita lamang sang saserdote ang lalaki kag ang babae sa panapton sang taga-Galilea, kag sa labing kubos nga sapot. Wala gid sing ano sa ila dagway nga pagkawilihan, kag naghatag lamang sila sing halad nga ginahalad sang labi kaimol nga mga tawo.AK1 49.3

  Ang saserdote nagapadayon sa iya seremonya nga hilikuton. Ginkuha niya ang bata sa iya butkon, kag ipahayag sa atubangan sang halaran. Sa tapos niya mabalik ang bata sa iloy, ginsulat niya ang ngalan “Jesus” sa linukot nga tulon-an para sa mga panganay. Wala niya paghunahonaa, samtang ang bata yara sa iya butkon, nga amo sia ang Halangdon sang langit, ang Hari sang Himaya. Ang saserdote wala maghunahona nga ining bata amo ang Isa nga nahanungod sa Iya nagsulat si Moises, “Ang isa ka manalagna bangunon sang Ginuong Dios sa inyo gikan sa tunga sang inyo mga kautoran kaangay sa Akon. Sa Iya magapamati kamo sa tanan nga ipamulong Niya sa inyo.” Binu. 3:22. Wala sia maghunahona nga ining bata amo Sia, nga ang Iya himaya ginpangayo ni Moises nga pagtan-awon. Apang ang Isa nga labi pa kay Moises yara sa butkon sang saserdote; kag sang pagsulat niya sang ngalan sang bata sa tulonan, nagasulat sia sang ngalan sang Isa nga among sadsaran sang bug-os nga bulohaton sang Judio. Ina nga ngalan amo ang mangingarantiya sang iya kamatayon; kay ang sistema sang mga halad kag dulot nagadaan; ang simbolo halos nakalambot sa iya ginalandungan, kag ang landong sa iya lawas.AK1 50.1

  Ang Shekinah nagtaliwan gikan sa santuaryo, apang sa Bata sa Betlehem ginkumbong ang himaya nga sa atubangan sini nagayaob ang mga manogtunda. Ang walay ihibalo nga lapsag among kaliwat nga ginsaad, nga sa Iya ang nahauna nga halaran sa gawang sang Eden nagatudlo. Ini amo ang Silo, ang manoghatag sang paghidaet. Sia amo ang naghambal kay Moises AKO AMO. Sia amo ang haligi nga panganod kag kalayo nga nagatuytoy sa Israel. Ini amo Sia ang gintagna sang mga manogtulok sing madugay na. Sia amo ang Bililhon sang tanan nga pungsod, ang Gamot kag Panganay ni David, kag ang Masilaw nga Bituon sa Kaagahon. Ang ngalan sinang walay masarangan nga lapsag, nga ginsulat sa tulon-an sang Israel, nga nagapahayag nga Sia aton utod, among paglaom sang tawo. Ang bata nga sa iya ang inoggawad nga kuarta ginbayad, amo Sia nga magabayad sang inoggawad tungod sa sala sang bug-os nga kalibutan. Sia among matuod nga “pinakamataas nga saserdote sa balay sang Dios,” ang ulo sang “nagapadayon. . . nga pagkasaserdote,” manogpatunga sa “tuo sang Pagkahalangdon sa hitaas.” Heb. 10:21; 7:24; 1:3.AK1 50.2

  Ang mga butang nga espirituhanon ginahangop sing espirituhanon. Sa templo ang Anak sang Dios gintugyan sa bulohaton nga tungod sini nagkari Sia. Ang saserdote nagtulok sa Iya kaangay sang iya ginabuhat sa bisan kay sin-o nga bata. Apang wala sapayan nga wala sia sing nakita ukon ginbatyag nga pinasahi, ang buhat sang Dios sa paghatag sang Iya Anak sa kalibutan ginkilala. Ini nga hitabo wala magligad sa wala sing nakakilala kay Kristo. “May tawo sa Jerusalem nga ang iya ngalan si Simeon, kag ining tawo matarong kag mainampuon, nga nagahulat sang paglipay sang Israel, kag ang Espiritu Santo yara sa iya. Kag ginbugna sa iya sang Espiritu Santo nga indi sia makaagom sing kamatayon sa wala pa niya makita ang Kristo sang Ginuo.”AK1 51.1

  Sang nagasulod si Simeon sa templo, nakita niya ang isa ka panimalay nga nagapahayag sang ila panganay nga anak sa atubangan sang saserdote. Ang ila dagway nagapahayag sang ila kaimulon; apang nahangpan ni Simeon ang pagpaandam sang Espiritu, kag ginpatalupangod sia nga ang lapsag nga ginapahayag sa Ginuo amo ang Paglipay sang Israel, Isa nga iya ginhandom sa pagtan-aw. Sa nagakatingala nga saserdote, si Simeon nagapakita subong isa ka tawo nga ginkunyag sa dako nga kalipay. Ang bata ginbalik kay Maria, kag ginkuha niya ini sa iya butkon kag ipahayag sa Dios, samtang ang kalipay nga wala gid niya sadto pagbatyaga, nagdapo sa iya kalag. Kag sang ginbayaw niya ang bata nga Manlulowas ayon sa langit, nagsiling sia, “Ginuo, pataliwana karon sa paghidait ang Imo ulipon, suno sa Imo pulong; kay ang akon mga mata nakakita sang Imo kaluwasan nga gin-aman Mo sa atubangan sang tanan nga katawohan, isa ka kapawa nga bugna sa mga hentil, kag himaya sa Imo katawohan nga Israel.”AK1 51.2

  Ang espiritu sang tagna yara sa ibabaw sini nga tawo sang Dios, kag samtang si Jose kag si Maria nagatindog sa luyo, nga nagakatingala sa iya mga pulong, ginpakamaayo niya sila, kag nagsiling kay Maria, “Yari karon, ining bata ginabutang nga kahigayunan sa pagkapukan kag pagbangon sang kadam-an sa Israel, kag tanda nga suayon (kag isa ka espada magalapos sa imo kaugalingon nga kalag), agod nga ang mga hunahona sang madamong tagipusoon mapadayag.”AK1 53.1

  Si Ana, isa man ka manalagna, nagsulod kag nagpalig-on sang pamatuod ni Simeon nahanungod kay Kristo. Sang paghambal ni Simeon, nag-iwag sa iya nawong ang himaya sang Dios, kag gin-ula niya ang tinagipusoon nga pagpasalamat tungod nga gintugotan sia sa pagtanaw kay Kristo nga Ginuo.AK1 53.2

  Ining kubos nga mga manogsimba wala magtuon sang mga tagna sa walay pulos. Apang yadtong may palangakuan subong mga manoggahom kag saserdote sa Israel, walay sapayan nga sila man may hamili nga mga pahayag sang tagna, wala nagalakat sa dalan sang Ginuo, kag ang ila mga mata wala pagbuksi sa pagtan-aw sang Kapawa sang kabuhi.AK1 53.3

  Subong man sini karon. Ang mga hitabo nga ang pagtalupangod sang bug-os nga langit, nasentro, wala mahangpi, ang ila pag-abot wala mahibaloi, sang mga balaan nga mga pangulo kag mga manogsimba sa balay sang Dios. Ang mga tawo nagakilala kay Kristo sa maragtas, samtang nagatalikod sila gikan sa buhi nga Kristo. Si Kristo sa Iya pulong nga nagatawag sa paghalad sang kaugalingon, sa imol kag nagaantos nga nagaampo nga pagtabangan, sa bulohaton sang pagkamatarong nga nagalakip sang kaimulon kag pangabudlay kag kahuloy-an, indi ginabaton karon sing labi kahanda sang sa pagbaton sa Iya sang napulogwalo ka gatos ka tuig nga nagligad.AK1 54.1

  Nagpamalandong si Maria sang kalaparon kag kalayuon sang tagna ni Simeon. Samtang nagatulok sia sa bata sa iya butkon, ang nadumdoman nga mga pulong nga ginhambal sang mga manogpahalab sa Betlehem, napun-an sia sang mapinasalamaton nga kalipay kag masanag nga paglaom. Ang mga pulong ni Simeon nagdala sa iya panghunahona sang pinamulong nga tagnaanon ni Isaias: “May magaguwa nga salingsing gikan sa tuod ni Jesse, kag isa ka sanga gikan sa iya mga gamot magapamunga. Kag magadulog sa iya ang Espiritu sang Ginuo, ang espiritu sang kaalam kag paghangop, ang espiritu sang laygay kag kusog, ang espiritu sang ihibalo kag sang kahadlok sa Ginuo . . . “Ang pagkamatarong manginwagkos sang iya hawak, kag ang katutom manginwagkos sang iya balikawang.” “Ang katawohan nga naglakat sa kadudolman nakakita sing dako nga kapawa; ang mga nagpuyo sa duta sang landong sang kamatayon, ang kapawa nagsilak sa ila. . . . Kay sa aton natawo ang isa ka bata, sa aton ginhatag ang isa ka anak nga lalaki; kag ang pagbulot-an mangin sa Iya abaga, kag tawgon ang Iya ngalan Makatilingala nga Manoglaygay, Dios nga Gamhanan, Amay nga Nagapadayon, Prinsipe sang Paghidait” Isa. 11:1-5; 9:2-6.AK1 54.2

  Apang si Maria wala makahangop sang bulohaton ni Kristo. Gintagna ni Simeon nahanungod sa Iya, subong isa ka kapawa sa pag-iwag sa mga hentil, subong isa ka himaya sa Israel. Gani ang mga manogtunda nagbantala sang pagkatawo sang Manlulowas subong balita nga masadya sa tanan nga katawohan. Nagtinguha ang Dios sa pagtadlong sang makitid nga paghangop sang mga Judio sang bulohaton sang Mesias. Buot Niya nga ang mga tawo magtulok sa Iya indi lamang subong manogluwas sang Israel, kundi subong Manunobos sang kalibutan. Apang kinahanglan magligad ang madamo nga tuig sa wala pa, bisan ang iloy ni Jesus, maghangop sang Iya bulohaton.AK1 55.1

  Si Maria nagapaabot sang pagkari sang Mesias sa trono ni David, apang wala niya makita ang pagbatas sang pag-antos nga paagi sini kinahanglan sia daugon. Bangod kay Simeon ginapahayag nga ang Mesias kinahanglan indi pagsablagan sa pagkadto sa kalibutan. Sa mga pulong ni Maria, “isa ka espada magalapos sa imo kaugalingon nga kalag,” ang Dios sa Iya mahinuklogon nga kaluoy nagahatag sa iloy ni Jesus sing paghangop nahanungod sang kasakit nga tungod sa Iya ginsugoran na niya sa paglulan.AK1 55.2

  “Yari karon,” ang pulong ni Simeon, “ining bata ginabutang nga kahigayunan sa pagkapukan kag pagbangon sang kadam-an sa Israel, kag tanda nga suayon.” Kinahanglan mapukan yadtong buot magbangon. Kinahanglan kita mapukan sa Bato kag pagdugmukon sa wala pa kita sarang mabayaw kay Kristo. Ang kaugalingon kinahanglan isikway, ang bugal kinahanglan paubson, kon buot kita sa paghibalo sang himaya sang espirituhanon nga ginharian. Ang mga Judio indi magbaton sang ka- dungganan nga madangat paagi sa pagpaubos. Busa, indi sila magbaton sang ila Manunobos. Sia among tanda nga pagasuayon.AK1 55.3

  “Agod nga ang mga hunahona sang madamong tagipusoon mapadayag.” Sa kapawa sang kabuhi sang Manlulowas, ang tagipusoon sang tanan, bisan kutob sa Manunoga tubtob sa prinsipe sang kadudolman, ginapahayag. Si Satanas nagpahayag sa Dios subong maiyaiyahon kag mapiguson, subong nagaangkon sang tanan kag wala sing ginahatag, subong nagakinahanglan sang pag-alagad sang Iya nga mga tinuga para sa Iya kaugalingon nga himaya, kag nga wala nagabuhat sang pag-antos para sa ila kaayuhan. Apang ang dulot sang Kristo nagapakita sang tagipusoon sang Amay. Nagapamatuod ini nga ang mga hunahona sang Dios ayon sa aton among “sang paghidaet kag indi sang malaot.” Jer. 29:11. Ini nagapahayag nga samtang ang dumot sang Dios batok sa sala makusog subong sang kamatayon, ang Iya gugma sa makasasala makusog labi pa sa kamatayon. Sa nasugoran Niya ang aton pagtubos, indi Niya pagpaligaron ang bisan ano, bisan kon daw ano kamahal, nga kinahanglan sa pagtapos sang Iya bulohaton. Wala sing kamatuoran nga importante sa aton kaluwasan ang ginapunggan, wala sing kalatingalahan sang kaluoy ang ginapatumbayaan, wala sing diosnon nga galamiton ang ginligaran nga wala paggamita. Ang kahamuot ginasampaw sa kahamuot, ang dulot sa dulot. Ang bug-os nga bahandian sang langit ginabuksan sa sadtong nagatinguha sa pagluwas. Sa tapos Niya matipon ang kamanggaran sang uniberso, kag nabuksan ang mga tuburan sang walay katubtoban nga gahom, ginhatag Niya sila tanan sa kamot ni Kristo kag magsiling, Tanan ini para sa tawo. Gamita ining mga dulot sa pagpatalupangod sa iya nga wala sing gugma nga maglabaw pa sang sa Akon sa duta ukon sa langit. Ang Iya labing dako nga kalipay makita sa paghigugma sa Akon.AK1 56.1

  Sa krus sa Kalbaryo, ang gugma kag ang pagkamaiyaiyahon nagatindog nga nagatamparay. Diri ang ila pinasahi nga pagpahayag. Nagkabuhi si Kristo lamang sa paglipay kag sa pagpakamaayo, kag sa pagbutang sa Iya kamatayon, si Satanas nagpakita sang iya kalaot sang iya pagdumot batok sa Dios. Ginpaathag niya nga ang matuod nga tinutoyo sang iya pagribok amo ang pagpukan sa Dios, kag sa paglaglag sa Iya paagi sadtong ginpahayagan sang gugma sang Dios.AK1 57.1

  Paagi sa kabuhi kag kamatayon ni Kristo, ang mga hunahona sang mga tawo ginapakita. Kutob sa pasungan tubtob sa krus, ang kabuhi ni Jesus among isa ka pana* wag sa pagtugyan sang kaugalingon, kag sa pag-ambit sa pag-antos. Naghublas ini sang mga tinutoyo sang mga tawo. Nagkari si Jesus upod sang kamatuoran sang langit, kag ang tanan nga nagapamati sa tingog sang Espiritu Santo ginabutong pakadto sa Iya. Ang mga manogsimba sang kaugalingon iya sang ginharian ni Satanas. Sa ila panimuot ayon kay Kristo, ang tanan magapakita kon diin nga luyo magatindog sila. Kag sa sini nga bagay ang tagsatagsa magahukom sang iya kaugalingon.AK1 57.2

  Sa katapusan nga adlaw sang paghukom, ang tagsa ka kalag nga mawala, magahangop sang kinaugali sang iya kaugalingon nga pagsikway sang kamatuoran. Ang krus paga ipahayag, kag ang iya matuod nga kahulogan makita sang tagsa ka hunahona nga ginbulag bangod sa paglapas. Sa atubangan sang palanan-awon sang Kalbaryo upod sang iya misterioso nga Biktima, ang mga makasasala magatindog nga tinagudilian. Ang tagsa ka butig nga pamalibad pagadulaon. Ang tawhanon nga pagkamalalison magapakita sang iya makangilil-ad nga karakter. Pagatan-awon sang mga tawo kon ano ang ila ginpili. Ang tagsa ka kamatuoran kag sayop nga ginpangduhadohaan sa madugay nga kasaba, niyan pagaipaathag. Sa paghukom sang uniberso, ang Dios magatindog nga indi mabasol tungod sang pagtuaw ukon pagpadayon sang kalaot. Pagaipahayag nga ang diosnon nga mga sugo indi galamiton sa pagpakasala. Wala sing kasawayan sa pagbulot-an sang Dios, wala sing kabangdanan sa pagkadula sang gugma. Kon ang panghunahona sang tanan nga tagipusoon pagaipadayag, ang matinumanon kag ang malalison magahiusa sa pagsiling, “Matarong kag matuod ang Imo mga dalanon, O Hari sang mga balaan! Sin-o bala ang indi mahadlok kag indi maghimaya sang Imo ngalan, O Ginuo? . . . kay ang Imo mga paghukom napahayag.” Bug. 15:3, 4.AK1 57.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents