Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 9—Mga Adlaw Sang Pagsumponganay

  KUTOB sa labing maaga nga mga tuig ang bata nga Judio ginalibutan sang mga tulomanon sang mga rabbi. Ang matul-id nga mga pagsulondan ginapatuman sa tagsa ka buhat, tubtob sa labing diutay nga butang sang kabuhi. Sa idalom sang manunodlo sang sinagoga, ang mga pamatan-on ginatudloan sang dimaisip nga mga tulomanon nga ila ginapaabot, subong tunay nga Israelinhon, sa pagbantay. Apang wala magkawili si Jesus sa sining mga butang. Kutob sa pagkabata nagginawi Sia sing makinaugalingon gikan sa mga kasugoan sang mga rabbi. Ang mga Kasulatan sang Daan nga Katipan ginatun-an Niya sa walay langan, kag ang mga pulong, “Amo ini ang ginasiling sang Ginuo,” sa gihapon yara sa Iya mga bibig.AK1 95.1

  Sa nagasugod sa pagbukas ang kahimtangan sang mga tawo sa Iya painoino, nakita Niya nga ang mga tulomanon sang katilingban kag ang tulomanon sang Dios sa walay langan nagabanggianay. Ang mga tawo nagapahilayo gikan sa pulong sang Dios, kag nagabayaw sang mga teoriya nga ila ginpatok sa ila kaugalingon. Ginabantayan nila ang pinalatunlaton nga mga seremonya nga wala sing gahom. Ang ila pag-alagdan among sulitsulit lamang nga seremonya; ang balaan nga mga kama- tuoran nga ginatuyo sa pagtudlo ginatago gikan sa mga manogsimba. Nakita Niya nga sa ila walay pagtuo nga mga pag-alagdan indi nila makita ang paghidaet. Wala nila mahibaloi ang kahilwayan sang espiritu nga magaabot sa ila bangod sa pag-alagad sa Dios sa kamatuoran. Nagkari si Jesus sa pagtudlo sang kahulogan sang pagsimba sa Dios, kag indi Sia sarang makatugot sang pagimonay sang tawhanon nga mga tulomanon kag sang diosnon nga palatukoran. Wala Niya ginaatake ang mga palatukoran ukon mga buhat sang maalam nga mga manunodlo; apang sang ginsabdong tungod sang Iya kaugalingon nga mga pamatasan, ginpahayag Niya ang pulong sang Dios sa pagpakamatarong sang Iya pagginawi.AK1 95.2

  Sa tagsa ka malulo kag mapailubon nga paagi, gintinguhaan ni Jesus ang pagpahamuot sadtong Iya masugata. Tungod nga tama sa Iya kalulo kag mahinay, ang mga eskriba kag mga tigulang naghunahona nga mahapos Sia mainpluensia sang ila pagtulon-an. Ginapilit nila Sia sa pagbaton sang mga pagsulondan kag pinalatunlaton nga mga sugid nga ginpaalinton halin sa dumaan nga mga rabbi, apang nagpangayo Sia sang ila kagamhanan sa Balaan nga Kasulatan. Magapamati Sia sang tanan nga pulong nga nagikan sa baba sang Dios; apang indi Sia sarang makatuman sang mga ginapatok sang mga tawo. Daw nahibaloan ni Jesus ang mga Kasulatan kutob sa ginsugoran tubtob sa katapusan, kag ginpahayag Niya sila sa ila matuod nga kahulogan. Nahuya ang mga rabbi nga pagtudloan sang isa ka bata. Nagasiling sila nga ila bulohaton ang pagsaysay sang mga Kasulatan, kag nga duog Niya ang pagbaton sang ila kasaysayan. Nagkalaakig sila nga magsumpong Sia sa ila mga pulong.AK1 96.1

  Nahibaloan nila nga wala sing kagamhanan ang sarang makita sa Kasulatan sa pagsakdag sang ila mga pinalatunlaton. Nakilala nila nga sa ihibalo espirituhanon si Jesus labaw sa ila sing tama kalayo. Apang akig sila tungod nga indi Sia magtuman sang ila ginamando. Tungod indi sila makapatalupangod sa Iya, ginpangita nila si Jose kag si Maria, kag ipahamtang sa atubangan nila ang Iya indi pagtuman. Sa sini nga bagay nag-antos Sia sing pagsaway kag pagsabdong.AK1 96.2

  Sa maaga gid nga edad, nagsugod si Jesus sa pagtukod sing kinaugalingon sang Iya karakter, kag bisan pa ang pagtahod kag paghigugma para sa Iya mga ginikanan indi sarang makabalabag sa Iya sa pagtuman sang pulong sang Dios. “Nasulat na” amo ang Iya katarungan sa tagsa ka buhat nga magtuhay sa mga pamatasan sang panimalay. Apang ang inpluensia sang mga rabbi nagapapait sang Iya kabuhi. Bisan pa sa Iya pagkapamatan-on kinahanglan Sia magtuon sang mabudlay nga leksyon sa paghipos kag pagbatas sing mapailubon.AK1 97.1

  Ang Iya mga utod, subong nga ginatawag nga mga anak ni Jose, nagaapin sa mga rabbi. Nagasiling gid sila nga ang mga pinalatunlaton kinahanglan pagtumanon, subong mga tulomanon sang Dios. Ginakabig nila ang mga palatukoran sang mga tawo sing labi kataas sang sa pulong sang Dios, kag ginagamohan sila sang maathag nga pagpahayag ni Jesus sang ginkalainan sa tunga sang butig kag matuod. Ang Iya matul-id nga pagtuman sang kasugoan sang Dios ginahimalaot nila subong balingag. Nakibot sila sang ihibalo kag kaalam nga ginpakita Niya sa pagsabat sa mga rabbi. Nahibaloan nila nga wala Sia makabaton sing mga pagtudlo gikan sa mga maalam nga mga tawo, apang wala sila sing mahimo kundi ang pagtalupangod nga Sia isa ka manunodlo sa ila. Ginakilala nila nga ang Iya tinun-an labi pa kataas nga sari sang sa ila kaugalingon. Apang wala nila mahangpi nga makapalapit Sia sa kahoy sang kabuhi, isa ka tuburan sang pagkilala nga wala nila mahibaloi.AK1 97.2

  Si Kristo wala nagapahain sang Iya kaugalingon, kag nagahatag Sia sing pinasahi nga kasandaran sa mga Fariseo bangod sa pagpalayo sa sining bagat gikan sa ila matul-id nga mga pagsulondan. Nakita Niya nga ang duog sang relihiyon nakudalan sang mataas sang kudal nga maiyaiyahon sa bagay nga nangintama kabalaan nga butang para sa matagadlaw nga kabuhi. Ining mga dingding nga nagaulot, ginrumpag Niya. Sa Iya pagpaimpon sa mga tawo, wala Sia nagapamangkot, Ano ang imo relihiyon? Sa ano nga iglesia nagaimpon ka? Ginagamit Niya ang Iya manogbulig nga kamot sa kaayuhan sang tanan nga nagakinahanglan sing bulig. Sa baylo nga magtago sang Iya kaugalingon sa isa ka selda sang ermitanyo agod sa pagpahayag sang Iya langitnon nga karakter, nagpangabudlay Sia sing hanuot para sa mga tawo. Gintudlo Niya ang palatukoran nga ang relihiyon sang Biblia indi amo ang pagpakamatay sang lawas. Gintudlo Niya nga ang putli nga relihiyon kag wala sing dagta wala nagakahulogan sang pat-od nga mga tion kag pinasahi nga mga hitabo. Sa tanan nga tion kag sa tai nan nga duog ginpakita Niya ang mahigugmaon nga kabalaka sa mga tawo, kag ginpaiwag Niya palibot Niya ang kapawa sang malipayon nga katutom. Tanan ini nangin-isa ka pagsabdong sa mga Fariseo. Ini nagapahayag nga ang pagtoluohan indi maiyaiyahon, kag nga ang ila balatianon nga debosyon sa kaayuhan personal malayo gikan sa matuod nga pagkadiosnon. Ini nagpukaw sang ila kaawayon batok kay Jesus, sa bagay nga nagtinguha sila sa pagpilit sa Iya agod magsunod Sia sa ila mga pagsulondan.AK1 97.3

  Nagpangabudlay si Jesus sa pagtabang sa tanan nga kahimtangan sang pag-antos nga Iya makita. May diutay Sia nga kuarta nga mahatag, apang masunson ginadumilian Niya ang Iya kaugalingon sa pagkaon agod sa pagtabang sa sadtong may labi nga kinahanglan sang sa Iya. Ang Iya mga utod nagabatyag nga ang Iya inpluensia nagasumpong sing tama sa ila. May Iya Sia nga maayo nga ihibalo nga wala sa ila ang may iya, ukon nagahandom paghupot. Kon maghambal sila sing buka- ras sa imol, kag manubo nga mga tinguha, si Jesus nagapangita sini sa ila kag maghambal sa ila sing mga pulong sa pagpabaskog. Sa sadtong may kinahanglan magahatag Sia sing isa ka tagayan sang mabugnaw nga tubig, kag sing mahinay ginbutang Niya ang Iya kaugalingon nga pagkaon sa ila kamot. Sa nagatabang Sia sang ila mga pag-antos, ang mga kamatuoran nga Iya ginatudlo ginasimbugan sang Iya buhat sa kaluoy, kag sa sini nga bagay ginasalsal sa hunahona.AK1 98.1

  Tanan ini wala nagapahamuot sa Iya mga utod. Tungod magulang sila kay Jesus, nagbatyag sila nga kinahanglan Sia magpaidalom sa ila pagmando. Nagsumbong sila batok sa Iya tungod sa paghunahona nga labaw Sia sa ila, kag ginsabdong nila Sia sa pagpahamtang sang Iya kaugalingon labaw sa ila mga manunodlo kag saserdote kag mga gumalahom sang banwa. Masunson ginapahog kag ginatinguhaan nila sa pagpahadlok sa Iya; apang nag-agi Sia sa tunga nila kag himuon ang mga Kasulatan nga Iya tuytoy.AK1 99.1

  Ginahigugma ni Jesus ang Iya mga utod, kag ginahimuan Niya sila sang kalulo nga walay langan; apang nahisa sila kag nagapakita sang pat-od nga pagkadimatinuohon kag pagtamay. Indi sila makahangop sang Iya pagginawi. Tama kadako nga mga pagsumpong nagapahayag sang ila kaugalingon kay Jesus. Diosnon Sia nga Anak sang Dios, kag wala sapayan, isa Sia ka walay masarangan nga bata. Ang Manunoga sang mga kalibutan, ang duta Iya apang ang kaimulon nagapat-in sang Iya eksperiensia sa kabuhi sa tagsa ka tikang. May Iya Sia nga pagkadungganon kag personalidad nga lain sing bug-os sa dutan-on nga bugal kag pagpakaamo; wala Sia nagatinguha sang pagkadako nga kalibutanon, kag bisan sa labing manubo nga palangakuan malipayon Sia. Ini nagpaakig sa Iya mga utod. Indi sila sarang makahangop sang Iya walay langan nga kalinong sa idalom sang pagtilaw kag kinawad-on. Wala nila mahibaloi nga tungod sa aton nangin-imol Sia agod nga “paagi sa Iya pagkaimol manginmanggaranon kamo.” 2 Cor. 8:9. Indi maglabi ang ila sarang mahangop sang tinago sang Iya bulohaton sang sa mahangpan sang mga abyan ni Job nahanungod sang iya pagpaubos kag pag-antos.AK1 99.2

  Wala mahangpi sang Iya mga utod si Jesus tungod nga indi Sia kaangay nila. Ang Iya talaksan indi ila talaksan. Sa pagtulok sa mga tawo nagtalikod sila sa Dios, kag wala sila sang Iya gahom sa ila kabuhi. Ang dagway sang relihiyon nga ila ginabantayan indi sarang makabalhin sang karakter. Nagabayad sila sang “ikapulo sang hierbabuena kag sang anis kag sang comino,” apang ginaligaran ang “pagsulondan sang kasugoan nga dalagko pa, ang katarungan kag ang kaluoy kag pagtuo.” Mat. 23:23. Ang huwaran ni Jesus nagapaakig sa ila sa walay langan. Isa lamang ka butang ang Iya ginadumtan sa kalibutan, kag ina amo ang sala. Indi Sia sarang makasaksi sang isa ka buhat nga sayop sa wala sing sakit nga indi gid sarang mahimo ang pagtabon. Sa tunga sang mga salimpapaw, nga ang ila pagkabalaan nga dagway nagatago sang gugma sa sala, kag sang karakter sa diin ang kakugi tungod sa himaya sang Dios among labaw sa walay langan, ang ginkalainan indi sarang masayopan. Tungod nga ang kabuhi ni Jesus nagahimalaot sang kalaot, ginasumpong Sia sa puloy-an kag guwa. Ang Iya pagkadilimaiyaiyahon kag katarong ginahambal upod sang pagyubit. Ang Iya pagkamabinatason kag kalulo ginakabig nga matalaw.AK1 100.1

  Sa kapaitan nga nahulog sa kapalaran sang tawhanon, wala sing bahin nga wala matilawi ni Kristo. May yara sadtong nagtinguha sa pagtamay sa Iya tungod sang Iya pagkatawo, kag bisan sa Iya pagkabata kinahanglan Sia magsugata sang mayubiton nga pagtulok kag malaot nga paghinutikhutik. Kon abi nagbalos Sia bangod sa isa ka pulong ukon pagtulok nga dimapailubon, kon abi kon nagbalos Sia bisan isa ka sayop nga buhat, kuntani nahulog Sia subong isa ka himpit nga huwaran. Sa sini nga bagay kuntani nahulog Sia sa pagtuman sang piano para sa pagtubos sa aton. Kon abi nagtuad Sia nga may yara nga pamalibad sa sala, si Satanas kuntani nagdaog, kag ang kalibutan nadula sing dayon. Amo ini ang kabangdanan kon ngaa nagpangabudlay ang manunolay sa pagpabudlay sang Iya kabuhi agod sarang Sia matuytoyan sa pagpakasala.AK1 100.2

  Apang sa tagsa ka pagsulay may isa Sia ka sabat, “Nasulat na.” Talagsa Sia nagasabdong sang bisan ano nga buhat nga sayop sang Iya mga utod, apang may iya Sia nga isa ka pulong gikan sa Dios nga igahambal sa ila. Masunson ginasumbong Sia subong talawan tungod sang Iya pagdumili sa pag-upod sa ila sa buhat nga ginadumilian; apang ang Iya sabat amo, Nasulat na, “Ang kahadlok sa Ginuo, ina amo ang kaalam, kag ang pagtalikod sa malaot amo ang paghangop.” Job 28:28.AK1 102.1

  May yara nga nagapangita sa pagbuylog sa Iya, nga nagabatyag sing paghidaet sa Iya atubangan; apang madamo ang nagalikaw sa Iya, tungod nga ginasabdong sila sang Iya walay mansa nga kabuhi. Ang pamatan-on nga mga kaupdanan nagsugo sa Iya sa pagbuhat subong sang ila ginabuhat. Matinalupangdon kag malipayon Sia; ginakalipayan nila ang Iya pagtambong, kag ginaabiabi ang Iya handa nga mga suhestyon; apang indi sila mapainulubon sa Iya katul-id, kag ginahambal nila nga makitid kag tama kaestrikto. Si Jesus nagsabat, Nasulat na, “Sa ano bala ang pamatan-on nga lalaki magpaninlo sa iya dalanon? Sa pagtalupangod dira suno sa Imo pulong.” “Ang Imo pulong gintipigan ko sa akon tagipusoon, agod nga indi ako makasala batok sa Imo.” Sal. 119:9, 11.AK1 102.2

  Masunson ginapamangkot Sia, Ngaa nagatapat Ka nga manginpinasahi? Sa bagay nga tuhay Ka sa amon? Nasulat na, ang pulong Niya, “Bulahan ang mga himpit sa dalanon, nga nagalakat sa kasugoan sang Ginuo. Bulahan ang mga nagabantay sang Iya mga pamatuod, nga nagapangita sa Iya sa bug-os nga tagipusoon, nga wala man nagahimo sing pagkadimatarong, kundi nagalakat sila sa Iya mga dalanon.” Sal. 119:1-3.AK1 102.3

  Sang ginpamangkot Sia kon ngaa indi Sia nagaimpon sa mga pagsinadya sang mga pamatan-on sa Nazaret, ang Iya sabat amo, Nasulat na, “Nagakalipay Ako sa dalanon sang Imo pamatuod subong sang sa tanan nga manggad. Magapamalandong Ako sa Imo mga sugo, kag may pagtalupangod sa Imo mga dalanon, magakalipay Ako sa Imo mga palatukoran; indi Ko pagkalipatan ang Imo pulong.” Sal. 119:14-16.AK1 103.1

  Si Jesus wala nagapakigsuay tungod sang Iya kinamatarong. Masunson ang Iya bulohaton nga indi kinahanglan pabug-aton, ginapabug-at tungod nga handa Sia kag wala nagakumod. Apang wala Sia nagakahulog ukon nagapaluya. Nagkabuhi Sia sa ibabaw sining mga kaiwatan, subong nga daw yara Sia sa kapawa sang nawong sang Dios. Wala Sia nagabalos kon ginagamit Sia sing bukaras, kundi ginabatas Niya ang pagtimulang sing mapailubon.AK1 103.2

  Sa liwat kag liwat ginapamangkot Sia, Ngaa bala nagatugot Ka sa sinang mapasipalahon nga paggamit sa Imo mga utod? Nasulat na, ang hambal Niya, “Anak Ko, indi pagkalimti ang Akon kasugoan, kundi magbantay ang Imo tagipusoon sang Akon mga sugo; kay ang kalawigon sang mga adlaw kag katuigan sang kabuhi kag ang paghidaet idugang nila sa imo, Indi magbiya ang kalulo kag ang kamatuoran sa imo; ihigot sila palibot sa imo liog, isulat sila sa tapitapi sang imo tagipusoon. Gani makakita ka sing kahamuot kag maayo nga paghangop sa itulolok sang Dios kag tawo.” Hulu. 3:1-4.AK1 103.3

  Kutob sa tion nga nakita si Jesus ang Iya mga ginikanan sa templo, ang Iya pagginawi nangin isa ka misteryo sa ila. Indi Sia magsumpong, apang ang Iya hu waran sa walay langan among isa ka leksyon. Daw isa Sia nga ginpahain. Ang mga takna sang Iya kalipay makita kon isahanon upod sang kinaugali kag sang Dios. Bisan sa ano nga tion nanginkahigayunan Niya, magabiya Sia sa Iya pagpangabudlay kag magkadto sa mga latagon sa pagpamalandong sa malagtom nga mga nalupyakan sa pagpakighambal sa Dios sa kunsaran sang bukid ukon sa tunga sang mga kakahuyan sa talunan. Sa maaga nga kaagahon masunson makita Sia sa maligwin nga duog, nga nagausisa sang mga Kasulatan, ukon na gapangamuyo. Kutob sining malinong nga mga takna magapauli Sia sa paghimo sang Iya mga katungdanan liwat kag sa paghatag sing huwaran sa pagpangabudlay sing mapailubon.AK1 103.4

  Ang kabuhi ni Kristo ginapat-inan sang pagkamatinahuron kag gugma sa Iya iloy. Nagatuo si Maria sa iya tagipusoon nga ang balaan nga bata nga natawo sa iya amo ang ginsaad nga Mesias, apang wala sia magpangahas sa pagpahayag sang iya pagtuo. Sa bug-os Niya nga kabuhi sa duta manog-umalambit sia sang Iya mga pag-antos. Nasaksihan niya nga may kasakit ang mga pagtilaw nga gindala sa Iya pagkabata kag pagkabatan-on. Bangod sa iya pagkamatarong sadtong nahibaloan niya nga matarong sa Iya pagginawi, sia sa iya kaugalingon madala sa maiwat nga kahimtangan. Ginakabig niya ang mga pag-inupdanay sa puloy-an, kag ang malulo nga pag-atipan sa iya mga anak, subong importante kaayo sa pagdihon sang karakter. Ang mga anak, lalaki kag babae, ni Jose nakahibalo sini, kag bangod sa pagpatalupangod sang iya paglangkag, nagatinguha sila sa pagtadlong sang mga buhat ni Jesus suno sa ila talaksan.AK1 104.1

  Masunson si Maria nagasabdong kay Jesus, kag nagasugo sa Iya sa pagpauyon sa mga pamatasan sang mga rabbi. Apang indi Sia sarang mabuyok sa pagbalhin sang Iya mga pamatasan sa pagpamalandong sang mga binu- hatan sang Dios, kag sa pagtinguha sa bulig sang mga pag-antos sang mga tawo ukon bisan mga sapat nga indi makahambal. Sang ginkinahanglan sang mga saserdote kag manunodlo ang bulig ni Maria sa paggahom kay Jesus, ginapalibog sia sing dako; apang ang paghidaet nagaabot sa iya tagipusoon sa nagapahayag Sia sang mga dinalan sa Kasulatan nga nagasakdag sang Iya mga buhat.AK1 104.2

  Kon kaisa nagaduhadoha sia sa tunga ni Jesus kag sang Iya mga utod, nga wala nagatuo nga ginpadala Sia sang Dios; apang bugana ang kapahayagan nga Sia isa ka diosnon nga karakter. Nakita niya Sia nga nagaantos sa Iya kaugalingon sa kaayuhan sang iban. Ang pagtambong Niya nagadala sing labi kaputli nga inpluensia sa puloy-an, kag ang Iya kabuhi nagakaangay sang tapay nga nagapanghikot sa tunga sang mga elemento sang katilingban. But-anan kag walay dagta, nagalakat Sia sa tunga sang mga dimahinalungon, bastos, kag dimatinahuron; sa tunga sang dimatarong nga mga manogsukot sang buhis, mga mausikon, dimatarong nga mga Samariahanon, mga soldado nga hentil, mga bastos nga mga taga-uma, kag kadam-an nga nagasalakot. Nagahambal Sia sing isa ka pulong sang kaawa diri kag isa ka pulong didto, sang ginatan-aw Niya ang lapyo nga mga tawo, apang pilit nga magdala sang mabug-at nga mga lulan. Nagaambit Sia sang ila mga lulan, kag ginasulit sa ila ang mga leksyon nga natun-an Niya gikan sa kinaugali, sa gugma, sa kalulo, sa kaayo sang Dios.AK1 105.1

  Ginatudloan Niya ang tanan sa pagtulok sa ila kaugalingon subong ginhatagan sing hamili nga mga hiyas, nga kon pagagamiton sing matarong, magadala sa ila sing walay katubtoban nga kamanggaran. Ginhulbot Niya ang tanan nga kadayawan gikan sa kabuhi, kag bangod sa Iya kaugalingon nga huwaran, nagtudlo nga ang tagsa ka tion ginalulanan sang walay katubtoban nga patubas; kag dapat daluon subong isa ka bahandi, kag ga- miton para sa balaan nga bulohaton. Wala Niya ginaligari ang tawhanon nga tinuga subong walay pulos, kundi ginatinguhaan Niya ang paggamit sang manogluwas nga bulong sa tagsa ka kalag. Sa bisan ano nga pag-inupdanay nga yara Sia, ginapahayag Niya ang leksyon nga nagakaigo sa tion kag sa kahimtangan. Ginatinguhaan Niya ang paghatag sing paglaom sa labing bastos kag walay paglaom, nga ginapahamtang sa atubangan nila ang pagpasalig nga sarang sila mahimo nga disalawayon kag but-anan, nga nagadangat sinang karakter nga magahimo sa ila nga mga anak sang Dios. Masunson masugata Niya yadtong ginaganoy sang gahom ni Satanas, kag wala sing gahom sa pagpanginpalos gikan sa iya tiglapak. Sa sini sa ila, nga pinasubo, masakiton, ginasulay, kag nahulog, si Jesus buot maghambal sing mga pulong nga labing malulo, mga pulong nga ginakinahanglan kag sarang mahangpan. Ang iban nga masugata Niya nagaaway sa kamot-kag-kamot sang alawayon batok sa kaaway sang mga kalag. Ini sila ginapabaskog Niya sa pagpadayon, kag ginapasalig sila Niya nga magadaog sila kay ang mga manogtunda sang Dios yara sa ila luyo, kag magahatag sa ila sing pagdaog. Yadtong Iya ginbuligan ginpatalupangod nga yari ang Isa nga sarang nila masaligan sing himpit. Indi Niya pagluiban ang mga tinago nga ila gin-ula sa Iya maluloy-on nga idulongog.AK1 105.2

  Si Jesus manog-ayo sang lawas subong man sang kalag. May kabalaka Sia sa tagsa ka bahin sang pagantos nga’ Iya matalupangdan, kag sa tagsa ka manogantos ginadalhan sing tabang, ang Iya malulo nga mga pulong may manog-ayo nga bulong. Wala sing makasi ling nga nagbuhat Sia sing isa ka kalatingalahan; apang ang gahom—ang manog-ayo nga gahom sang gugma— nagaguwa gikan sa Iya pakadto sa masakiton kag ginasakit. Sa sini nga bagay sa mahim-ong nga paagi nagapangabudlay Sia para sa mga tawo kutob sang Iya pagkabata. Kag amo ini ang kabangdanan kon ngaa, sa ta- pos magsugod ang Iya bulohaton sa dayag, madamo ang nagpamati sa Iya sing malipayon.AK1 106.1

  Apang sa pagkabata, pagkapamatan-on, kag sang hamtong na Sia nga tawo, si Jesus naglakat nga isahanon lamang. Sa Iya kaputli kag katutom nagalinas Sia sa linasan sang ubas nga isahanon lamang, kag sa mga tawo wala sing isa nga nag-upod sa Iya. Gindala Niya ang tama kabug-at nga salabton para sa kaluwasan sang mga tawo. Nahibaloan Niya nga luwas kon may yara nga tapat nga pagbaylo sa mga palatukoran kag tinutoyo sang kaliwat nga tawhanon, ang tanan magakawala. Ini amo ang lulan sang Iya kalag, kag wala sing isa nga makaabiabi sang bug-at nga natungtong sa ibabaw Niya. Sa napun-an sang makugi nga tinutoyo, gintuman Niya ang piano sang Iya kabuhi nga Sia sa Iya kaugalingon kinahanglan manginkapawa sang mga tawo. AK1 107.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents