Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 14—“Nakita Namon ang Mesias”

  KARON si Juan Bautista nagawali kag nagabautismo sa Betabara, sa unhan sang Jordan. Indi malayo sa sini nga duog nga ang Dios nagpadulog sang ilig sang suba tubtob nakaligad ang Israel. Sa ulounhan halin diri amo ang kuta sang Jeriko nga ginpukan sang mga kasuldadosan sang langit. Ang handumanan sining mga hitabo ginbuhi sa sining tion, kag nagahatag sing makakulonyag nga kawili sa balita sang Manogbaptis. Indi bala Sia, nga sadto naghimo sing kalatingalahan sang nagligad nga mga katuigan magapakita liwat sang Iya gahom sa pagluwas sa Israel? Ina among panghunahona nga nagalabugay sang tagipusoon sang mga tawo nga nagadugok adlawadlaw sa pangpang sang Jordan.AK1 159.1

  Ang wali ni Juan nagtandog sing tama kadalom sa pungsod sa bagay nga ang mga may mga pagbulot-an sa pagtoluohan kinahanglan patalupangdon. Ang katalagman sang ribok nanginkabangdanan sang pagsospetsar sang mga Romanhon, kag bisan ano nga butang ang nagapadulong pakadto sa pagribok sang mga tawo, nagapukaw sang kahadlok sa mga pangulohan sang mga Judio. Wala nagakilala si Juan sang pagbulot-an sang Sanhidrin bangod sa pagtinguha sang ila aprobasyon sa iya bulohaton; kag ginsabdong niya ang mga manogdumala kag mga tawo, Fariseo kag mga Saduceo sing alangay. Apang ang mga tawo nagasunod sa iya sing kinabubot-on. Ang kawili sa iya bulohaton nagadugang sing dayon. Wala sapayan nga wala sia nagapasakop sa ila, ang Sanhidrin nagakabig nga, subong manunodlo sa mga tawo, yara sia sa idalom sang ila pagbulot-an.AK1 159.2

  Ini nga talapuanan among mga miembro nga ginpili gikan sa pagkasaserdote kag gikan sa mga pangulo nga manogdumala kag mga manunodlo sang pungsod. Ang pinakamataas nga saserdote sa kinabatasan amo ang presidente. Ang tanan nga miembro kinahanglan mga tawo nga singgulang sa edad, bisan daw indi tama katigulang; mga tawo nga may tinon-an, indi lamang maalam sa pagtoluohan kag maragtas sang Judio, kundi may pagkilala sa kabilugan. Indi nga wala sila sing kasawayan, kag kinahanglan nakaminyo kag amay, subong nga labi kabut-anan kag mapatugsilingon sang sa iban. Ang duog sang katipunan among isa ka hulot nga nasugpon sa templo sa Jerusalem. Sa mga adlaw sang pagkamakinaugalingon sang mga Judio sang Sanhidrin amo ang korte suprema sang pungsod, nga may kalibutanon kag balaan nga pagbulot-an. Wala sapayan nga karon nagapasakop sila sa mga gobernador nga Romanhon, sa gihapon nagagamit sila sang mabakod nga inpluensia sa mga butang nga sibil kag balaan.AK1 160.1

  Ang Sanhidrin indi sarang makapalantang sang pagusisa sang bulohaton ni Juan. May iban nga nakadumdom sang ginpahayag kay Sakarias sa templo, kag sang tagna sang amay nga nagatudlo sa iya anak subong manogbantala sang Mesias. Sa mga kinagubot kag mga pagbaylo sang katloan ka tuig, ini nga mga butang sa dako nga bagay nalimutan. Karon nadumdoman nila bangod sa kinarankaran sang bulohaton ni Juan.AK1 160.2

  Dugay na kaayo nga ang Israel may isa ka manalagna, dugay na nga ina nga pagbalhin kaangay sang ginabuhat karon ginsaksihan. Ang kinahanglan nga pagtuad sang sala daw sa bag-o kag ginakatingalahan. Madamo sa tunga sang mga pangulo ang indi buot magkadto sa pagpamati sang ginaampo kag ginasumbong ni Juan, basi pa matuytoyan sila sa pagsugid sang mga tinago sang ila kaugalingon nga kabuhi. Apang ang iya wali among tuhoy nga pagpahibalo sang Mesias. Nahibaloan sing maayo nga ang kapitoan ka simana sa tagna ni Daniel, nga nagapatungod sa pagkari sang Mesias, malapit na lamang matapos; kag ang tanan nagahandom sa pagambit sa sina nga panahon sang kahimayaan sang pungsod nga niyan ginapaabot. Ina amo ang popular nga entusiasmo nga sa dili madugay ang Sanhidrin mapilitan sang pag-aprobar ukon sa pagsikway sang bulohaton ni Juan. Ang ila gahom sa ibabaw sang banwa nagabahaw na. Isa ka grabe nga asunto kon paano ang pagpadayon sang ila palangakuan. Sa paglaom agod mahibaloan sing pat-od, nagpadala sila sa Jordan sing isa ka delegasyon sang mga saserdote kag Lebinhon sa pagpakigsapol sa bag-o nga manunodlo.AK1 160.3

  Ang isa ka kadam-an nagtipon, sa pagpamati sang iya mga pulong, sang pagpalapit sang mga delegado. Sa tindog nga may pagbulot-an, sa tuyo sa pagpatalupangod sa mga tawo kag sa pagsugo nga pag-untatan sang manalagna, ang bugalon nga mga rabbi nagkari. Sa hulag nga talahuron, halos daw ginakatahapan, ang mga tawo nagpaagi sa ila. Ang bakod nga mga tawo, sa ila minanggaranon nga sapot nga malaba, nga bugalon tungod sang ila ranggo kag gahom, nagtindog sa atubangan sang manalagna sang kamingawan.AK1 161.1

  “Sin-o bala ikaw?” ang pamangkot nila.AK1 161.2

  Sa nahibaloan ni Juan ang yara sa ila hunahona,nagsabat, “Indi ako si Kristo.”AK1 161.3

  “Niyan ano bala?AK1 161.4

  “Ikaw bala si Elias?”AK1 161.5

  “Indi.”AK1 161.6

  “Ikaw ang manalagna?”AK1 161.7

  “Indi.”AK1 161.8

  “Sin-o ka? agod may ikasugid kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang ginasiling nahanungod sang imo kaugalingon?”AK1 162.1

  “Ako amo ang tingog sang isa nga nagasinggit sa ka-mingawan, Tadlonga ang dalanon sang Ginuo, subong sang ginsiling ni Isaias nga manalagna.”AK1 162.2

  Ang kasulatan nga ginahambal ni Juan amo ang matahom nga tagna ni Isaias: “Lipaya ninyo, lipaya ninyo ang Akon katawohan, nagasiling ang inyo Dios. Pamulong kamo sing malipayon sa Jerusalem, kag isinggit sa iya nga ang iya pag-away tapos na, nga ang iya kalautan napatawad, . . . Ang tingog sang isa nga nagasinggit: Amana ninyo sa kamingawan ang dalan sang Ginuo, magtadlong sa desierto sing dakong dalan tungod sa aton Dios. Ang tagsa ka nalupyakan pataason, kag ang tagsa ka bukid kag bakulod paubson; ang mga bulobungyod panhayon, kag ang mga duog nga kudolkudol tapanon. Kag ang himaya sang Ginuo igapahayag, kag ang tanan nga unod makakita sini sing tingob.” Isa. 40:1-5.AK1 162.3

  Sadtong una, kon ang hari magpanlakatan sa mga alagyan nga talagsa ginakadtu-an nga bahin sang iya gin-harian, ang isa ka kabon sang mga tawo ginapauna sa kangga nga harianon sa pagtapan sang kudolkudol nga mga alagyan kag tampukan ang mga manubo nga bahin agod ang hari makapanlakatan sing maayo kag indi masablagan. Ini nga pamatasan gingamit sang manalagna sa paghalimbawa sang bulohaton sang maayong balita. “Ang tagsa ka nalupyakan pataason, kag ang tagsa ka bukid kag bakulod paubson.” Kon ang Espiritu sang Dios, sa iya makatilingala kag manogpukaw nga gahom, nagatandog sa kalag, nagapapaubos sang bugal nga tawhanon. Ang kalibutanon nga kalalipayan kag palangakuan kag gahom makita nga wala sing pulos. “Ang tagsa ka bugalon nga kaulangan batok sa pagkilala nahanu-ngod sa Dios” ginapapaubos; ang tagsa ka hunahona “ginabihag . . . sa pagtuman kay Kristo.” 2 Cor. 10:5. Niyan ang pagkamapainuboson kag gugma nga mainantuson sa kaugalingon, nga wala ginapakamahal sang mga tawo, pagabayawon subong amo lamang nga may kapuslanan. Ini amo ang bulohaton sang maayong balita, nga among bahin sang balita ni Juan.AK1 162.4

  Nagpadayon sa pagpamangkot ang mga rabbi: “Niyan, ngaa bala nagabautiso ka? kon ikaw indi ang Kristo, ukon si Elias, ukon ang manalagna?” Ang mga pulong “ang manalagna” nagapahanungod kay Moises. Naduyog ang mga Judio sa pagtuo nga si Moises pagabanhawon sa mga minatay, kag pagadalhon sa langit. Wala nila mahibaloi nga ginbanhaw na sia. Sang pagsugod sang Manogbaptis sang iya bulohaton, madamo ang nagahunahona nga ayhan amo sia ang manalagna nga si Moises nga ginbanhaw sa mga minatay, tungod nga daw may lantip sia nga pagkilala sang mga tagna kag sang maragtas sang Israel.AK1 163.1

  Ginatuohan man nga sa wala pa ang pagkari sang Mesias, si Elias magapakita sing personal. Ini nga pagpaabot ginpanghiwala ni Juan; apang ang iya mga pulong may labi pa kadalom nga kahulogan. Sang ulihi si Jesus nagsiling, nahanungod kay Juan, “Kag kon buot kamo magbaton sini, sia amo si Elias nga magakari.” Mat. 11:14. Nagkari si Juan sa espiritu kag gahom ni Elias, sa pagbuhat sinang bulohaton nga ginbuhat ni Elias. Kon ginbaton sia sang mga Judio, kuntani ini gintapos para sa ila. Apang wala nila pagbatuna ang iya balita. Sa ila indi sia amo si Elias. Indi sia sarang makatuman para sa ila sang bulohaton nga iya ginkarian sa pagtapos.AK1 163.2

  Madamo sadtong nagtipon sa Jordan ang nakasaksi sang pagbautismo kay Jesus; apang ang tanda nga ginhatag sadto ginpakita sa pila lamang sa ila. Sa una nga mga binulan sang bulohaton sang Manogbaptis, madamo ang nagdumili sa pagtuman sang panawag sa paghinulsol. Sa sini nga bagay, ginpatig-a nila ang ila tagi- pusoon kag gindulman ang ila ihibalo. Sang naghatag sing pamatuod ang Langit kay Jesus sa pagbautismo sa Iya, wala nila ini mahangpi. Mga mata nga wala gid maliso sa pagtuo sa Iya, Sia nga indi makita, wala makakita sang pagpahayag sang himaya sang Dios; nga idulongog nga wala gid makapamati sa Iya tingog, indi makabati sang mga pulong nagasaksi. Amo man ini karon. Masunson ang pagtambong ni Kristo kag sang manogalagad nga mga manogtunda ginapahayag sa mga katilingban sang mga tawo, kag madamo ang wala makahibalo sini. Wala sila sing nahangpan nga pinasahi. Apang sa iban ang pagtambong sang Manlulowas ginapahayag. Ang paghidaet kag kalipay nagapabaskog sang ila tagipusoon. Ginalipay, ginapabaskog kag ginapakamaayo sila.AK1 163.3

  Ang mga delegado halin sa Jerusalem nagpamangkot kay Juan, “ngaa bala nagabautismo ka?” kag naghulat sila sang iya sabat. Sa hinali, sa nagatulok sia sa kadaman, ang iya mata nag-abtik, ang iya nawong nag-iwag, ang iya bug-os nga lawas gin-uyog sang madalom nga balatyagon. Sa kamot nga nagauntay, nagsinggit sia, “Ako nagabautiso sa tubig; apang sa tunga ninyo nagatindog ang Isa nga wala ninyo makilala, bisan Sia nga nagasunod sa akon, ang higot sang Iya sandalias indi ako takos sa paghubad.” Juan 1:26, 27.AK1 164.1

  Ang balita maathag kag indi masaypan, nga pagadalhon sa Sanhidrin. Ang mga pulong ni Juan indi sarang magamit sa iban luwas sa Isa nga ginsaad. Ang Mesias yara sa tunga nila! Sa katingala, ang mga saserdote kag mga manogdumala nagtulok sa palibot nila nga nagalaom sa pagtukib sa Isa nga nahanungod sa Iya si Juan naghambal. Apang indi Sia makilala sing pinasahi sa tunga sang kadam-an.AK1 164.2

  Sang pagbautiso kay Jesus, si Juan nagtudlo sa Iya subong Kordero sang Dios, ang isa ka bag-o nga kapawa nag-iwag sa bulohaton sang Mesias. Ang panghunahona sang manalagna gindala sa mga pulong ni Isaias, “Su- bong sang kordero nga ginadul-ong sa ihawan.” Isa. 53:7. Sa mga simana nga nagsulonod, si Juan sa bag-o nga kawili, nagtuon sang mga tagna kag pagtulon-an nahanungod sang bulohaton sa halad. Wala niya mapaathag sing maayo ang duha ka bahin sang bulohaton ni Kristo—subong halad sa pag-antos kag manogdaog nga hari —kundi nakita niya nga ang Iya pagkari may labi kadalom nga kahulogan sang sa nahangpan sang mga saserdote ukon sang mga tawo. Sang gintan-aw niya si Jesus sa tunga sang kadam-an sa Iya pagbalik halin sa desierto, sing masinaligon ginpangita niya Sia sa paghatag sing tanda sa mga tawo sang Iya matuod nga karakter. Naghulat sia, nga daw wala na sing pagpailob, sa pagpamati sa Manlulowas nga magapahayag sang Iya bulohaton; apang wala sing pulong nga ginhambal, wala man sing tanda nga ginhatag. Si Jesus wala magtuman sang ginpahibalo sang Manogbaptis nahanungod sa Iya, kundi nag-impon Sia sa mga gintuton-an ni Juan, nga wala maghatag sing kapahayagan sang Iya pinasahi nga bulohaton, kag wala magtinguha agod pagtalupangdon sia.AK1 164.3

  Sa adlaw nga madason nakita ni Juan nga nagapakarra. Sa kapawa sang himaya sang Dios nga nagaiwag sa iya, ang manalagna nag-untay sang iya kamot nga nagapahayag, “Yari karon, ang Kordero sang Dios, nga nagakuha sang sala sang kalibutan! Ini amo Sia nga nahanungod sa Iya nagsiling ako, Nagasunod sa akon ang isa ka tawo nga nahauna sa akon, kay una Sia sa akon. . . . Wala ako makakilala sa Iya; apang agod nga mapahayag Sia sa Israel, sa sini nagkari ako nga nagabautismo sa tubig. . . . Nakita ko ang Espiritu nga nagakunsad subong sang salampati gikan sa langit, kag nagpabilin ini sa ibabaw Niya. Wala ako akon nakakilala sa Iya; apang ang nagpadala sa akon sa pagbautiso sa tubig nagsiling sa akon, Sa Iya nga makita mo ang Espiritu nga nagakunsad kag nagapabilin, ini amo Sia ang nagabautismo sa Espiritu Santo. Kag nakakita ako kag nakasaksi nga ini amo ang Anak sang Dios.” Juan 1:29-34.AK1 165.1

  Ini bala amo si Kristo? Sing matinahuron kag katingala ang mga tawo nagtulok sa Isa nga amo pa lamang ginpahayag subong Anak sang Dios. Tinandog sila sing madalom sang mga pulong ni Juan. Naghambal sia sa ila sa ngalan sang Dios. Nagapamati sila sa iya adlawadlaw sa nagasabdong sia sang ila mga sala, kag adlawadlaw ang pagtalupangod nga ginpadala sia sang Langit nagpalig-on. Apang sin-o bala ining Isa nga labi pa kadako sa kay Juan Manogbaptis? Sa Iya pamiste kag bayhon wala nagapahayag nga may ranggo Sia. Daw isa lamang Sia ka simple nga tawo, nga nagabiste ka-angay man nila sa mapainuboson nga panapton sang mga imol.AK1 166.1

  May yara sa kadam-an sang pagbautismo kay Jesus nga nakakita sang diosnon nga himaya, kag nakabati sang tingog sang Dios. Apang kutob sina nga tion ang dagway sang Manlulowas nagbalhin sing dako. Sa pagbautismo sa Iya nakita nila ang Iya nawong nga nagbalhin sa kapawa sang langit; karon, malupsi kag lapyo kag hagos, nakilala lamang sia sang manalagna nga si Juan.AK1 166.2

  Apang sa nagatulok ang mga tawo sa Iya, nakita nila ang isa ka nawong sa diin ang diosnon nga kaluoy nagasimbog sang matinalupangdon nga gahom. Ang tagsa nga pagtulok sang mata, ang tagsa ka bahin sang nawong, ginapat-inan sang pagkamapainuboson, kag indi maasoy nga gugma. Daw ginalibutan Sia sang hangin sang espirituhanon nga inpluensia. Samtang ang Iya mga pagginawi mahinay kag wala nagapakaamo, ginpatalupangod Niya ang mga tawo sang gahom nga natago, apang indi sing bug-os mapalipdan. Amo bala ini ang Isa nga ginhulat sang Israel sing tama kadugay?AK1 166.3

  Nagkari si Jesus nga imol kag kubos, agod manginhuwaran sia para sa aton kag Manunobos. Kon abi nag- pakita Sia subong harianon, paano bala ang Iya pagtudlo sang pagkamapainuboson? Paano ang pagkasarang Niya sa pagpahayag sang matalom nga mga kamatuoran kaangay sang Wali sa Bukid? Sa diin magalaom ang mga kubos sa kabuhi kon si Jesus nagkari sa pagpuyo kaangay sa isa ka hari sa tunga sang mga tawo?AK1 166.4

  Apang sa kadam-an daw indi gid mahimo nga ang Isa nga gintudlo ni Juan dapat maghiusa sa ila mataas nga pagpaabot. Sa sini nga bagay madamo ang napaso, kag pinalibog sing dako.AK1 167.1

  Ang mga pulong nga ginahandom sang mga saserdote kag rabbi sa pagpamati nga si Jesus magapasaguli sang ginharian sa Israel, wala paghambala. Kay sa sina nga hari ginahulat nila kag ginabantayan; sa ina nga hari handa sila sa pagbaton. Apang sa isa nga nagatinguha sa pagtukod sa ila tagipusoon sang isa ka ginharian sang pagkamatarong kag paghidaet, indi sila buot magbaton.AK1 167.2

  Sang masunod nga adlaw, samtang ang duha ka gintuton-an nagatindog sa malapit, nakita liwat ni Juan si Jesus sa tunga sang mga tawo. Sa liwat ang nawong sang manalagna nag-iwag sa himaya nga nagikan sa Dilimakita, sa nagasinggit sia, Yari, karon ang Kordero sang Dios!” Ang mga pulong nagpakunyag sang tagipusoon sang mga gintuton-an. Wala nila mahangpi sing bug-os ini. Ano bala ang kahulogan sang ngalan nga ginhatag ni Juan sa Iya—“Ang Kordero sang Dios”? Si Juan wala magsaysay sini sa iya kaugalingon.AK1 167.3

  Sang ginbayaan nila si Juan, naglakat sila sa pagpangita kay Jesus. Ang isa sang duha ka gintuton-an amo si Andres, utod ni Simon; ang isa amo si Juan nga ebanghelista. Ini sila among una nga gintun-an ni Kristo. Sang gindaldal sang indi mapunggan nga gahom, nagsunod sila kay Jesus,—nga may handom sa paghambal sa Iya, apang natahap kag mahipos, nga ginpalibog sang tama dako nga kahulogan sang panghunahona, “Amo bala ini ang Mesias?”AK1 167.4

  Nahibaloan ni Jesus nga ang mga gintuton-an nagasunod sa Iya. Amo sila ang nahauna nga bunga sang Iya bulohaton, kag may yara nga dako nga kalipay sa tagipusoon sang diosnon nga Manunodlo sang nagbaton ining mga kalag sang Iya bugay. Apang sang pagbalikid Niya, nagpamangkot lamang Sia, “Ano bala ang ginapangita ninyo?” Buot Niya ang pagbiya sa ila nga hilway sa pagisol ukon sa paghambal sang ila ginahandom.AK1 168.1

  Isa lamang ka tuyo ang ila nahibal-an. Ang Isa nga yara sa ila atubangan nagpuno sang ila panghunahona. Nagsiling sila, “Rabbi, . . . diin Ka bala nagadayon?” Sa malip-ot nga paghambalay sa dalan, indi sila makabaton sadtong ila ginahandom. Buot sila nga manginsilahanon upod ni Jesus, sa paglingkod sa Iya tiilan, kag sa pagpamati sa Iya mga pulong.AK1 168.2

  “Kari kag tan-awa. Nagkadto sila kag nakita nila kon diin Sia nagadayon; kag nagpabilin sila upod sa Iya sadtong adlaw.”AK1 168.3

  Kon si Juan kag si Andres may ila nga dimatinuohon nga espiritu nga iya sang mga saserdote kag manogdumala, indi sila kuntani masapwan nga manogtuon sa tiilan ni Jesus. Kuntani nagkari sila sa Iya subong manogsabdong, sa paghukom sang Iya mga pulong. Madamo sa sini nga bagay ang nagatakop sang gawang sa labing mahal nga mga kahigayunan. Apang indi sa sining nahauna nga mga gintuton-an. Ginbaton nila ang panawag sang Espiritu Santo sa wali ni Juan Bautista. Karon nakilala nila ang tingog sang langitnon nga Manunodlo. Sa ila ang mga pulong ni Jesus napun-an sing gahom kag kamatuoran kag kagayon. Ang kapawa nga diosnon ginpaiwag sa pagtulon-an sang Daan nga Katipan nga mga Kasulatan. Ang mga halambalanon nga madamo sing kahulogan sang kamatuoran ginpahayag sa bag-o nga kapawa.AK1 168.4

  Ang putli nga paghinulsol kag pagtuo kag gugma amo ang nagapatakos sa kalag sa pagbaton sang kaalam gikan sa langit. Ang pagtuo nga ginahikot sang gugma amo ang yabi sang pagkilala, kag ang tagsatagsa nga nagahigugma “nakilala sa Dios.” 1 Juan 4:7.AK1 170.1

  Ang gintuton-an nga si Juan among isa ka tawo nga may hanuot kag madalom nga kalulo, makugi apang mapinalandungon. Nagsugod sia sa paghangop sang himaya ni Kristo—indi ang kalibutanon nga kadayawan kag gahom nga gintudlo sa iya nga paglauman, kundi “ang himaya nga iya sang bugtong nga Anak sang Amay.” Juan 1:14. Ginlibang sia sa pagpamalandong sang makatilingala nga halambalanon.AK1 170.2

  Nagtinguha si Andres sa paghatag sang kalipay nga napuno sang iya tagipusoon. Sang naglakat sia sa pagpangita sa iya utod nga si Simon, nagsiling sia, “Nakita namon ang Mesias.” Wala naghulat si Simon sa ikaduha nga pag-agda. Nabatian man niya ang wali ni Juan Bautista, kag nagdalidali sia pakadto sa Manlulowas. Gintulok sia ni Kristo, nga nagabasa sang iya karakter kag maragtas sang iya kabuhi. Ang iya mainiton nga kinaugali, ang iya mahigugmaon kag mainawaon nga tagipusoon, ang iya ambisyon kag pagsalig sa kaugalingon, ang maragtas sang iya pagkahulog, ang iya paghinulsol, ang iya pagpangabudlay, kag ang iya kamatayon nga tigbatas—nabasa tanan ini sang Manlulowas, kag nagsi-ling Sia, “Ikaw gali si Simon nga anak ni Juan? Tawgon ka Cefas, kon sayuron, Isa ka bato.” Juan 1:42 (J.R.V.)AK1 170.3

  “Sa adlaw nga madason nagtapat si Jesus sa pagkadto sa Galilea, kag nakita Niya si Felipe kag nagsiling sa iya, Sunod sa Akon.” Si Felipe nagtuman, kag gilayon nahimo sia nga isa ka manogpangabudlay ni Kristo.AK1 170.4

  Gintawag ni Felipe si Natanael. Ini sia didto man sa tunga sang kadam-an sang gintudlo sang Manogbaptis si Jesus subong Kordero sang Dios. Sang nagatulok si Natanael kay Jesus, nalugaw-an sia. Amo bala ini nga tawo, nga may agi sang pagpangabudlay kag kaimulon, ang Mesias? Apang indi makasikway kay Jesus tungod nga ang balita ni Juan nakapatalupangod sang iya tagipusoon.AK1 170.5

  Sa tion sang pagtawag sa iya ni Felipe, si Natanael didto sa malinong nga kakahuyan sa pagpamalandong nahanungod sang ginbantala ni Juan kag sang mga tagna nahanungod sa Mesias. Nagpangamuyo sia nga kon ang isa nga ginbantala ni Juan amo ang manogluwas, ipahibaol sa iya, kag ang Espiritu Santo nagpahuway sa ibabaw niya sa pagpasalig nga ang Dios nagduaw sa Iya banwa kag nagbangon sing isa ka sungay sang kaluwasan para sa ila. Nahibaloan ni Felipe nga ang iya abyan nagausisa sang mga tagna, kag samtang nagapangamuyo si Natanael sa idalom sang higuera, nasapwan sia ni Felipe didto. Masunson nagapangamuyo sila nga duha sa sining duog nga nalipdan sang mga dahon.AK1 171.1

  Ang balita, “Nakita namon Sia, nga nahanungod sa Iya si Moises sa kasugoan kang ang mga nanalagna man nagsulat,” daw tuhoy nga sabat sa pangamuyo ni Natanael. Apang si Felipe may nagakurog nga pagtuo. Naghambal pa gid sia, “Si Jesus nga taga Nazaret, ang anak ni Jose.” Sa liwat ang pamatok nagbangon sa tagipusoon ni Natanael. Nagsabat sia, “May makaguwa bala nga bisan ano nga maayong butang gikan sa Nazaret?”AK1 171.2

  Wala magpakigbais si Felipe. Nagsiling sia, “Kari kag tan-awa. Nakita ni Jesus si Natanael nga nagapakara sa Iya, kag nagsiling nahanungod sa iya, Yari karon ang tuotoo nga Israelinhon, nga sa iya walay limbong!” Nakibot si Natanael kag nagsiling, “Paano bala nga nakilala Mo ako? Si Jesus nagsabat sa iya, Sa wala pa si Felipe magtawag sa imo, sang ikaw yadto sa idalom sang higuera, nakita Ko ikaw.”AK1 171.3

  Ini tuman na. Ang diosnon nga Espiritu nga nagpamatuod kay Natanael sa iya isahanon nga pagpanga- muyo sa idalom sang higuera karon nagahambal sa iya sa mga pulong ni Jesus. Wala sapayan nga nagapangduhadoha, kag daw ginalupig sang pagpamatok, si Natanael nagkari kay Kristo sa bunayag nga paghandom sang kamatuoran, kag karon ang iya ginahandom natuman. Ang iya pagtuo sobra pa sa iya sadtong nagdala sa iya kay Jesus. Nagsabat kag nagsiling sia, “Rabbi, Ikaw ang Anak sang Dios! Ikaw ang Hari sang Israel.”AK1 171.4

  Kon si Natanael nagsalig sa mga rabbi nga pagtuytoyan, indi gid niya kuntani makita si Jesus. Bangod sa pagtan-aw kag sa paghukom sa iya kaugalingon nga nahimo sia nga isa ka gintuton-an. Gani amo man ini ang nagakahanabo sa kadamuan sa karon nga mga adlaw nga may pagpamatok. Daw ano ang ginkalainan kuntani kon “nagkari sila kag nagtan-aw.”AK1 172.1

  Samtang nagasalig sila sa pagtuytoy sang tawhanon nga pagbulot-an, wala sing magakari sa manogluwas nga pagkilala sang kamatuoran. Kaangay kay Natanael kinahanglan kita magtuon sang pulong sang Dios sa aton kaugalingon kag magpangamuyo nga pag-iwagan sang Espiritu Santo. Sia nga nakakita kay Natanael sa idalom sang higuera magatan-aw sa aton sa tago nga duog sang pangamuyo. Ang mga manogtunda gikan sa kalibutan sang kapawa malapit sa sadtong sing mapainuboson nagapangita sang diosnon nga pagtuytoy.AK1 172.2

  Sang pagtawag kay Juan kag kay Andres kag kay Simon, kay Felipe kag kay Natanael, nagsugod ang sadsaran sang iglesia Kristohanon. Gindala ni Juan ang duha sang iya utod, kag gindala niya sia sa Manlulowas. Niyan si Felipe gintawag, kag naglakat sa pagpangita kay Natanael. Ini nga huwaran kinahanglan magtudlo sa aton sang pagkaimportante sang personal nga paninguha, sa paghambal sa aton mga himata, mga abyan, kag masigkatawo. May yara sadtong sa bug-os nga kabuhi nagasiling nga nakakilala kay Kristo, apang wala gid makabuhat sing personal nga paninguha sa pagda- la sing bisan isa ka kalag sa Manlulowas. Ginabayaan nila ang tanan nga bulohaton sa ministro. Ayhan sarang sia makahimo sini, apang indi sia sarang makabuhat sadtong ginbilin sang Dios sa mga miembro sang iglesia.AK1 172.3

  Madamo sadtong nagakinahanglan sang pag-alagad sang mahigugmaon nga tagipusoon Kristohanon. Madamo ang nagdulhog sa kalaglagan nga kuntani sarang maluwas kon ang ila masigkatawo, ordinaryo nga mga lalaki kag mga babae, nagbuhat sang personal nga paninguha para sa ila. Madamo ang nagahulat nga paghambalon. Sa panimalay gid, sa mga kaiping, sa banwa, sa diin nagapuyo kita, may bulohaton kita nga dapat himuon subong misyonero kay Kristo. Kon kita mga Kristohanon, ini nga bulohaton manginkalalipayan. Sa gilayon nga maliso ang isa, matawo sa sulod niya ang isa ka handom sa pagpahibalo sa iban kon daw ano kamahal nga abyan ang iya nakita kay Jesus. Ang manogluwas kag ang manogbalaan nga kamatuoran indi sarang matakpan sa iya tagipusoon.AK1 173.1

  Ang tanan nga nagatugyan sa Dios mangin-alagyan sang kapawa. Ginahimo sila sang Dios nga Iya galamiton sa pagsugid sa iban sang kamanggaran sang Iya bugay. Ang Iya saad amo, “Himuon Ko nga pagpakamaayo sila kag ang mga duog sa palibot sang Akon bakulod; kag patup-on Ko ang ulan sa iya panag-on; may mga ulan sang pagpakamaayo.” Ezequiel 34:26.AK1 173.2

  Si Felipe nagsiling kay Natanael, “Kari kag tan-awa.” Wala sia magpangabay sa iya sa pagbaton sang pamatuod sang iban, kundi sa pagtan-aw kay Kristo sa iya kaugalingon. Karon nga si Jesus nagkayab sa langit, ang Iya mga gintuton-an among Iya mga tiglawas sa tunga sang mga tawo kag ang isa sang mga paagi nga mapatubason sa pagdaog sa mga kalag para sa Iya amo ang pagpakita sang Iya karakter sa aton adlawadlaw nga kabuhi. Ang aton inpluensia indi nagasandig sing tama sa kon ano ang aton ginahambal, kundi kon ano kita. Ayhan ang mga tawo magapakigsuay kag magasumpong sang aton katarungan, ayhan magapamatok sila sang aton ginapangabay; apang ang isa ka kabuhi nga may dimaiyaiyahon nga gugma amo ang isa ka pamatuod nga indi sarang makasupak. Ang isa ka kabuhi nga malig-on, nga nagapahayag sang kaluyahon ni Kristo, among isa ka gahom sa kalibutan.AK1 173.3

  Ang pagtulon-an ni Kristo amo ang kapahayagan sang nasulod nga pagtalupangod kag eksperiensia, kag yadtong nakatuon sa Iya mahimo nga manunodlo suno sa diosnon nga pagsulondan. Ang pulong sang Dios, nga ginahambal sadtong ginpakabalaan sa iya kaugalingon bangod sini, may gahom nga nagahatag sing kabuhi nga makawiwili sa mga nagapamati, kag nagapatalupangod sa ila nga ina among buhi nga kamatuoran. Kon pagbatunon sang isa ang kamatuoran tungod nga ginahigugma niya ini, pagaipahayag niya ini sa iya pagginawi kag sa paningog sang iya tingog. Ginapahibalo niya yadtong iya gid nabatian, nakita, kag nahikapan sa pulong sang kabuhi, sa bagay nga ang iban sarang makaambit kaupod niya bangod sa pagkilala kay Kristo. Ang iya pa-matuod gikan sa bibig nga tinandog sang baga gikan sa halaran, among kamatuoran sa tagipusoon nga manogbaton, kag nagahikot sing pagkabalaan sa karakter.AK1 174.1

  Kag ang nagatinguha sa paghatag sing kapawa sa iban, pagapakamaayuhon sa iya kaugalingon. “May ulan sang pagpakamaayo.” “Ang nagabunyag bunyagan man sia.” Hulu. 11:25. Ang Dios sarang makalambot sang Iya lalambuton sa pagluwas sang mga makasasala sa wala sang aton bulig; apang agod makapatubo kita sang karakter kaangay sang iya ni Kristo, kinahanglan kita magambit sa iya bulohaton. Agod makasulod kita sa kalipayan Niya—ang kalipay sa pagtan-aw sa mga kalag nga gintubos bangod sang Iya pag-antos—kinahanglan kita magpakigbahin sa Iya pagpangabudlay sa pagtubos sa ila.AK1 174.2

  Ang nahauna nga pagpahayag ni Natanael sang iya pagtuo, nga tama kabug-os kag hanuot kag putli, nagakaangay sang musika sa idulongog ni Jesus. Kag nagsabat Sia, “Bangod nga nagsiling Ako sa imo, nakita Ko ikaw sa idalom sang higuera, nagatuo bala ikaw? Makita mo ang dalagko pa nga mga butang sa sini.” Sing malipayon ang Manlulowas nagapaabot sang Iya bulohaton sa pagwali sang maayong balita sa mahagop, kag sa pagbugkos sa mga buong sing tagipusoon kag pagbantala sang kahilwayan sa mga ginbihag ni Satanas. Wala labot sang mahal nga mga pagpakamaayo nga gindala Niya sa mga tawo, si Jesus nagsiling, “Sa pagkamatuod, sa pagkamatuod, nagasiling Ako sa inyo, makita ninyo ang langit nga nabuksan, kag ang mga manogtunda sang Dios nga nagakayab kag nagakunsad sa ibabaw sang Anak sang tawo.”AK1 174.3

  Diri si Kristo sa pagkamatuod nagasiling, Sa pangpang sang Jordan ang mga langit nagbukas, kag ang Espiritu nagkunsad kaangay sang salampati sa Ibabaw Nakon. Ang talan-awon isa lamang ka timaan nga Ako Anak sang Dios. Kon magtuo kamo sa Akon subong amo, ang inyo pagtuo pagahatagan sing kabuhi. Makita ninyo ang mga langit nga ginabuksan kag indi magatakop. Ginbuksan Ko sila sa inyo. Ang mga manogtunda sang Dios nagasaka nga nagadala sang mga pangamuyo sang imol kag pinigos sa Amay sa ibabaw, kag nagapanaog, nga nagadala sang pagpakamaayo kag paglaom, katutom, bulig, kag kabuhi, sa mga anak sang mga tawo.AK1 175.1

  Ang mga manogtunda sang Dios sa gihapon nagaligad gikan sa duta pakadto sa langit, kag gikan sa langit pakadto sa duta. Ang mga kalatingalahan ni Kristo sa mga ginasakit kag nagaantos ginahimo bangod sang gahom sang Dios paagi sa pag-alagad sang mga manogtunda. Kag bangod kay Kristo, paagi sa pag-alagad sang Iya langitnon nga mga manogbalita, ang tagsa ka pagpakamaayo nagaabot sa aton gikan sa Dios. Sang pagsuklob Niya sang tawhanon, ang aton Manlulowas na- gapahiusa sang Iya kabalaka sa sadtong iya sang nahulog nga mga anak, lalaki kag babae, ni Adan, samtang paagi sa Iya pagkadiosnon nagapalig-on Sia sa trono sang Dios. Kag sa sini nga bagay si Kristo among alagyan sang pagpakighambal sang mga tawo sa Dios, kag sang Dios sa tawo.AK1 175.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents