Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 35—“Maglinong, Magtunong”

  NANGIN isa yadto ka mapatubason nga adlaw sa kabuhi ni Jesus. Sa ubay sang dagat sang Galilea nakahambal Sia sang Iya nahauna nga mga palaanggiran, pinaagi sa nakilala nga mga paglaragway ginpatpat Niya liwan sa mga katawohan ang kinaugali sang Iya ginharian kag ang paagi sa pagpasad sini. Ginpaanggid Niya ang Iya kaugalingon nga bulohaton sa iya sang manugsab-ug; ang pagtubo sang Iya ginharian katulad sang pagtubo sang liso sang mustasa kag ang patubas sang tapay sa linamas. Ang dako kag katapusan nga pagpain sang matarung kag malauton Iya ginlaragway sa palaanggiran sang trigo kag sang dagami kag sang puna sang mangingisda. Ang dakong pagkahamili sang mga kamatuoran nga Iya gintudlo ginlaragway sa kalalangan sang tinago nga bahandi kag sang mutya nga malahalon, samtang sa palaanggiran sang tag-iya sang balay, gintudlo Niya ang Iya mga gintoton-an kon paano sila maga pangabudlay subong nga Iya mga tiglawas.AK1 452.1

  Sa bug-os nga adlaw nagpanudlo kag nagpangayo Sia; kag sang kasisidmon ang mga kadam-an nagdinaguso sa Iya. Adlawadlaw nag-alagad Sia sa ila, nga halos makapahuway kag magdulog sa pagkaon. Ang malisyoso nga pagsaway kag ang sala nga pagpakilala sa Iya sang mga Fariseo nga nagalagas sa Iya amo ang nakahimo sang Iya bulohaton nga maiwat kag magamo; kag nian sa pagtakop sang adlaw masapwan Sia nga tama gid ka lapyo nga nagtapat Sia sa pagpangita sang duog nga mamingaw sa tabuk sang sapa.AK1 452.2

  Ang Nasidlangan nga baybayon sang Genesaret indi kay wala ginaluntari, kay may mga kabanwahanan diri kag didto sa ubay sang sapa; apang isa ini ka baw-ing nga duog kon ipaanggid sa nakatundan nayon. Ang iya mga pomoluyo nagasakop sang labi nga pagkadiwatahan sang sa pagkahudiyo, kag diutay gid lang ang ila pag-angtanay sa Galilea. Amo ini ang gintanyag nga pagtago nga ginpangita ni Jesus, kag nian gin-agda Niya ang Iya mga gintoton-an sa pag-upod sa Iya didto.AK1 453.1

  Sa tapus nga ginpapauli Niya ang kadam-an, gindala nila Sia subong “nga amo Sia” didto sa sakayan kag dalidali nga nagtaliwan. Apang wala sila makalakat nga isahanon. May iban nga mga sakayan didto sa hunasan kag diri nagdalidali ginutok ang mga tawo nga nagsunod sa kay Jesus nga naghandom gihapon sa pagtan-aw kag sa pagpamati sa Iya.AK1 453.2

  Sa katapusan ang Manlulowas naumpawan gikan sa pagdaguso sang kadam-an, kag tungod sa kalapyo kag gutom, naghigda Sia sa dulong sang sakayan, kag sa wala madugay natulogan. Ang kasisidmon nangin malinong kag maayo, kag malinong nga nagpahuway ang sapa; apang hinali nga nagdulom ang langit, ang hangin nagsalangisag nga nagdulhog sa kapil-asan sang bukid ubay sang nasidlangan nga baybayon, kag ang mabangis nga bagyo nagtupa sa dagat.AK1 453.3

  Nagsalop na ang adlaw, kag ang kadulom sang gab-i nagluntad sa mabagyuhon nga dagat. Ang kabaluran, ginhampak sang kabaskug sang nagahagunos nga hangin, nagdamlag sing makakolugmat sa sakayan sang mga gintoton-an, kag nagpamahog sa paglamon sini. Yadtong mapagros nga mga mangingisda naggamit sang ila mga ti- nuig nga kabuhi sa sapa, kag nagtuytoy sang ila sakayan nga walay katalagman sa madamo nga mga bagyo; apang karon ang ila kusog kag pagkasampaton wala sing mahimo. Wala sila sing masarangan sa hugakom sang unos, kag nadula ang ila paglaom sang nakita nila nga ang ila sakayan nagakapuno sang tubig.AK1 453.4

  Nawili sa ila paninguha sa pagluwas sang ila kaugalingon, nalimtan nila nga kasakay nila si Jesus. Karon, nakita nila nga walay pulos ang ila pangabudlay kag ang kamatayon yara sa ila atubangan, nadumdoman nila kon kay sin-o sugo nga nagtabuk sila sa dagat. Sa kay Jesus lamang ang ila paglaom. Sa ila makaloluoy kag makaloluya nga kahimtangan nagsinggit sila, “Agalon, Agalon!” Apang ang pitipit nga kadulom nagtago sa Iya gikan sa ila itolulok. Ang ila mga tingog nalumsan sang dinaguhob sang unos kag wala sing sabat. Ang pangduhadoha kag kahadlok naglikop sa ila. Gintalikdan bala sila ni Jesus? Sia bala nga naglutos sang mga balatian kag sang yawa, kag bisan pa gani sang kamatayon, wala sing gahom sa pagbulig sa Iya mga gintoton-an karon? Ukon ayhan wala lang Sia nagasapak sa ila sa tion sang katalagman?AK1 454.1

  Sa liwan nagtawag sila, apang wala sing sabat luwas sa tagring sang maakigon nga dampug. Yara nagakatugdang na ang ila sakayan. Pila na lang ka tion kag lamunon na sila sang gutom nga tubig.AK1 454.2

  Hinali lang ang isa ka kilat naglapus sa kadodulman, kag nakita nila si Jesus nga nagahigda nga katulog, nga wala matublag sang kinagubot. Sa katingala kag lakas nga kaluya nagsinggit sila, “Agalon, wala ka bala nagakabalaka nga nagakatugdang na kita?” Paano ang Iya pagpahuway sing malinong samtang yara sila sa katalagman kag nagapakig-away batok sa kamatayon?AK1 454.3

  Ang ila singgit nagpabugtaw kay Jesus. Sang ginpahayag Sia tungod sang kilat, nakita nila ang paghidaet sang langit sa Iya nawung; nabasa nila sa Iya panulok ang pagkalimot sa kaugalingon, ang mainawaon nga gugma, kag ang ila tagipusoon nagliso sa Iya, kag magsinggit, “Ginuo, luwasa kami: nagakatugdang kita.”AK1 454.4

  Wala gid sang isa ka kalag nga nagsinggit sina nga mga pulong nga wala pagsapaka. Sang ang mga gintoton-an nag-uyat sang ila bugsay sa katapusan nga paninguha, nagtindug si Jesus. Nagtindug Sia sa tunga sang Iya mga gintoton-an, samtang ang bagyo nagahagunos, ang kabaluran nagalapwas sa ila, kag ang kilat nagpasiga sa Iya dagway. Ginbayaw Niya ang Iya kamut, nga sing masunson gingamit sa paghimo sang buhat sa kaluoy, kag magsiling sa maakigon nga dagat, “Maglinong, magtunong.”AK1 455.1

  Ang unos nagtunong. Ang mga kabaluran nagtugdang sa pagpahuway. Ang mga panganod naglukot nga nagtaliwan, kag ang mga kabituonan nag-iligpat-igpat. Ang sakayan nagpahuway sa malinong nga dagat. Nian sa pagbalikid sa Iya mga gintoton-an, sing masinolub-on nagsiling Sia, “Ngaa nagkahadlok kamo? wala pa bala kamo sang pagtuo?” Marcos 4:40.AK1 455.2

  Ang kalinong nahulog sa mga gintoton-an. Bisan pa si Pedro wala magpatuga sa pagpahayag sang katingala nga nagpuno sa iya tagipusoon. Ang iban nga katalagman katulad sang mga gintoton-an. Ang kahadlok kag ang kaluya naghugakom sa mga sumalakay; apang ang sugo ni Jesus nagdala sang kalinong sa talan-awon sang kinagubot. Ang kasingkal sang unos nagtabug sang mga sakayan agod maglapitay, kag ang tanan nga nakasakay nakakita sang katanhagaan. Sa kalinaw nga nagsunod, nalimtan ang kahadlok. Ang katawohan naghinutikay sa ila kaugalingon, “Ano nga sari sang tawo ini nga bisan ang hangin kag dagat nagatuman sa Iya?”AK1 455.3

  Sang ginpukaw si Jesus sa pagsugata sang unos, yara Sia sa lubos nga paghidaet. Wala gid sang makita nga kahadlok sa pulong ukon sa tulok, kay wala sing kahadlok sa Iya tagipusoon. Apang wala Sia magpahu- way nga nakaangkon sang kabug-osan sang gahom. Indi ini subong sang “Agalon sang duta, dagat kag langit” nga nagpahuway Sia sa kalinong. Ina nga gahom Iya ginbutang, kag nagsiling Sia, “Wala ako sang mahimo sa Akon kaugalingon.” Juan 5:30. Nagsalig Sia sa kusog sang Amay. Tungod sa pagtuo—pagtuo sa gugma kag pagtatap sang Dios—nagpahuw’ay si Kristo, kag ang gahom sinang mga pulong nga nagpalinong sang unos amo ang gahom sang Dios.AK1 455.4

  Samtang nagpahuway si Jesus sa pagtuo sa pagtatap sang Amay, sa amo man dapat kita magpahuway sa idalum sang pagtatap sang Manlulowas. Kon lamang ang mga gintoton-an nagsalig sa Iya, nabantayan unta sila sa paghidaet. Ang ila kahadlok sa tion sang katalagman nagpahayag sang ila pagkawalaypagtuo. Sa ila paninguha sa pagluwas sang ila kaugalingon, nalimtan nila si Jesus; kag amo ugaling sang yara sila sa pagkaluya sang pagsalig sa kaugalingon, nagliso sila sa Iya nga amo lamang ang makahatag sa ila sang bulig.AK1 457.1

  Daw ano ka sunson nga ang gin-agihan sang mga gintoton-an nangin aton man! Kon ang mga unos sang pagtilaw magtipon, kag ang makahaladlok nga kilat magidlab, kag ang kabaluran mag-awas sa aton, nagapakigaway kita batok sa bagyo nga nagaisahanon, nagakalimot nga may yara nga Isa nga makabulig sa aton. Nagasalig kita sa aton kaugalingon nga kusog tubtob madulaan kita sang paglaom, kag handa na kita nga mawala. Nian madumdoman naton si Jesus, kag kon magtawag kita sa Iya sa pagluwas sa aton, indi gid kita magsinggit nga walay pulos. Bisan pa nga masinolub-on Sia sa pagsabdong sang aton pagkadimatinuohon kag pagsalig gid lang sa kaugalingon, wala pa gid Sia mapas-awi sa paghatag sa aton sang bulig nga aton ginakinahanglan. Kon sa duta man ukon sa dagat, kon ang Manlulowas yara sa aton tagipusoon, wala kinahanglan nga magkahadlok. Ang buhi nga pagtuo sa Manonubos magapalinong sang dagat sang kabuhi, kag magaluwas sa aton sa katalagman sa paagi nga nahibaloan Niya nga labing maayo.AK1 457.2

  May isa pa gid ka espirituhanon nga pagtolon-an nga aton makuha sa sining katingalahan sang pagpatunong sang unos. Ang tagsa ka inagihan sang tawo nagapamatuod sang kamatuoran sang pulong sang Kasulatan, “Ang malaut katulad sang magamo nga dagat, nga indi nakapahuway. . . . Wala sing hidaet siling sang Dios sa mga malauton.” Isaias 57:20, 21. Ang sala naglaglag sang aton paghidaet. Samtang ang kaugalingon wala mapaidalum, indi naton makita ang paghidaet. Ang mapadugion nga mga balatyagon sang tagipusoon, wala sang tawhanon nga gahom nga makapugong. Tama kita ka walay masarangan diri katulad sang mga gintoton-an sa pagpalinong sang nagahagunos nga bagyo. Apang Sia nga naghambal sa mga kabaluran sa Galilea nagahambal sang pulong sang paghidaet sa tagsa ka kalag. Bisan daw ano ka makahaladlok ang bagyo, yadtong nagabalikid kay Jesus upod sang singgit, “Ginuo luwasa kami,” makakita sang kaluwasan. Ang Iya bugay, nga nagapasag-uli sang kalag sa Dios, nagapatunong sang kagamo sang tawhanon nga balatyagon, kag sa Iya gugma ang tagipusoon nagapahuway. “Ginahimo Niya ang bagyo nga maglinong, agod nga ang kabaluran magpahimunong. Nian malipayon sila kag nagalinong; gani ginadala Niya sia sa ila ginahandom nga dulongkaan.” Salmos 107:29, 30. “Nga ginpakamatarung tungod sa pagtuo, may paghidaet kita sa Dios tungod sa aton Ginuong Jesukristo. Ang bulohaton sang pagkamatarung mangin paghidaet, kag ang patubas sang pagkamatarung, kalinong kag pagsalig sa walay katapusan.” Roma 5:1; Isaias 32:17.AK1 458.1

  Sang kaagahon ang Manlulowas nagtakus upod ang Iya mga kaupdanan, kag ang silak sang nagasubang nga adlaw nagtandug sang dagat kag sang duta nga daw isa ka pagpakamaayo sang paghidaet. Apang halos lamang sila makatumban sa baybayon sang ang ila itolulok gin- sugata sang isa ka talan-awon nga labi pa ka makahaladlok sang sa bagyo. Gikan sa tago nga mga duog sa tunga sang lolubngan, duha ka buang ang nagdalasa sa ila nga daw halos kusiparon ang lawas nila. Nagakabit pa sa ila ang mga talikala nga ila ginbugras sang ila pagpalagyo. Pilason ang ila lawas kag nagadugo ang bahin nga sa diin ila gintinguhaan nga pilason ang ila kaugalingon paagi sang matalum nga mga bato. Nagmudlo ang ila mata nga makita gikan sa ila gumon nga buhok, ang amo gid nga kaanggid sa pagkatawhanon daw napanas sang yawa nga nag-angkon sa ila, kag daw katulad na sila sang mga sapat sa baylo sang tawo.AK1 458.2

  Ang mga gintoton-an kag ang ila kaupdanan nagpalagyo sa kahadlok, apang natalupangdan nila nga indi nila kaupod si Jesus, gani nagbalik sila kag pangitaon Sia. Didto Sia nagatindug sa duog nga ginbilinan nila sa Iya. Sia nga nagpalinong sang unos, nga sadto nagsugata kay Satanas kag ginlutos Niya, wala magpalagyo gikan sining mga sinab-an sang yawa nga mga tawo. Sang nagpalapit ining mga tawo nga nagabagrot ang ila mga ngipon kag nagabura ang ila baba, ginbayaw ni Jesus ang Iya kamut nga nagpalinong sang mga balud, kag indi na makapalapit ang mga tawo. Nagatindug sila nga nagapusnga apang walay mahimo sa Iya atubangan.AK1 459.1

  Upod sang kagamhanan ginpagowa Niya ang malaut nga mga espiritu gikan sa ila. Ang Iya mga pulong nagpalanlapus sa nadulman nga mga kaisipan sining walay palad nga tao. Nahangpan nila sing dili gid maathag nga may Isa nga malapit nga makaluwas sa ila gikan sa manugpaantus nga yawa. Nagyaub sila sa tiilan sang Manlulowas sa pagsimba sa Iya; apang sang ang ila mga bibig nagbukas sa pagpakiluoy sa Iya, ang yawa naghambal tungod sa ila, nga nagsinggit sing mabaskog, “Ano ang amon sa Imo, Jesus nga Anak sang Dios nga labing mataas? Ginapakiluoy nakon sa Imo, indi kami pagpaantusa.”AK1 459.2

  Nagpakiana si Jesus, “Ano ang imo ngalan?” Kag ang sabat amo, “Kadam-an ang amon ngalan: kay madamo kami.” Sa paggamit sang sinab-an nga mga tawo subong nga galamiton sang pagsugilanon, ginpakiluoy nila kay Jesus nga indi lang sila ipadala sa malayo nga duog. Sa banglid nga indi malayo sa unhan, didto ang panong sang mga baboy nga nagahalab. Nagpangayo ang mga yawa nga didto lang sila pasudlon, kag gintugotan sila ni Jesus. Gilayon ang kahadlok naghugakom sa pinanong. Nagdinaguso sila nga daw mga buang gikan sa banglid kag tungod kay indi nila napunggan ang ila kaugalingon nagpadulong sila sa dagat kag nagkalalumos.AK1 460.1

  Sa pihak nga bahin ang isa ka tanhaga nga pagbaylo naglambut sa mga yawan-on. Ang kapawa nagsilak sa ila kaisipan. Ang ila itolulok nag-idlak sa kaalam. Ang ila dagway, nga sing madugay nangin dagway sila ni Satanas, hinali lang naglum-ok, ang duguon nga mga kamut naglinong, kag upod sang malipayon nga mga tingog ining mga tawo nagdayaw sa Dios tungod sang pagluwas sa ila.AK1 460.2

  Gikan sa banglid ang mga manugbahog sang baboy nakakita sang tanan nga natabo, kag nagdalidali sila kag magpanugid sa ila mga amo kag sa tanan nga mga tao. Sa kahadlok kag sa katingala ang bug-os nga pumoluyo nagdugok sa pagsugata kay Jesus. Ang duha ka mga yawan-on ginkahadlukan sang duog. Wala sing isa nga indi mabutang sa katalagman kon mag-agi sinang duog nga ila ginaluntaran; kag madalasa sila sa mga nagalabay upod sang tanan nga kabaskug sang yawa. Apang karon ining mga tawo napanaptan sing maayo kag yara na sila sa matarung nga kaisipan, kag nagalingkod sa tiilan ni Jesus sa pagpamati sang Iya mga pulong, kag ginhimaya nila ang ngalan sang nag-ayo sa ila. Apang ang mga tawo nga nakakita sining tanhaga nga talan-awon wala gid magkalipay. Ang pagkawala sang mga baboy tuhoy sa ila daw may dako pa nga pagkatalalupangdon sang sa pagluwas sining mga binilanggo ni Satanas.AK1 460.3

  Isa ka paghikaluoy sa mga tag-iya sadtong mga baboy nga gintugotan ining pagkadula nga naglambut sa ila. Kay nasuyop na gid sila sang dutan-on nga mga butang, kag wala magsapak sang dalagko nga mga kabalakan sa espirituhanon nga kabuhi. Ginhandom ni Jesus ang pagbungkag sang gaba sang dinalok nga pagkadimabinalak-on, agod nga mabaton nila ang Iya bugay. Apang ang basul kag kaakig tungod sang ila umalagi nga kapierdehan amo ang nagbulag sang ila mga mata sa kaluoy sang Manlulowas.AK1 461.1

  Ang kapahayagan sang labaw sa kinaandan nga gahom nagpabugtaw sang pagkadesparatis sang mga tawo, kag nagpukaw sang ila kahadlok. Ayhan magadugang pa gid ang mga kalalat-an kon magdugay ining Dumoluong sa tunga nila. Ginpaabut nila ang kalaglagan sa panguarta, kag nagpamat-ud nga mahilway gikan sa Iya pagtambong. Yadtong nagtabuk sang dagat upod ni Jesus nagsugid sang tanan nga nahanabo sang nagligad nga gab-i, sang ila katalagman sa unos, kag kon paano nga napalinong ang mga balud kag hangin. Apang ang ila mga pulong wala gid makapabatyag. Sa kahadlok ang mga tawo naglibot sa kay Jesus nga nagpakiluoy sa Iya sa pagpalayo kag nagtuman Sia, nga nagsakay gilayon sa sakayan padufong sa pihak nga baybayon.AK1 461.2

  Yara sa atubangan sining mga tawo sa Gergesa ang buhi nga kapahayagan sang gahom kag kaluoy ni Kristo. Nakita nila ang tawo nga napasag-uli ang kaisipan; apang tuman ang ila kahadlok nga mabutang sa katalagman ang ila dutan-on nga paninguha kag Sia nga naglutos sang prinsipe sang kadodulman sa atubangan sang ila itolulok ginkabig subong nga nagsulod nga walay pahanugot, kag ang amuma gikan sa langit gintabug gikan sa ila mga gawang. Wala kita sing kahigayunan sa pagtalikud gikan kay Kristo katulad sang taga Gergesa; apang madamo gihapon ang nagadumili sa pagtuman sang Iya pulong, tungod kay ang pagtuman nagahilabot sang pag-antus sang iban nga dutan-on nga mga kabalak-an. Basi kon ang Iya pagtambong mangin kabangdanan sang ila kapierdehan sa panguarta, madamo ang nagasikway sang Iya bugay, kag ginatabug ang Iya espiritu gikan sa ila.AK1 461.3

  Apang lain ang ginbatyag sang naayo nga mga yawan-on. Ginhandom nila ang pagpakig-upod sa ila manugluwas. Sa luyo Niya, nabatyagan nila nga hilway sila sa mga yawa nga nagpigos sang ila kabuhi kag nag-usik sang ila pagkapamatan-on. Sang nagpasulod si Jesus sa sakayan, nagpalapit sila sa Iya luyo, nagyaub sa Iya tiilan, kag nagpakiluoy sila nga kon mahimo maglapit lang sila sa Iya, nga diin sila makapamati sing masunson sang Iya pulong. Apang ginpapauli sila ni Jesus agod sa pagsugid sang dalagko nga mga butang nga nahimo sang Ginuo sa ila.AK1 462.1

  Yari ang isa ka bulohaton nga dapat nila himuon,— magkadto sa diwatahan nga puloy-an, kag magsugid sang pagpakamaayo nga ila nabaton kay Jesus. Maiwat sa ila ang pagbulag gikan sa Manlulowas. Pat-ud gid nga dalagko nga mga kaiwatan ang magsugata sa ila sa pagpakigupod sa ila diwatahan nga masigkapungsodnon. Kag ang ila madugay nga pagpinig gikan sa katilingban daw naghimo sa ila nga ditakus sa bulohaton nga gintangdo Niya sa ila. Apang sang gintumod ni Jesus ang ila katungdanan, handa sila magtuman. Indi lamang ginsugiran nila ang ila kaugalingon nga panimalay kag mga kasilingan nahanungod kay Jesus, kundi nagkadto pa sa Decapolis, kag sa bisan diin agod sa pagbantala sang Iya gahom sa pagluwas, kag ginpatpat nila kon paano sila ginhilway gikan sa mga yawa. Sa paghimo sini nga bulohaton, makabaton pa sila sang dako-dako nga pagpakamaayo sang sa tuhoy gid lang sa ila kaugalingon kon nagpabilin sila kaupod Niya. Sa pagpangabudlay sa pagpalapnag sang maayong balita sang kaluwasan, nga ginadala kita palapit sa aton Manlulowas.AK1 462.2

  Ang duha ka naayo nga yawan-on amo ang nahauna nga mga misyonero nga ginpadala ni Kristo sa pagwali sang maayong balita sa duog sang Dacapolis. Pila gid lang ka tion nga ining mga tawo may kahigayunan sa pagpamati sang mga pagtudlo ni Kristo. Wala gid ni isa lang ka wali ni Kristo ang nahulog sa ila palamatin-an. Indi nila matudloan ang mga tawo subong sang ginhimo sang mga gintoton-an nga adlawadlaw nangin kaupod ni Kristo. Apang gindala nila sa ila kaugalingon ang pamatuod nga si Kristo amo ang Mesias. Mahimo sila makasugid sang ila nahibaloan; kon ano ang ila mismo nakita, kag nabatian, kag nabatyagan sa gahom ni Kristo. Amo ini ang mahimo sang tagsatagsa kon ang ila tagipusoon natandug sang bugay sang Dios. Ang hinigugma nga gintotonang nga si Juan nagsulat; “Yadtong kutob sa ginsuguran, nga amon nabatian, nga amon nakit-an, nga amon natanaw kag nakaptan sang amon mga kamot, nahanungod sang pulong sang kabuhi—ang kabuhi napahayag, kag nakita namon, kag ginasaksihan, kag ginaasoy sa inyo ang kabuhi nga walay katapusan nga upod anay sa Amay kag napahayag sa amon—yadtong amon nakita kag nabatian ginaasoy namon sa inyo, agod nga kamo man may pagpakig-ambit sa amon; kag ang aton pagpakig-ambit upod sa Amay kag sa Iya Anak nga si Jesukristo.” 1 Juan 1:1-3. Subong nga mga saksi tuhoy kay Kristo, dapat naton isugid ang aton nahibaloan, kon ano man ang aton mismo nakita kag nabatian kag nabatyagan. Kon ginsunod ta si Jesus sa tagsa ka tikang, may aton kita sinang igo gid nga isugid nahanungod sang paagi nga pagtuytoy Niya sa aton. Masugid naton kon paano naton natilawan ang Iya mga saad, kag nasapwan nga matuod ang amo nga saad. Makabalita man kita sang aton nahibaloan nahanungod sang bugay ni Kristo. Amo ini ang pa- naksi nga sa diin ginatawag kita sang Ginuo, nga tungod sa kakulang sini ang kalibutan nagakawala.AK1 463.1

  Bisan pa nga ang mga tawo sa Gergesa wala magbaton sa kay Jesus, wala Niya sila pagbayai sa kadodulman nga ila ginpili. Sang ginpangabay nila Sia sa pagpalayo gikan sa ila wala pa sila makabati sang Iya pulong. Wala sila hinalung-ong sang mga butang nga ila ginasikway. Busa ginpadala Niya liwat ang kapawa sa ila, kag sa isa nga indi nila madumilian ang pagpamati.AK1 464.1

  Sa paglaglag sang mga baboy, gintuyo ni Satanas ang pagpaliso sa katawohan palayo gikan sa Manlulowas, kag punggan ang pagwali sang maayong balita sina nga duog. Apang ini nga hitabo nagpabugtaw sang bug-os nga pungsod sa paagi nga wala pa gid mahimo sang iban, kag nagtumod sang pagtalupangod sa kay Kristo. Bisan nga ang Manlulowas mismo nagpalayo, ang mga tawo nga Iya gin-ayo nagpabilin sa pagsaksi sang Iya gahom. Yadtong nangin galamiton sang prinsipe sang kadodulman nahimo nga palatayunan sang kapawa, mga suloguon sang Anak sang Dios. Nagkatingala ang mga tawo sang sila nagapamati sang tanhaga nga balita. Ang gawang nabuksan tuhoy sa maayong balita sa amo nga duog. Sang pagbalik ni Jesus sa Decapolis, ang mga tawo nagtipon sa palibot Niya, kag sa sulod sang tatlo ka adlaw, indi lamang ang mga pumoluyo sadto nga banwa, kundi linibo gikan sa palibot nga mga duog, ang nakabati sang balita sang kaluwasan. Bisan pa ang gahom sang yawa yara sa idalum sang paggahom sang aton Manlulowas, kag ang pagpangabudlay sang malaut ginahimo tuhoy sa kaayuhan.AK1 464.2

  Ang pagpakigkita sa mga yawan-on sa Gergesa naghatag sang pagtolon-an sa mga gintoton-an. Nagpakita ini sang kadalumon sang kawasakan sang kabuhi nga ginatinguhaan ni Satanas nga maganoy ang bug-os nga kaliwat tawhanon, kag sang bulohaton ni Kristo sa paghilway sang mga tawo gikan sa iya gahom. Yadtong ma- kaloluoy nga mga tinuga, nga nagpuyo sa lolubngan, ginsab-an sang yawa, gin-ulipon sang wala mapunggi nga balatyagon kag marigkam nga handom sa unod, nagatiglawas sang kon ano ang mahanabo sang tawo kon maidalum sia sang Sinatanas nga gahom. Sing masunson ang inpluensia ni Satanas ginapilit sa mga tawo agod sa pagpasimang sang mga igbalatyag, magahoman ang panghunahona tuhoy sa malaut, kag pukawon sa kapintas kag kalakasan. Ginapaluya niya ang lawas, ginapadulom ang kaisipan, ginapanubo ang kalag. Sa bisan ano nga takna nga ang tawo magsikway sang pangagda sang Manlulowas, ginatugyan nila ang ila kaugalingon sa kay Satanas. Kadam-an sa bisan diin nga halintaga sang kabuhi, sa puloy-an, sa palatikangan, kag bisan pa sa mga simbahan, ang nagahimo sini karon nga mga adlaw. Tungod gani sini nga ang kapintas kag ang krimen naglapnag sa duta, kag ang kadulom sa pamatasan, katulad sang kadulom sang kamatayon, ang nagalikop sang puloy-an sang mga tawo. Pinaagi sining makagalanyat nga mga pagsulay, ginatuytoyan ni Satanas ang mga tawo sa labi kag labi pa gid ka lain nga mga kalautan, tubtob nga magpatubas sang bug-os nga pagkanubo kag kapahamakan. Ang isa gid lang ka pamakod batok sini nga gahom makita sa pagtambong ni Jesus. Sa atubangan sang mga tawo kag manogtunda, si Satanas nabuyagyag subong nga kaaway kag manuglaglag sang tawo; si Kristo, abyan kag manugluwas sang tawo. Ang Iya Espiritu magapatubo sa tawo sang tanan nga bagay nga makapadungganon sang ugali kag makapahalangdon sang kinaiya. Ini magatukod sa pagtib-ong sa tawo tuhoy sa kahimayaan sang Dios sa lawas, kalag, kag espiritu. “Kay ang Dios wala maghatag sa aton sang espiritu sang kahadlok; kundi sang gahom kag sang gugma, kag sang madalum nga kaisipan.” 2 Tim. 1:7. Gintawag Niya kita “sa pag-angkon sang himaya”—ugali—“sang aton Ginuong Jesukris- to;” gintawag kita nga “manginsuno sa larawan sang Iya Anak.” 2 Tes. 2:14; Roma 8:29.AK1 464.3

  Kag ang mga kalag nga ginganoy paidalum agod magamit ni Satanas, sa gihapon, tungod sa gahom ni Kristo mabayluhan nga mangin soluguon sang katarungan, kag ginapadala sang Anak sang Dios sa pagsugid “sang dalagko nga mga butang nga ginhimo sang Ginuo tuhoy sa imo, kag nga nagkaluoy Sia sa imo.”AK1 466.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents