Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Tuburan Sang Kabuhi Tomo 1

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pauna

  KADAMUAN SA ATON, bisan ano ang aton duag ukon kahimtangan sa kabuhi, nagahandom sing maayo pa sang sa aton naangkon karon. Ang Dios sa Iya kaugalingon nagtanum sini nga handom sa aton kinaugali, agod nga indi mabusug sang aton mga naabut karon walay sapayan kon malain, ukon maayo, ukon mas maayo pa gid. Ang Dios nagahandom nga pangitaon ta ang labing maayo, kag masapwan ini.AK1 5.1

  Sa masunson ini nga mga handom ginabaliskad. Ayhan tinguhaan naton sa pagbusug sang aton mga handom sang kalingawan, cuarta, tawhanon nga kasulhay, kag gahom. Apang ini nga mga butang sa katapusan masapwan nga walay unod kag indi makabusog, nga nagabilin sang aton kabuhi nga walay unod.AK1 5.2

  Ang Dios nagtuyo nga ang mga handom sang aton mga tagipusoon magtuytoy sa Isa nga amo lamang ang makasarang magbusog sa ila. Sia maluyag nga kita makasapu kay Jesus nga Kristo, ang Anak sang Walay Katubtuban nga Dios. “Kay sa Iya (Kristo) ang tanan nga kabug-osan sang Dios nahamuut sa pagpuyo.”AK1 5.3

  Madamu nga “Ang Kabuhi ni Kristo” nasulat. Iban sini sa ila mga maayo nga tolon-an, napun-an sing mga pasayud, pag-alagisud sang panag-on, maragtas, pamatasan, kag mga hitabu. Sila nagapanaysayon sang madamu nga mga pagtudlo kag madamu nga kasaysayan sang kabuhi ni Jesus sang Nazaret. Apang, “ang katunga wala pa masugid.”AK1 5.4

  Ini nga tomo wala nagapahamtang sang harmonia sang mga Ebangelio, ukon maghatag sing maid-id nga pag-alagisud sang importante nga hitabu sa kabuhi ni Kristo. Sa baylo, ginapahayag niya ang gugma sang Dios nga napahayag sa Iya Anak, kag ang diosnon nga katahum sang kabuhi ni Kristo, nga sarang masambit sang tanan. Wala sia nagapangita sa pagbusug sadtong mga nagapangosyoso ukon sa pagsumpo sang mga pakiana sang manugpangita sing sayup.AK1 6.1

  Ang tolon-an nagapahamtang kay Jesukristo subung nga Isa nga sa Iya ang tagsa ka handom mabusug. Ang Hebreo nga manalagna nga si Hageo nagtawag sa Iya “ang Handom sang tanan nga pungsud,” kag sarang naton Sia matawag nga “ang Handom sang tanan nga panag-on,” o “ang Tuburan sang kabuhi.”AK1 6.2

  Paagi sa atraksyon sang Iya kaugalingon nga kaayo sang karakter si Jesus nagbutong sang Iya gintoton-an sa Iya kaugalingon. Paagi sa Iya personal nga presensia, pagtandug nga mainawa-on kag pagbatiag sang tanan nila nga kaluyahon kag kinahanglanon, kag ang Iya dayon nga pagpakig-upud, Sia nagbaylo sang ila mga karakter gikan sa dutan-on pakadto sa langitnon, gikan sa pagkamaiyaiyahon pakadto sa pagkamainantuson, gikan sa pagkakuriput nga ignoransia kag opinion nga walay paghimatarung pakadto sa masangkad nga ihibalo kag madalum nga gugma para sa mga kalag sang tanan nga pungsud kag duag. Ini nga tolon-an nagapresentar sang Manunubos sa bagay nga mabuligan ka sa pag-atubang sa Iya, sa guya kag guya, tagipusoon kag tagipusoon. Kabay pa masapwan mo Sia, kaangay sang nahimo sang mga gintoton-an sang una, si Jesus ang Makusug nga Isa, nga makaluwas “sing bug-os,” kag makabaylo pakadto sa Iya kaugalingon nga diosnon nga larawan sang tanan nga nagapalapit sa Dios paagi sa Iya. Apang, daw ano ka imposible ang pagpahayag sang Iya kabuhi sing labi kahimpit! Kaangay ini sang pagtinguha sa pagpinta sang buhi nga balangaw sa canbas, ukon ang pagpahamtang sang labing matam-is nga ambahanon sa papel kag tinta.AK1 6.3

  Ang tagsulat sini nga tomo nagdala sing bag-o nga katahum gikan sa kabuhi ni Jesus. Nagdala sia sing bago nga mga hiyas gikan sa minahan. Ang kapawa nagabadlak gikan sa madamu nga mga kinilala nga mga dinalan, nga ang ila kadalumon ayhan naghunahona ka nga dugay na nimo natungkad. Si Jesukristo ginapahayag subung nga Kabug-osan sang Pagkadios, ang Manlulowas sang mga makasasala, ang Adlaw sang Katarungan, ang maluloy-on nga Pinakamataas nga Saserdote, ang Manug-ayo sang tawhanon nga masakit kag balatian, ang maluloy-on nga Abyan, ang pirme nga Kaupod, ang Prinsipe sang Balay ni David, ang Taming sang Iya katawohan, ang Prinsipe sang Paghidaet, ang Manugkari nga Hari, ang Walay Katubtuban nga Amay, ang katumanan sang mga handom kag mga paglaom sang tanan nga mga panag-on.AK1 7.1

  Ini nga tolon-an ginahatag sa kalibutan upud sang pangamuyo nga ang Dios, paagi sa Iya Espiritu magahimo sang iya mga polong sa pagkabuhi, para sa imo nga mga ginapaabut kag mga handom nga wala mabusog; agud nga “makilala Sia, kag ang gahom sang Iya pagkabanhaw, kag ang pagpakighiambit sa iya mga pagantus,” kag sa katapusan, sa bug-os nga walay katubtuban, sa Iya kamut nga too makaambit sang “kabugosan sang mga kalipayan,” kag mga “kawilihan sa gihapon,” nga amo ang mangin hinog (luto) nga bunga sadtong tanan nga nakasapu sa Iya nga amo ang tanan sa tanan, “Pinasahi Sia sa tunga sang napulo ka libo,” kag “ang Isa nga bug-os nga kalailaan.”AK1 7.2

  Ang Manug-imprenta

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents