Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Pamuno

  Sa pagsabat sa diosnon nga mando, malipayon nga nagsuiod ang mga Adventista del Septimo Dia sa buluhaton sa pagpahibalo pinaagi sa gin-imprinta nga mga panid sang mga kamatooran nahanungud sa Adlaw nga Inugpahuway kag sa Ikaduha nga Pagkari. Sa sobra isa ka siglo sang aton pagpangwali, ang buluhaton sang pag-imprinta nangin gamhanan nga paagi para sa pagpalapnag sang balita sang ikatlo nga manugtunda sa bug-os nga kalibutan.MSP 7.1

  Sa katuigan, ang pagtuytuy sa pag-imprinta kag sa pagpalapnag sang aton balasahon ginhatag pinaagi sa igsululat ni Ellen G. White. Sa sini nga mga laygay ang pagpamaligya sang aton puno-sangkamatooran nga mga libro kag mga peryodiko ginatib-ong sa isa ka buluhaton nga kaanggid sa pagministeryo sang pagpangwali. Ang manugbaligya sang mga libro ginakilala bilang isa ka manugwali pinaagi sa literatura ukon literature evangelist (LE).MSP 7.2

  Sadtong 1902 ang mga sinulat ni Ellen G. White nga may kaangtanan sa pagministeryo pinaagi sa literatura gintipon kag ginimprinta sa MANUAL FOR CANVASSERS. Ang nagsunod nga mga laygay ni Ellen G. White sa aton pagministeryo pinaagi sa literatura nagdulong sa pagdaku sini nga buluhaton, kag sadtong 1920 ang pinalangga nga CoLPORTEUR EVANGELIST naggowa. Ining diotay nga libro ginimprinta sa madamu nga mga hinambalan kag naglapnag sing malayo.MSP 7.3

  Ang handum nga indi na maliwat ang suheto, nga mabutang ang mga laygay sa maayo nga han-ay sono sa mga topiko, kag nga malakip ang pila ka dugang nga matahum nga mga dinalan halin sa mga libro, mga peryodiko, kag mga sinulat ni Ellen G. White amo ang nagdul-ong sa paghimo sining tomo karon, nga ginhanda sono sa mga palatukuran nga gintukod ni Mrs. White para sa pag-imprinta sang iya mga sinulat kon mapatay na sia. Ginahatag ang mgaMSP 7.4

  referensya sa kada kinutlo, kag ang tuig sang pagsulat ukon sang una nga pag-imprinta.MSP 8.1

  Ang mga nota sa kilid, nga ginhatag sang manugtingub, magabulig sa manugbasa sa pagpangita sang nagustohan nga mga pagpamatuud. Ang bold-face ginagamit agud ipakilala ang kada tinipik, samtang ang italics ginagamit bilang titulo sa sulod sangdinalan mismo. Luwas sang pila ka dinalan, nga sulitsulit sa iya kinaugali, ang bug-os nga sulod sang Colporteur Evangelist ginlakip sa sining bag-o nga tomo. Ang tanan nga mga referensya ginbasi sa orihinal kag indi sa Colpor¬teur Evangelist, tungud kay pati ini, gintingub man pagkatapus mapatay si Mrs. White.MSP 8.2

  Ang manugbasa masami nga makakita sa bug-os nga libro sing mga pulong kaangay sang “kanbaser,” “Tract and Missionary Society,” kag “mga manugkanbas.” Ini ang mga pulong nga gin-garnit sadtong panahon ni Ellen G. White, kag madali man sila hangpon sang manugbasa.MSP 8.3

  Kabay nga ang mga laygay nahanungud sa pagpangwali pinaagi sa literatura, nga ginliwat pagpasunod sa sining ginpadaku nga tomo, magagiya kag magapabaskug sa mga LE sa mas bugana kag mas epektibo nga pag-alagad sa Agalon, amo ang bunayag nga handum sang mga manug-imprinta kag sang—MSP 8.4

  THE TRUSTEES OF THE ELLEN G. WHITE PUBLICATONS.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents