Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 2 - Ang Buluhaton nga Wala Sing Makalabaw

  Madinalag-on nga Pagpang-alagad sa Pagdaug sang Kalag.—Ang pagkanbas, kon himoon sing nagakaigo, isa ka labing mataas nga klase sang buhat-misyonero, kag isa ini ka maayo kag mauswagon nga paagi agud ipahayag sa katawohan ang importante nga mga kamatooran para sa kapanahonan karon. Ang kaimportante sang buluhaton sang pagministeryo maathag; apang madamu nga ginagutom sang tinapay sang kabuhi ang wala sing kahigayonan sa pagpamati sang pulong halin sa ginpadala nga mga manugwali sang Dios. Amo ini ang rason ngaa kinahanglan nga ipalapta sing masangkad ang aton mga balasahon. Gani ang balita makaabut sa duug nga indi makadtoan sang buhi nga manugwali, kag ang pagtalupangud sang madamu maliso sa importante nga mga hitabu nga may kaangtanan sa nagahinapus nga mga talan-awon sang kasaysayan sining kalibutan.MSP 20.1

  Buluhaton nga Cintangdo Sang Dios.—Ang Dios nagtangdo sang buluhaton sang pagbaligya sing balasahon bilang paagi sang pagpresentar sa atubangan sang katawohan sang kapawa nga vara sa aton mga libro, kag ang mga kanbaser dapat matandug sa importansya sang pagdala sa gilayon sa atubang sang kalibutan sang mga libro nga kinahanglan para sa ila ihibalo kag kasanag. Ini ang buluhaton nga buut sang Ginoo nga buhaton sang Iya katawohan sa sini nga kapanahonan. Ang tanan nga nagahalad sang ila mga kaugalingon sa Dios agud magbuhat bilang mga kanbaser nagabulig sa paghatag sang katapusan nga balita sang paandam sa kalibutan. Indi gid naton matungkad ining buluhaton; kay kon indi pa tungud sa mga pagpaninguha sang kanbaser, madamu kuntani ang indi makabati sa paandam.— Testimonies, vol. 6, p. 313. (1900)MSP 20.2

  Isa ka Labing Importante nga Buluhaton.—Kon may isa ka buluhaton man ugaling nga labi ka importante sang sa iban, ini amo ang pagdala sang aton mga balasahon sa publiko, kag sa amo magadul-ong sa ila sa pagtoon sang Kasulatan. Ang buluhaton misyonero—magpresentar sang aton mga balasahon sa mga panimalay, makigsugilanon, kag magpangamuyo kaupud kag para sa ila—isa ka maayo nga obra kag isa nga magaedukar sa mga lalaki kag mga babayi sa paghimo sa buluhaton sang isa ka pastor. —Testimonies, vol. 4, p. 390. (1880)MSP 21.1

  Sa tion nga mahangpan sang mga miyembro sang iglesia ang importansya sang pagpalapnag sang aton mga literatura, magapain sila sing dugang pa nga tion sa sini nga buluhaton. Ang mga peryodiko, mga tratados, kag mga libro pagaibutang sa mga puloyan sang mga tawo, agud magwali sang maayong balita sa ila pila ka mga dinalan.... Kinahanglan atipanon sang iglesia ang buluhaton sang pagbaligya sang balasahon. Isa ini ka paagi nga sia magsidlak sa kalibutan. Niyan sia magalakat “magayon subong sang bulan, matin-aw subong sang adlaw, kag makakulugmat subong sang hangaway nga may mga hayahay.”—Manuscript 113, 1901.MSP 21.2

  Tawag sa Pagpabuhi Sang Interes. —Ang importansya sang buluhaton sang pagpamaligya sing balasahon yara pirme sa akon atubang. Ini nga buluhaton nadulaan na sang kabuhi nga sadto anay ginhatag sa iya sang mga manugpangabudlay nga naghimo sini nga ila pinasahi nga kaalam. Ang mga kanbaser ginpanawag sa pag-entra sa iban nga buluhaton. Indi ini dapat. Madamu sang aton mga kanbaser, kon matuud nga makonbirti kag matugyan, ang makahimo sing dugang pa sa sini nga buluhaton sang sa lain agud dal-on ang kamatooran para sa sini nga tion sa atubang sang katawohan.MSP 21.3

  May pulong kita sang Dios nga mapakita nga ang katapusan malapit na. Ang kalibutan kinahanglan paandaman, kag kaangay sang wala pa sadto, dapat mangin masigkamanugpangabudlay kita ni Cristo. Ang buluhaton sa pagpaandam gintugyan sa aton. Dapat mangin mga alagyan kita sang kapawa sa kalibutan, nga nagapahat sa iban sang kapawa nga aton nabaton halin sa daku nga Manugdala sang Kapawa. Ang mga pulong kag mga buluhaton sang tanan nga mga tawo pagatilawan. Indi na kita mag-isol pa. Ang buluhaton nga dapat himoon agud paandaman ang kalibutan kinahanglan himoon ta sa wala sing paglantang. Indi pagpabay-i ang buluhaton sang pagpamaligya sang mga balasahon. Ibutang ang mga libro nga may kapawa sang presente nga kamatooran sa labing madamu kon mahimo.— Testimonies, vol. 6, p. 329. (1900)MSP 21.4

  Pareho ka Importante sa Ministeryo. —Ang mga kanbaser kinahanglan maggowa sa lainlain nga mga bahin sang pungsud. Ang pagkaimportante sini nga buluhaton pareho gid ka bug-os sa ministeryo. Ang buhi nga manugwali kag ang malinong nga mensahero pareho nga ginakinahanglan sa kahimoan sang daku nga buluhaton sa aton atubangan.—Review and Herald, April 1, 1880.MSP 22.1

  Ang pagpamaligya sang aton mga balasahon isa ka importante kag labing mapuslanon nga linya sang buluhaton sang pagpangwali. Ang aton mga balasahon makalambut sa mga duug nga indi matoldahan. Sa sini nga mga duug ang matutum nga kanbaser nagakuha sang lugar sang buhi nga manugwali. Pinaagi sa pagpamaligya sing balasahon ang kamatooran ginapresentarsa linibo nga indi makabati sini sa iban nga paagi.—Review and Herald, Oct. 7, 1902.MSP 22.2

  Wala kita sing tion nga pagausikan. Ang importante nga buluhaton yari sa aton atubangan, kag kon tamaran kita nga mga sologoon mawala gid naton ang langitnon nga balus. Apang diotay ang may malapad kag malapnag nga mga panglantaw kon ano ang mahimo sa paglambut sa katawohan pinaagi sa personal, mabinalak-on nga mga tinguha sa isa ka maalam nga pagpanagtag sang aton mga balasahon. Madamu sadtong mga indi madala sa pagpamati sang kamatooran nga ginapresentar sang buhi nga manugwali ang magakuha sang isa ka tratado ukon peryodiko kag magbasa sing makugi; madamu sang mga butang nga ila mabasa ang magsibo sa ila mga ideya, kag mapukaw ang ila interes sa pagbasa sang tanan nga unud sini.—Review and Herald, Dec. 19, 1878.MSP 22.3

  Sa Paghangup Sang Aton Katungdanan. —May katalagman sa pagsulod sa pagpatikang kag sobra nga pagkawili sa kalibutanon nga negosyo sa bagay nga ang mga kamatooran sang pulong sang Dios sa ila kaputli kag gahum indi madala sa kabuhi. Ang gugma sa komersyo kag ganansya nagadugang ka lapnag. Mga kauturan, lisoa sing matuud ang inyo mga kalag. Kon may panahon man ugaling sa diin aton ginakinahanglan ang paghangup sa aton mga katungdanan, ini karon na, sang ang kamatooran napukan sa kadalanan kag ang pagkatadlong indi makasulud. Si Satanas nanaug nga may daku nga gahum sa pagpangabudlay upud ang tanan nga pagpangdaya sang katikoan sa ila nga nagakadula; kag ang tanan nga mauyog pagauyogon, kag yadtong mga butang nga indi mauyog magapabilin. Ang Ginoo magakari sa madali, kag nagasulod kita sa talan-awon sang kalamidad. Ang yawanon nga mga ahensya, bisan indi makita, nagapangabudlay sa paglaglag sang tawohanon nga kabuhi. Apang kon ang aton kabuhi natago upud kay Cristo sa Dios, aton makita ang Iya bugay kag kaluwasan. Si Cristo magakari sa pagtukud sang Iya ginharian sa duta. Aton pakabalaanon kag gamiton para sa Iya himaya ang aton mga dila. Magapangabudlay kita karon kaangay sang wala pa gid naton nahimo sadto. Ginalaygayan kita nga “mag-ukud sa panag-on kag sa dipanag-on.” 2 Timoteo 4:2. Dapat magbukas kita sing mga alagyan para sa pagkilala sang kamatooran. Dapat pahimuslan naton ang tagsa ka kahigayonan para sa pagdala sing mga kalag sa kay Cristo.MSP 22.4

  Bilang katawohan kinahanglan maliso kita sing liwan, ang aton mga kabuhi pakabalaanon agud magpahayag sang kamatooran nga yara ini kay Jesus. Sa buluhaton sang pagpalapnag sang aton mga balasahon, makahambal kita sang gugma sang Manluluwas halin sa mainit kag nagapitik nga tagipusoon. Ang Dios lang ang may gahum sa pagpatawad sang mga sala; kon indi kita magsugid sini nga balita sa mga wala nakonbirtir, ang aton pagpabaya posible nga magbunga sang ila kalaglagan.... Ang Ginoo nagatawag sa aton tanan sa pagpangita kag sa pagluwas sang nagakaladula nga mga kalag. Si Satanas nagapangabudlay sa pagdaya sa mga pinili. kag karon aton tion sa pagpangabudlay nga may pagbantay. Ang aton mga libro kag mga peryodiko dapat pagadal-on sa igtalupangud sang mga katawohan; ang maayong balita sang presente nga kamatooran kinahanglan ihatag sa aton mga siyudad sa wala sing paglantang. Indi bala kita magtindug sa paghimo sang aton mga katungdanan?— Testimonies, vol. 9, pp. 62, 63. (1909)MSP 23.1

  Ang Buluhaton Sang Dios.—Padumdumi ang kanbaser nga may kahigayonan sia sa pagpanggas sa kilid sang tanan nga katubigan. Padumdumi sia, samtang nagapamaligya sia sang mga libro nga nagahatag sing ihibalo nahanungud sa kamatooran, nga sia nagabuhat sang buluhaton sang Dios kag nga ang kada talento dapat pagagamiton sa himaya sang Iya ngalan. Ang Dios magaupud sa tanan nga nagatinguha sa paghangup sang kamatooran agud iya ini mapahayag sa iban sing maathag. Ang Dios nagahambal sing yano kag matin-aw. “Ang Espiritu kag ang Nobya nagasiling, ‘Kari.’ Kag ang nagapamati magsiling, ‘Kari.’” Bugna 22:17. Dapat indi kita maglantang sa pagtudlo sadtong nagkinahanglan, agud ila mahibaloan ang kamatooran subong nga yara ini kay Jesus.— Testimonies, vol. 6, pp. 314, 31 5. (1900)MSP 23.2

  Mga Manugbantay kag mga Manugbalita.—Ang tion nag-abut na sa diin ang isa ka daku nga buluhaton kinahanglan pagahimoon sang mga kanbaser. Ang kalibutan nagakatulog, kag bilang mga manugbantay, dapat ila bagtingon ang kampana sang pagpaandam sa pagpukaw sa mga nagakatulog halin sa ila katalagman. Ang iglesia wala nakahibalo sa tion sang paghukom sa ila. Sa masami ila mahibaloan sing maayo ang kamatooran pinaagi sa pagpangabudlay sang kanbaser. Yadtong nagalakat sa ngalan sang Ginoo Iya mga manugbalita nga magahatag sa kadam-an nga yara sa kadudulman kag sayup sing malipayon nga mga pahibalo sang kaluwasan pinaagi kay Cristo sa pagtuman sang kasogoan sang Dios.—Testimonies, vol. 6, p. 315. (1900)MSP 24.1

  Nagatan-aw sa mga Kalag nga Naliso.—Palakta ang mga kanbaser dala ang pulong sang Ginoo, nga nagapanumdum nga yadtong nagatuman sang kasogoan kag nagatudlo sa iban sa pagtuman sa ila pagabalusan pinaagi sa pagtan-aw sa mga kalag nga nagaliso, kag ang isa ka kalag nga maliso sing matuud magadala sa iban kay Cristo. Busa ang buluhaton magapadayon sa bag-o nga teritoryo.—Testimonies, vol. 6, p. 315. (1900)MSP 24.2

  Tubtub may Kaluwasan Pa.—Tubtub bukas pa ang kaluwasan, may kahigayonan pa ang kanbaser sa pagpangabudlay. Kon ang relihiyoso nga mga denominasyon maghiusa sa papasiya sa pagpigos sa mga katawohan sang Dios, ang mga duug nga may relihiyoso nga kahilwayan pagabuksan sang pagwali pinaagi sa mga balasahon. Kon sa isa ka duug ang pagpanghingabut maglapuyot, tuguti ang mga manugpangabudlay sa pagsunod sa mando ni Cristo. “Kon sila maghingabut sa inyo sa isa ka banwa, palagyo kamo sa madason.” Kon mag-abut gihapon didto ang paghingabut, saylo naman sa iban nga duug. Ang Dios magagiya sa Iya katawohan kag magahimo sa ila nga pakamaayo sa madamu nga mga duug. Kon indi tungud sa pagpanghingabut, indi kuntani sila maglapta sing labi ka lapad agud sa pagbantala sang kamatooran. Kag si Cristo nagahamgal: “Indi ninyo malibut ang kabanwahanan sa Israel, tubtub nga magkari ang Anak sang tawo.” Mateo 10:23. Tubtub nga didto sa langit ihambal ang pulong, “Natapus na,” may yara sa gihapon nga mga duug para sa pagpangabudlay, kag mga tagipusoon nga magbaton sang balita.—Testimonies, vol. 6, p. 478. (1900)MSP 24.3

  May daku nga buluhaton nga dapat pagahimoon, kag ang tanan nga tinguha nga posible kinahanglan himoon agud magpabutyag kay Cristo bilang nagapasaylo-sang-sala nga Manluluwas, kay Cristo bilang Manugpas-an sang Sala, kay Cristo bilang masanag nga kabugwason; kag ang Ginoo magahatag sa aton sing pakamaayo sa atubang sang kalibutan tubtub matapus ang aton buluhaton.—Testimonies, vol. 6, p. 20, 21. (1900)MSP 25.1

  Wala Sing Mas Mataas Pa nga Buluhaton.—Wala sing mataas pa nga buluhaton sang sa pagwali paagi sa pagkanbas, kay ini nagalakip sang pinakataas nga moral nga mga katungdanan. Yadtong nagapakigbahin sa sini nga buluhaton kinahanglan mangin yara permi sa idalum sang gahum sang Espiritu sang Dios. Kinahanglan wala sing pagbayaw sang kaugalingon. Ano bala ang yara sa aton nga wala ta mabaton halin kay Cristo? Kinahanglan maghigugmaay kita bilang mga mag-ulutud, nga nagapakita sang aton gugma pinaagi sa pagbulig sa isa kag isa. Kinahanglan magmaloloy-on kag magmatinahuron kita. Maghapiip kita sing tingub, maghinugtanay sang nagakaangay nga mga bugkos. Yadto lamang ang nagakabuhi sang pangamuyo ni Cristo, nagapakita sini sa ila mapuslanon nga kabuhi, magabatas sa pagtilaw nga magaabut sa bilog nga kalibutan. Yadtong nagabayaw sang kaugalingon nagabutang sang ila mga kaugalingon sa gahum ni Satanas, kag nagaaman sa pagbaton sang iya mga daya. Ang pulong sang Ginoo sa Iya katawohan nagasiling nga bayawon naton ang estandarte sing mas mataas pa. Kon tumanon naton ang Iya tingug, Sia magapangabudlay upud sa aton, kag ang aton mga tinguha pagapurongpurongan sang kadalag-an. Sa aton buluhaton magabaton kita sing bugana nga mga bugay halin sa ibabaw kag magatipon kita sing bahandi sa kilid sang trono sang Dios.MSP 25.2

  Kon nakahibalo lang kita kon ano ang nagahulat sa aton, indi kuntani kita mangin mabundol sa buluhaton sang Ginoo.MSP 26.1

  May Salabton Kita sa Buluhaton nga Unta Aton Ginhimo.—Yari kita sa tion sang pag-ayag, sa tion diin ang tanan nga maayag pagaayagon. Ang Ginoo indi magpaligad sadtong nakahibalo sang kamatooran kon wala sila magtuman pinaagi sa pulong ukon binuhatan sa Iya mga mando. Kon wala kita nagapaninguha sa pagdaug sang mga kalag sa kay Cristo kita ang magasabat sang buluhaton nga unta aton ginhimo, apang wala pagbuhata tungud sang aton espirituhanon nga katamad. Yadtong nalakip sa ginharian sang Ginoo kinahanglan magpangabudlay sing mapisan para sa kaluwasan sang mga kalag. Kinahanglan ila buhaton ang ila bahin agud ibugkos ang kasogoan kag ipat-in ini sa tunga sang mga gintoton-an.MSP 26.2

  Sin-o ang Magalakat?—Ang Ginoo nagadibuho nga ang kapawa nga Iya ginhatag sa Kasulatan magasiga sa maathag, masanag nga mga silak; kag katungdanan sang aton mga kanbaser ang maghatag sing isa ka mapuros, tingub nga pagtinguha agud ang piano sang Dios matuman. Isa ka daku kag importante nga buluhaton ang yari sa aton atubangan. Nahangpan ini sang kaaway sang mga kalag, kag iya ginagamit ang tanan nga paagi nga yara sa iya gahum agud tuvtuyan ang kanbaser sa pagsaylo sa iban buluhaton. Ini nga paagi kinahanglan ilisan na. Ginatawag balik sang Dios ang mga kanbaser sa ila buluhaton. Nagapanawagan Sia para sa mga boluntaryo nga maghatag sang tanan nila nga mga kusug kag kaalam sa buluhaton, nga magabulig kon may kahigayonan. Ang Agalon nagatawag sa tagsatagsa sa paghimo sang bahin nga ginhatag sa iya sono sa iya ikasarang. Sin-o ang magsabat sa panawag? Sin-o ang magalakat sa pagpangabudlay sa kaalam kag bugay kag gugma ni Cristo para sadtong yara sa malapit kag sa malayo? Sin-o ang magsikway sang katawhayan kag kalipayan, kag magsulod sa mga duug sang sayup, lihianon, kag kadudulman, nga nagapangabudlay sing matutum kag mapinadayonon, nga nagahambal sang kamatooran sa pagkayano, nga nagapangamuyo sa pagtoo, kag nagapamalaybalay sa pagpangabudlay? Sin-o sa sini nga tion ang maggowa sa dulogan, puno sang gahum sang Balaan nga Espiritu, nga nagpas-an sang kahuloy-an para sa kay Cristo, kag nagabukas sang Kasulatan sa mga katawohan, kag nagatawag sa ila sa paghinulsul?MSP 26.3

  Ang Dios may mga manugpangabudlay sa kada panahon. Ang tawag sa takna ginasabat pinaagi sa pag-abut sang tawo. Busa kon ang diosnon nga Tingug magsinggit, “Sin-o bala ang akon ipadala, kag sin-o ang magakadto tungud sa amon?” Ang sabat magaabut. “Yari ako! Ipadala ako.” Isaias 6:8. Tuguti yadtong mga nagapangabudlay sing mapuslanon sa pagpamaligya sing balasahon sa pagbatyag sa ila mga tagipusoon nga nagabuhat sila sang buluhaton sang Ginoo sa pag-alagad sa mga kalag nga wala nakahibalo sang kamatooran para sini nga tion. Nagapatunog sila sang huni sang paandam sa mga kadalanan kag mga higad sa pag-aman sing katawohan para sa daku nga adlaw sang Ginoo, nga malapit na magabutwa sa kalibutan. Wala na kita sing panahon nga sarang mausikan. Kinahanglan pabaskugon ta ini nga buluhaton. Sin-o ang magalakat karon dala ang aton mga balasahon?MSP 27.1

  Ang Ginoo nagahatag sing ikasangkol para sa buluhaton sa tagsa ka lalaki kag babayi nga magasunod sa diosnon nga gahum. Ang tanan nga ginkinahanglan nga talento, kaisug, pagpailub, pagtoo. kag kaambong magaabut samtang ila ginasuklob ang pakili. Isa ka daku nga buluhaton ang kinahanglan himoon sa aton kalibutan, kag ang tawohanon nga mga ahensya sigurado nga magasabat sa tawag. Ang kalibutan kinahanglan makabati sa paandam. Kon ang tawag magaabut, “Sin-o bala ang akon ipadala, kag sin-o ang magakadto tungud sa amon?” sabat sing maathag kag bation, “Yari ako! Ipadala ako.”—Testimonies, vol. 6, pp. 331333.MSP 27.2

  Mga Komentaryo Sang Garogaro nga mga Tumalan-aw.—Ang garogaro nga mga tumalan-aw siguro indi makadayaw sang imo buluhaton ukon makakita sang iya importansya. Siguro maghunahuna sila nga isa ka pierde nga negosyo, isa ka wala ginapasalamati nga kabuhi sang pagpangabudlay kag pag-antus. Apang ang sologoon ni Jesus nagatan-aw sini sa kapawa nga nagasidlak halin sa krus. Ang iya pag-antus diotay kon ipaanggid sa Iya sang Iya hamili nga Agalon, kag sia malipayon sa pagsunod sa Iya mga tikang. Ang kadalag-an sang iya mga pagpangabudlay nagahatag sa iya sing labing put I i nga kalipav kag amo ini ang pinakamanggaran nga balus para sa kabuhi sang mapailubon nga pagpangabudlay.—Testimonies, vol. 6, p. 340. (1900)MSP 27.3

  Wala Sing Tion nga Pagausikan.—Ang buluhaton sang pagpamaligya sing balasahon isa ka buluhaton nga may daku nga responsabilidad, kag may daku nga bili para sa mga lalaki kag mga babayi nga nagahimo sini. Nagapuyo kita sa tion diin nga may daku nga buluhaton nga pagahirnoon, kag may mas daku pa bala nga kahigayonan nga aton maangkon luwas sa pagsabat sa tawag sang panihapon nga gin-aman ni Cristo? Yadtong sa sini nga takna nagabuhat sa buluhaton sa pagpamaligya sing balasahon nga may kaukud kag pagtapat pagapakamaayohon sing daku. Wala ka sing tion nga pagausikan. Ihatag ang imo kaugalingon sing walay pagpugong kag sing maalwan sa paghimo sini nga buluhaton. Panumduma nga may kinaugali ini sang pagpangwali, kag nga nagabulig ini sa paghatag sing pagpaandam nga ginkinahanglan gid sing labi.—Manuscript, 113, 1901.MSP 27.4

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Paano ang “buluhaton nga wala na sing makalabaw” sang publishing ministry ginlaragway?
  a. “Ang pagkanbas, kon himoon sing nagakaigo, isa ka__________ __________nga klase sang buhat-misyonero.
  b. “Kon may isa ka buluhaton nga sang sa iban....”
  c. “Ang pagkaimportante sini nga buluhaton __________ __________sa ministeryo.”
  d. “Wala sing__________ __________sang sa pagwali paagi sa pagkanbas.
  MSP 28.1

  2. Ano ang komentaryo sang “garogaro nga mga tumalan-aw” sa publishing ministry?
  a. “Indi __________sang imo buluhaton.”
  b. Indi ” __________sang iya pagkaimportante.”
  c. “Maghunahuna sila nga isa ka __________nga negosyo.”
  d. Isa ka __________sang pagpangabudlay kag .
  MSP 28.2

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents