Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 13 - Mga Punto sa Pagpamaligya

  Pagpakilala Sang Aton mga Libro.—Ang iban nga manugimprinta may regular nga mga paagi sa pagpakilala sa balaligyaan sang mga libro nga wala sing importante nga kabalaka. “Ang mga kabataan sini nga kalibutan yara sa ila kaliwatan nga maalam pa sang sa kabataan sang kapawa.” Ang bulawanon nga mga kahigayonan nagakatabu halos kadaadlaw diin ang mahipus nga mga manugbalita sang kamatooran mapakilala sa mga panimalay kag sa tagsatagsa; apang wala sing kaayohan nga makuha sini nga mga kahigayonan sang mga tamaran kag walay kabalaka nga mga tawo. Ang buhi nga mga manugwali diotay. May isa lamang nga kuntani may isa ka gatus. Madamu ang nagahimo sing daku nga sayup sa indi paggamit sang ila mga talento sa pagpangita sa pagluwas sang mga kalag sang ila mga isigkatawo.MSP 101.1

  Ginatus ka mga tawo ang kinahanglan magpasakup sa pagdala sing kapawa sa aton mga siyudad, mga minuro, kag mga banwa. Ang hunahuna sang publiko kinahanglan tublagon. Ang Dios nagasiling: “Kinahanglan ang kapawa ipadala sa tanan nga bahin sang palangumhan. Gindibuho Niya ang mga tawo nga mangin alagyan sang kapawa, magadala sini sa sadtong yara sa kadudulman.—TESTIMONIES, vol. 4, p. 389. (1880)MSP 101.2

  Ang mga kampanya sa pagkanbas pagaorganisahon para sa pagpamaligya sang aton mga balasahon, agud ang kalibutan masanagan sa kon ano ang yara sa aton atubang.—REVIEW AND HERALD, June 2, 1903.MSP 101.3

  Ang Sirkulasyon Nagadugang Sang Pagkinahanglan.—Ang aton imprintahan kinahanglan magpakita sing kauswagan. Ang aton mga katawohan makapadayon sa sini kon magpakita sila sang isa ka pagtapat nga interes sa pagpangabudlay sang aton mga gin-imprinta sa mga balaligyaan.... Kon malapad ang pagsirkular sang aton mga ginpang-impinta, labing daku ang pagkinahanglan sang mga libro nga magapatin-aw sang kamatooran sa Kasulatan. Madamu ang nagakadisgusto sang kasalangisagan, mga sayup, kag paglapas sang mga iglesia, kag upud ang mga piesta, talan-won, huego, kag madamu nga mga inbento sa pagtipon sang kwarta para sa katuyoan sang iglesia. Madamu ang nagapangita sing kapawa sa kadudulman. Kon ang aton mga papel, mga tratados, kag mga libro, nga nagahambal sang kamatooran sa yano nga hinambalan sang Biblia, mapalapnag sing malapad, madamu ang makakita sang ila gid nga kinahanglanon. Apang madamu sang aton mga kauturan ang nagabuhat nga daw sa ang mga tawo pa ang magkadto sa ila ukon magpadala sa aton mga opisina sa pagkuha sang mga ginpang-imprinta, nga linibo gali ang wala nakahibalo nga may amo sini.MSP 102.1

  Ibayaw ang Kabilihanan sang mga Libro.—Ang Dios nagatawag sa Iya mga katawohan sa pagbuhat kaangay sang buhi nga mga katawohan kag indi mangin mga tamaran, uyaya, kag daw bali wala lang. Kinahanglan nga dal-on naton ang mga ginpangimprinta sa mga katawohan kag piliton sila sa pagbaton, ipakita sa ila nga daku pa ang ila mabaton labaw sa bili sang ila kwarta. Ibayaw ang bili sang mga libro nga imo ginatanyag. Indi ninyo pwede hunahunaon nga sobra kataas ini.—TESTIMONIES, vol. 4, p. 392. (1880)MSP 102.2

  Ang Bili Sang Aton mga Publikasyon.—Ang iban nga mga butang nga tama ka importante wala makabaton sing husto nga pagtamod sa opisina sang mga publikasyon. Ang mga tawo nga yara sa mataas nga katungdanan kinahanglan nagahimo sang mga piano diin ang aton mga libro masirkular kag indi mabutang sa mga estante, nga patay halin sa imprintahan. Ang aton mga tawo olihi sa panahon kag wala nagasunod sa mga pagbukas sang probidensya sang Dios.MSP 102.3

  Madamu sang aton mga publikasyon nga ginabutang sa balaligyaan sa manubo nga bili nga ang makita indi gani makaigo sa pagpadayon sang opisina kag makatipon sing maayo nga pundo para sa padayon nga paggamit. Kag yadtong aton mga katawohan nga wala sing pinasahi nga lulan sang nagkalainlain nga mga sanga sang buluhaton... wala mapahibalo nahanungud sa mga kinahanglan sang kawsa kag sang kapital nga ginkinahanglan agud nga magpadayon ang negosyo. Wala nila nahangpan ang mga nagakadula kag sang gasto sa matagadlaw nga nagakatabu sa sirii nga institusyon. Daw nagahunahuna lang sila nga ang tanan naggagiho nga wala sing daku nga pagmulalong ukon paghan-ay sang mga kwarta, kag busa mangayo sila sang pagkinahanglan sang labing manubo nga mga numero sang aton mga publikasyon, nga daw halos diotay na lang ang mabilin.MSP 102.4

  ______________________________________

  Ibayaw ang bili sang mga. libro nga imo ginatanyag. Indi ninyo pwede hunahunaon nga sobra kataas ini.MSP 103.1

  ______________________________________

  Kag kon ang mga presyo mapanuboan sa halos makapukan nga bili, magpakita sila sing maluya nga interes sa pagpadugang sang pagbaligya sa amo nga mga libro nga panuboan nila sing presyo. Ang katuyoan maangkon, ang ila lulan magauntat, nga kuntani may hanuut sila nga kabalaka kag matuud nga pagtatap sa pagpadugang sang pagbaligya sang publikasyon, busa nagapanggas sang mga binhi sang kamatooran kag nagadala sing kwarta sa opisina sa pagdugang sang iban nga mga publikasyon.MSP 103.2

  May daku nga pagpabaya sa katungdanan sa bahin sang aton mga ministro sa indi pagkabalaka sang mga iglesia sa mga duug nga ila ginapangabudlayan, nahanungud sini nga bahin. Sa tion nga ang mga bill sang mga libro mapanuboan, mabudlay kaayo nga butang sa pagkuha sa ila liwat sa tama nga bili, kay ang mga tawo nga makitid sing hunahuna magasinggit, Haumhaum, wala nagkilala nga wala sing tawo nga nakabaton sing kaayohan, kag ang mga instrumento sang Dios indi mapahinay tungud sa kakulang sang kapital. Ang mga libro nga kinahanglan ipalapnag nagapahimuyong nga wala sing pulos sa aton mga opisina sang publikasyon tungud kay kulang ang kabalaka nga ipasirkular sila.MSP 103.3

  Ang imprintahan gahum; apang kon ang iya mga produkto mapatay tungud sa kakulang sang mga tawo nga magahimo sang mga piano sa pagsirkular sa ila, ang iya gahum mawala. Samtang may madasig nga panglantaw sa paghangup sang kinahanglanon sa paghimo sang mga paagi sa pagpadamu sang mga libro kag mga tratados, ang mga piano sa pagpabalik sang mga kwarta nga ginbutang diri agud sa pagpagowa sang iban nga mga publikasyon, napabay-an. Ang gahum sang imprintahan, upud sa iya bug-os nga mga kaayohan, yara sa ila mga kamut; kag magamit nila sa labing maayo nga paagi, ukon magtulog sila kag paagi sa walay binuhatan mawala ang mga kaayohan nga ila kuntani maangkon. Paagi sa maalamon nga pagbantabanta makadugang sila sing kapawa sa pagbaligya sang mga libro kag mga pampletas. Makapadala sila sa mga linibo ka mga panimalay nga subong nagapungko sa kadudulman sang sayup.—TESTIMONIES, vol. 4, pp. 388,389. (1880)MSP 104.1

  Indi Magsalig sa mga Premyo.—Yadtong may matuud gid nga pagpaubos, kag ang ila mga panghunahuna napalapad tungud sa mga kamatooran nga indi mabungkag sang maayong balita, makaangkon sang inpluwensya nga mabatyagan. Magahimo sila sing pagpamalandong sa mga hunahuna kag sa tagipusoon, kag tahuron sila sang madamu nga mga tawo, bisan yadtong wala sing simpatiya sa ila pagtoo. Upud ang kamatooran sang Bihlia kag sang aton bilidhon nga mga papel makaangon sila sing kadaugan, kay ang Ginoo magabukas sing alagyan sa ila atubangan. Apang sa pagpamilit sang aton mga papel sa mga tawo paagi sa mga dulot kag mga premyo ini wala sing permanente nga inpluwensya sa kaayohan. Kon ang aton mga manugpangabudlay magapadayon nga nagasalig sa mga kamatooran sang Biblia, upud ang gugma ni Cristo kag sang mga kalag sa ila mga tagipusoon, makahimo sila sing labi pa sa pagkuha sing permanente nga mga manugbakal sang sa magsalig sa mga premyo ukon sa manubo nga mga bili. Ang dungug nga mahatag sini nga mga padihot sa pagdala sang mga balasahon nagahatag sing pamalandong nga indi makaangkon sing matuud nga kaayohan sa iya kaugalingon. Ang mga resulta mangin maayo pa kon ang balasahon mangin mabantug kag ang kwarta nga magasto sa premyo matipigan kag ang dugang nga mga kopya mapanghatag nga libre. Kon ang mga premyo itanyag, ang iban mapilitan sa pagkuha sing balasahon nga kuntani indi sila, apang ang iban magabalibad sa pagkuha tungud kay naghunahuna sila nga tilaw lang ini. Kon ang kanbaser magpakilala sang kaayohan sang balasahon mismo, upud ang iya tagipusoon nga ginbayaw sa Dios para sa kadaugan, kag diotay lang ang pagsalig sa premyo, daku ang mahimo.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 401. (1885)MSP 104.2

  Kinahanglan ang mga kanbaser makasiguro sa pagdala sang mga libro kaangay sang Dakung Pagsumpunganay, Mga Patriarka kag mga Manalagna, Handum sang Kapanahonan, Daniel kag ang Bugna, kag iban nga mga libro nga may kaanggid sing unud, nga may isa ka balatyagon sang bili sang unud sini nga mga libro, kag ang pagkilala sang buluhaton nga pagahimoon sa pagkuha sang interes sang mga katawohan para sa kamatooran. Ang pinasahi nga bulig nga labaw sa mga kaayohan sang mga ilustrasyon pagaihatag sa sini nga mga kanbaser. Ang mga kanbaser nga natawo liwat paagi sa pagpangabudlay sang Balaan nga Espiritu, pagaupdan sang mga manugtunda, nga magalakat una sa ila sa mga puloy-an sang mga tawo, nagaaman sang alagyan para sa ila.—MANUSCRIPT 131,1 899.MSP 105.1

  Bukas nga mga Gawang Paagi sa Pagkamatinahuron kag Pagkamaloloy-on.—Isa sing labing yano, apang labing epektibo nga mga mitudo sang pagpangabudlay amo ang iya sang LE. Paagi sa pagkamatinahuron nga pamatasan kag pagkamaloloy-on ini nga manugpangabudlay makabukas sang gawang sang madamu nga mga pulov-an. Kon sia amomahon sang mga dumuloong magpakita sia sang iya kaugalingon nga madinumdumon kag mabinuligon. Indi gid sia maghimo sang iya kaugalingon nga isa ka lulan, maghulat lang sadtong napahamtangan sang mga kakapoy sa sulod sing puloy-an. Kon may nagamasakit sa puloy-an samtang yara sia dira, himoon niya ang mahimo niya sa pagbulig. Kon kaisa makakita sia sing mga tawo nga magasiling nga masako sila kaayo sa pagpamati sa isa ka kanbas ukon sa pagbasa sang Biblia. Makasami sia makakuha sang ila atensyon sa pagbulig sa ila sa ilang buluhaton.—MANUSCRIPT 26, 1905MSP 105.2

  Magdaug Sing Pagsalig Paagi sa Pagkamabinuligon.—Kon yara sa mga puloy-an sang mga tawo, mag-ambit sang mga lulan sang puloy-an.... Buligi ang ginakapoy nga amay sang iya mga hilimoon. Maghatag sing interes sa mga kabataan. Magmabinatyagon ka. Magpangabudlay nga may pagpaumod, kag ang Ginoo magapangabudlay upud sa imo.—REVIEW AND HERALD, Nov. 11,1902.MSP 105.3

  Sa kada duug nga imo ginaduaw, masapwan mo ang masakiton kag ang nagaantus. Pamag-ani sila kon mahimo, bisan pa sa paghimo sini, maawat ang imo tinion.... Ang paggamit sang yano nga mga paagi sa pagbulong sang masakiton mangin isa ka maathag nga halimbawa. Kon sa tanan nga buluhaton, magpangamuyo para sa masakiton. Basi ang Dios magaayo sa iya, kag ini mangin isa ka saksi para sa kamatooran. Sugiri ang panimalay nga ginaduaw mo kon ano ang ila hiimoon agud nga magmaayo sila. Magdala ikaw sang mga pampleta nahanungud sang pagreporma sang panglawas, kag ibilin sa mga tawo. Sa sini makapanggas ikaw sang binhi sang kamatooran.—MANUSCRIPT 18a, 1901.MSP 106.1

  Simple nga mga Pagbulong.—Ang mga kanbaser kinahanglan makahibalo sa paghatag sing pagtudlo sa pagbulong sang masakiton. Dapat makahibalo sila sa yano nga mga mitudo sang pagpaninlo. Sa sini makapangabudlay sila subong misyonero medico, nagapangalagad sa mga kalag kag sa mga lawas nga nagaantus. Ini nga buluhaton magapadayon sa tanan nga bahin sang kalibutan. Busa, madamu ang mapakamaayo sang mga pangamuyo kag pagtudlo sang mga sologoon sang Dios.— TESTIMONIES, vol. 6, p. 324.MSP 106.2

  Magpakita Sang Kabilihanan Sang Maayo sa Lawas nga Pagpangabuhi.—Ang mga kanbaser indi gid malipat nga magpaninguha sila sa pagbuhat sing buluhaton misyonero medico. Ang mga balasahon nahanungud sa pagreporma sang panglawas ginakinahanglan gid subong sang kalibutan. Ang wala pagpugong nagatinguha nga magpangibabaw. Ang pagpatuyang sa kaugalingon nagadamu. Sa iya buluhaton ang kanbaser may mahimo nga daku sa pagpakita sang kapuslanan sing maayong panglawas sa iva mga ginabisitahan. Sa baylo nga magpuyo sa hotel, kon mahimo, magtinguha sa pagpuyo sa pribado nga panimalay. Samtang sia nagapungko sa pagkaon upud sa panimalay, iya usaron ang mga pagtudlo nga ginahatag sa buluhaton sang maayong panglawas nga iya ginabaligya. Kon may kahigayonan sia, pahambala sia sang bili sang pagreporma sang maayong panglawas. Kon matinahuron sia sa pulong kag sa buhat, makita niya nga ang iya mga pulong magabilin sing maayo sa mga panghunahuna.—MANUSCRIPT 11 3, 1 901.MSP 106.3

  Magtawag Sing Pagtamud sa Maayong Panglawas nga Balasahon.—Sugiri ang mga tawo nga nagahaligya ikaw sang mga libro nga nagahatag sing pagturllo sa madamu nga kaayohan nahanungud sang masakit kag balatian kag kon paano makalikaw sin*PAHANUMDUM: Kinahanglan hunahunaon sang manugbasa nga sang ginsulat ini nga mga pahayag, may pila sang mga libro nga may mabug-at nga mensahe ang gin-imprinta kag makuha halin sa mga LE.—MGA MANANAGHAW, kag nga ang pagtoon sini nga pagtudlo nagaluwas sing madamu nga mga pag-antus kag nagaluwas man MSP 107.1

  ______________________________________

  Isa sing labing yano, apang labing epektibo nga mga mitudo sang pag-pangabudlay amo ang iya sang LF.MSP 107.2

  ______________________________________

  sang daku nga balayran sa doktor. Sugiri sila nga sa sini nga libro may mga laygay nga indi nila rnakuha sa doktor nga nagaduaw sa ila sa malip-ot nga tion.—MANUSCRIPT 113,1 901.MSP 107.3

  “Nasukluban ang mga tiil sang pangaman sang maayong balita sang paghidait,” mangin handa ka sa paglakat halin sa isa ka balay pakadto sa isa ka balay, nagadala sang kamatooran sa mga tawo. Kon kaisa masapwan nimo nga labi ka mabudlay ang paghimo sini nga trabaho; apang kon magpadayon ikaw sa pagtoo, ang Ginoo magalakat una sa imo, kag ang Iya kapawa magasiga sa imo dalanon. Samtang ikaw nagasulod sa mga puloy-an sang imo mga kaingod sa pagpamaligya ukon sa paghatag sang imo balasahon, kag sa mapainubuson magatudlo sa ila sang kamatooran, pagaupdan ikaw sang kapawa sang langit. Magtoon sa pagkanta sing labing yano nga mga kanta. Ini sila magabulig sa imo sa pagpamalaybalay nga pagpangabudlay, kag ang mga tagipusoon matandugsa inpluwensya sang Balaan nga Espiritu— Magakasadya kita sang pagpakig-upud sang langitnon nga mga manugtunda. Indi naton makilala ang ila mga dagway, apang paagi sa pagtoo mahibaloan ta nga sila kaupud naton.—REVIEW AND HERALD, Nov. 11, 1902.MSP 107.4

  Ang Matuud nga Katuyoan.—Paagi sa aton madamu nga mga kanbaser may yara nga pagbiya halin sa matuud nga mga prinsipyo. Paagi sa handum sa pag-ani sang kalibutanon nga kaayohan ang ila mga hunahuna nagpalayo halin sa matuud nga katuyoan kag espiritu sang buluhaton. Wala sing isa nga maghunahuna nga ang pagpakitakita magahimo sing isa ka husto nga panulok sa mga tawo. Indi ini makakuha sing labing maayo ukon labing permanente nga mga resulta. Ang aton buluhaton amo ang pagtuytuy sang mga panghunahuna sa solemne nga mga kamatooran para sa sini nga tion. Sa dira lang nga kon ang aton mga tagipusoon magahuman sang espiritu sang mga kamatooran nga yara sa libro nga ginabaligya naton, kag sa pagkamapailubon tawgon naton ang atensyon sang mga tawo sa sining mga kamatooran, nga ang matuud nga kadalagan magaupud sa aton pagpaninguha; kay sa sini lang niyan, nga ang Balaan nga Espiritu, nga nagapaliso sang sala, sang pagkamatarung, kag sang paghukom, mangin presente sa pagtandug sang mga tagipusoon.—TESTIMONES, vol. 6, pp. 318, 319. (1900) MSP 107.5

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Anong” mga puntosa pagpamaligya” ang makita sa sini nga kapitulo?
  a. ” __________ ang __________ sang mga libro nga imo ginatanyag.”
  b. “Madamu sang aton mga publikasyon nga ginabutang sa balaligyaan sa __________ nga bili nga ang __________ indi gani makaigo sa pagpadayon sang opisina kag makatipon sing maayo nga pundo para sa padayon nga paggamit.”
  c. “Kon ang mga kanbaser magpakilala sang __________ sang balasahon mismo...kag diotay lang ang pagsalig sa daku ang mahimo.”
  d. “Kon kaisa makakita sia sing mga tawo nga magasiling nga sila __________ sa pagpamati.... Makasami sia makakuha sing ila atensyon sa sa ilang buluhaton.”
  e. “Masapwan mo ang __________ kag __________ sila __________ kon mahimo, bisan sa paghimo sini, maawat ang imo tinion.”
  f. “Ang mga kanbaser kinahanglan makahibalo sa paghatag sing __________ nahanungud sa pagbulong sang masakiton.”
  g. “Kon may kahigayonan sia, pahambala sia sang kaayohan sang.”
  h. “Magtawag sang pagtamud sa kabilihanan sang maayong panglawas nga balasahon. __________.”
  •Nagahatag sila sing pagtudlo sa “kon paano __________ ”ang masakit kag balatian.
  •Ini nga pagtudlo nagaluwas sing madamu nga mga __________ kag nagaluwas man sang daku nga__________.”
  •Ang __________ mga libro may “ nga indi makuha sa doktor nga nagaduaw sa ila sa malip-ot nga__________.”
  MSP 109.1

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents