Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 6 - Manugdaug Sang Kalag nga Buluhaton

  Isa ka Paagi sa Pagdala Sang mga Kalag kav Cristo.—Dapat naton kilalahon ang pagkaimportante sang pagkanbas subong isa ka daku nga paagi sa pagpangita sadtong yara sa katalagman kag dal-on sila kay Cristo. Ang mga kanbaser indi dapat pagdumilian sa paghambal sang gugma ni Cristo, sa pagsugid sang ila eksperiensya sa ila pag-alagad sa Agalon. Hatagan sila sing kahilwayan sa paghambal ukon pagpangamuyo upud sadtong ginpukaw. Ang yano nga istorya sang gugma ni Cristo sa mga tawo magabukas sang mga gawang sa ila, bisan pa sa mga puluy-an sang mga ditumuloo.—Testimonies, vol. 6, p. 324. (1900)MSP 48.1

  Sia nga nagakanbas kinahanglan mangin isa ka manunudlo kag estudyante. Samtang nagatinguha sia sa pagtudlo sa iban sia man sa iya kaugalingon magtoon sa paghimo sang buluhaton sang isa ka manugwali. Samtang ang mga kanbaser nagakadto sa palangumhan upud ang mapainubuson nga mga tagipusoon, napuno sang hanuut nga pagpangabudlay, makakita sila sing madamu nga mga kahigayonan sa paghambal sang isa ka pulong sa mga kalag nga handa na nga mapatay sa kapaslawan. Matapus ang pagpangabudlay sining nagkinahanglan handa sila sa pagsiling: “Kay kamo anay kadudulman, apangkaron kapawa sa Ginoo.” Efeso 5:8. Samtang ila makita ang makasasala nga dalanon sang iban makasiling sila: “Kag ang iban sa inyo subong anay sina. Apang ginhugasan kamo, ginpakabalaan kamo, ginpakamatarung kamo sa ngalan ni Ginoong Jesu-Cristo kag sa Espiritu sang aton Dios.” 1 Corinto 6:11.— TESTIMONIES, vol. 6, p. 335. (1900)MSP 48.2

  Mga kauturan ko nga mga lalaki kag mga babayi, panumduma nga sa pila ka adlaw magatindug kamo sa atubangan sang Ginoo sang bug-os nga duta, sa pagsabat sang mga binuhatan nga nahimo sa lawas. Niyan ang inyo binuhatan mapakita sono sa inyo nabuhat. Ang ulubasan malapad, kag ang Ginoo nagatawag sa mga manugpangabudlay. Indi pagtuguti ang bisan ano nga magapahilayo sa imo halin sa buluhaton sang pagpangdaug sang kalag. Ang buluhaton sa pagkanbas amo ang labing madinaugon nga paagi sa pagpangdaug sang mga kalag. Indi mo bala pagtilawan ini?—REVIEW AND HERALD, June 2, 1903.MSP 49.1

  Ipahayag Sang LE si Cristo.—Ang kabalaka ni Cristo amo ang una kag labing mataas sa tanan nga mga kabalaka. May pagkabutang Sia sa sini nga kalibutan nga Iya ginhandum nga masiguro, maluwas sa Iya walay katubtuban nga ginharian. Para sa himaya sang Iya Amay kag sa Iya kaugalingon nga himaya nga ang Iya mga manugbalita magalakat sa Iya nga ngalan; kay sila kag Sia isa. Ipahayag nila Sia sa kalibutan. Ang Iya mga kabalaka ila man mga kabalaka. Kon sila mangin masigka-manugpangabudlay Niya, mangin manunubli sila sang Dios kag manunubli ni Cristo sa dimamalatyon nga palanublion.— REVIEW AND HERALD, June 2, 1903.MSP 49.2

  Maghambal Sang mga Pulong Sang Kamatooran. —Ang buluhaton sang pagkanbas isa ka buluhaton nga may daku nga responsibilidad, kag ini daku ang kahulugan indi lang sa nagpasakup sini, apang sa mga katawohan nga ila ginapangabudlayan. Kinahanglan nga panumdumon sang kanbaser nga ang iya buluhaton isa ka pagpangwali sa iya kinaugali; kag luyag sang Dios nga yadtong ila masugata maluwas. Kinahanglan ang iya tagipusoon mangin sa idalum sang inpluwensya sing Balaan nga Espiritu. Kinahanglan ipalapit niya ang Biblia sa iya para sa iya referensya, kag kon ang kahigayonan mag-abutsa paghambal sang kamatooran, kinahanglan mangamuyo sia para sa bugay sa paghambal sing mainalamon, agud sa iya mga ginahambalan ang iya mga pulong mangin may sabor sang kabuhi sa kabuhi.—REVIEW AND HERALD, June 16, 1903.MSP 49.3

  Sa Pagpangayam kag Pagpangisda Sang mga Kalag. —Ginakinahanglan ang mga LE, sa pagpangayam kag pagpangisda sang mga kalag. Ang buluhaton sa pagkanbas kinahanglan na subong nga pagahimulatan kag pagatapatan. Ang kanbaser nga ang tagipusoon malolo kag mapainubuson makahimo sing labing maayo. Sa paggowa sing tagduhaduha, ang mga kanbaser makalab-ot sang isa ka klase nga indi malab-ot sang aton mga katipunan. Halin sa isa ka panimalay pakadto sa isa ka panimalay magadala sila sing balita sang kamatooran. Gani malapit sila sa mga tawo, kag makakita sing madamu nga kahigayonan sa paghambal sa ila nahanungud sang Manluluwas. Pakantaha kag papangamuyoa sila upud sa mga interesado sa mga kamatooran nga ila ihatag. Pahambala sila sa mga panimalay sang pulong ni Cristo. Magapaabut sila sing kadalag-an; kay ila ang saad, “Yari karon, ako kaupud ninyo sa gihapon, tubtub sa katapusan sang katuigan.” Ang mga kanbaser nga nagalakat upud ang Espiritu sang Agalon may kaupud nga langitnon nga mga tinuga.MSP 49.4

  Nagapakilooy ako sadtong nagadala sing mga responsabilidad sa kawsa sang Dios nga indi magtugut sang komersyal nga mga negosyo nga magsulod sa tunga nila kag sang buluhaton sa pagpangdaug sang kalag. Wala sing negosyo nga tugutan sa pagsuyop sang tion kag mga talento sang mga manugpangabudlay nga nagpasakup sa pagaman sang katawohan sa pagkari sang Ginoo. Ang kamatooran magapadayon subong sang suga nga nagasiga. Ang takna malip-ot; magahimo ang kaaway sang tanan nga pagtinguha sa pagpadaku sa aton mga hunahuna sing mga butang nga diotay sing resulta, kag sa pagtuytuy sa aton sa pagtamud sing mamag-an sa buluhaton nga nagkinahanglan nga pagabuhaton.—REVIEW AND HERALD, June 2,1903.MSP 50.1

  Lambuta ang Tanan nga mga Klase.—Agud malambut naton ang tanan nga mga klase, kinahanglan sugataon ta sila kon diin sila. Talagsa lang sila magapangita sa aton. Indi lang sa pulpito nga matandug ang mga tagipusoon sang mga tawo sang diosnon nga kamatooran. Ayhan may isa ka palangumhan, nga mapainubuson, apang puno sang saad. Makita ini sa puloy-an sang mga mapailubon kag sa palasyo sang mga dungganon.— DESIRE OF AGES, p. 152. (1898)MSP 50.2

  Yadtong Yara sa mga Dalanon.—Dal-a ang mga libro sa mga negosyante, sa mga manunudlo sang maayong balita, nga ang mga hunahuna wala matawag sa kamatooran sa sini nga tion. Ang balita igahatag “sa mga dalanon”—sa mga tawo nga masako sa buluhaton sang kalibutan, sa mga manunudlo kag mga pangulo sang mga tawo. Linibo ang malambut sa labing yano kag mapainubsanon nga paagi. Ang labing maalamon, ang ginahangad nga labing may talento nga mga lalaki kag mga babayi sang kalibutan, masami mabugnawan sing yano nga mga pulong sang isa nga nagahigugma sa Pios, kag makahambal sinang gugma sa natural nga paagi subong sang panghambal sang tagakalibutan sa mga butang nga iya ginakabalakan sing madalum. Masami ang mga pulong nga gin-aman sing maayo kag ginton-an diotay lang ang inpluwensya. Apang ang matuud, maminatud-on nga hambal sang anak sang Dios, ginahambal sa natural nga pagkayano, may gahum sa pagbukas sang mga tagipusoon nga dugay na natakpan batok kay Cristo kag sa lya gugma.—REVIEW AND HERALD, Jan. 20, 1903.MSP 50.3

  Ang mga libro magalambut sadtong indi malambut sing iban nga paagi—yadtong nagapuyo sa malayo nga mga lugar. Ginatawag ko ini nga sa higadhigad nga mga manugpalamati. Sa ila sini ang aton mga kanbaser magadala sing mga libro nga may balita sang kaluwasan.MSP 51.1

  Ang aton mga kanbaser mangin manugwali sang Dios, halin sa isa ka balay pakadto sa malayo sa mga dalanon nga lugar, kag nagabukas sang Kasulatan sadtong ila masugata. Makita nila yadtong handa kag nagakalankag sa pagtoon sang Kasulatan....MSP 51.2

  Sing daku gid nagahandum ako sa paghimo sing tanan sa akon gahum sa paglambut sadtong yara sa mga kadalanan kag sa mga higad sang dalan.—LETTER 155, 1903.MSP 51.3

  Sa mga Alagyan Sang Pagpanglakatan.—Sa bantug nga duug sang panglawas nga palawilihan kag mga sentro sang mga torista sa bug-os nga kalibutan, nagagutok ang mga limbo nga manugpangita sang maayong panglawas kag kalipayan, kinahanglan nga may mga ministro kag mga kanbaser nga makasarang sa pagkuha sang atensyon sang kadam-an. Ini nga mga manugpangabudlay magabantay sang kahigayonan sa pagpakilala sang balita sa sini nga tion, kag maghimo sing katipunan kon may kahigayonan, magmaabtik sila sa pagkuha sing mga kahigayonan nga makahambal sa mga tawo. Upud ang gahum sang Balaan nga Espiritu, pasugataa sila sa mga katawohan nga may mensahe nga ginadala ni Juan Bautista: “Maghmulsul kamo: kay ang ginharian sang langit malapit na.” Ang pulong sang Dios igapakilala sing may kaathag kag gahum, agud ang may mga igdulungug sa pagpamati, makabati sang kamatooran. Busa ang balita sang kamatooran mapahamtang sa dalanon sadtong mga wala makahibalo, kag pagabatonon sing madamu, kag pagadal-on nila sa ila mga puloy-an sa bug-os nga bahin sang duta.—REVIEW AND HERALD, Jan. 25, 1906.MSP 51.4

  Buligi ang Wala Sing Pagpugong. —Sa inyo buluhaton makasugata kamo sadtong nagapakig-away batok sa gana sa pagkaon. Maghambal sing mga pulong nga makapabakud kag makapabaskug sa ila. Indi pagtuguti si Satanas sa pagpalong sang katapusan nga siga sang paglaum sa ila mga tagipusoon. Para sa makasasala, nagakurog, kag nagapakigdumog sa malaut, si Cristo nagasiling, “Pakaria sia sa Akon;” kagginabutang Niya ang Iya mga kamut sa idalum niya, kagginbatak sia. Ang buluhaton nga ginhimo ni Cristo, ikaw, subong Iya nga manugwali, makahimo samtang ikaw’ nagakadto sa duug kag duug. Magpangabudlay sa pagtoo, magpaabut nga ang mga kalag madaug sa Iya nga naghatag sang Iya kabuhi agud ang mga lalaki kag mga babayi makatindug sa Iya kiliran. Magpalapit sa Dios sa pagdaug sang hubog kag ang nagiyahan sa pagtabako halin sa batasan nga nagayodyod sa ila panaug subong sang mga sapat nga nagakawala.—REVIEW AND HERALD, Jan. 7, 1903.MSP 52.1

  Magpangamuyo Para sa Masakiton kag sa Napaslawan.—Bisan diin si Cristo nagapanggas Sia sang binhi sang kamatooran, kag subong Iya mga sumulunod makasaksi ikaw para sa Agalon, kag makahimo sing labing hamili nga buluhaton nga mainiton. Busa sa pagpalapit sa mga tawo permi nimo masapwan ang mga masakiton kag napaslawan. Kon nagapalapit ikaw sa kilid ni Cristo, nagapas-an sang Iya gota, sa matagadlaw makatoon ikaw sa Iya sa pagdala sang mga balita sang paghidait kag kalipay sa mga nagakalisud kag maluya, sa mga nasub-an kag nabuong nga tagipusoon. Matudlo nimo ang mga nagluluya sa pulong sang Dios kag dal-on ang masakiton sa Ginoo paagi sa pangamuyo. Sa imo pagpangamuyo, maghambal ka kay Cristo subong nga daw sa ginasaligan kag ginahigugma mo nga abyan. Magpabilin nga matamis, hilway, maalikaya nga bayhon, subong anak sang Dios. Ini pagakilalahon.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 323, 324. (1900)MSP 52.2

  Nga May Pangamuyo sa mga feibig.—Ang mga pag-angkon sang Dios mangin sa atubangan naton permi. Indi ta gid pagkalipatan nga magapanabat kita sa mga binuhatan nga nahimo sa aton lawas. Nga ginpabug-atan sini nga panghunahuna, ang mga kanbaser magabantay sang mga kalag, kag ang ila pangamuyo magagowa halin sa putli nga mga bibig para sa kaalam sa paghambal sing pulong sa nagakaigo nga panahon para sadtong nagkinahanglan sing bulig. Ini nga mga manugpangabudlay sing mapinadayonon magabayaw kag magaputli sang mga kalag paagi sa pagtuman sang kamatooran. Makaangkon sila sing matuud nga balatyagon sang bili sang kalag, kag himoon sing labi ang kada kahigayonan sa pagpabantug sang kabugana sang bugay ni Cristo. Palakta ang kanbaser nga may pangamuyo sa iya mga bibig, “Ginoo, ano ang buut mo nga buhaton ko?” Papangabudlaya sia nga sa panan-aw sang Dios, kag sa presensya sang langitnon nga mga manugtunda; pahanduma sia sang tanan nga mga butang nga ginakahamut-an sang Dios; kag ang iya pagpangabudlay indi nga wala sing bunga.MSP 52.3

  Nagkinahanglan kita sing diotay nga pagbaisay, kag daku nga pagpakilala kay Cristo. Ang aton Manunubos amo ang sentro sang pagtoo kag paglaum. Yadtong makapahayag sang Iya indi matupungan nga gugma, kag magpabaskug sang mga tagipusoon sa paghatag sang pinakamaayo kag labing balaan nga gugma, nagahimo sing buluhaton nga daku kag balaan. Sa pagkamaukod sa pagkanbas, kag pagkamatutum sa pagpakilala sa mga tawo sang krus sang Calvaryo, ang kanbaser nagadoble sang iya pagkamapinuslanon. Apang samtang nagapakilala kita sini nga mga paagi sang buluhaton, indi kita makahimo sing wala pagtalang nga linya para sa tagsatagsa nga pagasundan. Ang mga hitabu nagailis sini nga mga butang....MSP 53.1

  Maghambal Sang Gugma ni Cristo.—Masami ang doktrina ginapresentar sa walay pinasahe nga epekto; kay ang mga tawo nagapaabut sa iban nga ipasantup sa ila ang ila doktrina; apang kon ang dimatupungan nga gugma ni Cristo magsulod. ang Iya bugay nagapatandug sing tagipusoon. Madamu ang maminatud-on nga nagapangita sing kapawa, nga wala makahibalo kon ano ang ila buhaton para maluwas. O, sugiri sila sang gugma sang Dios, sang pag-antus nga nahimo sa krus sang Calvaryo sa pagluwas sang nagakawala! Hambali sila sa pagbutang sang ila kabubut-on sa kabubut-on sang Dios; kag “bisan sin-ong tawo buut maghimo sang iya kabubut-on, makahibalo sia kon ang pagtolon-an gikan sa Dios.” Juan 7:1 7—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 36-38. (1902)MSP 53.2

  Maglikaw Sang Balaisan nga mga Punto. —Ang iban nga nagapangabudlay sa palangumhan nga ginakanbasan may kapagsik nga indi sono sa kaalam. Bangud sang ka kulang sang ila ihibalo. Tungud kay nagpagusto sila sa paghuhat sang kaangay sang ila sang mga ministro kag teolohiya, halos kinahanglanon nga magbutang sang mga utlanan sa mga kanbaser. Kon ang tingug sang Ginoo magtawag, “Sin-o bala ang akon ipadala, kag sin-o ang magakadto tungud sa amon?” ang Diosnon nga Espiritu magabutang sini sa aton mga tagipusoon sa pagsabat: “Yari ako! Ipadala ako.” Isaias 6:8. Apang ibutang sa imo hunahuna nga ang buhi nga baga sa altar dapat magatanriug anay sang imo mga bibig. Niyan ikaw magaankon sang kaalam sa paghibalo kon ano ang ihambal kag ano ang indi dapat ihambal. Indi mo pag-ipakita ang imo kaalam kaangay sang mga teolohiya. Indi ka magtilaw sa pagpakita sang imo eksperiensya sa pagkadebatidor ukon sa pagpainit sang pagkamahisa sa paagi sa pagpakigbais sang doktrina. Ikaw makakita sing mga butang nga pagaihambal nga indi magtuga sang pagpamalabag, apang magabukas sang tagipusoon sa paghandum sang madalum nga ihibalo sa pulong sang Dios.MSP 53.3

  Handa sa PaghatagSang Sabat.—Ang Dios nagahandum sa imo nga magpandaug sang kalag; busa, samtang indi ikaw magpamilit sang mga punto sa doktrina, kinahanglan nga “Maghanda gihapon sa pag-apin sang paglaurn nga yara sa inyo sa kay bisan sin-o nga magpamangkut sa inyo, apang himoa ini nga mav pagpaubus kag pagtahud.” 1 Pedro 3:15. Ngaa magkahadluk? Magkahadluk kay basi ang imo mga pulong mapasaboran sa pagkaimportante sang kaugalingon, basi indi nga paglaygay ang mahambal, basi ang mga pulong indi kaangay kay Cristo. Makig-angot sing malig-on kay Cristo, kag ipresentar ang kamatooran subong nga yara sa lya.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 324, 325. (1900)MSP 54.1

  Ibayaw si Cristo. —Magpangabudlay kaangay sang pagpanga¬budlay ni Pablo. Bisan diin sia, bisan sa mabangis nga Fariseo ukon sa gamhanan nga Romanhon, manggaranon ukon imol, maalam ukon ignorante, ang lupog sa Listra ukon ang ginsilotan nga mga makasasala sa lungib sang Macedonia, ginabayaw niya si Cristo nga Isa nga nagakaakig sa sala kag nagahigugma sa makasasala, ang Isa nga nagpas-an sang aton mga sala agud mapalaton Niya sa aton ang lya pagkamatarung.—Manuscript for Canvassers, p. 34. (1902)MSP 54.2

  Ang Ministro Subong Isa ka Kanbaser.—Ang maalam, mahinadlukon sa Dios, mahigugmaon sa kamatooran nga kanbaser pagatahuron, kay nagakapot sia sing katungdanan nga tupong sang ministro sang mayong balita. Madamu sang aton batan-on nga mga ministro kag yadtong takus sa ministeryo mangin, kon matuud nga naliso, makahimo sing maayo sa pagpangabudlay sa palangumhan sang pagkanbas. Kag sa pagsugata sang mga katawohan kag pagpahibalo sa ila sang aton mga balasahon makaeksperiensya sila sang indi nila makuha sa pagwali lang. Sa ila pagpamalaybalay makasugilanon sila sa mga tawo, nagadalasing kahamotsang kabuhi ni Cristo. Busa sa ila pagtinguha sa pagpakamaayo sa iban, ginapakamaayo man nila ang ila mga kaugalingon; makaangkon sila sing eksperiensya sa pagtoo; ang ila ihibalo sa Kasulatan magadugang sing daku; kag permi sila makatoon kon paano magdaug sing mga kalag kay Cristo.MSP 54.3

  Ang tanan nga mga ministro magbatyag nga hilway sa pagpangdala sing mga libro nga ipanagtag bisan diin sila magakadto. Bisan diin sia magkadto, makabilin sia sing libro sa panimalay nga iya ginpuyan, ibaligya niya ukon ihatag sa ila. Kalabanan sini nga buluhaton ang nahimo sang una nga kasaysayan sang balita. Ang mga ministro nagpaka-LE, ginamit ang kwarta halin sa ila mga nabaligya sa pagpauswag sang buluhaton sa mga duug diin nagkinahanglan sing bulig. Ini makahambal sing maalamon nahanungud sini nga paagi sang buluhaton; kay may eksperiensya sila sa sini nga linya.MSP 55.1

  Wala sing isa nga maghunahuna nga ini magapanubo sa ministro sang maayong balita kon magkanbas sia subong paagi sa pagdala sing kamatooran sa mga katawohan. Sa paghimo sini nga buluhaton nagapangabudlay sia kaangay sang ginhimo ni Apostol Pablo, nga nagsiling: “Kag sang pag-abut nila sa iya, nagsiling sia sa ila: Kamu gid nakahibalo kutub sa nahaunang adlaw nga nagtapak ako sa Asia kon ano ang pagginawi ko kaupud ninyo sa tanan nga non, nga nagaalagad sa Ginoo sa bug-os nga pagpailub kag may mga luha kag may mga pagtilaw nga nag-abut sa akon bangud sa mga pagpuhon sang mga ludio; kon paano nga wala ako mag-isol sa pag-asoy sa inyo sang bisan ano nga mapuslanon, kag nagatudlo sa inyo sa dayag kag sa pamalaybalay, nga nagapanaksi sa mga Judio, kag sa mga Griego sang paghinulsul sa Dios kag pagtoo sa aton Ginoong Jesu-Cristo.” Binuhatan 20:18-21. Ang maalam nga si Pablo, nga ginpakitaan sang Dios sang makatilingala nga paagi, naglakat pamalaybalay nga may pagkamapainubuson nga panghunahuna, kag nga may madamu nga luha kag mga pagtilaw.— TESTIMONIES, vol. 6, pp. 321-322. (1900)MSP 55.2

  Importante Kaangay Sang Pagpangwali.—Ang manugwali nga ministro nga nagakanbas nagabuhat sing bug-os nga pag-alagad subong ka importante sa pagwali sa atubangan sang kadam-an sa Sabado kag Sabado. Ang Dios nagatulok sa matutum nga kanbaser nga may daku nga pagpakumayo subong sang Iya pagtulok sa bisan kay sin-o nga matutum nga ministro. Ini nga mga manugpangabudlay may kapawa, kag sila magapasiga sa ilang natungdan nga inpluwensya. Ang Dios nagatawag sa tagsa ka tawo sa pagbuylog upud sa Manugpangabudlay Misyonero Medico, kag maglakat sa mga dalanon kag mga higadhigad sang dalan. Ang kada tawo, sa iyang naandan nga linya sang buluhaton, may buluhaton nga pagahimoon sa Dios. Ini nga mga manugpangabudlay, kon maliso, amo ang matuud nga mga misyonero.—LETTER 186, 1903.MSP 56.1

  May iban nga naanad na sa buluhaton sang LE kag daku ang mahimo sa sini nga linya sang sa pagpangwali. Kon ang Ecpiritu ni Cristo magapuyo sa ila mga tagipusoon, may kahigayonan sila sa pagpakilala sang Iya Pulong sa iban kag magatuytuy sa ila mga panghunahuna sa pinasahe nga mga kamatooran sa sini nga panahon.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 323. (1900)MSP 56.2

  Kalipay sa Pag-alagad.—Kalipay ni Cristo ang pagbulig sadtong nagakinahanglan, sa pagpangita sang nawala, sa pagluwas sang nagakadula, pagpabaskug sang naluvahan, sa pag-ayo sang masakiton, sa paghambal sang mga pulong sang kalooy kag pagpabaskug sa mga nasub-an kag ginakapoyan. Sa dugang nga napun-an kita sang iya Balaan nga Espiritu, sa dugang nga kita magamatutum sa pagpangabudlay sadtong yara sa aton palibut; kag sa dugang nga nagapangabudlay kita para sa iban, mangin labing daku ang aton paghigugma sa buluhaton, kag magalabing masadya ang pagsunod naton sa Agalon. Ang aton mga tagipusoon mapuno sing gugma sang Dios; kag upud sang maid-id nga pagbuhat kag makagalanyat nga gahum magahambal kita sang ginlansang nga Manluluwas.MSP 56.3

  Ginapamangkut ko yadtong diin ang kapawa sang kamatooran nagabut: Ano ang imo buhaton sa tuig nga manugbukas? Magauntat ka bala sa pag-away sa isa kag isa, sa pagpaluya kag paglaglag kag pagguba sang pagtoo sang tawohanon sa tawohanoni1 ukon magatugyan ikaw sang imo tion sa pagpabakud sang mga butang nga nabilin, nga handa na nga mapatay? Samtang ang aton mga katawohan nagpasakup sa buluhaton para sa Agalon, ang mga pagkumud indi na mabatian. Madamu ang magabangon halin sa ila kasulub-an nga nagalaglag sang ila lawas kag kalag. Samtang nagapangabudlay sila para sa iban, madamu sila sing igahambal nga magabulig samtang sila nagatipon sa pagsimba sa Dios. Ang mga pagpamatuud nga ila ginadala indi madulum kag magmagal-umon, apang puno sing kalipay kag kabaskug. Sa baylo nga maghambal nahanungud sa mga sala sang ila mga kauturan, kag sang ila kaugalingon nga mga pagtilaw, magahunahuna sila kag magahambal sang gugma ni Cristo, kag magatinguha nga mangin sobra ka epektibo nga mga manugpangabudlay para sa Iya.— REVIEW AND HERALD, Jan. 7, 190.3.MSP 56.4

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga PamalandonganMSP 57.1

  1. Ano ang kinaugali sang pagministeryo sa literatura? “Panumdumon sang kanbaser nga ang iya buluhaton __________ sa iya kinaugali, kag luyag sang Dios nga ang ila masugata __________.”MSP 57.2

  2. Paano ining buluhaton sa pagpangdaug sang kalag ginahimo?
  a. “Magpangabudlay kaangay sang pagpangabudlay ni __________...ginabayaw niya si Cristo nga amo ang Isa...nga nagpas-an sang aton mga sala.”
  b. Kinahanglan ipalapit niya ang __________ sa iya para sa iya referensya, kag kon ang kahigayonan mag-abut sa paghambal sang mga pulong sang kamatooran...ang iya mga pulong nungin may sabor sang sa kabuhi pa kabuhi.”
  c. “Ang __________ magalambut sadtong indi malambutsing iban nga paagi—yadtong nagapuyo sa__________ iban nga mga lugar.”
  d. “ltudlo ang mga nagluya sa pulong sang Dios kag dal-a ang masakiton sa Ginoo sa__________
  MSP 57.3

  3. Ang mga pastor bala makapasakop sa pagministeryo pinaagi sa literatura?
  a. “Wala sing isa nga maghunahuna nga ini__________ sa isa ka ministro sang maayong balita sa pagpasakup sa pagkanbas subong isa ka paagi sa pagdala sang__________ sa mga katawohan.”
  b. “Ang manugwali nga ministro nga nagakanbas nagabuhat sing bug-os nga pag-alagad subong kaimportante sa__________ sa atubangan sang kadam-an sa Sabado kag Sabado.”
  MSP 57.4

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents