Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 4 - Pagpili Sang mga LE

  Yadtong Nagabatyag Sang Lulan Sang Pag-alagad.—Tungud ang pagpamaligya sang aton mga balasahon isa ka buluhaton-misyonero. dapat pagahimoon ini halin sa panghunahuna sa isa ka misyonero. Dapat ang pilion nga mga kanbaser mga lalaki kag mga babayi nga nagabatyag sang lulan sang pag-alagad, nga may lalamhuton nga indi sa pagganansya, kondi sa paghatag sing kapawa sa katawohan. Angtanan naton nga pag-alagad dapat pagahimoon sa himaya sang Dios, sa paghatag sang kapawa sang kdmatooran sa mga nadulman. Ang dalok nga mga palatukuran, gugma sang ganansya, kadungganan, ukon katungdanan, indi dapat pagimitlang sa tunga naton.—Testimonies, vol. 6, p. 31 7. (1900)MSP 38.1

  Paghalong sa Pagpili Sang mga Manugpangabudlay.—Ang buluhaton sa pagkanbas labaw ka importante sang sa pagkilala sang madamu, kag labi nga paghalong kag kaalam ang kinahanglan gamiton sa pagpili sang mga manugpangabudlay subong sang pagpili sang mga tawo sa ministeryo. Ang mga pamatan-on pwede nga mahanas sa paghimo sing labi pa ka maayo nga buluhaton sang sa nahimo na kag sa diotay nga bayad sang sa ginbaton sang madamu. Ibayawangestandarte kag tuguti ang mga nagasikway-sang-kaugalingon kag mga mainantuson, ang mga nagahigugma sa Dios kag katawohan, sa pagbuylog sa kasoldadosan sang mga manugpangabudlay. Pakaria sila, nga wala nagahandum sang kahapus, apang maisug kag mabaskug sa idalum sang mga pagsaway kag kabudlayan. Pakaria yadtong makahatag sing maayo nga pagtuad sang aton mga balasahon tungud kay sila sa ila mga kaugalingon nagdayaw sang ila kabilihanan.—Testimonies, vol. 5, pp. 405 , 406. (1885)MSP 38.2

  Ang aton mga kauturan dapat magpakita sing kabuut sa pagpili sang mga kanbaser kag mga LE, luwas kon nagplano sila nga pakahuy-an kag pakasal-on ang kamatooran. Dapat hatagan nila ang tanan nga matuud nga mga manugpangabudlay sing maayo nga sweldo; apang ang bili indi dapat pagpataason agud magbakal sang mga kanbaser, kay ini nga paagi makapasakitsa ila. Magahimo ini sa ila ngadaluk kag gastoso. Tinguhai nga isulod sa ila mga hunahuna ang matuud nga espiritu sang matuud nga buluhaton misyonero kag ang kinahanglanon sa pagsiguro sang kadalag-an. Ang gugma ni Jesus sa kalag magadul-ong sa mga kanbaser sa pagbatyag nga isa ka kahigayonan ang magpangabudlay sa pagpalapnag sang suga. Iya pagaton-an, pagaplanohon kag pagapangamuyoan ini nga bagay.—Testimonies, vol. 5, p. 403. (1885)MSP 38.3

  Ang Iban Mas Nagakabagay Sang sa Iban.—Ang iban mas nagakabagay sang sa iban sa paghimo sing isa ka buluhaton; busa indi husto ang maghunahuna nga ang tanan pwede mangin kanbaser. Ang iban indi makasaho sa sini nga buluhaton; apang indi buut silingon nga sila, tungud sini, dapat nga pagaisipon nga wala sing pagtoo ukon indi handa. Indi nga sobrasobra ang Ginoo sa Iya mga ginapatuman. Ang simbahan kaangay sang hardin nga may sarisari nga klase sang mga bulak, ang kada isa may iya kaugalingon nga kinaiya. Bisan nga sa madamu nga bahin nagakalainlain sila, ang kada isa may kaugalingon niya nga bili.MSP 39.1

  Ang Dios wala nagpaabut nga sa ila lainlain nga mga pamatasan ang Iya katawohan mahanda ang kada isa sa ila sa bisan ano kag sa bisan diin nga duug. Panumdumon sang tanan nga may lainlain nga mga buluhaton. Indi buluhaton sang bisan sin-o nga tawo ang maghatag sing obra sa kay bisan sin-o nga tawo kon ini batok sa iya panghunahuna nahanungud sa katungdanan. Maayo ang maghatag sing laygay kag ang magsugyot sang mga piano; apang dapat pabayaan nga hilway ang kada tawo sa pagpangita sing pagtuytuy halin sa Dios, nga amo ang may tag iya sa iya kag ang iya ginaalagaran.—Testimonies, vol. 6, pp. 333, 334. (1900)MSP 39.2

  Ang pamatan-on nga mga lalaki kag mga babayi nga mag-entra sa ministeryo, sa buluhaton sang Biblia, kag sa pagpamaligya sing balasahon dapat indi paghigtan sa mekanikal nga obra.—Review and Herald, May 16, 1912.MSP 39.3

  Mga Tawo nga may Maayo Sing Tinindugan, Mahinalongon, kag may Panglantaw.Ang mga misyonero ginakinahanglan sa bisan diin. Sa tanan nga bahin sang palangumhan dapat pagapilion ang mga kanbaser, indi sa mga nagalutaw nga elemento sang sosyedad, indi halin sa mga lalaki kag mga babayi nga indi mapuslan kag wala sing nabuhat nga kadalag-an apang halin sadtong may maayo nga ginhalinan, mahinalongon, may maid-id nga panglantaw, kag abilidad. Ini sila ginakinahanglan agud magtuga sing mauswagon nga mga LE, mga kanbaser, kag mga tulugyanan. Ang mgatawo nga bagayan sa sini nga buluhaton magabuhatsini,apang ang iban nga dili but-anan nga mga ministro mag-olog-olog sini sa ila nga ang ila dolot dapat gamiton sa opisina imbis nga bilang LE lamang. Gani, ginapakadiotay ini nga buluhaton. Ginapabaskug sila sa pagkuha sing lisensya sa pagwali; kag ang mga tawo nga kuntani nahanas mangin maayo nga mga misyonero sa pagbisita sang mga panimalay sa ila mga puloy-an kag magsugilanon kag magpangamuyo sa ila nangin makalolooy nga mga ministro; kag ang palangumhan nga nagakinahanglan sing daku nga pagpangabudlay, kag sa diin daku kuntani nga kaayohan ang nahimo, napabay-an. Ang mapuslanon nga LE, subong man sang ministro, dapat may nagakaigo nga sweldo sa iya nga pag-alagad kon ang iya buluhaton ginahimo nga may katutum.—Testimonies, vol. 4, pp. 389, 390. (1880)MSP 39.4

  Yadtong May Labing Maayo nga Talento.—Indi ang tanan bagayan sa sini nga buiuhaton. Yadtong may labing maayo nga talento kag abilidad, nga magadala sini nga buluhaton nga may paghangup kag may kahusay, kag magadala sini nga mav wala nagakakapoy nga kusug, amo ang mga dapat pagapilion. Kinahanglan may organisado kaayo nga piano; kag dapat ini ipatuman sing maid-id. Ang mga iglesia sa tagsatagsa ka duug dapat magabatyag sing labing madalum nga interes sa tratados kag sa buluhaton misyonero. —Testimonies, vol. 4, p. 390. (1880)MSP 40.1

  Ang Relihiyoso nga Eksperiensya Ginakinahanglan.—Pilia ang Cristohanon nga pamatan-on sa pagpalapnag sang mga libro nga may presente nga kamatooran. Ang pamatan-on nga wala sing relihiyoso nga eksperiensya indi dapat pagpilion bilang mga kanbaser para sa aton mga libro, tungud kay indi sila makapresentar sing husto sang hamili nga kamatooran. Ang magpadala sini nga pamatan-on sa palangumhan sang pagpamaligya indi matarunganon para sa ila kag sa buluhaton sang Ginoo. Isa ini ka balaan nga buluhaton, kag yadtong nagaentra sini dapat makapanaksi para kay Cristo.—Review and Herald, Oct. 7, 1902.MSP 40.2

  Ang pagbaligya sing balasahon ang labing maayo nga paagi agud sa pag-angkon sing eksperiensya. Siguroha nga ini nga mga kalag naliso sing hugot antes sila paentrahon sa bisan ano nga linya sang pagpangabudlay. Niyan, paobraha sila, kag ang Dios magapangabudlay upud sa ila.—Manuscript 126, 1899.MSP 40.3

  Isa ka Balaan nga Buluhaton.—Ang buluhaton sang pagpamaligya sing balasahon dapat pagaisipon nga balaan, kag yadtong may mahigko nga mga kamut kag mahigko nga mga tagipusoon indi dapat pagpabaskugon sa pagsulod sini. Ang mga manugtunda sang Dios indi makaupud sa mga wala natugyan pakadto sa mga puloy-an sang mga tawo; busa ang tanan nga wala maliso, nga may mga hunahuna nga mahigko, nga magabilin sing marka sang ila indi pagkahimpit sa kamatooran nga ila ginakaptan, dapat maglikaw sa pagdala sang kamatooran sang Dios —Review and Herald, May 20, 1890.MSP 41.1

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ngaa kinahanglan ang paghalong sa pagpili sang LE?
  a. “Ang buluhaton sa pagkanbas labaw ka__________ sang sa pagkilala sang madamu, kag labi nga paghalong kag kdalam ang kinahanglan sa pagpili sang mga manugpangabudlay subong sang pagpili sang mga tawo para sa__________ .”
  b. “lndi husto ang maghunahuna nga ang __________ mangin kanbaser.”
  c. “Ang buluhaton sa pagkanbas dapat isipon nga ,__________kag ang __________ may nga mga kamut kag mga tagipusoon indi pagapabaskugon sa pagsulod sini.”
  MSP 41.2

  2. Sin-o ang pagapilion?
  a. “Ang ginpili... kinahanglan yadtong magbatyag sang sa buluhaton, nga ang iya katuyoan indi ang magkuha sang __________ apang maghatag sang __________ sa mga tawo.”
  b. “Tuguti ang , __________ kag ang , __________ang maghigugmaon sang __________.kag sang , __________ mag-upod sa kasoldadosan sang mga manugpangabudlay.”
  c. Yadtong may maayo sing , __________ , __________,__________ , __________ kag __________.”
  d. “Yadtong may labing mayo __________ kag , __________ nga maga-dala sini nga buluhaton kag ...ang pagapilion.”
  e. “Siguroha nga ini nga mga kalag naliso sing •”
  MSP 41.3

  3. Sin-o ang INDI pagpilion nga mga LE?
  a. Yadtong iban nga indi __________ sa sini nga buluhaton.
  b. “Halin __________ sa nga elemento sang sosyedad...nga indi__________ kag wala sing nabuhat nga__________
  c. Yadtong “wala” sing __________ nga eksperiensya.”
  d. “Yadtong may __________ nga mga kamut kag __________ nga mga tagipusoon.”
  MSP 41.4

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents