Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 15 - Paghiliugyon Upud sa Iban nga mga Manugpangabudlay Sang Maayong Balita

  Tingbon ang Buluhaton Sang Imprintahan kag Manugwali—Ang imprintahan amo ang labing gamhanan nga galamiton nga gintangdo sang Dios nga pagaitingub sa mga kusug sang buhi nga manugwali sa pagdala sang kamatooran sa mga pungsud, kaliwatan, hinambalan, kag katawohan.—LIFE SKETCHES, p. 217. (1915)MSP 118.1

  Katuyoan Sang “Mahipus nga mga Manugbalita.”—Gintudloan ako nga bisan diin ang mga tawo nga makabati sang balita halin sa buhi nga manugwali, ang kanbaser magpadayon sang iya buluhaton sa paghiliugyon upud sa ministro; kay bisan ang ministro sing matutum mapakilala ang balita, indi ini tanan magpabilin sa mga tawo. Busa, ang ginimprinta nga pahina importante, indi lang sa pagpukaw sa ila sa ka importante sang kamatooran sa sini nga panahon, apang sa pagpagamot kag pagpabakud sa ila sa kamatooran kag pagtukod sa ila batok sa daya nga sayup. Ang mga papel kag mga libro amo ang mga paagi sang Dios sa pagpadayon sang balita para sa sini nga tion sing mapinadayonon sa atubangan sang mga tawo. Sa pagpaathag kag pagpabaskug sang mga kalag sa kamatooran ang mga balasahon magahimo sing daku nga buluhaton nga mahimo paagi sa pagministeryo sang pulong lang. Ang hipus nga mga manugbalita nga ginabutang sa mga puloy-an sang mga tawo paagi sa buluhaton sang kanbaser magapabakud sang ministeryo sang maayong balita sa tagsa ka paagi; kay ang Balaan nga Espiritu magatandug sang ila mga hunahuna sa ila pagbasa sang mga libro subong sang Iya pagtandug sang mga hunahuna sadtong nagpamati sa pagwali sang pulong. Ang amo man nga pag-alagad sang mga manugtunda nagatan-aw sa mga libro nga may kamatooran kaangay sang paghikot sang bulunaton sang ministro.—TESTIMONIES, vol. 6, pp. 315, 316. (1900)MSP 118.2

  ______________________________________

  Paagi sa buluhaton sang pagkanbas, ang mga hunahuna mapasanagan.MSP 119.1

  ______________________________________

  Magbuylog sa Ministro Sang Maayong Balita.—Ang buluhaton sa pagbuylog sa ministro sang maayong Balita sa pagdala sang presente nga kamatooran sa tanan nga mga kapungsuran, mga hinambalan, kag mga katawohan, sa pagkamatuud importante kaayo. Ini pagahimoon sa paagi nga mabayaw ang kamatooran nga aton ginaangkon nga ginahigugma. Paagi sa buluhaton sang pagkanbas, ang mga hunahuna sang madamu nga subong napuno sang kalautan kag sayup, mapasanagan. Paagi sini nga ahensya ang mga tawo maaman sa pagtindug sa dakung adlaw sang Dios nga yari na sa aton atubangan.—REVIEW AND HERALD, May 20, 1890.MSP 119.2

  Bahin Sang Buluhaton Medico kag Sang Ministeryo.—Ang pagwali sang pulong isa ka paagi nga gintangdoan sang Ginoo nga ang Iya pagpaandam nga balita pagaihatag sa kalibutan. Sa Kasulatan ang matutum nga manunudlo ginarepresentaran subong isa ka manugbatay sang panong sang Dios. Kinahanglan pagatahuron sia kag pasalamatan ang iya buluhaton. Ang matuud nga buluhaton sang misyonero medico nabugkos upud sa ministeryo, kag ang pagkanbas mangin bahin sa buluhaton misyonero medico kag sang ministeryo. Para sadtong may bahin sini nga buluhaton magasiling ako: Samtang nagapangduaw kamo sa mga katawohan, sugiri sila nga ikaw manugpangabudlay sang maayong balita kag nga nagahigugma ikaw sa Ginoo.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 323. (1900)MSP 119.3

  Ang LE kag ang Buluhaton sa Biblia.—Mga sulat nabaton ko, nagapamangkut sang mga katungdanan sang mga kanbaser. Ang iban nagasiling nga sa pagpangduaw sang mga katawohan nakakita sila sang maayo nga mga kahigayonan sa pagpakilala sang kamatooran para sa sini nga tion. kag halos sila napilitan sa paghatag sang pagbasa sa Biblia. Ini nga mga kahigayonan nga indi nila mapabay-an. Sa pihak nga bahin, may mga sulat nga nagasiling nga ang aton mga kanbaser nagapabaya sang ila buluhaton agud sa paghatag lang sa pagbasa sang Biblia nahanungud sang doktrina, kag ini nagpatubo sing malain nga panghunahuna kag nagpabudlay sang mga kanbaser sa pagdul-ong sang ila mga libro; kag ang iban nagapangayo sing laygay nahanungud sini nga bahin.MSP 119.4

  Indi Magpabilin sa mga Doktrmal nga mga Suheto.—Nagahunahuna kita nga may kamatooran sining duha ka mga pagpahayag—nga ang mga kanbaser makakita sing maayo nga mga kahigayonan sa pagdala sang mga tawo sa labing maayo nga paghangup sang Biblia, kag nga, tungud sa paagi nga sa diin masugata nila ini nga mga kahigayonan, ang malain nga panghunahuna magatubo, kag ang buluhaton malantang. Kon ang kanbaser magsulod sa iya obra, indi niya pagtugutan ang iya kaugalingon nga magliko, apang sa maalamon magpabilin sa punto upud ang katutum. Kag samtang matutum sia sa iyang pagkanbas, indi niya pagpabay-an ang mga kahigayonan sa pagbulig sadtong nagapangita sang kapawa kag nagkinahanglan sang paglipay sang Kasulatan. Kon ang kanbaser maglakat upud sa Dios, kon nagapangamuyo sia sang langitnon nga kaalam nga magmaayo sia kag magmaayo gid lang sa iya pagpangabudlay, magmaabtikon sia sa pagtalupangud sang mga kinahanglan sadtong iya masugata. Himoon niya ang labing maayo nga mga kahigayonan sa pagpapalapit sang mga kalag kay Cristo, indi sa pagtamud sang mga suheto sa doktrina, apang sa gugma sang Dios, sa lya kalooy kag kaayo sa piano sang kaluwasan. Sa espiritu ni Cristo mangin handa sia sa paghambal sang isa ka pulong sa panahon sa iya nga ginakapoyan.MSP 120.1

  Ang daku nga kinahanglan sang kalag amo ang paghibalo sa Dios kag kay Jesu-Cristo, nga lya ginpadala. Ang Biblia nagabugkus sang praktikal nga mga leksyon nga mapakilala sang kanbaser. Kon sia sa sini nga paagi makahatag sing ihibalo sa praktikal nga relihiyon, mapakaon niya ang mga katawohan, nga nagkinahanglan sang amo gid nga hamiling pagkaon.—MANUAL FOR CANVASSERS, pp. 35, 36. (1902)MSP 120.2

  Mangin Estudyante Kamo Sing Bihlia.—May daku kita nga buluhaton nga himoon para sa Agalon, sa pagbukas sang pulong sang Dios para sadtong yara sa kadudulman sang sayup. Mga pamatan-on nga mga abyan, magbuhat kamo nga daw may balaan kamo nga sogo. Kinahanglan kamo mangin estudyante sa Biblia, handa permi sa paghatag sa tagsa ka tawo nga nagapamangkut sa inyo sang rason sang paglaum nga yara sa inyo. Paagi sa inyo matuud nga Cristohanon nga dignidad maghatag kamo sing pamatuud nga kamo nakahibalo nga may yara kamo sing kamatooran para sa mga tawo. Kon ini nga kamatooran masilsil sa kalag, ini makita sa iyang kaugalingon sa dagway kag pagginawi, sa malinong, dungganon nga yara sa kaugalingon kag paghidait nga ang Cristohanon lang ang makaangkon.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 401. (1885)MSP 121.1

  Maghiwat Sang mga Pagbasa sa Biblia.—Samtang ang mga kanbaser nagaduaw sang mga tawo sa ila mga puloy-an, may kahigayonan sia sa pagbasa sa ila sang Biblia ukon halin sa mga libro nga nagatudlo sang kamatooran. Kon masapwan niya yadtong nagapangusisa sang kamatooran makahiwat sia sang pagbasa sa Biblia upud sa ila. Ang Dios magagamit sa Iyang serbisyo yadtong nagapakita sing madalum nga kabalaka sa nagakawala nga mga kalag. Paagi sa ila makapahat sia sang kapawa sadtong handa sa pagbaton sang pagtudlo.—Testimonies, vol. 6, p. 324. (1900)MSP 121.2

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Paano ang literatura makabulig sa buluhaton sang pastor “Ang ginprinta nga pahina...importante...sa __________ (mga tawo) sa pagkaimportante sang kamatooran..., sa __________ kag __________ sa ila sa kamatooran kag sila batok sa daya nga sayup.”MSP 121.3

  2. Paano ang mga LE makabulig sa buluhaton sang pastor?
  a. “Paagi sa (pagkanbas) ang mga tawo __________sa pagtindug sa dakung adlaw sang Dios...”
  b. “Ang pagkanbas mangin isa ka bahin sa __________ kag sang __________.”
  c. “Samtang nagaduaw ang kanbaser...may kahigayonan sia __________ sa ila halin sa __________.”
  MSP 121.4

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents