Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 12 - Nagapangamuyo Sing Labi

  Magpangamuyo Para sa Madalum Pa nga Eksperiensya.—Para sa aton mga kanbaser, sa ila nga ang Dios nagtugyan sang mga talento agud nga magkooperar sila upud sa Iya, magasiling ako: Pangamuyo, o, pangamuyo para sa madalum pa nga eksperiensya. Magpadayon upud ang mga tagipusoon nga naghumok kag nasumpo paagi sa pagtoon sang hamili nga mga kamatooran nga ginhatag sang Dios sa aton sa sini nga tion. Mag-inum sing madalum sa tubig sang kaluwasan, agud mangin sa inyo mga tagipusoon nga isa ka buhi nga tuburan nga nagailig sa pagpabugnaw sang mga kalag nga handa nga mawala. Niyan ang Dios magahatag sing kaalam sa pagpabakud sa imo sa paghatag sing katarungan. Himoon Niya ikaw nga alagyan sang komunikasyon sang Iya mga pagpakamaayo. Buligan Niya ikaw sa pagpakita sang Iya mga kaayohan paagi sa paghatag sa iban sang kaalam kag paghangup nga gintudlo Niya sa imo.MSP 93.1

  Nagapangamuyo ako sa Ginoo nga makahangup ikaw sini nga suheto sa iyang kataason kag kalaparon kag kadalumon, kag makabatyag ikaw sang imo responsabilidad sa pagpakilala sang karakter ni Cristo paagi sa pagpailub, sa kaisug, kag sa kabakud sang integridad. “Kag ang paghidait sang Dios, nga nagalabaw sa tanan nga paghangup, magatipig sang inyo mga tagiposoon kag sang inyo mga painoino sa kay Cristo Jesus.” Filipos 4:7, R.V.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 320. (1900)MSP 93.2

  Magpangamuyo Sing Hugot kag may Pagpailub.—Ang mapailubon, hugut nga pangamuyo may daku nga mahimo sa sirkulasyon sang aton mga libro sang sa tanan nga malahalon nga mga puni sa kalibutan. Kon ang mga manugpangabudlay magliso sang ila pagtamud sadtong matuud kag buhi; kon sila magpangamuyo para sa, magtoo sa, kag magsalig sa Balaan nga Esiritu, ang lya gahum pagaibobo sa ila sa mabaskug, langitnon nga kadasig, kag ang matarung kag walay katapusan nga balatyagon mahimo sa tawohanon nga tagipusoon. Niyan magpangamuyo kag magpangabudlay, kag magpangabudlay kag magpangamuyo, kag ang Ginoo magapangabudiay upud sa imo.— TESTIMONIES, vol. 6, p. 319. (1900)MSP 94.1

  ______________________________________

  Pangamuvo, O, pangamuyo para sa madalum pa nga eksperiensya.MSP 94.2

  ______________________________________

  Si Satanas yara sa imo alagyan. Sia isa ka malimbong nga kaaway, kag ang makalalaton nga espiritu nga masugata nimo sa imo buluhaton ginapabaskug niya. Yadtong iya ginagahuman nagasabat sang iya mga pulong. Kon ang bongbong magisi halin sa ila mga mata, niyan yadtong nagapangabudlay makakita kay Satanas nga nagapanikasug sang tanan niya nga mga pagdaya sa pagdaug sa ila halin sa kamatooran. Sa pagluwas sang mga kalag sa iya mga pagdaya, daku pa ang mahimo sang kaangay kay Cristo, mapailubon nga pangamuyo sang sa madamu nga mga pulong nga wala sing pangamuyo.MSP 94.3

  Magpangamuyo Sing Mapinadayonon.—Ang mga manug¬pangabudlay magpadayon sang ila kalag nga permi ginabayaw sa Dios sa pangamuyo. Wala sila nagaisahanon. Kon may pagtoo sila sa Dios, kon ginakilala nila nga sa ila gintugyan ang buluhaton sa paghatag sa katawohan sang kapawa sa mga suheto sang Biblia, sing mapinadayonon sila magapangalipay sang pagpakig-upud ni Cristo.—MANUAL FOR CANVASSERS, p. 40, (1902)MSP 94.4

  Gahum Sang Mapiliton nga Pangamuyo.—Si Jacob nagdaug tungud kay mapinadayonon sia kag determinado. Ang iya eksperiensya nagapamatuud sa gahum sang mapiliton nga pangamuyo. Subong na nga magtoon kita sini nga leksyon sang nagadaug nga pangamuyo, sang matinugyanon nga pagtoo. Ang labing daku nga kadalag-an sang iglesia ni Cristo ukon sa isa ka Cristohanon, indi yadto ang nagadaug paagi sa talento ukon edukasyon, sa manggad, ukon sa pag-apin sang mga tawo. Amo sila yadtong mga kadaugan nga nakuha sa pagpakigkita sa duug sang Dios, kon ang hanuut, nagapakilooy nga pagtoo nagapangapyot sa makusug nga butkon sang gahum.MSP 94.5

  ______________________________________

  Sa tagsa ka kabudlayan magatawag kita sing isa ka pagpangamuyoMSP 95.1

  ______________________________________

  Yadtong indi handa sa pagsikway sang tagsa ka sala kag magpangita sing hanuut sang pagpakamaayo sang Dios, indi makaangkon sini. Apang ang tanan nga magpanguyapot sa mga saad sang Dios kaangay kay Jacob, kag magmatutum kag magmapinadayonon subong sa iya, makadaug subong nga sia nagdaug.—PATRIARCHS AND PROPHETS, p. 203. (1890)MSP 95.2

  Ang Kadakabudlayan Isa Ka Pagtawag sa Pangamuyo.—Ang dalan sang pagkamaminatud-on kag integridad indi dalan nga hilway sa mga pagpamalabag, apang sa tagsa ka kabudlayan magatawag kita sing isa ka pagpangamuyo.—THE DESIRE OF AGES, p. 667. (1898)MSP 95.3

  Ang Pangamuyo kag Pagtoon sa Biblia Importante.—Si Satanas nakahibalo gid nga ang tanan nga iya matuytuyan sa pagsikway sang pangamuyo kag pagpangusisa sang Kasulatan, madaug sang mga pag-atake. Busa nagainbento sia sang tanan niya nga mahimo nga galamiton sa pagdulum sang panghunahuna.—THE GREAT CONSTROVERSY, p. 519. (1888)MSP 95.4

  Yadtong nagasuklob sang bug-os nga taming sang Dios kag nagausar sang tagsa ka tinion sa matag-adlaw sa pagpamalandong kag sa pagpangamuyo kag sa pagtoon sang Kasulatan maangot sa langit kag makaangkon sang nagaluwas, nagabag-o nga inpluwensya sadtong nagalibot sa ila.—TESTIMONIES, vol. 5, p. 112. (1882)MSP 95.5

  Nagapangamuyo Upud sa mga Tawo.—May madamu, nga, tungud sa rnalain nga buot, indi gid makahibalo sang kamatooran luwas kon dal-on sa ila mga puloy-an. Ang kanbaser mahimo nga makit-an nila ini nga mga kalag kag mag-alagad sa ila. May linya sang buluhaton sa pamalaybalay nga pagpangabudlay nga mahimo niya sing labi sang sa iban. Makilala niya ang mga tawo nga makahangup sang ila matuud nga mga kinahanglan;MSP 95.6

  ______________________________________

  Dios lang angmakahatag sing kadalagan sa pagaman ukon sa pagpalapnag sang aton balasahon.MSP 96.1

  ______________________________________

  makapangamuyo sia upud sa ila kag magatudlo sa ila sa Cordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Busa, ang alagyan mabuksan para sa pinasahi nga balita sa sini nga panahon sa pagpangita sing dalan sa ila mga tagipusoon.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 314. (1900)MSP 96.2

  Paagi sa Pangamuyo kag Kanta.—Ang buluhaton sang LE, nga ang iya tagipusoon nagahurnan sang Balaan nga Espiritu, napuno sang katingalahan nga mga posibilidad para sa kaayohan. Ang pagpakilala sang kamatooran, sa gugma kag sa pagkayano, halin sa isa ka balay pakadto sa isa ka balay, sono ini sa pagtudlo nga ginhatag ni Cristo sa Iya mga gintoton-an sang ginpadala Niya sila sa ila unang misyonero nga pagpanlakatan. Paagi sa kanta sang pagdayaw, paagi sa mapainubuson, kag hanuut nga mga pangamuyo, madamu ang malambut. Ang diosnon nga Manugpangabudlay mangin presente sa pagpadala sing pagtandug sa mga tagipusoon. “Ako mangin kaupud ninyo sa gihapon,” amo ang Iya saad. Upud ang pasiguro sang nagapabilin nga presensya sini nga manugbulig makapangabudlay kita sing may pagtoo, kag paglaum kag kaisug.—TESTIMONIES vol. 9, p. 34. (1909)MSP 96.3

  Ang Dios Nagahatag Sing Kadalag-an.—Ang Dios lang ang makahatag sing kadalag-an sa pag-aman ukon sa pagpalapnag sang aton mga balasahon. Kon sa pagtoo mapadayon naton ang Iya mga prinsipyo, Sia magakooperar upud sa aton sa pagbutang sang mga libro sa mga kamut sadtong magabaton sang kaayohan. Ang Balaan nga Espiritu kinahanglan pangamuyoon, pagasaligan, pagatoohan. Ang mapainubuson kag hanuut nga pangamuyo daku ang mahimo, sa pagpadamu sang sirkulasyon sang aton mga libro sang sa tanan nga malahalon nga mga pagpamuni sa kalibutan.—TESTIMONIES, vol. 7. pp. 158, 159. (1902)MSP 96.4

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano ang kahulugan sang “magpangamuyo sing labi”?
  “Ang mga manugpangabudlay rnagpadayon sang ila kalag __________ sa Dios sa pangamuyo.
  MSP 97.1

  2. Daw ano ka importante ang pangamuyo sa publishing ministry?
  “ __________ , __________ nga pangamuyo magahimo sing daku nga kaayohan sa baylo sang mga __________sang aton mga libro sang sa tanan nga mahal __________ sa kalibutan.”
  MSP 97.2

  3. Ano ang pangamuyoan sang LE ?
  a. “Para sa aton mga kanbaser... magpangamuyo para sa __________ __________
  b. “Kon sila magpangamuyo para sa ....ang __________ __________, ang lya gahum pagaibobo sa ila sa mabaskug, kag langitnon nga kadasig.”
  c. “Makilala niya ang __________ kag mahangpan ang ila matuud nga kinahanglan; makapangamuyo sia upud sa ila.
  MSP 97.3

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents