Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 1 - Ang Aton Balasahon kag ang Iya Katuyoan

  Sugod sa Pag-imprinta.” —Sa isa ka katipunan nga ginhimo sa Dorchester, Massachusetts, sadtong Nobyembre, 1848, ginhatagan ako sing palanan-awon nahanungud sa pagbantala sang balita sang pagpamat-in, kag sang katungdanan sang mga kauturan sa pag-imprinta sang kapawa nga nagasiga sa aton alagyan.MSP 15.1

  Pagkatapus sang palanan-awon, ginsilingan ko ang akon bana: “May balita ako sa imo. Kinahanglan magsugod ka sa pag-imprinta sing diotay nga tratados kag ipadala ini sa katawohan. Diotay lang anay sa umpisa; apang samtang nagabasa ang mga tawo, magapadala sila sing bulig para sa pag-imprinta, kag ini magmauswagon halin sa sinugdan. Halin sining gamay nga ginsuguran ginpakita sa akon nga ini mangin kaangay sang mga siga sang kapawa nga nagsidlak sing maathag sa bug-os nga kalibutan.”— Life Sketches, p. 125. (1915)MSP 15.2

  Himoa nga Maathag kag Yano ang Kamatooran.—May labing balaan nga buluhaton ang aton mga balasahon sa pagpaathag, sa pagpayano, kag pagpahapus sang espirituhanon nga palatukuran sang aton pagtoo. Sa tanan nga duug ang mga katawohan may ginaapinan; ang tanan nagabutang sang ila mga kaugalingon sa idalum sang bandera sang kamatooran kag pagkamatarung ukon sa idalum sang bandera sang maluib nga mga gahum nga nagapanikasug para sa kagamhanan. Sa sini nga tion ang balita sang Dios para sa kalibutan dapat pagaihatag nga may kabantug kag gahum agud ang mga tawo madala sa nawung kag nawung, sa hunahuna kag hunahuna, sa tagipusoon kag tagipusoon, sa kamatooran. Kinahanglan makita nila ang pagkagamhanan sini sa ibabaw sang sobra ka damu nga mga sayup nga nagabutho, sa pagtal-us, kon mahimo, sa pulong sang Dios para sa karon nga solemne nga takna.MSP 15.3

  Ang daku nga katuyoan sang aton balasahon amo ang pagbayaw sa Dios, sa pagtawag sang igtalupangud sang mga tawo sa pagmulalong sa buhi nga mga kamatooran sang Iya pulong. Ang Dios nagatawag sa aton sa pagbayaw, indi sang aton kaugalingon nga estandarte, indi sang estandarte sining kalibutan, kondi sang Iya estandarte sang kamatooran.— Testimonies, vol. 7, pp. 150, 151. (1902)MSP 16.1

  Ibalhag ang Kapawa kag Kamatooran.—Sa gab-i sang Marso 2, 1907, madamu nga mga butang ang ginpahayag sa akon nahanungud sa bili sang aton mga balasahon nga may kaangtanan sa presente nga kamatooran kag sa diotay nga pagtinguha sang aton mga kauturan nga lalaki kag babayi sa mga iglesia para sa ila malapad nga pagpalapnag.MSP 16.2

  Sa liwatliwat ginpakita sa akon nga ang aton mga imprintahan dapat pirme na karon nga pagagamiton sa pag-imprinta sing kapawa kag kamatooran. Amo ini ang tion sang espirituhanon nga kadudulman sa mga iglesia sang kalibutan. Ang pagkaignorante sang diosnon nga mga butang nagtago sa Ginoo kag sing kamatooran sa panan-awan. Ang mga pwersa sang malaut nagatipon sang ila kusug. Si Satanas nagaolo-olo sa iya mga masigkamanugpangabudlay nga magahimo sia sing buluhaton nga magabihag sang kalibutan. Samtang yara ang pagpatamad-tamad sa iglesia, si Satanas kag ang iya mga panong tama ka aktibo. Ang nagasugid nga Cristohanon nga mga iglesia wala nagapaliso sing kalibutan; kay sila sa ila mga kaugalingon napun-an sang pagkadaluk kag bugal, kag nagkinahanglan sa pagbatyag sang nagaliso nga gahum sang Dios sa ila tunga sa indi pa sila magdala sang iban sa isa ka putli ukon mataas nga estandarte.— Testimonies, vol. 9, p. 65. (1909)MSP 16.3

  Paagi Sang Madali nga Paghatag Sang Balita. —Ang buluhaton sa paghimo sang mga balasahon amo dapat ang mangin paagi sa madali nga paghatag sang balaan nga kapawa sang presente nga kamatooran sa kalibutan. Ang mga balasahon nga nagagowa halin sa aton mga imprintahan karon dapat may kinaugali nga makapalig-on sa tagsa ka balangbalang kag haligi sang pagtoo nga gintukod sang pulong sang Dios kag sang pagpahayag sang Iya Espiritu.MSP 16.4

  Ang kamatooran nga ginhatag sang Dios sa Iya katawohan sa sining katapusan nga mga adlaw dapat magpabakud sa ila kon may magsulod sa iglesia nga mga tawo nga magpakilala sing butig nga mga teoriya. Ang kamatooran nga nagatindug nga mabakud batok sa mga pag-atake sang kaaway sa sobra tunga ka siglo kinahanglan magpabilin nga paniguro kag kalipay sa mga katawohan sang Dios.MSP 17.1

  Ang aton pamatuud sa mga di-tumuloo nga yari sa aton ang kamatooran sang pulong sang Dios pagaihatag sa kabuhi sang maidid sa pagsikway sang kaugalingon. Kinahanglan indi naton paglahuglahugan ang aton pagtoo, kondi panumdumon sa tanan nga tion ang ehemplo Niya nga, bisan Sia Prinsipe sang Langit, nanaug sa kabuhi sang pagsikway sa kaugalingon kag pag-antus sa pagtumbas sang pagkamatarung sang pulong sang Iya Amay. Magtapat kita isaisa sa pagbuhat sang aton gid masarangan, agud ang kapawa sang aton maayo nga mga binuhatan magsiga sa kalibutan.—Testimonies, vol. 9, pp. 69, 70. (1909)MSP 17.2

  Sa Pag-aman Sing Katawohan sa Pagsugata sa Dios.—Ang mga balasahon nga ginapadala halin sa aton mga imprintahan dapat magaaman sing katawohan sa pagsugata sa Dios. Sa bug-os nga kalibutan magahirno sila sang pareho nga buluhaton nga ginhimo ni Juan Bautista para sa pungsud sang mga Judio. Pinaagi sa nagapahug nga mga balita sang pagpaandam, ang manalagna sang Dios nagpukaw sa katawohan halin sa kalibutanon nga damgo. Pinaagi sa iya gintawag sang Dios ang naglapas nga Israel sa paghinulsul. Pinaagi sa iya pagpresentar sang kamatooran, iya ginpabutyag ang kilala nga mga pagpatalang. Suli sa sala nga mga teoriya sang iya kapanahonan, ang kamatooran sa iya pagtudlo nagtindug bilang walay katapusan nga kasigurohan. “Hinulsul kamo, kay ang ginharian sang langit malapit na,” amo ang balita n, Juan. Mateo 3:2. Ini gihapon nga balita, pinaagi sa mga balasahon halin sa aton mga imprintahan, ang pagaihatag sa kalibutan karon....MSP 17.3

  Kag sa daku nga bahin pinaagi sa aton mga imprintahan pagatumanon ang buluhaton sadtong isa ka manugtunda nga nanaug sa langit nga may daku nga gahum kag nagapasanag sa duta sang iya himaya.— Testimonies, vol. 7, pp. 139, 140. (1902)MSP 17.4

  Magalambut sa Bisan Diin ang mga Balasahon.—Ang aton mga balasahon magalambut sa bisan diin. Isulat sila sa madamu nga hinambalan. Ang balita sang ikatlo nga manugtunda pagaihatag pinaagi sa sini kag pinaagi sa buhi nga manunudlo. Kamo nga nagatoo sa kamatooran para sa sini nga tion, bugtaw. Katungdanan ninyo karon ang maghimo sang tanan agud mabuligan yadtong nakahangup sa kamatooran sa pagbantala sini. Ang iban nga bahin sang kwarta nga magasulod halin sa pagbaligya sang aton mga balasahon dapat pagagamiton agud dugangan ang aton mga galamiton para sa pagbalhag sang dugang pa nga mga balasahon nga magabukas sang bulag nga mga mata kag magaarado sang poo nga duta sang tagipusoon.— Testimonies, vol. 9. p. 62. (1909)MSP 18.1

  May madamu nga mga duug diin indi mabatian ang tingug sang ministro, mga duug nga maabut pinaagi lang sa aton mga balasahon—mga libro, mga peryodiko, mga tratados nga puno sang mga kamatooran sang Biblia nga ginakinahanglan sang katawohan. Ang aton mga balasahon dapat ipanagtag sa bisan diin. Ang kamatooran pagaipanggas sa kilid sang tanan nga katubigan; kay wala kita nakahibalo kon ano ang magtubo, ini, ukon ina. Sa aton nagakasayup nga paghukom ayhan maghunahuna kita nga indi maalamon ang maghatag sing balasahon sa mga handa magbaton sang kamatooran. Wala kita nakahibalo sa posible nga mga resulta sang paghatag sing tratados nga may presente nga kamatooran.— Manuscript 127, 1909.MSP 18.2

  Nagahilapit kita sa katapusan. Ang pag-imprinta kag pagpalapta sang mga Iibro kag mga peryodiko nga may kamatooran para sa sini nga tion amo dapat ang aton buluhaton.— Testimonies, vol. 8, p. 89. (1904)MSP 18.3

  Sa Tanan nga Pungsud kag Klima.—Kinahanglan padamuon ang mga balasahon, kag palaptahon kaangay sang mga dahon sang tighulog. Ining mahipus nga mga manugbalita nagaiwag kag nagadihon sa linibo ka mga hunahuna sa tanan nga pungsud kag klima.— Review and Herald, Nov. 21, 1878.MSP 18.4

  Sa Tanan nga Hinambalan.—Sa tanan nga siyudad, sa tanan nga pungsud, dapat sila [mga LE] magadala sing mga balasahon nga may saad sang madali nga pagkari sang Manluluwas. Ini nga mga balasahon dapat pagahubaron sa kada hinambalan, kay dapat pagaiwali ang maayong balita sa bug-os nga kalibutan. Sa kada manugpangabudlay si Cristo nagasaad sang diosnon nga kasangkol nga amo ang magahimo sang iya mga pagpangabudlay nga madinalag-on.—Testimonies, vol. 9, p. 34. (1909)MSP 18.5

  Sa Pagsanag Sang Kalibutan. —Dapat mabaton sang kalibutan ang kapawa sang kamatooran pinaagi sa nagawali nga pagministeryo sang pulong sa aton mga libro kag mga peryodiko.—Testimonies, vol. 9, p. 61. (1904)MSP 19.1

  Dapat magasanag halin sa aton mga libro kag mga peryodiko ang mga silak sang kapawa agud mag-iwag sa kalibutan nahanungud sa presente nga kamatooran.— Testimonies, vol. 8, p. 87. (1904)MSP 19.2

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano ka dugay matapus matukod ang Iglesia Adventista (1844) nga ginhatag ang Publishing Ministry subong isa ka katungdanan? __________ Mga tuig.MSP 19.3

  2. Ano ang katuyoan sang balasahon Adventista?
  a. “Ang aton mga balasahon may labing balaan nga buluhaton sa , __________ , __________kag__________ sang espirituhanon nga palatukuran sang aton pagtoo.”
  b. “Ang daku nga katuyoan sang aton balasahon amo ang pag sa Dios, sa pag sang igtalupangud sang mga tawo sa pagmulalong sa buhi nga mga kamatooran sang Iya pulong.”
  c. “Sa pagpalig-on sang tagsa ka__________ kag __________sang pagtoo nga gintukod sang pulong sang Dios....”
  d. “Sa__________ sing katawohan sa pagsugata sa Dios.”
  MSP 19.4

  e. “Sa pagpasanag sang kalibutan nahanungud sa__________.”
  3. Paano ang balasahon sang Adventista makabulig sa buluhaton sang aton mga ministro? __________
  MSP 19.5

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents