Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "undefined".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 11 - Maukud sa Serbisyo

  Kusug kag Pagkamapasinugtanon.—Ang kadaugan wala nagasandig maayo sa talento subong sang sa kusug kag pagkamapasinugtanon. Indi tungud sang labing maayo nga mga talento nga nagapasangkol sa aton sa paghatag sing mabaton nga serbisyo; apang ang pagkamatinulupangdon nga pagbuhatsa matag-adlaw nga mga katungdanan, ang kontento nga espiritu, ang indi mationg, maminatud-on nga kabalaka sa kaayohan sang iban. Sa labing mapainubuson nga duug makita ang matuud nga pagkaayo. Ang labing ordinaryo nga buluhaton nga ginaupdan sang mahigugmaon nga pagkamatutum, matahum sa panulok sang Dios.—PROPHETS AND KINGS, p. 21 9. (1916)MSP 89.1

  Wala Sing Duug sa Pagtinamad.—Wala sing isa nga maghunahuna nga hilway sia sa pagkursemano sang iya mga kamut kag wala sing obrahon. Nga ang bisan sin-o maluwas sa pagtinamad kag wala sing ginahimo ini imposible kaayo. Hunahunaa kon ano ang nahimo ni Cristo sa panahon sang Iya dutan-on nga pagministeryo. Daw ano ka matutum, daw ano ka wala pahuway, ang Iya mga pagpangabudlay! Wala gid Sia magtugut sing mga butang nga magapatalikod sa Iya sa buluhaton nga ginhatag sa Iya. Nagasunod bala kita sa Iya mga tikang? Ginbayaan Niya ang tanan sa pagtuman sang piano sang Dios sang kalooy para sa makasasala nga kaliwatan. Sa katumanan sang katuyoan sang langit, nagmatinumanon Sia tubtub sa kamatayon, bisan sa kamatayon sa krus. Wala Sia sing labut sa sala, wala sia nakakila sini; apang nagkari Sia sini nga kalibutan, kag ginsuklob Niya sa Iyang wala sala nga kalag ang sala sang makasasala nga tawo, agud nga ang mga makasasala makatindug nga ginpakamatarung sa atubangan sang Dios. Nagakamog Sia sa pagsulay, nagdaug sa aton kaayohan. Ang Anak sang Dios, putli kag wala sing higko, nagpas-an sang silot sang paglapas, kag nagbaton sang hampak sang kamatayon nga nagdala sing pagluwas sa kaliwatan.—REVIEW AND HERALD, Jan. 20, 1903.MSP 89.2

  Bug-os Sing Tagipusoon nga Pagpangabudlay.—Ang mga alagad sang Dios kinahanglan “magmakugihon, magmainitsa Espiritu, alagda ang Ginoo.” Ang pagkakulang kag pagkaditakus indi maayo. Kon aton ginakilala nga nagapangabudlay kita para sa Dios, magaangkon kita smg mataas pa nga balatyagon sang sadto anay nga wala pa ang pagkabalaan sang espirituhanon nga pag-alagad. Ini nga pagkilala magabutang sang kabuhi kag kapisan kag mapinadayonon nga kusug sa pagbuhat sang matag-adlaw nga buluhaton. Ang relihiyon, putli, walay dagta nga relihiyon, praktikal kaayo. Wala sing iban kondi ang mapisan, bug-os sing tagipusoon nga pagpangabudlay amo ang makaangkon sa pagluwas sang mga kalag. Kinahanglan himoon naton ang aton matag-adlaw nga mga buhat sang debosyon, nagadugang sa pagkamapinuslanon tungud kay nakita naton ang aton buluhaton sa kapawa sang walay katapusan.—LETTER 43, 1902.MSP 90.1

  Husto nga Takna kag Paghingagaw—Sa kawsa sang Ginoo, ang matamad nga mga tawo wala sing kapuslanan. Luyag Niya ang madinumdumon, maloloy-on, mahigugmaon, kag matutum nga mga manugpangabudlay.... Ang mga tawo nga wala nag-angkon sang hapiit nga kapisan kag ekonomiya sang oras magbutang sing mga sulondan sa pagpapat-ud sa ila sa husto nga adlaw kag paghingagaw.—TESTIMONIES, vol. 4, p. 411. (1880)MSP 90.2

  Magbangon Sing Aga Pa, Magpangabudlay nga May Kapisan.—Ang buluhaton sang LE dungganon kag magpamatuud sang isa ka kadaugan kon sia maminatud-on, matutum, kag mapailubon, permi nagapadayon sang buluhaton nga iya ginabuhat. Ang iya tagipusoon kinahanglan mangin sa buluhaton. Kinahanglan magbugtaw sia sing aga pa kag magpangabudlay nga may kapisan, ginagamit sing husto ang mga galamiton nga ginhatag sang Dios sa iya. Ang mga kabudlayan kinahanglan sugataon. Kon makasugata sing walay untat nga pagpadayon, ini sila madaug. Ang manugpangabudlay kinahanglan magpadayon sa nagakabagay nga karakter. Ang dalagku nga mga pamatasan ginaporma sang gagmay nga mga buhat kag mga pagpaninguha —MANUAL FOR CANVASSERS, p. 1 8. (1902)MSP 90.3

  Matutum sa Katungdanan.—Ang nagasulod sa palangumhan sang pagkanbas yara sa katalagman sa indi pagbatyag sang pagkakinahanglan nga mag-utitid sa ila buluhaton. Yara sila sa katalagman nga mangin kontento sang hapaw nga nalambut, nga dimahinalongon sa ila pagginawi kag katamaran sa hunahuna. Dapat may matutum nga paghimo sang ila katungdanan sa palangumhan sang pagkanbas, kay ini importante kag balaan.— REVIEW AND HERALD, May 20, 1890.MSP 91.1

  Matul-id kag Maukud.—Dumduma nga sa bisan ano nga katungdanan ikaw mag-alagad, nagapakita ikaw sing motibo, nagapatubo sing karakter. Bisan ano ang imo obra, himoa ini nga may katul-id kag may kaukud; dauga ang huyog sa pagpangita sang mahapus nga buluhaton.—THE MINISTRY OF HEALING, p. 499. (1905)MSP 91.2

  Kon magpangabudlay kita sing may kapisan para sa kaluwasan sang aton isigkatawo, ang Dios magapauswag sang tagsa ka pagpaninguha.—TESTIMONIES, vol. 9, p. 86. (1909)MSP 91.3

  Kon ang kanbaser magsulod sa iya buluhaton, indi niya pagtugutan ang iya kaugalingon sa pagliko, kondi sing maalamon magbantay sia nga may bug-os nga kapisan. Kag samtang, nagahimo sang iya pagkanbas, indi sia magpabaya sa mga kahigayonan sa pagbulig sa mga kalag nga nagapangita sing kapawa kag nagkinahanglan sang kalipay sang Kasulatan. Kon ang kanbaser maglakat upud sa Dios, kon magpangamuyo sia sing langitnon nga kaalam nga maghimo sia sing maayo kag maayo gid lang sa iya pagpangabudlay, mangin maabtik sia sa pagkilala sang iya mga kahigayonan kag ang kinahanglanon sang mga kalag nga iya masugata. Himoon niya ang labing maayo sa tagsa ka kahigayonan para sa pagpapalapit sang mga kalag kay Cristo. Sa espiritu ni Cristo mangin handa sia sa paghambal sang isa ka pulong sa isa nga ginakapoyan.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 339. (1900)MSP 91.4

  Magsugid Sing Makapabaskug nga Eksperiensya.—Yadtong nakakuha sing eksperiensya sa pagpangabudlay sa Ginoo magsulat sa aton mga pamantalaan, agud ang iban mapabaskug man. Pasugira ang kanbaser sang kalipay kag pagpakamaayo nga iya nabaton sa iyang ministeryo subong isa ka manugwali. Ini nga mga report kinahanglan makakita sing lugar sa aton pamantalaan, kay ang ila inpluwensya makalambut sa malayo. Mangin matam-is sila nga kahamot sa simbahan, isa ka sabor sa kabuhi pa kabuhi. Sa sini makita nga ang Dios nagapangabudlay upud sadtong nagakooperar sa Iya.—TESTIMONIES, vol. 6, p. 336. (1900)MSP 91.5

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan

  1. Ano ang mabaton nga pag-alagad? Maglista sang tatlo:
  a ” __________ __________sa matag-adlaw nga mga katungdanan,”
  b. ” __________ nga espiritu,”
  c.” __________ , __________ nga kabalaka sa sang iban.”
  MSP 92.1

  2. Ano ang kahulugan sang maukud nga pag-alagad?
  a ” __________ nga pagpangabudlay”
  b. ” __________ kag __________ ”
  c.” __________ sing temprano kag magpangabudlay sing
  d. ” __________ paghimo sang katungdanan.”
  e. “may __________ kag __________
  MSP 92.2

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents