Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Manugbalita Sang Paglaum

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 23 - Ang Ministeryo Sang Aton Magasina

  Pagpakilala Sang Kamatooran Paagi sa Aton mga Balasahon.—Ang bulahan, nagaluwas-sang-kalag nga mga kamatooran sa Biblia ginaimprinta sa aton mga pamantalaan. May madamu nga makabulig sa buluhaton sang pagpamaligya sang aton mga balasahon.—Testimonies, vol. 9, p. 63. (1909)MSP 170.1

  Nakatulog kita, sa naandan, nahanungud sa buluhaton nga kuntani pagabuhaton paagi sa pagpalapnag sang gin-aman maayo nga balasahon. Kita subong, paagi sa maalamon nga paggamit sang mga balasahon kag mga libro, magwali sang pulong upud ang determinado nga kusug, agud ang kalibutan makahangup sang balita nga ginhatag ni Cristo sa kay Juan sa Isla sang Patmos. Kinahanglan ang tagsa ka tawo nga nagadala sang ngalan ni Cristo magpamatuud, Ang katapusan sang tanan nga mga butang malapit na; mag-aman sa pagsugata sang imo Dios.—REVIEW AND HERALD, July 30, 1908.MSP 170.2

  Ibantala ang Mensahe Sang Ikatlo nga Manugtunda.—Ang daku kag makatilingala nga buluhaton sang katapusan nga pahibalo sang maayong balita pagapadayonon subong kaangay sang wala pa mahimo sadto. Ang kalibutan dapat magbaton sang kapawa sang kamatooran paagi sa pagpangwali sang pulong sa aton mga libro kag mga balasahon. Ang aton mga balasahon kinahanglan magpakita nga ang katapusan sang tanan nga mga butang yari na. Ginatulod ako sa paghambal sa aton mga imprintahan, Ibayaw ang estandarte; ibayaw pa sing mataas.MSP 170.3

  ______________________________________

  Paagi sa maalamon nga paggamit sang mga balasahon kag mga libro, magwali sang pulong upud ang determinado nga kusug.MSP 171.1

  ______________________________________

  Ibantala ang balita sang ikatlo nga manugtunda, agud mabatian sang tanan nga kalibutan. Dapat makita nga ari “sila nga nagabantay sang mga sogo sang Dios kag sang pagtoo ni Jesus.” Kinahanglan ang aton mga balasahon maghatag sing balita subong isa ka saksi sa bug-os nga kalibutan.—REVIEW AND HERALD, July 30, 1908.MSP 171.2

  Mga Sabkripsyon sa Balasahon.—Isa ka sayup ang nahimo sa pagpanguha sang sabskripsyon para sa aton mga balasahon sa pila lang ka mga semana, nga kon sa nagakaigo nga pagpa-ninguha malawig nga sabskripsyon ang mahimo makuha. Ang isa ka tuig nga sabskripsyon labaw sa bili sang madamu nga malip-ot nga sabskripsyon. Kon ang balasahon ginkuha sa pila lamang ka mga bulan, ang saka nagauntat sa malip-ot nga sabkripsyon. Diotay ang nagabag-o sang ila sabskripsyon sa malawig nga panahon, kag busa daku ang usik sang tion nga nagadala sing diotay nga mga pagbalik, nga, sa diotay pa kuntani nga paghalong kag pagkamapinadayonon, tiriuig nga mga sabskripsyon ang makuha. Manubo kaayo ang inyo ginaigo, mga kauturan; malip-ot kaayo ang inyo mga piano. Wala ninyo ginabutang sa inyo buluhaton ang paghalong kag pagkamapinadayonon nga dapat ninyo himoon. May madamu nga mga kabudlayan sa sini nga buluhaton sang sa iban nga mga sanga sang negosyo; apang ang mga leksyon nga maton-an, ang paghalong kag disiplina nga ginkinahanglan, magapasibo sa imo para sa iban nga mga palangumhan sang pagkamagamiton, diin ikaw magapang-alagad sa mga kalag. Yadtong mahina magtoon sang ila leksyon, kag mga harasharas kag madalidalion sa pagpalapit sa mga tawo, magpakita sing amo gihapon nga mga depekto sa pagginawi, ang amo man nga kinahanglan sang paghalong kag ikasarang sa pagdala sang mga hunahuna, kon sila magsulod sa ministeryo.MSP 171.3

  Malip-ot nga Sabskripsyon Isa Ka Sayup.—Samtang ang malip-ot nga mga sabskripsyon ginabaton, ang iban indi magpaninguha sang ginkinahanglan nga pagpaninguha sa pag-angkon sa ila para sa malawig nga tion. Ang mga kanbaser indi magkadto sa duug sa isa ka hinarasharas, wala kabalaka nga batasan. Magbatyag sila nga sila mga manugpangabudlay sang Dios, kag ang gugma sa mga kalag magadul-ong sa ila sa paghimo sing tagsa ka pagpaninguha sa pagpaathag sang mga lalaki kag mga babayi nahanungud sang kamatooran. Ang pagpakamaayo kag bugay, mga paagi kag mga katapusan, malapit ang kaangtanan. Kon ang mga manugpangabudlay maghimo sing bug-os nila nga masarangan, ang Dios magahimo para sa ila sang indi nila mahimo sa ila mga kaugalingon; apang wala sing isa nga magpaabut sa pag-uswag nga sia lang kag paagi sa iya kaugalingon nga kusug. Kinahanglan may buluhaton nga maghiusa upud ang mabakud nga pagsalig sa Dios.MSP 171.4

  Ang ekonomiya kinahanglan sa kada departamento sang buluhaton sang Ginoo. Makasami nga himoon sang pamatan-on sa sini nga panahon amo ang pagsikway kag pagyubit sang ekonomiya, kag magpakahuya sini upud ang kainot kag kakitid. Apang ang pagekonomiya nagalakip sang labing masangkad kag liberal nga mga panglantaw kag balatyagon; wala sing matuud nga pagkamahinatagon kon wala ini ginahimo. Wala sing maghunahuna sini sa idalum niya sa pagtoon sang ekonomiya kag ang labing maayo nga paagi sa pagtatap sang mga tinipik. Siling ni Cristo, matapus Niya mahimo ang bantugan nga katingalahan: “Tipona ninyo ang mga tinipik nga nabilin, agud nga walay sing mausik.”—TESTIMONIES, vol. 5, pp. 399, 400. (1885)MSP 172.1

  ______________________________________

  Mga Pamangkut nga Pamalandongan)MSP 172.2

  1. Ano ka importante ang pagministeryo sa aton magasina?
  a. “Ang kalibutan dapat magbaton sang kapawa sang kamatooran paagi sa __________ sang pulong sa aton mga libro kag mga balasahon
  b. “Samtang ang __________ nga mga sabskripyon ginabaton ang iban indi magpaninguha sang ginkinahanglan nga pagpaninguha sa pag-angkon sa ila para sa __________ nga tion.”
  MSP 172.3

  ______________________________________

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents