Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Οι Παραβολές του Χριστού

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Πνευματικεσ ικανοτητεσ

  Ο Θεός άπαιτεί τήν καλλιέργεια τών πνευματικών ικανοτήτων. Επιθυμεί αύτοί πού Τόν ύπηρετοϋν νά έχουν άνώτερη εύφυία και μεγαλύτερη οξυδέρκεια από τούς άνθρώπους του κόσμου. Δυσαρεστεϊται μέ τή στάση εκείνων πού, έξαιτίας τής μεγάλης τους άμέλειας και νωθρότητας, έμποδίζονται από του νά γίνουν επιδέξιοι, άρτια κατηρτισμένοι έργάτες. Ο Θεός μάς ζητά νά Τόν άγαποϋμε μέ όλη μας τήν καρδιά, μέ όλη μας τήν ψυχή, μέ όλη μας τή δύναμη και μέ όλο μας τό νοϋ. Αύτό μάς βαρύνει μέ τήν ύποχρέωση νά καλλιεργήσομε τό πνεύμα σ’ όλη του τήν ένταση ώστε νά μπορέσομε μέ όλη μας τή σκέψη νά γνωρίσομε και νά άγαπήσομε τόν Πλάστη μας.ΠΧ 253.6

  Κάτω από τόν έλεγχο του Πνεύματός Του, ή διάνοια, όσο προσεκτικότερα καλλιεργείται, τόσο άποτελεσματικότερα μπορεί νά χρησιμοποιηθεί στήν ύπηρεσία του Θεού. Ο άμόρφωτος άλλά καθιερωμένος στόν Θεό άνθρωπος πού φλέγεται από τήν έπιθυμία νά βοηθεϊ τούς άλλους, μπορεί νά γίνει, και πραγματικά γίνεται, όργανο στά χέρια του Κυρίου γιά τήν ύπηρεσία Του. Άλλ’ έκεϊνοι πού, έμφορούμενοι άπ’ ένα τέτοιο ίδιο πνεύμα καθιέρωσης, είχαν και τό προνόμιο νά άποκτήσουν μιά κατάλληλη μόρφωση, μπορούν νά κάνουν ένα πολύ σημαντικότερο έργο γιά τόν Χριστό. Βρίσκονται σέ προνομιούχο θέση.ΠΧ 254.1

  Ο Κύριος έπιθυμεϊ νά άποκτήσομε όσο μεγαλύτερη μόρφωση γίνεται, μέ τόν άντικειμενικό σκοπό νά μεταδώσομε τίς γνώσεις μας στούς άλλους. Κανείς δέν ξέρει πού και πώς μπορεί νά κληθεί νά έργασθεϊ ή νά μιλήσει γιά τόν Θεό. Μόνο ο ούράνιος Πατέρας μας ξέρει πώς μπορεί νά χρησιμοποιήσει τούς άνθρώπους. Υπάρχουν μπροστά μας πιθανότητες πού ή περιορισμένη πίστη μας άδυνατεϊ νά διακρίνει. Τό πνεύμα μας πρέπει νά καλλιεργηθεί έτσι ώστε, άν παραστεϊ άνάγκη, νά μπορέσομε νά έκθέσομε τίς άλήθειες του λόγου Του μπροστά στίς άνώτερες κοσμικές έξουσίες μέ τρόπο πού νά δοξάζεται τό όνομά Του. Δέν πρέπει νά άφήσομε νά μάς διαφύγει οϋτε μία εύκαιρία προκειμένου νά άξιοποιήσομε τίς πνευματικές μας ιδιότητες γιά τό έργο του Θεού.ΠΧ 254.2

  Οι νέοι πού χρειάζονται νά μορφωθούν, άς βάλουν τά δυνατά τους νά άποκτήσουν τή μόρφωση. Μήν περιμένετε νά σάς παρουσιασθεϊ ή εύκαιρία. Δημιουργήστε την μόνοι σας. Έκμεταλλευθήτε τήν κάθε περίσταση πού παρουσιάζεται μπροστά σας. Κάνετε οικονομίες. Μή σπαταλάτε τά χρήματά σας γιά τίς επιθυμίες σας ή γιά τίς διασκεδάσεις. Πάρετε τήν απόφαση νά γίνετε χρήσιμοι και κατηρτισμένοι στό μέτρο πού σάς καλεϊ ο Θεός νά γίνετε. Έκτελεϊτε μέ προσοχή και πιστότητα οτιδήποτε άναλαμβάνετε νά κάνετε. Έπωφεληθήτε από κάθε προσόν πού έχετε στή διάθεσή σας γιά νά άναπτύξετε τό πνεύμα σας. Συνδυάστε τή μελέτη τών βιβλίων μέ ώφέλιμη χειρονακτική εργασία και, μέ ειλικρινή προσπάθεια, μέ άγρυπνία και προσευχή, άποκτήστε τήν “άνωθεν σοφίαν.” Αύτό θά σάς εξασφαλίσει μιά ολοκληρωμένη μόρφωση, μιά άνωτερότητα του χαρακτήρα και μιά επίδραση στό νού τών άλλων πού θά σάς ίκανώσει νά τούς οδηγήσετε στό μονοπάτι τής εντιμότητας και τής άγιότητας.ΠΧ 254.3

  Άν ξέραμε νά έκμεταλλευθοϋμε όπως πρέπει τίς εύκαιρίες και τά προσόντα μας, θά κατορθώναμε πολύ περισσότερα στό νά γίνομε αυτοδίκακτοι. Πραγματική μόρφωση σημαίνει κάτι περισσότερο άπ’ ο,τι προσφέρουν τά κολλέγια. Άν και ή μελέτη τών επιστημών δέν πρέπει νά παραμελεΐται, υπάρχει μολαταύτα μιά άνώτερη εκπαίδευση πού μπορούμε νά άποκτήσομε μέ τή ζωτική επαφή μας μέ τόν Θεό. Μέ τή Γραφή στό χέρι, άς έρχεται ο κάθε μαθητής σέ επικοινωνία μέ τόν μεγάλο Δάσκαλο. Άς γυμνασθεϊ ή σκέψη και άς προπονηθεί νά άγωνίζεται μέ τά σοβαρά προβλήματα πού συνεπάγεται ή ερευνά τής θεϊκής άλήθειας.ΠΧ 255.1

  Αυτοί πού διψούν γιά γνώση μέ σκοπό νά εύεργετήσουν τούς συνανθρώπους τους, θά εύλογηθούν οι ίδιοι από τόν Θεό. Μέ τή μελέτη του λόγου Του, οι πνευματικές τους δυνάμεις θά παρακινηθούν στήν έμπρακτη εφαρμογή. οι ίκανότητές τους θά έπεκταθούν και θά άναπτυχθούν και ή διάνοια θά καταστεί ισχυρότερη και άποδοτικότερη.ΠΧ 255.2

  Ο καθένας πού επιθυμεί νά έργασθεϊ γιά τόν Θεό πρέπει νά ύποβάλλεται στήν αύτοπειθαρχία. Αυτό θά κατορθώσει πολύ περισσότερα άπ’ ο,τι ή εύφράδεια και τά πιό εντυπωσιακά προσόντα. Μιά μέτρια, άλλά πειθαρχημένη διάνοια μπορεί νά έπιτελέσει ένα μεγαλύτερο και σπουδαιότερο έργο άπ’ ο,τι ή πιό μορφωμένη και μέ μύρια τάλαντα προικισμένη, άλλά μή ύπαγόμενη στόν αύτοέλεγχο διάνοια.ΠΧ 255.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents