Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Οι Παραβολές του Χριστού

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Η αναζητηση του θησαυρου

  Ο λόγος του Θεού πρέπει νά άποτελεϊ τό θέμα τής μελέτης μας. Όφείλομε νά διδάξομε τά παιδιά μας σύμφωνα μέ τίς άλήθειες πού περιέχει. Αυτός είναι ένας άστείρευτος θησαυρός, αλλ’ οι άνθρωποι δέν είναι σέ θέση νά τόν άνακαλύψουν επειδή δέν έρευνοϋν συστηματικά μέχρι νά τόν κάνουν κτήμα τους. Πολλοί ικανοποιούνται μέ άπλές εικασίες όσοναφορά τήν άλήθεια. Μένουν ευχαριστημένοι μέ μιά επιφανειακή μόνο προσπάθεια, πιστεύοντας πώς ό,τι τούς χρειάζεται τό κατέχουν. Δέχονται αύτά πού λέν οί άλλοι γιά άλήθεια επειδή είναι πολύ νωθροί γιά νά ύποβληθούν οί ίδιοι στήν επιμελή, επίμονη εργασία πού ό λόγος τού Θεού συμβολίζει μέ τό σκάψιμο γιά τήν άναζήτηση τού κρυμμένου θησαυρού. Οί άνθρώπινες όμως επινοήσεις είναι όχι μόνο άναξιόπιστες, άλλά καί επικίνδυνες, άφού βάζουν τόν άνθρωπο στή θέση τού Θεού καί τά λεγάμενα τών άνθρώπων στή θέση τού “ούτω λέγει Κύριος.”ΠΧ 68.2

  Ό Χριστός είναι ή άλήθεια. Τά λόγια Του είναι άλήθεια καί κλείνουν μέσα τους σημασία βαθύτερη άπ’ ό,τι παρουσιάζουν επιφανειακά. ‘Όλα τά λεγόμενα τού Χριστού έχουν άξία πολύ μεγαλύτερη άπό τή μετριόφρονη εξωτερική τους όψη. Τήν άξία τών λεγομένων αύτών τήν άνακαλύπτουν εκείνοι πού ή σκέψη τους έχει φωτισθεϊ άπό τό “Αγιο Πνεύμα. Αύτοί διακρίνουν τά πολύτιμα πετράδια τής άλήθειας, καί όταν άκόμη αύτά είναι θαμμένοι θησαυροί.ΠΧ 69.1

  Οί άνθρώπινες θεωρίες καί εικασίες δέν καταλήγουν ποτέ στήν κατανόηση τού λόγου τού Θεού. ‘Όσοι νομίζουν ότι έχουν φιλοσοφικές γνώσεις πιστεύουν ότι οί έρμηνεϊες τους είναι άπαραίτητες γιά τήν άποδέσμευση τού πνευματικού πλούτου καί τήν προστασία τής εκκλησίας άπό τίς αιρέσεις. Άλλ’ άντίθετα οί έρμηνεϊες αύτές κατέληξαν σέ λαθεμένες θεωρίες καί αιρέσεις. Οί άνθρωποι έχουν καταβάλει άπεγνωσμένες προσπάθειες προκειμένου νά εξηγήσουν τά θεωρούμενα δυσνόητα τμήματα τών Γραφών. Πολύ συχνά όμως οί προσπάθειες αύτές περιέπλεξαν χειρότερα άκόμη εκείνα άκριβώς πού άπέβλεπαν νά διευκρινήσουν.ΠΧ 69.2

  Οί ίερεϊς καί οί Φαρισαίοι νόμισαν ότι σάν δάσκαλοι πρόσφεραν πολύτιμες ύπηρεσίες, μέ τό νά βάζουν τίς δικές τους έρμηνεϊες πάνω άπό τό λόγο τού Θεού. Κατά τά λεγόμενα τού Χριστού όμως, αύτοί ήταν οί “μή γνωρίζοντες τάς Γραφάς, μηδέ τήν δύναμιν τού Θεού.” (Μάρκ. 12:24). Τούς κατέκρινε ώς “διδάσκοντας διδασκαλίας εντάλματα άνθρώπων.” (Μάρκ. 7:7). ‘Άν καί δίδασκαν τίς προφητείες τού Θεού, άν καί ύποτίθονταν ότι καταλάβαιναν τό λόγο Του, δέν ήταν όμως οί εκτελεστές τού λόγου. Ό Σατανάς τούς είχε τυφλώσει ώστε νά μή αντιλαμβάνονται τήν πραγματική του σημασία.ΠΧ 69.3

  Αυτό κάνουν πολλοί στίς μέρες μας. Πολλές εκκλησίες βαρύνονται μέ τό Γδιο άμάρτημα. Οί θεωρούμενοι σοφοί τής εποχής μας διατρέχουν τόν κίνδυνο, τόν μέγιστο κίνδυνο, νά έπαναλάβουν τή στάση τών ‘Ιουδαίων δασκάλων. Παρερμηνεύουν τίς θείες προφητείες καί οί ψυχές έρχονται σέ άμηχανία καί περιβάλλονται άπό σκότος έξ αιτίας τής εσφαλμένης άντίληψης πού σχημάτισαν γιά τή θεϊκή άλήθεια.ΠΧ 70.1

  Οί Γραφές δέν έχουν άνάγκη νά μελετηθούν κάτω άπ’ τό θαμπό φώς τών παραδόσεων καί τών άνθρωπίνων θεωριών. Άν μπορούμε νά φωτίσομε τόν ήλιο μ’ ένα δαυλί, άλλο τόσο μπορούμε νά έρμηνεύσομε τίς Γραφές μέ τή βοήθεια τής παράδοσης καί τής φαντασίας τών άνθρώπων. Ό λόγος τού Θεού δέν εχει άνάγκη άπό τήν άμυδρή άναλαμπή τού γήινου δαυλιού γιά νά καταστήσει εύνόητο τό ένδοξο περιεκτικό του. ‘Επειδή αύτός ό ϊδιος είναι φώς—ή άποκαλυμμένη δόξα τοϋ Θεοϋ. Πλάι του κάθε άλλο φώς ώχριά.ΠΧ 70.2

  ’Εκείνο πού χρειάζεται είναι μελέτη μέ ζήλο καί μέ βαθύ ερευνητικό ένδιάφερον. Ή πλαίρια κατανόηση τής άλήθειας δέν έρχεται ποτέ σάν άμοιβή τής νωθρότητας. Καμιά επίγεια έπίτευξη είναι εφικτή χωρίς σοβαρή, ύπομονητική καί έπίμονη προσπάθεια. Άν οί άνθρωποι θέλουν νά πετύχουν στίς επιχειρήσεις τους, πρέπει νά επιδιώκουν τό σκοπό τους μέ ζήλο καί μέ έμπιστοσύνη γιά τό προσδοκόμενο άποτέλεσμα. Τό ϊδιο δέν μπορούμε νά περιμένομε νά άποκτήσομε τήν πνευματική γνώση χωρίς σθεναρή προσπάθεια. “Οσοι επιθυμούν νά άνακαλύψουν τούς θησαυρούς τής άλήθειας, οφείλουν νά σκάψουν γι’ αύτούς, όπως ό άνθρακωρύχος σκάβει νά βρει τούς θησαυρούς τούς κρυμμένους στά σπλάχνα τής γής. Αδιάφορη καί μέ μισή καρδιά έπιτελούμενη έργασία δέν τελεσφορεί. Είναι άπαραίτητο γιά όλους, νέους καί ήλικιωμένους, όχι άπλώς νά μελετούν τό λόγο τοϋ Θεοϋ, άλλά νά τόν μελετούν πρόθυμα, μέ όλη τους τήν καρδιά, καί νά προσεύχονται καί νά έρευνοϋν γιά τήν άλήθεια όπως γιά ένα κρυμμένο θησαυρό. “Οσοι κάνουν αύτό άμοίβονται επειδή ό Χριστός θά διευρύνει τήν άντίληψή τους.ΠΧ 70.3

  Ή σωτηρία μας έξαρτάται άπό τή γνώση τής άλήθειας πού περιέχουν οί Γραφές. Τό θέλημα τοϋ Θεού είναι νά άποκτήσομε τή γνώση αύτή. ‘Ερευνάτε, ώ έρευνάτε τήν πολύτιμη Γραφή μέ δικασμένη ψυχή. Ψάξετε τό Λόγο του Θεού όπως ο μεταλλωρύχος ψάχνει στή γή γιά νά βρει τίς φλέβες του χρυσού. Μήν εγκαταλείπετε ποτέ τήν ερευνά προτού νά βεβαιωθείτε γιά τίς σχέσεις σας μέ τόν Θεό και γιά τό θέλημά Του γιά σάς. Ο Χριστός δήλωσε: “‘Ο,τι άν ζητήσητε εν τω ονόματί Μου, θέλω κάμει τούτο, διά νά δοξασθή ο Πατήρ εν τω Υίώ. Έάν ζητήσητε τι εν τω ονόματί Μου, Έγώ θέλω κάμει αυτό.” (Ίωάν. 14:13-14).ΠΧ 70.4

  Ευλαβείς άνθρωποι προικισμένοι μέ χαρίσματα συλλαμβάνουν απόψεις πνευματικών αληθειών, αλλά πολλές φορές αδυνατούν νά τίς κατανοήσουν επειδή ή δόξα του αόρατου κόσμου παραμερίζεται από τά όρατά. Εκείνος πού επιθυμεί νά δει τίς ερευνες του γιά τόν κρυμμένο θησαυρό νά στέφονται μέ επιτυχία πρέπει νά υψωθεί σέ σφαίρες ανώτερες από τά πράγματα του κόσμου τούτου. Ολόκληρος ο συναισθηματικός του κόσμος, όλες του γενικά οι ιδιότητες πρέπει νά καθιερωθούν στήν έρευνα αυτή.ΠΧ 71.1

  Η παρακοή έφραξε τό δρόμο πρός ένα εύρύ πεδίο γνώσεων πού θά μπορούσαν νά άποκτηθοϋν μέσα από τίς Γραφές. Κατανόηση σημαίνει υπακοή στίς εντολές του Θεού. Ο προορισμός τών Γραφών δέν είναι νά προσαρμοσθούν μέ τήν προκατάληψη και τή μεροληψία τών ανθρώπων. Κατανοούνται μόνο άπ’ όσους μέ ταπεινοφροσύνη προσπαθούν νά γνωρίσουν τήν αλήθεια μέ σκοπό νά τήν εφαρμόσουν.ΠΧ 71.2

  Διερωτάσθε, “τί νά κάνω γιά νά σωθώ;” Πρέπει πρώτα νά καταθέσετε τίς προκαταλήψεις σας, τίς φυσικές ή επίκτητες γνώμες σας στό κατώφλι τής ερευνάς. Αν ερευνάτε τίς Γραφές μέ σκοπό νά ύποστηρίξετε τή γνώμη σας, δέν θά φθάσετε ποτέ στήν άλήθεια. Ερευνήστε μέ αποκλειστικό σκοπό νά μάθετε τί λέει ο Θεός. ~Αν κατά τήν ερευνά αντιληφθείτε ότι οι προσφιλείς ιδεολογίες σας δέν εναρμονίζονται μέ τήν άλήθεια, μή παρερμηνεύετε τήν άλήθεια προκειμένου νά υποστηρίξετε τίς απόψεις σας, αλλά δεχθείτε τό φώς πού σάς παρουσιάζεται. Αφήστε τή σκέψη και τήν καρδιά σας ελεύθερες γιά νά μπορέσετε νά αντιληφθήτε τά θαυμάσια του λόγου του Θεού.ΠΧ 71.3

  Η πίστη στόν Χριστό, τόν Σωτήρα του κόσμου, απαιτεί φωτισμένη διάνοια πού υπόκειται στόν έλεγχο μιάς καρδιάς ικανής νά διακρίνει και νά εκτιμά τόν ουράνιο θησαυρό. Μιά τέτοια πίστη είναι αναπόσπαστη από τή μετάνοια και τή μεταλλαγή του χαρακτήρα. Νά έχει κανείς πίστη σημαίνει νά βρει και νά παραδεχθεί ιό θησαυρό τοϋ ευαγγελίου μαζί μέ όλες τίς υποχρεώσεις πού αύτός συνεπάγεται.ΠΧ 71.4

  “'Εάν τις δέν γεννηθή άνωθεν, δέν δύναται νά ϊδη τήν βασιλείαν τοϋ Θεοϋ.” (Ίωάν. 3:3). Μπορεϊ νά συμπεραίνει, μπορεϊ νά πιθανολογεί, άλλά χωρίς τά μάτια τής πίστης δέν μπορεϊ νά διακρίνει τό θησαυρό. Ό Χριστός πρόσφερε τήν ζωή Του γιά νά μάς εξασφαλίσει τόν άνεκτίμητο αύτό θησαυρό. ‘Αλλά χωρίς τήν άναγέννηση πού επέρχεται μέ τήν πίστη στό αίμα Του, δέν ύπάρχει άφεση άμαρτιών, δέν ύπάρχει θησαυρός γιά καμιά άμαρτωλή ψυχή.ΠΧ 72.1

  Προκειμένου νά διακρίνομε τίς άλήθειες τοϋ λόγου τοϋ Θεού, χρειαζόμαστε τή διαφώτιση τού ‘Αγίου Πνεύματος. Οί θαυμάσιες ομορφιές τού φυσικού κόσμου δέ γίνονται άντιληπτές παρά μόνο όταν ό ήλιος, σκορπίζοντας τό σκότος, τίς λούζει μέσα στό άπλετο φώς του. ‘Έτσι καί οί θησαυροί τοϋ λόγου τοϋ Θεοϋ δέν έκτιμώνται παρά μόνο όταν άποκαλυφθοϋν μέσα στίς λαμπρές άκτϊνες τοϋ ‘Ήλιου τής Δικαιοσύνης.ΠΧ 72.2

  Τό ‘Άγιο Πνεύμα, σταλμένο άπ’ τόν ούρανό μέ τήν καλοκαγαθία τής Άπειρης Αγάπης, μεταφέρει τά πράγματα τοϋ Θεού καί τά παρουσιάζει σέ κάθε ψυχή πού εχει πίστη άνεπιφύλακτη πρός τόν Ιησού Χριστό. Μέ τή δύναμή Του οί ζωτικές άλήθειες άπό τίς όποιες έξαρτάται ή σωτηρία τής ψυχής, άποτυπώνονται στό νοϋ καί ή πορεία τής ζωής χαράζεται τόσο καθαρά, πού κανείς δέν μπορεϊ νά γελασθεϊ άκολουθώντας την. Καθώς μελετούμε τίς Γραφές, όφείλομε νά προσευχόμαστε ώστε τό φώς τοϋ Αγίου Πνεύματος τοϋ Θεού νά λάμψει πάνω στό λόγο Του γιά νά μπορέσομε νά διακρίνομε καί νά εκτιμήσομε τούς θησαυρούς του.ΠΧ 72.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents