Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی چهارم—حمایه ای ایمان در کوه ها

  در ان ظلمانی که در دوره ای حکمرانی دور و درازی حاکمیتی پاپا زمین را فرا گفته بود نوری حقیقت به هر حال پوره خاموش نگردیده بود .MBDa 30.1

  در همه صد ساله ها شخصاصی به خداوند صادق زندگی می کردند ادمانی که به مسیح چون به یگانه میان رویی میانی خداوند و ادم باور می کردند ادمانی که کتابی مقدس را چون یگانه معیاری زندگی قبول می کردند ..MBDa 30.2

  و شنبه حقیقی را رعایه می کردند هیچ گاه انسانیت به طوری حقیقی فهمیده نمی تواند که جهان تا به کدام اندازه زیاد باید به این ادمان سپاسگزار باشد .MBDa 30.3

  انها را چون بدعت کار داغی لعنت می زدند .MBDa 30.4

  مقصد نیکی انها را تحت شبه و شک می گذاشتند به انها تهمت کردند اثر های نوشته ای انها را دیگر می کردند .اما به همه ای این نگاه نکرده انها در عقیده های خود استوار می ماندند و ایمانی خود را از نسل به نسل با تمامی پاکی اش چون میراثی مقدس به نسل های اینده باقی می گذاشتند.MBDa 30.5

  تاریخی قومی خداوند در صد ساله های تاریکی حکمرانی پاپا ای رون در کتاب های ایمانی نوشته می شد .MBDa 30.6

  ولی در دست خط های زمینی به طوری خیلی نا کفایه تصویر یافته است ما در موردی فرزندانی صادقی خداوند می توانیم فقط در نامه های عیب دار کننده ای تعقیب کننده گانی انها چیزی را بخوانیمMBDa 30.7

  سیاستی روز از نیست نمودنی همه گونه ملاحظه های به داکترینه های رسمی مخالفت کننده ای عبارت بود کلیسای کتالیکی کوششی می کرد همه چیز ها را که به تعلیماتش مقابلیت نشان می دهد خاه ادمان باشند خواه اثر های انها نابود کننده.MBDa 30.8

  کفایه بود بیان نمودنی شنبه نسبتی اعتبار و نفوذ احکام های دینی کلیسای کتالیکی و این سببی مرگی هم ثروتمند و هم فقر هم شخصی ابرومند و هم شخصی عادی شده می توانستMBDa 30.9

  روم کوشش می کرد همه گونه نشانه های رفتار های دهشت اوری خود را با جدایی خواهان نابود سازد مجلس های کلیسای کتالیکی قرار قبول کردند . که همه ای کتاب ها و حجت های را نسبت کنند .MBDa 30.10

  در ان زمان کمک های کتاب چاپ کنی وجود نداشتند و کتاب ها خیلی کم حجمی بزرگ و برای نگاه داری نا باب بودند و با اسانی از طرفی رهبرانی کلیسای کتالیکی سوزانده نیست کرده می شدند ..MBDa 31.1

  یگان کلیسای در دایره ای حقوقی روم جا داشته نمی توانست از ازادی وجدان دورو دراز استفاده بردهمین که حاکمیتی پاپا قدرت پیدا کرد دستی خود را به سری همه انهای پخش کرد که به او مقابلیت نشان می دادند و اهسته اهسته همه ای کلیسا ها پی هم به حاکمیتی روم تابع گردانیده شدند ..MBDa 31.2

  مسیحیت ابتدایی به بریتانیایی بزرگ خیلی بر وقت وارد گردیده بود ..MBDa 31.3

  مسلم فروشی های روم به بریتانی های که انجیل را هنوز در صد ساله های اول قبول کرده بودند هیج تاثیر رسانده نمی توانست ،MBDa 31.4

  تحقیقات ها از جانبی امپراتوری بت پرست که حتا به این ساحل های دور دست نیز رسیده بودندیگانه هدیه ای بودند که کلیسا های اولین بریتانیا از روم گرفتند ؛MBDa 31.5

  بسیار از مسیحیانی تعقیب شده از انگلستان فرار نموده در شاتلندیه پناه گاه یافتند از این جا حقیقت به ایرلندیه وارد گشت و در همه گوشه و کنار این سرزمین انرا با دل و جان پیشواز می گرفتندMBDa 31.6

  بعد از جانبی سکسان ها ضبط شدنی بریتانیا بت پرستی در این مملکت به سری قدرت امد و اعتبار و نفوذ پیدا کرد .MBDa 31.7

  غالب امدگان برای خود امواتنا چیزی را از غلامان تحقیر امیز می شما ریدند و مسیحیان مجبور بودند که به کوه ها باتلاق های که گذر ادم ها نبود فرار کند .MBDa 31.8

  اما نیروی حیات بخشی موقتا پهن کرده شده ،MBDa 31.9

  نور افشانی می کرد بعدی صد سال او در شاتلندیه انچنان روشن درخشید که شعاع های ان تا به مملکت های دور دست رفته رسید .MBDa 31.10

  از ایرلندیه کالونی پرهیز گای با همفکران خود بیرون امدند ؛MBDa 31.11

  که از تمامی مملکت فرزندانی پریشان گشته ای خداوند را در جزیره ای ایانه سر جمع اوردندMBDa 31.12

  و این جزیره را به مرکزی ترکیبی انجیل تبدیل دادند در میانی این موعضه چیانی انجیل شخصی بود .MBDa 31.13

  که شنبه مقدس را رعایه می کرد چ واسطه ای او این حقیقت مالکیتی خلق گردید در جزیره ای ایانه مکتبی موعضه چیانی را نه تنها به شاتلندیه و انگلستان این چنین به جرمنی و حتا به ایتالیا نیز می فرستادMBDa 31.14

  لیکن بعدی چندی روم دقتی خود را به بریتانیا روان نموده قرار داد که انرا تحت تصرف خود دراورد در سال های VIMBDa 31.15

  موعضه چیانی کتالیکی بحری ایمان اوردنی سکسانهای بت پرست به کار شروع کردند انها با مهربانی زیاد از طرفی این جاهلانه مغرور پیشواز گرفته شدند و در نتیجه هزار ها سکسانها ایمانی کتالیکی را قبول کردند به اندازه ای پهن شویی فعالیتی خود فرستادگانی پاپا و سکسانهای ایمان اورده با مسیحیانی رو به رو می شدند که مسیحیانی اثر های اول را پیروی می کردند فرقیتی میان انها چشم رس بودMBDa 31.16

  اخر ها خاکسار فروتن بودند نوری کتابی مقدس در تعلیمات خصلت و رفتار و کرداری انها انعکاس می یافت .MBDa 31.17

  در حالی که دشمنانی انها خرافات پرست و مغرور بودند نماینده ای سیاسی را دیپلمات روم طلب نمود که این کلیسا ها حاکمیتی عالی پاپا را اعتراف کنند .MBDa 31.18

  بریتانیا ها با فروتنی جواب دادند که می خواهند تمامی ادمان را دوست داشته باشد و در صلح و اسایش با همه زندگی کنند ولی پاپا وکالت ندارد که خود را پیشوای کلیسا اعلان کندMBDa 31.19

  بنابر این انها اورا به ان اندازه ای احترام می کنند .MBDa 31.20

  که هر یک پیروی مسیح را احترام می کند کوشش های چندین کرته ای به طرفی روم حلب نمودنی انها به جا اورده شده بودند .MBDa 31.21

  اما این مسیحیانی فروتنی از هوا بلندی فرستادگان روم به حیرت امده در عقیده های خود مردانه وار ایستادگی نموده اظهار می نمودند .MBDa 32.1

  که خواجه ای دیگری را جز مسیح نمی دانند ان گاه روحی حقیقی را حاکمیتی پاپا اشکار شدMBDa 32.2

  نماینده ای روم اظهار نمود اگر شما خواهش قبول نمودنی برادرانی را که به شما صلح اورده نداشته باشد انگاه شما دشمنانی را قبول می کند که به شما جنگ می اورند اگر شما با ما برای به سکسانها نشان دادنی راهی حیات را همراه نگردید انگاه شما از انها ضربه ای مرگ اور را می خواید این همه تهدید های خشک و خالی نبودند .MBDa 32.3

  به مقابلی شاهدانی ایمانی انجیل زور اوری خونریزی و دروغ به کار انداخته شده اند تا زمانی که کلیسا های بریتانیا نابود کرده شدند یا مجبور گشتند به حاکمیتی پاپا تابع گردند .MBDa 32.4

  در مملکت های از امپراتوری روم وابستگی نداشته در دوامی چندین صد ساله ها مسیحیانی زندگی می کردند که سیاستی حاکمیتی پاپا به انها تماما تاثیر نمی رساند .MBDa 32.5

  انها در احاطه ای بت پرستان زندگی کرده البته را به گذشتی وقت به تاثیری سختی گمراهی و اشتباه های بت پرستان افتاده بودند لیکن به همه ای این نگاه نکرده کتابی مقدس را یگانه معیاری ایمانداری اعتراف می کردند .MBDa 32.6

  و به حقیقت های زیادی ان پیروی می نمودند انها باوری داشتند که شریعتی خدا تغییر یابنده است و شنبه را از روی احکامی چهارم رعایه می کردند چنین کلیسا ها در افریقایی مرکزی و در محله های ارومیه نشینی اسیا وجود داشتند.MBDa 32.7

  اما در میانی انهایی که به حاکمیتی پاپا مقابلیتی سخت نشان می دادند .MBDa 32.8

  ولیدنس ها جای اول را اشغال می کند محصول در همان مملکت که پاپا تختی خود را بر قرار نموده بود .MBDa 32.9

  او به مقابلیتی از همه سخت ترین دچار گشت ،MBDa 32.10

  در مدتی چندین صد ساله ها کلیسا ها در پیمانتی استقلالیت خود را نگاه داشته به دروغ ها و غلط معنی داد کردنی ایمانی حقیقی مقابلیت نشان می دادند .MBDa 32.11

  تا زمانی که روم انها را به خود مطیع ساخت بعدی مبارزه ای بی نتیجه ای با حکمفرمایی روم که به نظر چنین می رسید که گویا تمامی رویا را به خود تابع گردانده است .MBDa 32.12

  رهبر اینی این کلیسا ها مجبورا حاکمیتی عالی پاپا را اعتراف کردند .MBDa 32.13

  اما چنین ایمان داران نیز بودند که از تابعیت به پاپا و سر روحانیون دست کشیدند انها قرار دادند که به خداوند صادق مانند و پاکی و عادی گری ایمانی خود را نگاه دارند جدایی به میان امد پیروانی ایمانی حقیقی پریشان شدند .MBDa 32.14

  یکی ها وادی های الو را گذاشته برقی حقیقت را در دیگر مملکت ها بلند و دوره های کوه ها رفته در ان جا از روی امری وجدانی خود به خداوند عبادت می کردند .MBDa 32.15

  تعلیماتی دینی که در مدتی صد ساله های زیاد از طرفی ولیدنس های مسیحی نگاه داشته و پهن گردانده می شد .MBDa 32.16

  به طوری کلی از داکترینه های دروغی روم فرق می کرد دینی انها در کتابی مقدس تحکرسی حقیقی مسیحیت اساس یافته بوداین دهقانانی خاک سار که در منزل های تیره و تاری خود از جمعیت دور زندگی می کردند و غذای همه روزه ای خود را با مشقتی زیاد با پرورشی گوسفندان و کارکردی تاکزار ها پیدا می نمودند .MBDa 32.17

  حقیقتی را که به طوری کلی از بدعت های و احکام های کلیسای گمراه زده فرق می کرد .MBDa 32.18

  خود نوشته بودند انها ایمانی جدید زل بافته نبر اورده بودند .MBDa 32.19

  ایمانی انها میراثی پدران بود انها بحری ایمانی که یک بار به مقدسات سپرده شد بحری ایمانی کلیسای حواریان جدل می نمودند .MBDa 32.20

  یهودا سهMBDa 32.21

  کلیسای حقیقی مسیح که خداوند به قوم خود باور کرده بود تا که ان در نوبتی خود این حقیقت را به جهان برساند کلیسای بیابان بود نه ایریرخیه دروغی را که تختی خود را در پایتختی جهان برقرار نموده بود .MBDa 32.22

  یکی از سبب های اساسی جدا شویی کلیسای حقیقی از روم در ان بود که کلیسای روم از شنبه ای خداوند نفرا داشت چی طوری که در پیشگویی های پیامبرانه امده بود حاکمیتی پاپا این حقیقت را زیری پا کرد .MBDa 33.1

  شریعتی خداوند زیری پا شده بود در صورتی که رسم و ایین و عرف و عادت های انسانی بالا بردار شده بودند همه ای کلیسا های تابع حاکمیتی پاپا از ابتدا مجبور کرده می شدند .MBDa 33.2

  که روزی یکشنبه را مقدس بسپارندMBDa 33.3

  بسیار ادمان حتا از شماری قومی حقیقی خداوند انچنان از گمراهی ها و خرافات های در جمعیتی حکمران از راه زده شده بودند .MBDa 33.4

  که روزی شنبه رل نیز کار نمی کردند.MBDa 33.5

  لیکن همه ای این حاکمیتی پاپا را قانع نگرداند .MBDa 33.6

  کلیسای کتالیکی نه تنها از ادمان رعایه روزی یکشنبه را طلب می کرد بلکی ادمان را مجبور می ساخت که در روزی شنبه کار کنند و همه ای انهای را که این روز را مقدس می شما ریدند با قاطعیتی تام محکوم می کرد و تنها در بدرغه در دوری از حاکمیتی روم فرزندانی صادقی خداوند می توانستند شریعتی خداوند را ارام و اسوده رعایه نمایند .MBDa 33.7

  ولیدنس ها اولین شده در اروپا ترجمه ای کتابی مقدس را عملی نمودند صد سال پیش از اهالی اصلاحات انها کتابی مقدس را در دست نویسی ها با زبانی مادری خود می خواندند انها قاطعیت را در نمودی اصلیش در دست داشتند و از این سبب کلیسای کتالیکی انها را زیری تعقیبات و بد بینی مخصوص قرار داده بود .MBDa 33.8

  انها کلیسای کتالیکی را بابلی مسلک فروشی در کتابی وحی تصویر یافته اعلام نموده و با خطر برای حیاتی خود به تاثیری مرگ اوری ان مردانه وار مقابلیت نشان می دادند .MBDa 33.9

  تعقیبات های دور و دراز بعضی ها را مجبور نمودند که اهسته اهسته از عقیده های اساسی حقیقت دست کشیده گذشت کنند لیکن دیگران انرا مردانه وار حمایه می کردند ، در طوری تمامی عصر های تاریکی مسلک فروشی ولیدنس یگانه قومی بودند که حاکمیتی عالی روم را اینکار و عبادتی هر گونه رسم ها را چون با پرستی رد نموده رعایه نمودنی شنبه حقیقی را دوام می دادند در میانی همه گونه طوفان های سختی تعقیبات انها ایمانی خود را نگاه می داشتند با نیزه های سوای زخمی گردیده و در گلخن های اینکیوزیسیه سوزانده شده انها بحری پاکی کلامی خداوند ایستادگی می کردند .MBDa 33.10

  در پسی قله های دست پارسی کوه ها که در همه ای عصر ها برای تعقیب شونده گان و اذیت دیده گان چون پناه گاه خدمت می کردند ولیدنس ها نیز برای خود سر پناه پیدا کردند و ان جا در تاریکی عصری میانه نوری حقیقت روشن درخشید در ان جا در دوامی هزار سال های تمام این شاهدانی حقیقت ایمانی قدیمه را نگاه می داشتند.MBDa 33.11

  خداوند برای قومی خود عبادت گاهی بزرگ را که به حقیقت های دور تن تنه ای به این قوم باور کرده شده موافقت می کردند .MBDa 33.12

  اماده نموده بود .MBDa 33.13

  کوه ها برای این بدرغه شدگانیم به خداوند صادق رمزی پارسایی تغییر نام پذیری واجب وجود بودند .MBDa 33.14

  انها بلندی های خود را بر سری فرزندانی خداوند با تن تنه بالا برداشته به انها بزرگی انرا که در او تغییرات و سایه ای دیگر گونی جای ندارند و کلامی او به مانندی این کوه های قدیمه استوار است .MBDa 33.15

  اسکار می ساختند خداوند کوه ها را افریده انها را استوار گردانده است و هیج چیز جزع این قوه ای بزرگ نمی تواند انها را از جایش بجنباند .MBDa 33.16

  به همین مانند خداوند شریعتی خود را نیز تاسیس داده است که هم در اسمان و هم در زمین اساسی حکمرانی اوست .MBDa 33.17

  انسان می تواند با دستی خود دوستی نزدیک اس زل از حیات محروم سازد لیکن به مانندی انی که او نمی تواند کوه را از جای بجنباند و به بحر اندازد او قابلیتی تغییر دادنی یگان احکام های خداوند یا نیست کردنی یکی از وعده های اورا که به اشخاص داده شد هند که کوششی رعایه نمودنی اراده ای اورا دارند ندارد در صداقتی استواری خود به شریعتی او بنده گانی خود را باید چون این کوه های ابدی و بی حرکت قوی باشند .MBDa 33.18

  کوه ها و وادی های انها را احاطه نموده ده همیشه به این مسافران قوی ایجاد ماری خداوند را یاد اوری می کردند و به غمخواری حمایه ای او باور می کنند .MBDa 34.1

  انها به قدری این رمز های خاموش حضوری خداوند رسیدن را امواتناMBDa 34.2

  از قسمتی خود گیله نمی کردند و هیج گاه خود را در اغوشی ارانی کوه ها تنها حس نمودند .MBDa 34.3

  از خداوند برای این خلوت گاه که در این جا از قهر و عصبی ادمی اسایش و حمایه یافته بودن سپاسگذار بودند از ان خرسند بودند که می توانند ازادانه به خداوند عبادت کنند .MBDa 34.4

  اکثر وقت به تعقیبات های دشمن گرفتار شده انها در پسی این کوه ها بزرگ پناهگاه می یافتند ازMBDa 34.5

  بلندی های تپه های بزرگ صدای سرود های ستایش کارانه ای انها به خداوند در گرد پ اطراف پهن می گردیدند و سر بارانی رومی قدرتی خاموش گردانید نی این سرود خوانی های سپاس گذاران را نداشتندMBDa 34.6

  چگونه پاک، بی فتنه و اتشین بود .MBDa 34.7

  پرهیزگاری این پیروانی مسیح انها پرنسیپ های حقیقت را از خانه ها زمین ها دوستان نزدیکان و حتا از جانی خود هم بالا می دانستید دانیستند انها از تختی قلب کوشش می کردند تا که این حقیقت ها را در قلب و روحی جوانان جای کنند از اوانی خوردی به کودکان حقیقت های کتابی مقدس را می اموزنده و مناسبتی لی احترام انه را نسبتی شریعتی خداوند به انها درس می دادند .MBDa 34.8

  دست نویس های کتابی مقدس نه چندان زیاد بودند بنابر این سخنانی پر قیمتی انها را در خاطر نگاه می داشتند حتا بعضی ها باب های پوره را از عهدی قدیم و از عهدی جدید از یاد می دانستند اندیشه ها در موردی خداوند با تصویر های زیبایی طبیعت و برکت های خاکسارانه ای همه روزه مستحکم می کردند .MBDa 34.9

  کودکانی خورد بعد خداوند چون به تقدیم کننده ای همه نعمت ها و چیز های ضروری با سپاسگذاری مناسبت کردن را می اموختند.MBDa 34.10

  والدین مهربان و غمخوار فرزندانی خود را با محبتی عاقلانه دوست می داشتند بنابر این به انها دست کشی از منفعت های شخصی می اموزاندند این کودکان را در پیش سنجش ها محرومیت ها و شاید مرگی عذاب اور انتظار بود انها از دورانی کودکی از سر گذراندنی مشکل ها به نصیحت ها گوش دادن و مستقلانه اندیشه و عمل کردن را می امواتنا از دورانی کودکی چی بودنی مسولیت را می دانستند ، در صحبت با احتیاط بودن و مهارتی درکی عاقلانه بودنی سکوت ورزی را می امواتنا یک سخنی بی احتیاط بیان شده و به گوشی دشمن رسیده می توانست نه تنها شخصی بیان کننده، را بلکه صد ها برادرانی اورا نیز از حیات محروم سازد .MBDa 34.11

  زیرا که دشمنانی حقیقت به مانندی گورگانی طعمه ای خود را پیگیر کننده نفراتی را تعقیب می کردند که جراتی حمایه نمودنی ازادی دین را می کردند .MBDa 34.12

  بحری حمایه ای حقیقت والدین ها از زندگی اسوده حالا نه دست کشیدند به انها برای به دست اوردنی یک لقمه نانی حلال زحمتی طاقت فرسا کشیدن لازم می شد .MBDa 34.13

  انها با غمخواری زیاد هر یک وجب قطعه ای زمینی شودیار شونده را در کوه ها کارکرد می کردند و در اخر ان واحد های بی حاصل و خم گشته های کوه ها انتظاری های انها را قناعت مند گرداند سرفه کاری و دست کشی های سخت از منفعت های شخصی یک قسم ان تربیه را تشکیل می دادند که فرزندانی انها چون میراثی یگانه به دست می اوردند .MBDa 34.14

  به انها تعلیم می دادند که خداوند انها را تربیه یافته و عاقل دیدن نی خواهد و انها می توانند طلبات های خود را تنها یا زحمتی پور مشقت با دور اندیشی غیرت و ایمان قانع گردانند این مشکل و خسته کننده بود لیکن منفعت اور و فایده بخش و محض همان مکتبی بود که انسان در حالتی گناه الودگی خود با ان احتیاج داشت ،MBDa 34.15

  مکتبی که خداوند برای تربیه و انکشافی فرزندانی خود مقرر کرده بود به جوانان نه تنها به معنای پور مشقت و محرومیت ها عادت کردن را یاد می دادند بلکه به انکشافی عقلانی انها نیز تلقین می کردند که همه ای قابلیت های ادم به خدا تعلق دارند و انها وظیفه دارند همه ای استعداد های خود را بحری خدمت به خدا انکشاف دهند و مکمل گردانند .MBDa 34.16

  کلیسا های والدین ها از روی پاکی و عادی بودنی خود کلیسا های زمانی حواری ان را به خاطر می اوردند .MBDa 34.17

  اعتبار و نفوذی پاپا و پرلیت ها را رد نموده انها کتابی مقدس را چون یگانه سرچشمه ای پاک به صفتی دستور قبول می کردند روحانیانی انها بر خلافی روحانیانی پور غروری روم از معلمی خود پیروی می کردند که نه از ب ای ان امد که به او خدمت کنند .MBDa 35.1

  بلکه برای به دیگران خدمت کردنMBDa 35.2

  انها قومی خداوند را نگهبانی می کردند انرا جانبی چراگاه های سیر علف و چشمه سار های حیاتی کلامی مقدسی او رهنمایی می نمودند ، در دوری از همه ای ان چیزی که در خود وسوسه ای تکبر و غروری این جهان را دارد این قوم نه در کلیسا های پور حشمت و بزرگ بلکه در سایه ای کوه ها در وادی های الپیام یا این که هنگامی به میان امدنی خطر ها در دره های کس ناگذری کوه ها جمع می امدند .MBDa 35.3

  تا که در ان جا سخنانی پور از حقیقت را از زبانی پیروانی مسیح بشنود ،MBDa 35.4

  روحانیانی انها نه تنها انجیل را مونده می کردند بلکه به زیارتی بیماران می رفتند کودکان را تعلیم می دادند ، به گمراه زده گان یاری می رساندند .MBDa 35.5

  هر گونه جنجال های به میان امده را خردمندانه حل می کردند و از برای ان زحمت می کشیدند .MBDa 35.6

  که در میانی همه ای قوم دوستی برادران و یگانگی حکمران باشد .MBDa 35.7

  در زمانی صلح و اسایش انها با دستگیری ها و خسرو ذکات های برادرانی هم دینی خود زندگی می کردند لیکن به مانندی پولوس اوستای خیمه ساز هر یکی از انها یگان هنری را از خود نموده اماده بود هر لحظه در حالتی به میان امدنی ضرورت مستقلانه برای برگزراندی خود مبلغ به دست بیارد .MBDa 35.8

  جوانان از روحانیان پند می گرفتند گر چندی به دانش های عمومی نیز دقت داده می شد با وجودی این فنی اساسی اموزش کتابی مقدس به شمار می رفت انجیل متا و یوهان و اینچنین بسیار نما ها از یاد در خاطر نگاه داشته می شدند .MBDa 35.9

  در بعضی دست نویس ها کتابی مقدس در شکلی پوره نوشته شده بود دیگر دست نویس ها تنها پارچه های کوتاهی را در بر می گرفتند که به انها تفسیر های عادی و برای هر یک نفر اعضای متن های را علاوه می کردند که از جانبی ادمانی قابلیتی فرماندهی کتابی مقدس را داشته به جا اورده می شدند به کدام راه رنج های حقیقت در جهان پهن گردیده اند که مدتی این قدر وقت از جانبی اشخاصی پنهان کرده می شدند که خود را از خدا بالا برداشته اند .MBDa 35.10

  کتابی مقدس با صبرانه ثابت قدمانه بعضا در گودال های عمیق در روشنایی چراغی میلت میلت کننده ایت از پسی ایت باب از پسی باب نوشته می شد و با اندازه ای پیشروی این کار اراده ای خداوند که به مانندی طلای خالص می درخشیدند معلوم می شد .MBDa 35.11

  و در پرتوی سنجش های از برای ان از سر گذرانیده برای نفراتی که در این کار اشتراک داشتند ان باز هم روشن تر و نمایان تر می درخشد این زحمت کشانی صادق را فرشتگانی اسمانی احاطه می کردند .MBDa 35.12

  گر چندی شیطان تمامی قوه ای خود را به ان روانه می کرد تا که با یاری پرلیت های پاپا کلامی خدا را با گمراهی ها بدعت ها و خرافات ها پنهان کند ان به طوری معجزه ساز در طولی تمامی صد ساله های تاریکی عصری میانه بی تحریف باقی ماند این از ان سبب به عمل امد که کتابی مقدس را در خود نه مهری ادمی بلکه مهری خداوند را دارد .MBDa 35.13

  ادمانی گردن شخان کوشش می کردند معنی عادی و فهم ای کتابی مقدس را پرده پوش و غلط معنی داد کنند ولی کلامی خدا به مانندی کشتی در بحری بی کنار شنا کننده به حمله ای طوفانی استاد کی می کند .MBDa 35.14

  که تحدیدی نیست نمودنش را می کنند با مانندی ان که رگی معدنی طلا در زیری زمین پنهان است و تنها از جانبی انهای پیدا کرده می شود که ثابت قدمانه گنج می گویند .MBDa 35.15

  نوشته های مقدس را نیز گنح های حقیقت را در خود دارد که تنها به ادمانی راست قول و صمیمی و خاکسار که انها را در دعا جویا می شوند اشکار می کردند خداوند کلامی مقدس را برای همه ای سن و سال کتابی درسی گرداند تا که هم کودکان هم جوانان و هم ادمانی کلان سال همیشه انرا تحقیق کنند کتابی خود را او به ادمان چون شهادتی از خود داده است .MBDa 35.16

  هر یک حقیقتی از جانبی ما در باز شده و از خود کرده شده خصلتی مولف کاینات را باز هم عمیق تر اشکار می سازد .MBDa 35.17

  تحقیقی نوشته جات واسطه ای الهی است که ادمان را به مناسبت های باز هم نزدیک تر با افریدگار اورده می رساند و به دانستنی اراده ای او مساعدت می کند کتابی مقدس واسطه ای علاقه ای میانی خدا و انسان است .MBDa 36.1

  گر چندی که والدین ها ترسی خداوند را ابتدای خیرد می شمارند انها مهم بودنی مناسبت با جهان شناسی با ادمان و زندگی فعال را خود درک می کردند .MBDa 36.2

  و می دانستند که این به انکشافی جهان بینی کمک می رساند و ادراک را تیز می گرداند یک قطار جوانان مکتب را در زادگاه خود در میانی کوه های الو تمام کرده به دانشگاه های فرانسه و ایتالیا فرستاده می شدند .MBDa 36.3

  که پیشی نظری انها نظر به زادگاهشان امکانات های باز هم وسیع تر برای اندیشه رانی و تحقیق کساده می شدند ، انها از نزدیک با فسق و فجور رپ به رو گردیده به وسوسه ها گرفتار می شدند با جاسوسا نی مکاری شیطان وا می خوردند .MBDa 36.4

  که کوشش می کردند به انها دروغ های روی پوشیده شده و گمراهی های خطر ناک را تلقین نمایند لیکن تربیه ای در دورانی خوردم از خود شده انها را به همه ای ایین مشکلات ها اماده ساخته بود.MBDa 36.5

  انها باید دانشگاه ها سیری دلی خود را به هیج نفری اشکار نمی کردند در چین و لایه های لباس های خود دست نویس های کتابی مقدس را بزرگترین گنجی خود را پنهان می کردند این میوه های زحمتی فداکارانه را همیشه با خود گرفته هنگامی پیدا شدنی لحظه ای موافق اهسته دست نویس های علاهیده را به دستی نفری که خواهشی قبول نمودنی حقیقت را داشت قبول نمودنی حقیقت را داشت می دادند، تا که شبکه ای را به میان نه اورنداز ایامی کودکی این جوانان در چنین روحیه تربیه می یافتند انها قرضی خود را خود درک می کردند و ام را صداقت مندانه اجرا می نمودند با همین طریق در این دانشگاه ها ادمانی زیادی حقیقت را قبول می کردند و در بسیار مورد ها چنین روی می داد که پرنسیپ های حقیقت در تمامی دانشگاه پهن می گردیدند.MBDa 36.6

  و به همه ای هوشیاری ها نگاه نکرده رهبرانی کلیسای کتالیکی نمی توانستند به سرچشمه ای ابتدایی این تعلیمات بدعتانه چی طوری که انها این تعلیمات را نام گذاشته بودند دسترسی یابند .MBDa 36.7

  روحی مسیح روحی تبلیغ گری است خواهشی اولین دلی تجدید یافته به نزدی نجات دهنده ای اوردنی دیگران است ولدینس ها مسیحیان نیز چنین روحیه داشتند ، انها خوب درک می کردند که خداوند از انها چیزی زیادتری را انتظار دارد نظر به نگاه داشتنی حقیقت در پاکی به دوشی انها مسولیتی پورشریفی به جهانیانی در تاریکی زندگی داشته اشکار نمودنی این نوری حقیقت گذاشته شده بود با قوه ای بزرگی کلامی خداوند انها کوشش می کردند ادمان را از اسارتی کلیسای رومی ازاد کنند .MBDa 36.8

  روحانیانی ولدینس ها چون تبلیغ گران تربیه می یافتند و از همه ای انهای که خواهشی در راهی خداوند خدمت کردن را داشتند پیش از همه به دست اوردنی تجربه ای تبلیغات چی طلب کرده می شد پیش از به عهده گرفتنی راهبری کلیسا در وطنی خود هر یک نفر باید نه کمتر از سه سال در این یا ان جبهه ای تبلیغات گری کار می کرد .MBDa 36.9

  چنین اصول که از ابتدا فدا کاری و جان نیازی را طلب می کند انسان را هر چی خوبتر برای خدمتی روحانی که در ان زمان با خطر های زیادی مرتبط بودند اماده می کرد، جوان مردانی که برای اجرای خدمتی مقدس دعا می گرفتن در پیشی خود نه نیکواحوالی زمینی و عزت و احترام بلکی زندگی پور از خطر و محرومیت ها و شاید مرگی پور مشقت را می دیدند این تبلیغ چیان به مانندی انی که عیسی شاگردانی خود را برای موعضه ای حقیقت های کتابی مقدس فرستاده بود ، دو نفر با هم یکجا شده به سفر می بر امدند ، هر یک جوان را تبلیغ چی صاحب تجربه همراهی می کرد، که جوان باید به او چون به رهبری خود اطاعت و امر های اورا اجرا می کرد و در برابری این تبلیغ چی صاحب تجربه عایدی دانش اموزش جوان غمخواری می کرد .MBDa 36.10

  این همکاران نه همه وقت همراه بودند لیکن زود زود برای دعا گویی و مشورت با هم ملاقات می کردند ، و با همین طریق ایمانی یکدیگر را استوار می گرداندند .MBDa 36.11

  اگر این مژده رسان های خداوند مقصد های خود را اشکارا بیان می کردند ، البته انها را شکست می دادند بنابر این انها مقصد های اصلی خود را با دقتی پنهان می کردند هر یک تبلیغ چی یگان هنر را می اموخت و خدمتی خود را در راهی خداوند با اجرای این هنر پرده پوش می کرد عادتا انها به سودای چرچین واری ها و گزوار ها مشغول می شدند انها به سودای محصولات های ابریشمی و طلایی مشغول می شدند که در ان زمان ها این محصولات ها را تنها رر بازار های بزرگ دسترس نمودن ممکن بود ، و به واسطه ای این عمل انها می توانستند ، به ان شهر و دهات های راه یابند که از ان جا انها را چون تبلیغ چیان پیش می کردند .MBDa 36.12

  انها در دلی خود به خداوند دعا می گفتند؛ تا که او به انها برای به ادمان پشنهاد نمودنی جواهرات های نظر به طلا و الماس باز هم قیمت تر خرد عطا کند .MBDa 37.1

  انها دست نویس های کتابی مقدس را قسما یا به طوری پوره که امکانات دست می داد دقتی خریداران را به ایت های کتابی مقدس جلب می کردند ، بعضا بیدار ساختنی شوق و حوسی ادمان به کلامی خداوند میاثر می گردید و انگاه این تبلیغ چیان با شادی قسم های علاهیده ای نوشته جاتی مقدس را به انها هدیه می کردند .MBDa 37.2

  خدمتی این تبلیغ چیان در وادی ها در دامنه ای کوه های زادگاه انها اغاز یافته بعد به شهر و دهه های دور دست رفته می رسیدMBDa 37.3

  پای اوج و با لباس های کهنه و از جنگی راه تیره گردیده انچنان که استادی انها لباس می پوشیدند، از شهر های بزرگ گذشته به زمین های دور دست رفته می رسیدند .MBDa 37.4

  و در همه جا انها تخمی پور بها می کاشتند جمعیت های جدیدی ایمان داران تاسیس می یافتند ، و حقیقتی خدا با خونی این تبلیغ چیان شهادت داده می شد روزی در پیش استاده ای خداوند حاصلی فراوانی قلب های نجات یافته را که با زحمتی این مردانی صادق به دست امده بود نشان می دهد ، کلامی خداوند نا معلوم و خاموش اندر جهانی مسیحی به خود راه گشاده در همه جا در خانه ها و در قلب های ادمان خوش استقبال می یافت .MBDa 37.5

  کتابی مقدس به ولدینس ها نه تنها در موردی مناسبتهای خداوند به ادمان در گذشته و به مسولیت و قرضی انها در زمانی حاضره سخن می گفت بلکه انها خطر ها و جلالی اینده را اشکار می کرد .MBDa 37.6

  انها به انجام یابی نزدیکی همه چیز باور می کردند ، و کتابی مقدس را با دعا و اشک اموخته استاده تعلیمات های پور قیمتی انرا پوره می فهمیدند و قرضی خود را عایدی به دیگران نیز رساندند حقیقت های نجات بخشی ان درک می نمودند نقشه ای نجات مه در صحفه های کتابی مقدس درج یافته است به انها طوری پوره فهماند ، بود و به عیسای مسیح ایمان اورده انها ارامی اسایشتگی و امید را به دست می اوردند وقتی که خردی انها را نور منور می گرداند و قلب از شادی لبریز می گشت ،انها اشتیاق مندی به دیگران نیز به تنهایی که در ظلمانی گمراهی حاکمیتی پاپا قرار داشتند رساندند شعاع های این نور می گشتند .MBDa 37.7

  انها می دیدند ، که بسیاری ها در زیری حکمرانی پاپا و روحانیان قرار داشت با اذیت دادنی جسمی خود بیهوده کوشش به دست اوردنی اموزشی گناه را می کردند، ادمان که عادت کرده بودند ، باور نمیایند که نجات را به وسیله ای عمل ها با قوه ای خود به دست اوردن ممکن است .MBDa 37.8

  همیشه به خود نگاه می کردند در خصوصی گناه های خود اندیشه نموده، و عصبی خدا به هراس افتاده انها جان و جسمی خود را اذیت می دادند ولی اسایش نمی یافتند ، همین طوری ادمانی پاک دل با داکترینه های فریب داده شده بودند هزاران ادمان دوستان و نزدیکانی خود را ترک نموده به چهار دیواری های دور می دیوار می رفتند .MBDa 37.9

  انها به واسطه ای روزه داری های پی در پی خود عذاب دهی های سخت شب زنده داری های شب زنده داری ها شب های بی خوابی دور و دراز در روی فرشی تر با زیارت های دور و درازی جای های مقدس ایپیتیم های تحقیر امیز و اذیت های اختیاری دهشت انگیز ترین کوشش بیهوده ای ارام گرداندنی وجدانی خود را می کردند ،بسیاری ها از درکی گناه گاری خود اذیت کشید و از ترسی جزای خدا بی ضابته گردیده خود را انچنان بی مدار می کردند که عاقبت جسمی عذاب دیده می کاهد، و انها بی یگان شعاعی نور و امید جان می دادند .MBDa 37.10

  والدین ها با شوق و ذوقی بلند می خواستند، به ایت جهان های بی مدار گشته نانی حیات را دهند ، به انها ان مژده ای صلح را که در وعده های خداوند نهان است اشکار سازند و به مسیح یگانه راهی نجات اشاره کنند ، تعلیمات را در موردی ان که کار های نیک می توانند شخصی گناه کار که شریعتی خدا را ویران نموده است فدیه گذاری کنند گمراهی می نامیدند باوری به خدمت های انسانی محبتی بی پایان مسیح را از نظری ادمان پنهان می کند، خود را بحری انسانیت قربان نموده گناه کار با هیج چیز نمی توانیست در نزدی خداوند خود ستایی کنند .MBDa 37.11

  خدمت های نجات دهنده ای میخکوب شده ، و احیا گردیده تحکرسی ایمانی مسیحی به شمار می روند وابستگی هر یک جان از مسیح و علاقه ای ان با او باید انچنان چیز و حیاتی با سند چون علاقه ای یگان عضو با تمامی بدن یا شاخه های انگور با تنی انMBDa 37.12

  روحانیان پاپا مردم را تا درجه ای رسانده بودند که ادمان خصلتی خداوند و حتا مسیح را به خود سنگدلان پور دهشت و نفرت اور تصور می کردند .MBDa 37.13

  نجات دهنده ای نسبت به گناه کار انچنان اشتی نا پذیر تصویر کرده می شد که ضرورتی میانه روی روحانیان و مقدسان پیش می امد و ان ادمانی که خرد شان با کلامی خداوند با معرفت گردیده بوداز صدقی دل می خواستند به گمراه زدگان فه ماندند که عیسای مسیح نجات دهنده ای مهربان و دوستداری است که دستانی خود را سوی انها دراز می کنند و همه را دعوت می کند، که با همه ای باری سنگینی گناه ها مصیبت ها و غم و تشویش های خود به نزدی او بیایند .MBDa 38.1

  انها کوشش می کردند مانعه های را بر طرف سازند که شیطان گذاشته بود، و می خواست پیشی راهی ادمان را بند کند تا که انها وعده های خداوند را نبیند، و بی واسطه به او برای توبه کنی از گناه ها و به دست اوردنی امرزش و اسایش مراجعت نکند .MBDa 38.2

  ولدینسی تبلیغ گر با کدام شوق و خوشی زیاد حقیقت های پور قیمتی انجیل را با دیگران موعضه می کرد با کدام احتیاط کاری شنونده گان زل با باب های با دقت رو نویس شده ای کتاب های مقدس اشنا می کرد .MBDa 38.3

  به جانی توبه کننده و از گناه زخم برداشته که تا این رمان در خداوند تنها داوری قصاص گر را می دید امید بخشیدن برای او خرسندی بزرگ بود با لبهای لرزان با چشمانی اشک الود بسیار وقت به زانو زده او به برادرانی خود وعده های پور قیمت را اشکار می کرد .MBDa 38.4

  که امیدی یگانه ای شخصی گناه گار بودند و نوری حقیقت به بسیار قلب های غم زده وارد گردیده، ابر های تیره را پراکنده می نمود، و افتابی پارسایی با شعاع های شفا بخشی خود دل ها را منور می گرداند اکثر وقت با خواهشی شنوندگان بعضی قسم های کتابی مقدس یکچند مراتبه تکرارا خوانده می شدند تا دمی که نهایت ادمان باوری حاصل می کردند .MBDa 38.5

  که انها درست شنیده اند مخصوصا عباره هایی زیرین تکراری خوانده می شدند .MBDa 38.6

  خونی عیسای مسیح مارا از هر گناه پاک می نماید .MBDa 38.7

  و انچنان که موسی در بیابان مارا بالا برداشت پسری ادم نیز باید انچنان بالا برده شود تا هر که به او ایمان اورد تلف نشود بلکی حیاتی جاودانی یابد .MBDa 38.8

  یک یوهنا باب یک ایه ای هفتMBDa 38.9

  با همین طریق ادمان از فریب های روم ازاد می شدند بسیاری ها باوری حاصل می کردند که چی گونه بی معنی است میانه روی ادمان یا فرشته گان برای شخصی گناه کار وقتی که نوری حقیقی چهره های انها را منور می گرداند انها با خشنودی خطاب می کردند مسیح کاهنی من است ، خونی او قربانی من است مهرابی او توبه خانه ایی من است .MBDa 38.10

  انها خدمت های مسیح کاملا امید بسته سخنانی زیرین را تکرار می کردند .MBDa 38.11

  بی ایمان به نظری خدا پسند امدن ممکن نیست .MBDa 38.12

  در هیج کشی دیگر نجات نیست و در زیری اسمان هیج اسمی دیگری به ادمان عطا نشده است تا که به وسیله ای ان نجات یابند .MBDa 38.13

  ایبریان باب یک ایه ای هفتMBDa 38.14

  برای بعضی ادمانی بد بخت و دو دله محبتی مسیح نهایت بی کنار نمود تا که انرا در حال در نمودن ممکن باشد .MBDa 38.15

  این حقیقت به ادمان چنان سبکی بزرگ اورد ان قدر نوری معرفت را اشکار ساخت ، که به اسمان نظری انها چنین می نمود که گویا به اسمان برداشته شدند .MBDa 38.16

  انها دل پورانه دستانی خود را به دستانی مسیح گذاشتند و پای های انها در سحره ای قرن ها استوار گردیدند اکنون انها از پرت افتن به محبوب ها یا حتا از سوختن در گلخن ها نمی ترسیدند اگر تنها این می توانیست نامی فدیه گذاری انها را جلال دهد .MBDa 38.17

  کلامی خدا در جا های پنهانی در بعضی مورد ها برای یک نفر و در موردی دیگر به گروهی نه چندان بزرگی ادمانی که جانبی نور و حقیقت جدل می کردند ، خوانده و موعضه کرده می شد ،اکثر وقت شب با خواندنی کلامی خدا می گذشت هیجان و شوق و ذوقی شنوندگان انچنان بزرگ بود که قاصدی فیض خانیش را منع نموده به حضور داشته گان امکانیت می داد .MBDa 38.18

  تا که به تمامی مژده ای نجات درک کنند ، زود زود چنین سوال ها را شنیدن ممکن بود نخواد که خداوند در حقیقت قربانی مرا قبول می کند؟ ایا او به من رحم می کند؟ ایا او مرا می بخشد؟ و در جواب سخنانی زیرین صدا می دادند نزدی من بیایید ای همه ای زحمت کشان و گران باران و من به شما ارامی خواهم بخشید .MBDa 39.1

  با ایمان انها به وعده ها رو می اوردند و با شادی ندا می کردند .MBDa 39.2

  دیگر به نزدی قبر های مقدسان رفتن و خود را با زیارت کنی های دور و دراز بی مدار کردن لازم نیست ، من می توانم به نزدی مسیح انچنانی که گناه کار و بد اخلاق هستم بیایم و او دعای گناه کاری توبه کننده را رد نمی کند ، گناه های تو بخشیده می شوند گناه های من حتا گناه های من بخشیده می شود .MBDa 39.3

  سیلابی شادی پاک قلب های این ادمان را پور می کرد و انها نامی عیسی را مدح و ستایش می کردند این ادمانی خوشبخت به خانه های خود بر می گشتند ، تا که شادی خود را با دیگران بیان کنند .MBDa 39.4

  و چی طوری که می توانستند در موردی ان چیزی که خود از سر گذراندند و در باره ای ان که چگونه انها راهی حق و زنده را پیدا کردند حکایت می کردند ، در سخنانی کتابی مقدس قوه ای عجیب و پور تن تنه ای جای گیر بود که بی واسطه به قلب های تشنه ای حقیقت بودند تاثیر می رساند، این صدای خداوند بود که شنونده گان را باور می کنند .MBDa 39.5

  مژده رسانی حقیقت راهی خود را دوام می داد قیافه ای حلیمانه جدیت و سعی و کوششی او مدتی دراز از جانبی باقی مانده گان محاکمه کرده می شدند، در اکثر مورد ها شنوندگانی او از کجا امدند و به کجا رفتنی اورا جستجو نمی کردند .MBDa 39.6

  در اجازه صحبت انچنان به هیجان می امدند ، و در انجامی ان انچنان سر شار از خرسندی و منت داری بودند که چیزی را از او نمی پرسیدند .MBDa 39.7

  وقتی که از او یا اسرار خواهش می کردند .MBDa 39.8

  که در یگان خانه مهمان شود او جواب می داد، که باید به جانبی دیگر ادمانی گمراه زده شتاب کنید شاید این فرشته ای ایمانی باشد؟MBDa 39.9

  با تعجب از یکدیگر پورسانت می کردند ادمانMBDa 39.10

  و در اکثری مورد ها انها هیج گاه دیگر با نفری که در قلب های انها تخمی حقیقت را کاشت وا نمی خوردند او به شهر های دیگر می رفت یا در پسی دیوار های محبس جان می داد یا اورا در ان جای به قتل می رساندند که او از حقیقت شهادت می داد لیکن کلامی که انها باقی گذاشتند نیست نمی شد ان کاری خود را در قلب های ادمان به جا می اورد و تنها روزی قیامت نتیجه های این کار هارا اشکار می سازد .MBDa 39.11

  ولدینسی های تبلیغ گر به سلطنتی شیطان حمله می اوردند ، بنا بر این قوه های شیطانی احتیاط کار بودند ، حاکمی ظلمات به هر یک پیشروی حقیقت نظارت می کرد و در قلب های زیر دستانی خود احساسی ترس را بر می انگیخت .MBDa 39.12

  رهبرانی کلیسای کتالیکی می دیدند که زحمت های این مژده رسانی های فروتنی مسافر به سری انها مثبت می ارند .MBDa 39.13

  اگر به نوری حقیقت اجازت یی منور گرداندنی زمین داده شود انگاه ابر های سنگینی گمراهی که خلق را پیچانده بودند پراکنده می شوند، و فکر های ادمان تنها جانبی خدا روانه می کردند که این عمل عاقبت تحدیدی به لرزه در اوردنی اعتبار و نفوذی روم را داشت .MBDa 39.14

  خودی موجودیتی این قوم که ایمانی کلیسای قدیم زا نگاه می داشت ،اگاهی دایمی بود از مسلک فروشی روم و این سببی نفرت و تعقیباتی بی رحمانه ترین بود .MBDa 39.15

  دست کشی انها از رد نمودنی کتابی مقدس نیز چون تحقیری بها داده می شد .MBDa 39.16

  که روم به ان دیگر تحمل کرده نمی توانیست ،MBDa 39.17

  و روم قرار داد که ولدینس ها را از روی زمین نیست کند به مقابلی فرزندانی خدا که در سرزمینی کوهسار های خود از ارامی محروم گردیدند .MBDa 39.18

  یورش های دهشت ناک ترین صلیبی اغاز یافتند انها را در همه جا اینکیویزی تار ها تعقیب می کردند و فلاکتی قدیمی قتلی هابیل با دستی جنایت کارانه ای قابیل چندین باره تکرار یافت ، کشتزار های سیر ساحل انها دایما به خرابه ها تبدیل می یافتند کلبه ها و کلیسا های خوردی انها را از روی زمین نیست می کردند .MBDa 39.19

  و ان مکانی که یک زمان میدان های کیست زار و منزل گاهی قومی صلح پرور و زحمت کش بود اکنون به صحرای بیکس تبدیل یافت به مانندی ان که حیوانی درنده ای خون زل چشیده باز هم بی رحم تر می گردد خشمی پیروانی پاپا نیز با دیدنی اذیت کننده ای قربانی های انها اینکه می گرفت ،MBDa 40.1

  بسیار از ان شاهدانی که پاکی ایمان را حمایه می کردند ، در کوهسار ها تعقیب کرده می شدند انها را در دره های خرسنگدار شکار می کردند .MBDa 40.2

  علاقه ای قومی خردی که از جانبی همه تحقیر کرده می شد بی نقصان بودMBDa 40.3

  حتا دشمنانی ولدینس ها اظهار می داشتند که انها ادمانی صلح پرور ارام و پرهیز گار اند جنایتی بزرگی انها از ان عبارت بود .MBDa 40.4

  که به خداوند انچنانی که پاپا طلب مس کرد خدمت کردن نمیی خواستند و از باعث این جنایت انها به هر گونه خواری ها تحقیر ها و عذابی های گرفتار می شدند ، که از جانبی شیطان و ادمانی در زیری تاثیری او قرار داشته کشف شدند .MBDa 40.5

  در اخیر روم قرار داد که این مذهبی نفرت انگیز را نیست کند و از جانبی پاپا یرلیقی انتشار شد .MBDa 40.6

  که ولدینس ها را چون بدعت کارانی سزاواری مرگ محکوم می کرد به کردنی انها بیکاری یا فریب گری و بد اخلاقی چون گناه بار کرده نمی شدند اعلان کرده شد .MBDa 40.7

  که انها نمودی پرهیزگاری و مقدسی را دارند .MBDa 40.8

  و گوسفندانی رمه ای حقیقی را به وسوسه می اندازند پاپا فرمان داد که در موردی اطاعت نکردن این مذهبی نفرت انگیز و منفوری جنایت کاران پخش کرده شود .MBDa 40.9

  چنان که مار های زهر دار پخش می کنند ایا این حاکمی مغرور در موردی ان اندیشه می کرد که این سخنانی او در کتاب های اسمانی نوشته شدند .MBDa 40.10

  تا که در روزی قیامت به مقابلی خودی او شهادت دهند؟MBDa 40.11

  به راستی به شما می گویم ان چی به یکی از این برادرانی خورد ترینی من کرده اید به من کرده اید .متا ۲۵:۴۰MBDa 40.12

  این یرلیق همه ای اعضایانی کلیسا را به همراه شویی به یوریش های صلیب به مقابلی بدعت کاران دعوت می کرد برای ان که شماره ای زیادی ادمان را به این عملی دهشت اور جلب کند پاپا همه ای انهای را که به چنین یوریش ها همراه می گردیدند ، از همه گونه جزا های عمومی و شخصی که از جانبی کلیسا معین شده بودند ازاد می کرد .MBDa 40.13

  یرلیق اشتراک چیان یوریش ها را از قسم ها ازاد می ساخت .MBDa 40.14

  ان حقوقی انها را به همه گونه مالکیت که با راهی غیری قانونی به دست اورده شده بود قانونی می گرداند .MBDa 40.15

  و ارزشی همه ای گناه های نفری را که اقلا یک بدعت کار را به قتل می رساند وعده می داد ، یرلیق همه ای سازش نامه های با ولدینس ها بسته شده را بیکار کرد به اهلی خانواده ای ولدینس ها تنها گذاشتین انها را فرمان می داد هیج کس حقوق نداشت به انها یگان نمود کمک رساند و هر یک نفری خواهیش مند حقوق داشت مال و مولکی انها را صاحب شود در این حجت روحیات روشن اشکار می گردد که حاکمیتی پاپ موافقی ان عمل می کرد در ان نه صدای مسیح بلکه غوریشی اژدها ها شنیده می شوند.MBDa 40.16

  رهبرانی کلیسای کتالیکی نه با معیار بزرگ شریعتی خدا موافق می شدند ، بلکه معیاری خود را تشکیل نموده قرار داده اند همه را برای به ان مطیع نمودن مجبور سازند .MBDa 40.17

  اراده ای روم چنین بود مصیبت های دهشت اور اوج می گرفتند ، روحانیان و پرلیت های فاسق و کفر گویی کاری شیطان را به جا می اوردند قلب های انها مهر و شفقت را نمی دانیستند.MBDa 40.18

  همان روحی که مسیح را میخکوب کرد و حواریان به قتل رساند ، همان روحی که در زمانی خود ویرانی خون ها را به مقابلیتی مسیحیان روانه کرده بود فعلا نیز عمل می کرد تا عزیزانی خدا را نیست و نابود کند .MBDa 41.1

  در طولی عصر های زیاد که قومی خدا ترس که فدیه گذاری را صادقانه و با پور صبری ستایش می کرد تعقیبات های دهشت اور را از سر گذراند به یورش های صلیبی و خونریزی های بی رحمانه مقابلیت نشان نداد ، که قومی با یاری مژده رسانی های خود پهن نمودنی حقیقت های پور قیمت را دوام می داد .MBDa 41.2

  فرزندانی خدا را زهر می دادند و به قتل می رساندند لیکن خونی انها تخم های کاشته زا غذا می داد و ان تخم ها ثمره ای خود را به بار می اوردند، همین طور صد سال ها پیش از تولدی لیوتر والدین ها از خداوند شهادت می دادند در مملکت های زیاد پراکنده گردید انها تخم های اصلاحات را می کاشتند .MBDa 41.3

  که در زمانی اویکلیف میسه زده و در زمانی لیوتر نمو یافتند ان تا اخری زمان از جانبی اشخاصی حفظ کرده می شود که راضی اند همه چیز را از برای کلامی خدا و شهادتی عیسای مسیح از سر گذراند .MBDa 41.4

  وحی باب یک ایه ای نهMBDa 41.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents