Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First

  بابی سیوم—بدخشم ترین دشمنی ادم

  و در میانی تو و زن، و در میانی نسلی تو و نسلی او عداوت می اندازم او سری تورا خواهد کفت، و تو پیشانی اورا خواهی کفت هستی ۳:۱۵MBDa 275.5

  حکمی الهی، که بعدی گناه گار شویی انسان نسبتی شیطان بر اورده شد، همچنین پیشگویی پیامبرانی بود، که تمامی عصر ها را تا اخری زمان در بر می گرفت و مبارزه ای بزرگ را پیشگویی می کرد، که در ان همه ای نسل های در زمین زندگی کننده اشتراک می کنندMBDa 275.6

  خدا می گوید ؛ من عداوت می اندازم.MBDa 275.7

  این عداوت با راهی طبیعی به میان نمی اید.MBDa 275.8

  وقتی که انسان شریعتی الهی را ویران کرد، طبیعتی او به گناه پلید گردید، و او با شیطان یکجایه عمل کردن گرفت.MBDa 275.9

  طبیعی است، که میامی انسانی گناه گار و سبب گاری گناه هیج گونه عداوت نیست.MBDa 275.10

  هم انسان و هم شیطان از حقیقتی خدا را رو گردانده، بد اخلاق گردیده اند و از ان زمان مسلک فروشی بزرگ ارامی را به طوری همیشه از دست داده انرا تنها ان زمانی به دست می ارد، که ادمانی از جانبی او وسوسه شده و فریب شده به او پیروی می کنندMBDa 275.11

  بنابر این فرشته گان گناه گار و ادمانی بد کردار در اتحادی غیری قانونی متحید می شوند و اگر خداوند به همه ای این به طوری مخصوص دخالت نمی کرد، انگاه شیطان و انسان در مبارزه به اسمان متحید نشان دادن، تمامی نسلی انسانی به مقابلی خدا برامد می کرد شیطان ادمان را برای گناه کردن انچنانی که به وسوسه می انداخت، که در زمانی خود او فرشته گان را فریب کرده بود، تا که در مبارزه به مقابلی اسمان اتفاق چیان ا پیدا کند.MBDa 275.12

  شیطان و فرشته گانی بد کرداری او مسیح را سخت نفرت می کردند؛ اگر چی در همه دیگر مساله ها فکر های انها فرق می کردند، مبارزه با حاکمیتی شاهی کاینات انها را زیج متحید گردانید.MBDa 276.1

  اما وقتی که شیطان در موردش عداوت، که میانی او و زن، میانی نسلی او و نسلی زن وجود خواهد داشت، خبر یافت، او درک نمود، که به کوشش های او عایدی بد اخلاق نمودنی انسان حدود گذاشته می شود، و انسان امکانیتی به تاثیری و قوه ای او مقابلیت نشان دادن را به دست می ارد.MBDa 276.2

  عداوت شیطانی نسبتی نسلی انسان پور قوتی تر می گردد، زیرا که مسیح برای به دست ایرانی محبت و مرحمتی خدا به ادمان کمک رساند.MBDa 276.3

  شیطان می خواهد به نقشه ای خدا عایدی فدیه گذاری انسان خلل رساند، عمل های دستی اورا پلید و بدنما نموده، خدا را بدنام کند؛ اهلی اسمان را غمگین کرده زمین را از بدبختی ها و خرابی ها پور کند.MBDa 276.4

  و به همه ای این بدی ها چون به نتیجه ای طبیعی از جانبی خدا افریده شدنی انسان اشاره می کند.MBDa 276.5

  فیضی که مسیح به جانی انسان می بخشد، انسان را دشمنی ابلیس می گرداند.MBDa 276.6

  بی این مرحمتی دیگرگون سازی و قوه ای تجدید کننده ای انسان همیشه اسیری شیطان، غلام و خدمت گذاری فرمان بردار می ماند، برای بی چون و چرا با جا اوردهمه ای حوا و حوس های خواجه ای خود اماده است.MBDa 276.7

  ولی پرنسیپ های جدید در قلب ارامی گناه گاران را ویران می کنند و انسان را به مبارزه جلب می نماید، که به او قابلیتی با ستم گر و غاصب مقابلیت نشان داد ن را می بخشد.MBDa 276.8

  و ان گاه انسان شوق و حوس را به گناه از دست می دهد و نسبتی ان نفرت پیدا می کند؛ میل و خواهش های را، که پیش اورا فرا می گرفتند، مغلوب می سازد، و با این اثبات می نماید، که در وجودی او قوه ای از بالا عمل می کند.MBDa 276.9

  مخالفت های اشتی ناپذیر میانی روحی مسیح و روحی شیطان به طوری مخصوصا روشن در ان اشکا گردیده اند، که جهان مسیح را چی گونه پذیرفت.MBDa 276.10

  یهودیان مسیح را نه تنها از برای ان رد کردند، که او به جهان چون بینوا، بی شکوه و حشمت امد.MBDa 276.11

  انها اینچنین دیدند، که قدرتی را صاحب ایت، که وجود نداشتنی این افضلیت های ظاهری را زیاده پور می کند.MBDa 276.12

  پاکی و مقدسی مسیح نفرتی بدکرداران را به میان می اورد. حیاتی او، که سرشار از دست کشی ها از منفعت های شخصی و صداقتی بی پایان به خدا بود، برای این قومی مغرور و شهرت پرست سرزنش دایمی بود.MBDa 276.13

  این نسبتی عیسای مسیح مناسبتی دشمنانه را به وجود می اورد.MBDa 276.14

  شیطان و فرشته گانی بد با ادمانی گناه کار متحید گردیده اند.MBDa 276.15

  تمامی قوه و نیروی مسلک فروشی به مبارزه ای ضدی حامی حقیقت شتافته اندMBDa 276.16

  خودی همان عداوت نسبتی پیروانی مسیح نیز نشان داده می شود.MBDa 276.17

  هر نفری، که نفرت اور بودنی گناه را درک نموده، با یاری قوه های اسمانی بر ضدی وسوسه مبارزه بردن رل اغاز می نماید، هتمن عصبی شیطان و نزدیکانی اورا به میان می ارد.MBDa 276.18

  نفرت به پرنسیپ های پاکی حقیقت، عیبدار کنی و تعقیبی حامیانی ان تا زمانی وجود خواهد داشت، که گناه و گناه کار وجود دارند.MBDa 276.19

  میانی پیروانی مسیح و خدمت گذارانی شیطان هیج گونه رضایت بوده نمی توانند.MBDa 276.20

  امروز نیز صلیب سخره ای وسوسه است و همه ای انهای، که می خواهند پرهیزگارانه در عیسای مسیح زندگی کنند، به تعقیبات دچار خواهد شدMBDa 276.21

  دو تیماتیوس ۳:۱۲MBDa 276.22

  همنشینانی دایما کوشش استوار گرداندنی حاکمیتی او و مستحکم نمودنی سلطنتی اورا می کنند، که به حکمرانی خدا مخالفت دارد، برای این انها کوشش می کنند پیروانی مسیح را به وسوسه اندازند و انها را مجبور نمایند، تا به خدا خیانت کنند.MBDa 276.23

  به مثلی پیشوای خود برای به این مقصد رسیدن کتابی مقدس را نادرست شرح می دهند و غلط معنی داد می کنند.MBDa 277.1

  به مانندی ان که ابلیس کوشش تهمت زدنی خدا را می کند، همین طور شریکانی او نیز کوششی بدنام نمودنی قومی خدا را می نمایند.MBDa 277.2

  خودی همان روحی، که قاتلانی مسیح را رهبری می کرد، گناه کاران را نیز برای به قتل رسانیدنی پیروانی او حوسمند می گرداند.MBDa 277.3

  همه ای این در پیشگویی پیامبرانه ای اولین پیشگویی شده است و در میانی تو و زن، و در میانی نسلی تو و نسلی او عداوت می اندازم این عداوت تا اخری زمان دوام خواهد کرد.MBDa 277.4

  شیطان برای چنین محاربه تمامی قوه ها از جمع می اردو تمامی قشونی خود را به جنگ می اندازد.MBDa 277.5

  برای چی او به مقابلیتی جدی دچار نمی شود؟MBDa 277.6

  برای چی سربازانی مسیح چنین ضعیف و بی پروایند؟MBDa 277.7

  برای ان که در اصل انها از مسیح دور، از روحی او محروم اند.MBDa 277.8

  گناه به نظری انها انچنان نفرت انگیز و منفور نمی نماید چنانی که برای خداوندی انها بود.MBDa 277.9

  انها به گناه چنین مقابلیتی قطعی و ثبات کارانه نشان نمی دهند، چی طوری مسیح می کرد؛ همه حلاکت اوری بدی و مکاری گناه را درک نمی سازند و نسبتی میری ظلمات پوره اشتباه می کنند.MBDa 277.10

  فتنه های شیطان برای ان به ضربه ای لازمی دچار نمایند، که حالا در خصوصی قدرت و بزرگترین، که به مقابلی مسیح و کلیسای او برده می شود، معلوماتی خیلی کم اشکار است.MBDa 277.11

  بسیاری ها در موردی شیطان فکری اشتباه می کنند.MBDa 277.12

  انها در خصوصی ان چیز معلومات ندارند، که دشمنانش سرلشکری پور قدرتی است، که بر فرشته گانی بد حکمرانی نموده، با یاری نقشه های با دقت اندیشیده و صنعتی جنگی ماهرانه به مقابلی مسیح مبارزه می برد، تا که به نجات دهی جان ها مانع شود.MBDa 277.13

  ایمانداران و حتا خدمت گذاران انجیل با ذکر سازی های تصادفی محدود شده، در خصوصی فتنه های شیطان خیلی کم سخن می گویند.MBDa 277.14

  انها به شهادت های فعالیتی دایمی و موافقتی او توجه نمی کنند.MBDa 277.15

  ادمان به اگاهی ها عایدی مکاری او بی احترامی می نماند و تصوراتی پیدا می شود، که موجوداتی اورا عموما به اعتبار نمی گیرند.MBDa 277.16

  در ان وقتی که ادمان عایدی قصد های مکارانه ای او در غلط می مانند، این دشمنی زیرک انها را سری هر قدم تعقیب می کند.MBDa 277.17

  او به حیاتی خانوادگی مداخله می کند؛ اورا در دلخواه کوچه ای شهر واخوردن ممکن است؛ بی اشتراکی او نه عبادت ها می گذارند، نه مشورت های دولتی، نه مجلس های صعودی؛ در همه جا بی سر و سامانی می اندازد، ادمان را بی ذابطه می کندMBDa 277.18

  و از راه می برادر، خانواده ها ویران کرده و تخمی نفرت، دشمنی، روحی مخالفت، روحی عصیان گری و مرگ کاشته، جان و تن را به حلاکت می رساندMBDa 277.19

  مسیحیان باشند اینرا چون چیزی لازمی قبول نموده، گمان می کنند، که همه ای این از جانبی خدا پیشکی معین کرده شده است.MBDa 277.20

  مانعه های را، که قومی خدا را از جهان جدا می نمایند، ویران کرده، شیطان پیوسته کوششی مغلوب نمودنی این قوم را می کندMBDa 277.21

  اسراییلی قدیمه گناه صادر کرد، وقتی جرعت نمود، که به بت پرستان مناسبت های معنی شده پیدا نماید.MBDa 277.22

  اسراییلی معاصر نیز از چنین وسوسه رهایی نیافته است برای بی ایمان های، که خدای این دنیا عقل شان را کند کرده است، تا که نوری بشارت در برای انها ندرخشدMBDa 277.23

  دو قورنتیان ۴:۴MBDa 277.24

  هر نفری، که از صمیمی قلب به مسیح صادق نیست، بنده ای شیطان است.MBDa 277.25

  اگر نوری حقیقت به قلبی انسان راه نیافته باشد، او هتمن جانبی گناه انسان راه نیافته باشد، او هتمن جانبی گناه میل می کند و به نوازش نمودن و پاک کردنی ان مایل است.MBDa 277.26

  انسانی که قلبی تجدید یافته دارد نسبتی گناه نفر تو احساس می نماید و به ان به طوری قطعی مقابلیتی نشان می دهد.MBDa 278.1

  وقتی که ادمانی ایمان دار جمعیتی گناه کاران و بی خدایان را افضل تر می شمارند، انها خود را به خطر ها گرفتار می سازند.MBDa 278.2

  شیطان با یاری حیله و نیرنگ های ماهرانه و مخفی چشمی انها را به موقعی اصلی چیز ها می پوشید.MBDa 278.3

  و این ادمان ان چی را، که چنین جمعیت به انها تنها ضرر می رساند ندیده، از روی خصلت، سخن گویی و کردار ها به جهان شباهت پیدا کردن می گیرند، نابینا می کردند، از حقیقت فرق کردنی دروغ را هر چی بیشتر از دست می دهند .MBDa 278.4

  عرف و عادت های دنیوی قبول نموده، کلیسا به جهان نزدیک می شود، ولی جهان را به مسیح نزدیک نمی کند.MBDa 278.5

  مناسبتی سهلنگ گارانه نسبتی گناه هتمن به ان اورده می رساند، که گناه به نظر کمتر نفرت انگیز مس نمایدMBDa 278.6

  شخصی، که با خدمت گذاران شیطان علاقه دارد، دیری نگذشته از خواجه ای انها نیز ترسیدن را بس می کند وقتی که ما وظیفه ای خود را به جا اورده، به سنجش گرفتار می شویم، چی طوری که این در درباری شاه با دانیال روی داد، ان گاه به حمایه ای خداوند شبهه کردن لازم نیست؛ ولی اگر ما خود به پیشوازی وسوسه قدم گذاریم، ان گاه دیر یا زود به دایمی گناه می افتیم.MBDa 278.7

  وسوسه کار بسیار وقت به واسطه ای نفرانی با موفقیتی کلان عمل می کند، که انها را از همه کمتر در اسیری گناه بودن گمانبر می شوند.MBDa 278.8

  ادمانی با استعداد و با سواد البته صاحبی عزت و احترام اند، گویا که این فضیلت های انها می توانند موجود نبودنی ترسی خدا را جبران نمایند یا این که لطف و مرحمتی خداوند را پیدا کند.MBDa 278.9

  استعداد و مدنیت خود از خود هدیه های خداوند می باشند، ولی اگر با انها امیدی جبران نمودنی پرهیزگاری را نمایند، اگر این صفت ها، به جای ان که قلب را جانبی خدا جلب نمایند، ان را از او دور می سازند، ان گاه انها لعنت و ذولانه می گردند.MBDa 278.10

  بسیاری ها اندیشه می کنند، که بلند و رفتاری با نظاکت از منصیوبیت این ادم به مسیح شهادت می دهند.MBDa 278.11

  این گمراهی عمیق است.MBDa 278.12

  چنین فضیلت ها باید هر یک مسیحی را زینت دهند، زیرا که انها می توانند به منفعتی دینی حقیقی تاثیری سخت رسانند، ولی این فضیلت ها باید به خدا بخشیده شوند، در عکسی حال انها قوه ای برای بدی عمل کننده می گردند.MBDa 278.13

  بعضا چنین روی می دهند، که ادمی با استعداد ترینی مدنیت اش بلند، به خود روا نمی بیند، در دستی شیطان اصلحه ای تیز شده می گرددMBDa 278.14

  تاثیری فریبنده و نمونه ای چنین ادم اورا در مقایسه با دشمنانی بی سواد و بی مدنیتی مسیح دشمنی خوفناکتری او می گردانند.MBDa 278.15

  سلیمان با دعای صمیمی و علاقه با خدا به خردمندی رسید، که تمامی جهان به خردمندی رسید، که تمامی جهان از ان به حیرت می امد و در تعجب می ماند.MBDa 278.16

  اما وقتی که او از منبع ای قوه ای خود رو گرداند و تنها به خود تکیه کردن گرفت، ان زمان قربانی وسوسه گردید .MBDa 278.17

  و قابلیت های عجایبی به این پادشاهی خردمند ترین اعطا شده اورا به اصلحه ای تاثیر بخشی نابود کننده ای جان ها تبدیل دادند.MBDa 278.18

  گرچندی که شیطان پیوسته کوششی تیره گردانیدنی خردی ادمان را می کند، مسیحیان باید همیشه ان چیز را در در خاطر داشته باشند، که انها نه بر ضدی خود و جسم، بلکه بر ضدی سروران، بر ضدی حکومت داران، بر ضدی فرمان روایانی این عالمی ظلمات، بر ضدی قوه های روحی شرارت، که در افلاک است، مبارزه می برند ایفسوسیان ۶:۱۲MBDa 278.19

  اگاهی الهام بخش بعد از عصر های زیاد تا به ما رسیده است؛ هوشیار و بیدار باشید، چونکه دشمنی شما، ابلیس ، مثلی شیری غوران گشت و گذار کرده کسی را می گوید، تا به کامی خود کشد یک پتروس(۵:۸).MBDa 278.20

  زیریحی کلی خود را در بر کنید، تا که بتوانید به دسیسه های ابلیس مقابلیت نماید ایفسوسیان (۶:۱۱)MBDa 278.21

  از روزگاری حضرتی ادم تا زمانی ما دشمنی انسانیت خسته نشده سیتم می کند، به حلاکت می رساند و نیست می سازد.MBDa 278.22

  اکنون او برای محاربه ای اخرینی خود با کلیسا امادگی می بیند.MBDa 278.23

  همه ای نفرانی، که به مسیح پیروی می کنند، با این دشمنی خسته شونده به جنگ می دراینده.MBDa 279.1

  شخصی مسیحی هر قدر بیشتر به نمونه ای الهی تقلید کردنی شود، احتمالیت همان قدر بیشتر است، که خودی او برای شیطان هدف می گردد.MBDa 279.2

  همه ای اشخاصی، که به نامی خداوند خدمت کشیده، مکاری شیطان را اشکار می نمایند و مسیح را به خلق نشان می دهند، می توانند به شهادتی حواری پولوس همراه شوند، که تصدیق می کرد، که خدمتی به خدا با فروتنی بزرگ ، با اشک های بسیار و وسوسه ها علاقه مند است.MBDa 279.3

  ابلیس به مسیح با وسوسه های از همه مکارانه ترین و سخت ترین نزدیک می شد، ولی همیشه شکست می خورد.MBDa 279.4

  مسیح برای منفعتی ما مبارزه می برد؛ غلبه های که او به دست اورده است، برای غالب امدنیوز ما نیز کمک رسانیده اند.MBDa 279.5

  به همه ای نفرانی، که از او کمک درخواست مس کنند، مسیح دست دراز می کند.MBDa 279.6

  اگر انسان خواهشی به وسوسه کار مطیع قابلیتی مغلوب کردنی ادم را ندارد.MBDa 279.7

  اراده ای انسان در اختیاری شیطان نیست، او نمی تواند انسان را به گناه کردن مجبور نمایدMBDa 279.8

  او می تواند، ولی اورا پلید ساخته نمی تواند.MBDa 279.9

  از غلبه ای مسیح الهام گرفته، پیروانی او باید مردانه وار و دلاورانه به مقابلی گناه و شیطان مبارزه برند.MBDa 279.10