Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

مبارزه ای بزرگ

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  بابی پنجم—صبح در انگلستان

  تا زمانی فرا رسیدن اصلاحات همگی یک چند نسخه ای کتابی مقدس باقی مانده بود لیکن خداوند به نیست شویی کلامی خود راه نداد، حقیقت های او نباید به طوری ابدی پوشیده می ماندند ، خداوند به اسانی می توانیست انجیل های را پاره کند .MBDa 41.6

  که کلامی حیات را بند کرده بودند چی طور در زمان های پیش او درهای محبثه ها و دروازه های اهنین را باز می کرد تا که قومی خود را ازاد کند در مملکت های گوناگون در زیری تاثیری روحی مقدس ادمان حقیقت را جستجو می کردند چنانی که گنجی پنهان شده را می گویند به واسطه ای پیش بینی خداوند انها به کتابی مقدس رو اوردند و صحفه های مقدس را با شوق و خوشی بزرگترین می امواتنا انها اماده بودند ، همه چیز را قربانی کنند تا که فقط از نوری حقیقت واقف شوند .MBDa 41.7

  گر چندی که ان ادمان یکباره همه چیز را درک کرده نمی توانستند لیکن بسیار حقیقت های پیش پنهان شده و چی وقت دفن گردیده اند برای اند اشکار شدند .MBDa 41.8

  چون قاصدان از اسمان فرستاده شده انها به شکستنی زنجیر های گمراهی و خرافات مشغول شدند و اشخاصی را که مدتی دراز در اسارتی فریب قرار داشتند برای به حفظی ازادی خود بر خیز تند دعوت نمودند .MBDa 41.9

  در طولی اثر های دور و دراز کلامی خداوند را تنها به زبان های خاندن ممکن بود که ان زبان ها را ادمانی دانشمند می دانستند فقط ولدینس ها کتابی مقدس را به زبانی مادری خود خوانده می توانستند لیکن زمانی فرا رسید که کتابی مقدس به زبان های گوناگون ترجمه شد، و ادمان امکان پیدا نمودند انرا به زبانی مادری خود بخوانند دوره ای نصف شبی برای جهانی ما گذشت در بسیاری مملکت ها ظلمات اهسته اهسته پراکنده می شد و اولین نشانه های صبحی فرا رسیده عیان شدند .MBDa 41.10

  در عصرXIVMBDa 41.11

  در انگلستان ستاره ای صبح اصلاحات طلوع کرد جان اوکلیف نه تنها برای انگلستان بلکه برای تمامی جهانی مسیحی قاصدی اصلاحات ها بود سخنی اعتراضی او به مقابلی روم باید هیج گاه خاموش نمی شد برامدنی او به مبارزه ای ابتدا گذاشت، که نه تنها چهره های جداگانه بلکه کلیسا ها و خلق های پوره را به ازادی اورد .MBDa 41.12

  اوکلیف معلوماتی لیبرالی گرفته بود، لیکن ترسی خداوند برای او معنای ابتدای خرد را داشت در کالج او با پرهیزگاری بی احتمام قابلیت های برجسته و دانش های اساس ناک مشهور بود .MBDa 42.1

  در شوق و رغبت های سیر نشونده ای خود او به سوی دانش اموزی جدی و جهد می کرد تا که به همه ای ساحه های علم شناس شود او فلسفه ای سیخاستیکی حقوق های شهر وندی و دینی مخصوصا قانون های مملکتی خود را می اموخت در عصر های بعدی او تاثیری دانشی اموخته اش احساس می شد .MBDa 42.2

  دانشی اساس ناکی فلسفه ای نظری ان زمان به او در اشکار نمودنی زیفی ها و گمراهی ها این فلسفه کمک رساندند اموزشی حقوق های شهر وندی و دینی او را به مبارزه‌ای بزرگ برای ازادی شهروندی و دینی اماده کردند .MBDa 42.3

  کلامی خداوند را خوب اموخته اینچنین از الهامی گومنیتری نیز واقف بود، و تکتیکه ای سخالیست ها را خوب می دانست .MBDa 42.4

  با استعدادی و وسعتی دانشش اورا نه تنها در میانی دوستان بلکه در میانی دشمنان نیز صاحب احترام گردانده بود .MBDa 42.5

  پیروانی او به پیشوای خود که در میانی المانی خردمندی ان زمان موقعی بلند را اشغال می کرد با افتخار نگاه می کردند دشمنانش باشند از ترسی اشکار سازی ضیفی و جاهلی خود جرعت نمی کردند، اصلاحات را تحقیر کنند .MBDa 42.6

  هنوز هنگامی دانشجو بودنش اویکلیف به اموزشی کتابی مقدس را شروع کرده بود .MBDa 42.7

  در ان زمانی که کتابی مقدس را فقط با یگان زبانی قدیمه خواندن ممکن بود فقط عالمان می توانستند راه را جانبی سر چشمه ای حقیقت پیدا کنند .MBDa 42.8

  که برای خلقی بی سواد پوشیده می ماند همین طور راه برای ماری اینده ای اویکلیف چون اصطلاحاتی چی گشاده شده بود مردانی عالم و دانشمند کتابی مقدس را اموخته حقیقتی بزرگ را در موردی فیضی رایگانی خداوند پیدا می کردند ، انها کوشش می کردند که این حقیقت را ثروتی تمامی خلق گرداند و به ادمان برای به کلامی زنده مراجعت نمودن کمک می رسانند ، وقتی که اویکلیف دقتی خود را به کتاب های انرا با ان جدیتی اغاز کرد که با ان اثر های خود را می نویشت ،MBDa 42.9

  تا این زمان او دایما تشنگی شرح ناپذیری دانش را احساس می کرد ، که نه با الهام های سخالیستیکی و نه با تعلیمات های کلیسا قناعت مند گردانده نمی شد ، و در کلامی خدا او ان چیزی را پیدا کرد که مدتی دراز انرا جستجو می کرد ان جا او نقشه ای مفصلی نجات را دید مسیح یگانه شفاعت گری ادم ظاهر شد. اویکلیف تمامی هستی خود را به خدمتی مسیح بخشید و قراری قطعی داد که حقیقت های به او اشکار شده را موعضه کند .MBDa 42.10

  به مانندی اصلاحات چیانی بعدینه اویکلیف در اغاز فعالیتی خود همه ای عاقبت های انرا پیشکی درک نکرده بود او به روم مقابلیت نشان دادن نمی خواست لیمن صداقت به حقیقت نمی توانست در چیزی دیگری ظاهر شود ،چون تنها در مبارزه با دروغ هر قدری اشکار تر می گردیدند .MBDa 43.1

  او حقیقت های کتابی مقدس را همان قدر پور حرارت تر موعضه می کرد، اویکلیف می دید که روم از برای روایت های انسانی کلامی خدا را قربانی کردن است او دلیرانه اهلی دین را در انکار کنی کتابی مقدس عیب دار می کرد و طلب می نمود که کتابی مقدس به خلق برگردانده و اعتبار و نفوذ ان در کلیسا برقرار کرده شود ..MBDa 43.2

  او استادی با استعداد و با اعتقاد و موعضه چی سخن پرداز بود زندگی هر روزه اش حقیقت های موعضه نموده ، اش را استوار می گرداند ، دانستنی کتابی مقدس اندیشه ای منطقی پاکی حیات مردانگی و عدالت پروری استوار اورا به احترام و باوری عامه سرفراز گرداندند .MBDa 43.3

  بسیاری از همزمان انی او از تعلیماتی دینی که به ان پیروی می کردند قناعت مندی نمی یافتند ، انها را قانون شکنی های که در کلیسای کتالیکی حکمران بودند به غضب می اورد و انها با خرسندی اشکار حقیقت های را قبول می نمودند که اویکلیف موعضه می کرد، پیش پایانی کلیسای کتالیکی از غضب به لرزه امده نظارت می کردند .MBDa 43.4

  . که چگونه این اصلاحات چی میانی مردم هر چی بیشتر نفوذ احترام پیدا می کردMBDa 43.5

  اویکلیف می توانست ماهرانه گمراهی زا اشکار سازد ، و جسورانه به مقابلی سو استفاده های زیادی که با روم به جا اورده می شدند برامد می کرد هنگامی اجرای وظیفه‌ی کپیلنه ای پادشاه او دلیرانه اندازی را که پاپا از پادشاهی انگلستان به ان نشان داده بود .MBDa 43.6

  که دست دراز کنی پاپا به حاکمیتی دنیوی هم به منطق و هم به کلامی خدا زود است طلبات های پاپا پیش از این هم خشم و غضبی زیاد را به میان می اوردند .MBDa 43.7

  و افشا سازی های اویکلیف به خانمانی دولتی تاثیری مناسب رساندند ، شاه و اشراف زاده گان با هم متحد گردیده طلبات های پاپا زل که به حاکمیتی دنیوی دست دراز کرده بود رد کردند ، و از سپارید نی انداز دست کشیدند همین طریق به اعتبار و نفوذی پاپا در انگلستان ضربه ای سخت رسانده شد .MBDa 43.8

  بدی دیگری که اصلاحات چی مقابلی ان مبارزه ای دورو دراز و سخت می بردMBDa 43.9

  تاسیس دهی اتحاد های راهبانی گدا کننده بود تمامی سرزمینی انگلستان پور از راهبان گردیده بود که به پیشروی نیکو احوالی ملت مانعی جدی گردیده بودند با موجودیتی فلج کننده ای خود انها به اقتصادیات معارف و معنویات ضرری سخت می رساندند طرزی حیاتی بیخودی راهبانی گدای کننده برای مردم زحمت کش باری گرانی گردید .MBDa 43.10

  که انها را مجبور می ساخت این اتحاد را تامین نمایند لیکن از همه اساسی اهمیتی معنای منفعت اور پست زده می شد .MBDa 43.11

  جوانان به تاثیری فساد انگیز دچار می شدند اساس های خانواده به جنبشی می در امدند ، در زیری تاثیری راهبان بسیاری ها به دییر می رفتند، و اینرا نه تنها بی راضی بودنی والدین عملی می نمودند، بلکه بر خلافی اراده ای انها یکی از پدرانی کلیسای کتالیکی که طلبات های اتحادی راهبران را از قرض و عهده داری های فرزندی بالا می دانست اظهار کرده بود که حتا اگر پدر در استانه ای دروازه ای تو به زانو زده گریه و فغان کند، و حتا اگر مادر به حسیات های تو مراجعت کرده یاداوری شود .MBDa 43.12

  که او تورا در بطنی خود پرورده است و از سینه ای خود شیر داده است دان که تو باید انها را زیری پا نموده ، سوی مسیح شتاب نمایی همین گونه نا ادمی دهشت انگیز چی طور که بعدتر لیتر این پرنسیپ را نامیده بود .MBDa 43.13

  که نه مسیحیانه و انسانی بلکه دقیق ترش افاده ای یگان چیزی وحشیانه و ظالمانه است .MBDa 43.14

  به درجه ای خانواده مناسبتی میانه ای فرزندان و والدین را تیز و تند می گرداند .MBDa 43.15

  همین طور اهلی دین به مانندی فریسیان در زمانی قدیم از برای افسانه و رعایت های خود احکامی خود را بیکار کردند در نتایج و خانواده ویران می شدند پدر و مادرانی پیر شده باشند از فرزندانی خود محروم می گشتند .MBDa 43.16

  حتا دانش جریانی دانشگاه ها به وعده های دروغی راهبان باور مرده به اتحاد های انها اعضا می شدند .MBDa 43.17

  بسیاری ها عاقبت از انتخابی خود پشیمان شده دیده اند که حیاتی خود را ویران کرده اند و والدین را ازار داده اند .MBDa 43.18

  لیکن برای نفری یک مراتبه به این جاه افتاده است به دست اوردنی ازادی پیشینه ناممکن بود .MBDa 43.19

  بعضا پدر و مادران از تاثیری راهبان ترسیده از فرستادنی فرزندانی خود به دانشگاه ها دست می کشیدند ،در نتیجه در مرکز های بزرگی تعلیمی یکباره شما ره ای خواننده گان کم گردید کاری موسسه های تعلیم رو به پست روی اورده اند جهالت باشد تن تنه می کرد .MBDa 43.20

  پاپا به راهبان حقوقی قبول نمودنی توبه و بخشیدنی کوتاه ها را داده بود و این سر چشمه ای بدی بزرگی گردید .MBDa 43.21

  راهبان کوششی جمع نمودنی ثروت را کرده گناهی جنایت کارانی گوناگون را که به نزدی انها می امدند با یک اسانی می بخشیدند که در نتیجه ای این فسق و فساد با سرعت انکشاف می یافتMBDa 43.22

  فقیران و بیماران به اختیاری خود گذاشته شده بودند هدیه های برای انها تعیین شده باشند به راهبان می رسیدند که همه گونه تهدید ها را استفاده برد .MBDa 43.23

  از خلق خیر و صدقه طلب می کردند و انهای را که از کمک رساندن به اتحاد دست می کشیدند خدا بی خبر اعلان می نمودند .MBDa 43.24

  با وجودی فقیری ظاهری راهبان زود ثروت مند می شدند و خانه های پور هشمت و خوراکی با نزاکت که اعضایلنی اتحاد خود را با ان لذت می دادند تنها از فقیری انکشاف یابنده ای خلق شهادت می دادند .MBDa 44.1

  راهبان وقتی خود را در حلاوت و شکوه می گذراند جاهلان را هوشمند می کردند که بی مانده شویی در موردی هر گونه معجزه ها و حادثه های غیری عادی حکایت کنند .MBDa 44.2

  تا که ادمان چاق گرداند و احمق کنند اعتبار و نفوذی خود را انها با دهن نمودنی خرافات و به خلق تلقین نمودنی ان که قرضی دیناری تنها از اعترافی سروری پاپا سجده به میده صان و دادنی هدیه ها به راهبان عبارت است ، نگاه می داشتند خلق را پیوسته به ان باور می کنند که رعایه ای این قاعده ها راهی راستی است جانبی بهشتMBDa 44.3

  همه ای کوشش های عالمان و مردانی پرهیز گار عایدی گذراندنی اصلاحات در این اتحاد های گدای کننده بیهوده بودند اویکلیف که دارای خردی نقطه سنجانه بود .MBDa 44.4

  به ریشه ای این بدی نشان داد دروغ بودنی راهب را اشکار نموده و بی کار سازی انرا طلب کرد سری این مساله بحث ها اوج گرفتند راهبردی سیاحت کننده که به سوادی ایندولگینسیه های پاپا را مشغول شده بسیاری ها را به اندیشه نمودن وادار کردند که ایا به دست اوردنی بخایش های گناه ها با پول عملی حقانیت؟MBDa 44.5

  ادمان به خود سوال می دادند که مگر برای بخشایشی گناه ها را به دست اوردن به خدا مراجعت کردن بهتر نیست، نظر به انرا از پاپایا روم جستن؟MBDa 44.6

  بسیاری ها از چشم گرسنگی انکشاف بنده ای راهبان که گویا سرحد نداشت به اظطراب امده بودند راهبان و روحانیانی کتالیک می گفتند انها مارا چون ورمی سرطان به دامی خود می کشند ، خداوند باید مارا ازاد کند یا این که خلق می میرد .MBDa 44.7

  کوششی سفید نمودنی چشم گرسنگی خود را نموده راهبان گدای کننده خود را پیروانی نجات دهنده نشان می دادند و اظهار می داشتند که عیسی و شاگردانی او نیز از حسابی خیر و صدقه ای خلق زندگی می کردند این فکر به مقابلی خودی انها انجام یافت .MBDa 44.8

  زیرا که بسیاری ها در جستجوی حقیقت به اموزشی کتابی مقدس شروع نمودند این باشد به مقصد های روم هیج راست نمی امد ادمان به سر چشمه ای حقیقت رو اوردند که انرا کلیسای کتالیکی دقیقانه پنهان می کرد .MBDa 44.9

  اویکلیف به نوشتن و نشر نمودنی مقاله ها به مقابلی راهبان نه از برای ان با انها بحث نمودن شروع کرد .MBDa 44.10

  بلکه از برای به حقیقت های کتابی مقدس و مولفی ان روانه ساختنی توجهی خلقMBDa 44.11

  او اظهار داشت که پاپا نیز همان گونه حقیقی بخشایشی گناه ها و از کلیسا پیش کردنی ادمان را صاحب است .MBDa 44.12

  چون دیگر روحانیانی عادی و هیج یک ادم نمی توانند در حقیقت از کلیسا رانده شود، اگر او به سری خود لعنتی خداوند را نیاورده باشد این یکی از ضربه های احساس شونده بود ، که اویکلیف به مجسمه ای بزرگ جسه ای حکمرانی روحانی و دنیویMBDa 44.13

  که انرا پاپا بر قرار کرده بود و ان از بالای میلیون ها ادمان سلطنت می راند زده بود .MBDa 44.14

  اویکلیف که برای حمایت ای تخت و طالعی انگلستان از تجاوزی روم دعوت شده ، بود سفری شاه تعیین گردید ، و دو سال را در نیدرلند گذرانده در جمع امد ها با نماینده گانی پاپا اشتراک می کرد او در ان جا ازانده با اهلی دینی فرانسیه ایتالیا و هیسپانیا صحبت می کرد ، با ان جبهه های حیاتی دینی که پیش برای او پوشیده بودند شناس شد در خارج او بسیار چیز ها را فهمید و درک کرد .MBDa 44.15

  و تجربه ای اموخته اش در عصر هایش انعکاس یافت .MBDa 44.16

  نماینده گانی در باری پاپا به او ماهیتی اصلی و مقصد های ایرارخیه پاپا را اشکار نمودند ، او به انگلستان برگشته موعضه ای عقیده های خود را با حق جویی و جد و جهدی باز هم بیشتر دوام داده اسرار کارانه بیان می کرد، که خدا های حقیقی ریم حریص تکبر و دروغ می باشند .MBDa 44.17

  در یکی از رساله های خود اویکلیف در موردی پاپا و دوم روانی او چنین گفته بود انها از ما ان چیزی را می گیرند که می توانیست موجودیتی ادمانی فقیر را تامین نماید .MBDa 44.18

  و جمع با این همه ساله از خزینه ای شاه هزار ها مرکه برای اجرای فرض های کلیسا و دیگر احتیاجات های ان صرف می شوند .MBDa 45.1

  این بدعتی نفرت انگیز سیمانیه نامیده شده است .MBDa 45.2

  که مسیحیان را مجبور می سازند انرا دستگیری کنند .MBDa 45.3

  و اگر در مملکتی ما کوه های طلا می بودند غیر از پول جمع کننده گان این پاپا ای مغرور یگان نفر به انها دست نمی رساند انها نیز زود یا دیر تمام می شدند زیرا او تمامی پول های ما را می گیرد ،و در عوض غیر از لعنتی خدا برای سیمانیه ای خود چیزی نمی دهد .MBDa 45.4

  بعد از برگشتن به انگلستان دیری نگذشته اویکلیف را شاه به وظیفه ی روهانی کلیسای لیوتیروارت تعیین نمود این از ان شهادت می داد ، که شاه از سخن رانی های با غیرتی او اصل نارضا نیست تاثیری اویکلیف هم در زندگی در بار و هم در تجدید یابی ایمانی تمامی ملت احساس می شد .MBDa 45.5

  لیکن دیری نگذشته تحدید های دهشت اوری روم بر سری اویکلیف فرو ریختند به انگلستان سه یرلیق به دانشگاه به شاه و به پریلت ها فرستاده شده اند، در انها فرمان داده می شد .MBDa 45.6

  تا که چاره های قطعی و فوری قبول کرده شوند .MBDa 45.7

  تا که این معلمی بعد تر را به خاموش ماندن مجبور سازند .MBDa 45.8

  هنوز تا اماده رسیدنی یرلیق های پاپا اوسقوف های به غضب امده اویکلیف را به سود دعوت کردند .MBDa 45.9

  که اویکلیف به ان جا به همراهی دو حاکمی پور قدرتی مملکت و اذدهامی خلق ظاهر شد و به بینای سود وارد گردیده انچنان سودیه ها را ترسانده اند که کاری سودی اویکلیف پس گذاشته به او اجازت داده اند که با خوشی برگردد و کاری خود را دوام دهد دیری نگذشته بعد از این ایدویردی .IIIMBDa 45.10

  که پرلیت ها از سال خوردگی او استفاده برده می خواستند ، اورا به اویکلیف ضد گردانده اند از دنیا در گذشت و حاکمی مملکت حمایت گری پیشینه ای اویکلیف تعیین گردید .MBDa 45.11

  لیکن برلین های به انگلستان رسیده ای پاپا شاه را وظیفه دار می کردند، که این بدعت کار را دستگیر نموده به زندان اندازد این از ان گواهی می داد که اویکلیف را گلخنی اتش انتظار است .MBDa 45.12

  معلوم بود که اویکلیف به نزدیکی قربانی رومی خونوار و قصاص گیر می گردد، لیکن ان که هنوز در زمانی قدیم به پیغمبر ابراهیم گفته بود .MBDa 45.13

  نترس من سپری تو هستمMBDa 45.14

  باری دیگر دست دراز نموده بنده ای خود را حفظ کرد مرگ نه اصطلاح چی بلکه پاپا را که فرمان را در باره ای قتل نمودنی اویکلیف براورده بود .MBDa 45.15

  به دامی خود کشید گریگاری مرد و سودی کلیسا که باید تقدیری اویکلیف را حل می کرد بر پا نشد .MBDa 45.16

  روحی پیش بیننده ای خدا برای انکشافی اصلاحات شرایط های مساعد فراهم اورده اداره نمودنی همه ای حادثه های اینده را دوام می داد .MBDa 45.17

  بعدی مرگی گریگاری انتخابی دو پاپا که میانی همدیگر رقابت می کردند ، برپا گردید این دو گروهی مبارزه برنده به طوری اشکار دعوای بیگناهی خود را می کردند .MBDa 45.18

  هر یکی از انها ایمان داران را برای جنگ به مقابلی گروهی دیگر دعوت نموده مراجعت های خود را با لعنت خوانی های دهشت اور با جانبی حریف و با وعده ای مکافات ها در بهشت به پیروانی خود مستحکم می گردانی ه اند .MBDa 45.19

  این واقعه ها حاکمیتی پاپا را خیلی ضعیف گرداندن اند در دوره ای این مقابلیت های سخت اویکلیف را ارام گذاشتند ، پاپا ها باشند یکدیگر را لعنت می خواندند و گناهکار می گردیدند .MBDa 45.20

  جنایت ها و خرخش های عاموی در کلیسا عمل های عادتی گردیده اند در عینی حال اصلاحات چی در تنهایی کلیسای لیوتروارت همه ای قوه ای خود را به ان روانه کرده بود، که دقتی خلق را از پاپا های با هم مقابلیت کننده ، به میری اسایشتگی عیسای مسیح روانه سازد .MBDa 46.1

  جدایی با تمام عداوت های مین بعده و تناسلی معنویت برای اصلاحات راه اماده کرد زیرا خلق امکانی دیدنی چهره ای اصلی پاپا را پیدا کرد ، در رساله ای خود در موردی عدالتی پاپا ها اویکلیف خلق را دعوت نمود ، ملاحظه کنند که ایا این دو روحانی این قدر نا حق اند که یکدیگر را ضدی مسیحی می نامند خداوند دیگر نمی تواند به ان چیز اجازت دهد تا که شیطان تنها یکی از انها را در زیری دستی خود نگاه دارد .MBDa 46.2

  میگفت او بلکه نشانه های هر دوی انها را با هم زد تا که با این راه ادمان به اساسی به اسمی مسیح از زیری حکمی انها ازاد شوند .MBDa 46.3

  اویکلیف به مانندی استادی خود انجیل را به مسکینان موعضه می کرد او راه داده نمی توانست، که نور تنها در خانواده های فروتنی کلیسای او در لیوتروارت پهن گردد و قرار داد ، که انرا به تمامی انگلستان هدیه کند با این مقصد او گروهی موعضه چیان را از ادمانی عادی و وفادار و به حقیقت صادق تشکیل داد .MBDa 46.4

  که خواهشی هیج چیزی دیگری را تا این اندازه نداشتند ، جز پهن کنی ان این ادمان به همه جا سفر نموده در میدان های بازار در کوچه های شهر های بزرگ و شاه راه ها حقیقت را موعضه می کردند ،انها ادمانی پیران سال بیمار و مسکینان را جستجو نموده مژده را در موردی فیضی خدا به انها می رساندند .MBDa 46.5

  در اکسفورد به به عنوانی دکتری علمی الهیات شناس صاحب بوده اویکلیف کلامی خدا را در صنف های دانشگاه موعضه می کرد .MBDa 46.6

  او انچنان سرگرمی به دانشجویان رساندند حقیقت بود که اورا دکتری انجیل نامیده بودند .MBDa 46.7

  لیکن بزرگ ترین کاری زندگی او ترجمه ای کتابی مقدس به زبانی انگلیسی گردید در کتابی خود با نامی حقیقت و معنی نوشته ها او در موردی خواهشی ترجمه نمودنی کتابی مقدس سخن گفته است تا که هر یک شهروندی انگلستان بتواند در خصوصی اعمالی عجیبی خداوند به زبانی مادری خود معلومات پیدا کند .MBDa 46.8

  لیکن کاری او ناگهان باز ایستاد .MBDa 46.9

  گر چندی که او هنوز به سنی شصت سالگی نرسیده بود ولی زحمتی بی تنفسی کار های اورا ضعیف گردانده اند ،او پیش از وقت پیر شد و به بیماری خوفناک گرفتار شد راهبان با خرسندی بزرگترین این خبر را استقبال کردند ،با گمانی ان که اویکلیف از ان بدی به کلیسا رسانده است با اندوهی توبه می کند انها نزدیک او شتاب نمودند تا که توبه ای اورا بیشعور در گردی بستری بیماری که دشمنانش امید داشتند ، بستری مرگ او می گردد .MBDa 46.10

  نماینده گی چهار اتحاد در یکجایگی با چهار منسب دار دولتی جمع امده اند.MBDa 46.11

  مرگ نزدیک است مراجعت نموده اند، انها به داور از گمراهی های خود توبه کنید، و در حضوری ما از همه ای ان چیزی که به مقابلی ما گفته اید دست بکشید .MBDa 46.12

  اصطلاح چی با خاموش چی همه ای سخنان را گوش کرد ، که اورا در روی بستر بردارد و به نگاهی ارامنه به ادمانی در نزدش ایستاده که جوابی اورا انتظار بودند .MBDa 46.13

  نظر انداخته با صدای بلند و قطعی که انها را دایم به لرزه می اورد چنین گفت من نمی میرم بلکه زنده می مانم ، باز عمل های بدکردار انها ای راهبان را اشکار می سازم راهبان شرمنده شده و به حیرت زده با شتاب انجا را ترک کردند .MBDa 46.14

  سخنانی اویکلیف اجرا شدند او زنده ماند تا که به دستی خلقی خود یکی از پر قدرت ترین اصلحه را با مقابلی روم کتابی مقدس را که از جانبی اسمان برای ازدگی معرفت ناک شویی و موعضه ای جهان تعیین شده بود ، بدهند به ترجمه ای کتابی مقدس مشغول بوده منظم به مشکل ها و مانعه های زیادی رو به رو می گردید ، او که از بیماری ضعیف گردیده بود خوب می دامیست که برای کار به او وقتی کم باقی مانده است.MBDa 46.15

  او می دید که چگونه مقابلیت را باید برطرف کند با وجودی این از وعده های کلامی خداوند روح بلند گردیده ، دلیرانه به پیش حرکت می کرد ، خردی روشنی از تجربه ای مخصوص خدا برای عملی نمودنی این زحمتی بزرگ اماده شده بود در ان زمانی که همه ای مسیحیان را اضطراب و تحلوقه فرا گرفته بود .MBDa 47.1

  اویکلیف در کلیسای خود در لیوتیروات در دوری از طوفانی نعره زننده ارامنه مقصدی در نزدش گذاشته را به جا می اورد .MBDa 47.2

  در اخر کار به انجام رسانده شد ، کتابی مقدس برای اول به زبانی انگلیسی ترجمه شد اکنون کلامی خداوند برای انگلستان نیز دسترس گردید .MBDa 47.3

  اصلاحات چی اکنون نه از محبث و نه از گلخن نمی هراسد او به خلقی انگلیس نیرو را داد که هیج گاه خاموش نمی گردد هموطنانی خود را با کتابی مقدس شناس نموده، او نظر به دلخواه سرلشکر که بزرگترین غلبه را در میدانی نبرد به دست می اورد بحری رونق و ازادی وطنی خود از اسارتی جهالت و فسق و فساد کاری بیشتر را به انجام رساند .MBDa 47.4

  در ان زمان کتاب چاپ کنی هنوز معلوم نبود و کتابی مقدس می توانست تنها با راهی زحمتی خسته کننده پهن گردد ، خواهشی داشتنی کتابی مقدس انچنان بلند بود ، که بسیار کسان به دست نویس نمودنی ان شروع کرده اند .MBDa 47.5

  لیکن این کار طلبه را قانع گردانده نتوانست خریدارانی ثروتمند کتابی مقدس را پوره خریداری می کردند ، دیگران باشند تنهاذقسم های علاهیده انرا در بسیار مورد ها برای به طوری پوره خریدتر نمودنی کتابی مقدس یکچند خانواده با هم متحد می شدند .MBDa 47.6

  با همین طریق کتابی مقدس که انرا اویکلیف ترجمه کرده بود در مدتی کوتاه به خانه های مردمی عادی راه یافت.MBDa 47.7

  دعوت به خردی ادمان انها را از حالتی تابعیتی بی اراده به احکام های دینی پاپا بیرون کرد اویکلیف به موعضه ای عقیده های اساسی پراتیستانیزم نجات به وسیله ای ایمان به مسیح و بی خطای کتابی مقدس اغاز نمود .MBDa 47.8

  موعضه چیانی اماده نموده ای او در یک جایگی با کتابی مقدس اثر های اورا نیز پهن می کردند و فعالیتی کاری انها انچنان با موفقیت بود که تقریبا نیمی اهالی انگلستان عقیده های پروتستانیزم زا قبول کردند .MBDa 47.9

  پهن کنی کتابی مقدس به سردارانی کلیسا نا ارامی زیاد اود .MBDa 47.10

  اکنون انها را لازم بود نظر به اویکلیف با قوه ای باز هم پر قوت تر قوه ای که به مقابلی ان شماری انها نا توان بودند مبارزه برند .MBDa 47.11

  در ان زمان در انگلستان هنوز یگان قانون نبود که پهن کنی کتابی مقدس را منع کند، زیرا که ان هیج گاه پیش از این به زبانی مادری این خلق نشر نشده بود ، بعدا چنین قانون ها قبول شدند ، و به طوری قطعی به جا اورده می شدند لیکن حالا به مقابلی عهدی دین نگاه نکرده کلامی خداوند پهن گشت .MBDa 47.12

  و پیشوایانی کلیسای کتالیکی از نو واسطه های به خاموشی مجبور نمودنی اصلاحات را اندیشه می کردند سه تریبونل اویکلیف را شکست داده نتوانیستند ، در اول شعاری عالی اوسقوی های اثر های اورا بدعتتانه نامیده و عهدی دین دستگیری شاهی جوان ریجردی به دست اورده ؛ فرمانی شاه را در موردی حقوقی زندانی نمودنی هر نفری که این تعلیماتی لعنت شده را پیروی می کند کامیاب شد .MBDa 47.13

  اویکلیف به پارلمان مراجعت کرداو دلیرانه ایریرخیه ها را در نزدی مجلسی ملی سخت سرزنش کرده طلب نمود ، که همه ای جنایت های از جانبی کلیسا اجازت داده شده دیده برامده شوند او با باوری قطعی حریسی و رسوایی اهلی دینی کلیسای کتالیکی را تصویر کرد .MBDa 47.14

  سخنانی او دشمنانش را به اضطراب اوردند، جانب داران و دوستانی پیشینه ای اویکلیف به تسلیم شدن مجبور شدند و دشمنانی او انتظار بودند که اصلاحات چی پیران سالان تنها و از جانبی دوستان ترک شده در نزدی حاکمیتی شاه و پاپا سر خم می کند .MBDa 47.15

  لیکن به جای نماینده گانی پاپا خود مغلوب شدند، پارلمان که از سخنرانی روح بلندانه ای اویکلیف به اظطراب امده بود فرمان را در موردی تعقیباتی او بیکار کرد و اصطلاحات چی باز در ازادی ماند .MBDa 47.16

  مراتبه ای سوم او در نزدی سودی عالی روحانی شاه کری قرار گرفت .MBDa 47.17

  دویست ها باور داشتند که این نوبت به این مردی بدعت کار رحم نمی کنند و روم غالب می اید به فعالیتی اویکلیف باشد انجام بخشیده می شود، چاکر انها مقصد های خود را عملی کرده می توانستند، اویکلیف مجبور می شد که از تعلیماتی خود دست کشید در عکسی حال اورا گلخنی اتش انتظار بود .MBDa 48.1

  لیکن اویکلیف دست نکشید او دو رویی کردن نمی خواست، او دلبرانه تعلیماتی خود را حمایه می کرد و به گناه کارانی دشمن مردانه وار جواب می گرداند، در موردی خود و موقع خود را فراموش کرده او شنوندگانی خود را از دوره ای خداوند یا درس می شد و اندیشه ها و حیله و نیرنگی انها را در ترازو های حقیقتی جاویدانه بر می کشید در تالاری سود حضوری روحی مقدس احساس می شد شنوندگان از قوه ای که از جانبی خداوند بر می امد مفتون گشته بودند به نظر چنین می نمود .MBDa 48.2

  که انها قوه ای ترک نمودنی تالاری سود را نداشتند، سخنانی اصلاحات چی به مانند ی تیر های خداوند قلب ها را سوراخ می کردند اویکلیف گناهی در بدعت کار به کردنش بار شده، را با قوه ای مغلوب کننده ، به مقابلی دشمنان روانه کرد برای چی با قطعیت سوال می کرد او که پپیست ها در گمراهی های خود استادگی می کند و انها را در میانی خلق پهن می گرداند؟ انها فیضی خدا را از برای منفعتی خود می فروشند .MBDa 48.3

  شما وی فکر دارید با کی مبارزه می برید؟MBDa 48.4

  در اخر پرسید او با پیر مردی در لبی گور ایستاد؟MBDa 48.5

  نه شما با حقیقت مبارزه می برد لیکن حقیقت از شما پور قوت تر است و ان غالب می اید با این سخنان او جمع امد را ترک کرد و هیج نفری از دشمنانش جراتی باز داشتنی اورا نکرد .MBDa 48.6

  زحمت های اویکلیف تقریبا به اخر رسانده شده بودند دستی او که در این قدر وقت برقی حقیقت را بالا می برداشت به پایان شدن نزدیک بود .MBDa 48.7

  لیکن او باید باز یک مراتبه ای دیگر از صداقتی خود به انجیل شهادت می داد .MBDa 48.8

  به او لازم بود که حقیقت را در تکیه گاهی سلطنتی گمراهی موعضه کند اویکلیف به سود به نزدی تریبونلی پاپا به روم دعوت شده بود که در ان جا چندین مراتبه خونی مقدسان ریخته شده بود .MBDa 48.9

  اویکلیف همه خطری به او تحقیق کننده را درک می کرد ولی با وجودی این به این دعوت اطاعت می کرد ، اگر ضربه ای بیماری فلج به سفرش مانع نمی شد .MBDa 48.10

  و گرسنگی که اهوازی اویکلیف را در روم شنیده اند لیکن او هنوز قابلیتی در دست نکاه داشتنی قلم را صاحب بود و از ان استفاده برد اصلاحات چی از کلیسای خود به پاپا مکتوب نمیشه و با ابادی معاشرت نوشته شده ، باشد هم لیکن با قطعیت شکوه و شهامت و غروری تختی پاپا را سر زنش می کرد .MBDa 48.11

  من بسیار شادم نوشته بود او که می توانم به طوری اشکار در موردی اعتقادی خود به هر یک شخص و مخصوصا به اوسقوفی روم سخن بگویم ؛MBDa 48.12

  از بس که من خود را صاحبی عقلی سالیم نی شمارم پس امید دارم که او یا اعتقادی ایمانی مرا تصدیق می کند یا اگر من گمراه باسم مرا به راهی حقیقت هدایت می نماید.MBDa 48.13

  پیش از همه من اندیشه دارم که انجیلی مسیح اصل و ماهیتی شریعتی خداوند است و از سببی ان که اوسقوفی روم در روی زمین نایبی مسیح به شمار می رود پی او باید نظر به دیگران بیشتر به قانون های انجیل اطاعت کند.MBDa 48.14

  زیرا که بزرگی شاگردانی مسیح نه در شان و شهرتی زمینی بلکه در نزدیکی با مسیح و پیروانی دقیق از مسیح در همه ای عمل های او عبارت بود .MBDa 48.15

  مسیح در زندگی اواره گردانه ای خود یکی از فقیر ترین ادمانی بود که یگان سلطنت و شهرتی زمین نداشت .MBDa 48.16

  یگان نفری به خداوند صادق حتا به پاپا یا به یگان شخصی مقدسی دیگر را نه باید تقلید کند بلکه تنها عیسای مسیح را زیرا که پیتروس و پسرانی زبدای بر خلاف نمونه ای مسیح کوششی به دست اوردنی شهرتی زمین را نموده گناه صادر کرده اند بنا بر این ما باید از اشتباهات انها احتیاط باشیم.MBDa 48.17

  پاپا باید همه ای کار های زمین را به حاکمیتی غیردینی سپارد و روحانیان را پند دهد زیرا که مسیح و حواریان چنین رفتار می کردند اگر من در چیزی اشتباه کرده باشد ، انگاه با فروتنی پوره اماده دلخواه سر زنش و اصلاح را قبول کنیم حتا مرگ را نیز اگر این ضرور باشد ؛ من شخصا به نزدی اوسقوفی روم ظاهر می شدم اگر امکانیتی سفر کردن را می داشتم لیکن خداوند با خواهش خود عمل نمود و من باید از ادمان دیده بیشتر به خداوند اطاعت کنم .MBDa 49.1

  در خاتمه او نوشته بود به خدا دعا می گوییم تا که او پاپا ای ما ایرانی چ و همه ای روحانیانی اورا وادار مینماید که دی حیات و کار های خود به عیسای مسیح پیروی کنند ؛ تا که انها خلق را صادقانه رهنمایی نموده در همه چیز به خداوند صادق باشند .MBDa 49.2

  همین طور اویکلیف در نزدی پاپا و کاردینال ها فروتنی و نرم دلی مسیح را اشکار نموده ؛ نه تنها به انها بلکه به همه ای مسیحیان فرقیتی میانی مسیح و پیروانی پاپا را که انها خود را نماینده گانی او می سماریدند نشان داد .MBDa 49.3

  اویکلیف تخمینا زده بود که به او برای صداقتش جان دادن لازم می شود شاه پاپا و اوسقوفی چ ها همه متحید شدند، تا که او را به قتل برسانند، و به نظر چنین می نمود که اورا از گلهای اتش رهایی نیست .MBDa 49.4

  لیکن مردانگی او استوار بود برای چی شما اندیشه می کنید ، که تاجی ریاست کشی از شما دور است؟MBDa 49.5

  موعضه ای انجیل مسیح را به پریلیت های مغرور سر کنید و مرگی پور عذاب شما را انتظار می شود .MBDa 49.6

  من باید زندگی کنم و ناموس مانم؟ هیج گاهMBDa 49.7

  بگذار ضربه به سری من فرو ریزد من انرا انتظارمMBDa 49.8

  لیکن پیشبینی خدا بنده ای خود را هنوز هم حمایه می کرد، مردی که در طولی تمامی حیاتی خود حقیقت را حمایه می کرد و همه روزه به خطر های مرگ اور دچار می گردد نباید تعمه ای دشمنانی اشتی ناپذیر می گشت .MBDa 49.9

  اویکلیف هیج گاه در خصوصی ان غمخواری نمی کرد، که خود را از خطر ها حمایه کند حمایت گری او خداوند بود .MBDa 49.10

  و اکنون که دشمنان به غلبه ای خود باوری داشتند، دستی خداوند اورا در مکانی برای انها دست نارس پنهان کرد محض در همان وقتی که اویکلیف در کلیسای خود در لیوتیروارد برای نان و شریعتی انگور امادگی می دید. از بیماری فلج افتاد دیری نگذشته جان داد .MBDa 49.11

  خداوند به اویکلیف اجرای وظیفه ای معین را سفارش داد، او کلامی حقیقت را به زبانی اویکلیف گذاشته اورا محافظت می کرد تا که این کلام تواند ثروتی خلق گردد ، خداوند حیات و اثر های اورا حفظ می کرد تا زمانی که برای کاری بزرگی اصلاحات زمینه گذاشته شده ،MBDa 49.12

  اویکلیف از تاریکی عصری میانه بیرون برامد او اولین شده در این راه قدم گذاشت پیش از او نگرانی در این کار صابی قناری نبودند که او پرنسیپ های اصلاحات را از انها بی اموزد.MBDa 49.13

  او به مانندی یوهنای تعمید دهنده برای اجرای وظیفه ای مخصوص دعوت شده قاصدی دوره ای نو بود .MBDa 49.14

  با وجودی این درکی حقیقت از جانبی او با پوره گی و مکملی فرق می کرد تعلیماتی او حتا بعدی صد سال بی نظیر ماند .MBDa 49.15

  تحکرسی گذاشته ای او انچنان فراخ و عمیق بینای در ان ساخته شده انچنان استوار و بی نقص بود .MBDa 49.16

  که ان تعمیر و از نو سازی از جانبی ادمانی به او پیروی کرده احتیاج نداشت.MBDa 49.17

  حرکتی بزرگی که اویکلیف به ان ابتدا گذاشت ، که باید وجدان و عقل های ادمان خلق های به ارابه ای دو چرخه های غلبه اوری روم بند شده را ازاد می کرد .MBDa 49.18

  از کتابی مقدس سرچشمه می گیرد، این سرچشمه برکت که از این جا جاری می شود به مثلی ابی زنده شروع از اثری XIVMBDa 49.19

  در طولی تمامی صد سال ها فواره زده بیرون می براید اویکلیف کتابی مقدس را با ایمانی کامل چون وحی پور الهامی اراده ای خداوند ، چون قاعده ای همه را فرا گیرنده ای ایمان و حیات قبول کرد او در احترام ی بی شبهه به کلیسای روم چون به اعتبار و نفوذی رد ناپذیری الهی تربیه یافته بود .MBDa 49.20

  و بی هیج شبهه به او تعلیم داده بودند که با احترامی زیادی فرو عادت ها و تعلیمات های صد ساله ها پیش به وجود اماده را قبول کند لیکن او همه ای اینرا یک طرف گذاشت تا که به کلامی مقدسی خداوند مراجعت کن این همان اعتبار و نفوذی بود که برای به ان اعتماد اوردن خلق را نیز باور می کنند او با اسرار بیان می کرد، که نه کلیسا که به خلق به واسطه ای پاپا مراجعت می کند بلکه تنها خداوند صاحبی احترام و نفوذی حقیقت که به خلق با یاری کلامی خود مراجعت می کند .MBDa 50.1

  و او باز فهماند که کتابی مقدس اشکار شوی کاملی اراده ای خداوند است و روحی مقدس یگانه تفسیر کننده ؛ ای ان می باشد و هر یک شخص کتابی مقدس را اموخته باید با یاری ان قرض و عهده داری های خود را درک کند او با این پیروانی پاپا و کلیسای کتالیکی را به راهی اموزشی کلامی خدا هدایت می کرد .MBDa 50.2

  اویکلیف یکی از اصلاحات چیانی بر جسته ای بود تنها بعضی ها از پیروانش می توانند در رسایی عقل روشنی اندیشه رانی استواری عقیده ها و جسارت در حمایه ای حقیقت با او برابر شوند پاکی حیات سعی و کوشش در تحقیقات ها و زحمات ها با شرفی استوار تقلید به مسیح در محبت و صداقت به خدمت کدام خصلت ها یکی از اولین اصلاحات چی را توصیف می کنید ، و همه ای این بر خلافی تاریکی روحانی و خرابه های معنوی ان زمانMBDa 50.3

  این شخصیتی برجسته شهادتی قوه ای تربیه دهنده ؛ و دیگر گون سازندگی کتابی مقدس می باشد کتابی مقدس اورا اینچنین تربیه کرد .MBDa 50.4

  کوششی دانستنی حقیقت های بزرگی کلامی الهی همه ای قابلیت های ما را زنده می سازند، و انکشاف می دهد ، عقل را وسیع ادراک را نیز و ملاحظه رانی مارا پخته می گرداند اموزشی کتابی مقدس هر یک فکر حسیات و کوششی ما را نیک سربسته می گرداند .MBDa 50.5

  کتابی مقدس به ما صبر جسارت قوه ای روح و نیروی با مقصد زندگی کردن را می دهد ان خصلت را پاک می سازد و جان را نورانی می گرداند .MBDa 50.6

  اموزشی چپی و با احترامی کتابی مقدس که عقلی شخصی اموزنده را وابسته با خردی بی انتها می پیوندند می توانست به جهان شخصیت های برجسته را با استعداد های امید بخش و عقیده های عالی همت می بدهد .MBDa 50.7

  هیج یک تعلیماتی فلسفی و مکتب ها قابلیت ندارند، چنین نتیجه های تاثیر بخش دهند داود پیامبر چنین می گوید .MBDa 50.8

  اغاز کلامی تو نور می پاشد ساده دلان را فهم می بخشد زبور .MBDa 50.9

  تعلیماتی که اویکلیف انرا موعضه می کرد باز مدتی چند پهن می گردد .MBDa 50.10

  پیروانی او که با نامی اویکلیفیست ها و لالرد ها معلوم اند ،نوری مملکت های دیگر نیز پهن می کردند انها از پیشوای خود محروم گردیده با جد و جهدی باز هم بیشتر زحمت می کشیده اند .MBDa 50.11

  و اذدهامی ادمان جمع می امدند تا که سخنی انها گوش دهند در میانی ایمان اوردگان ادمانی بلند مرتبه نیز بودند .MBDa 50.12

  حتا زوجی شاه این ایمان را قبول کرد در بسیار جا های در عرف و عادت های خلق ها دیگر گون های چشم رس به میان امده اند ، رمز های بت پرستانی په پیزم از کلیسا ها دور کرده شدند .MBDa 50.13

  لیکن به زودی بر سری انهای که جرعت نموده کتابی مقدس را رهنمایی حیاتی خود گردانده اند طوفانی بدخشم یک باره شدت گرفت .MBDa 50.14

  حاکمانی مطلق انگلستان که با جد و جهد کوشش می کردند حاکمیتی خود را با دستگیری روم استوار گردانده اند .MBDa 50.15

  بی هیج یک دو دلگی پیروانی اصلاحات را به قربانی داده اند .MBDa 50.16

  و مراتبه ای اولین در تاریخی انگلستان گلخن ها اتش گرفته اند .MBDa 50.17

  که در انها پی هم پیروانی انجیل با مرگی پور عذاب جان می داده اند یک قتل از پسی دیگرش به جا اورده می شد .MBDa 50.18

  حمایت گرانی حقیقت که ویران کننده گانی قانون اعلان شده بودند و تعقیب می شدند و تنها به خداوندی لشکر ها می توانیستند داد و فریادی خود را عرض کنند انها چون دشمنانی کلیسا و چون خاینانی وطن تعقیب گردیده برای خود در خانه های بیکر و فری خلق فقیران پناه گاه یافته ؛MBDa 51.1

  در دره ها و غار ها پنهان می شدند و موعضه ای انجیل را در جای های بی خوف دوام می دادند .MBDa 51.2

  و شدتی تعقیبات ها نگاه نکرده در طولی صد ساله های دور و دراز صدای استوار فروتن صمیمی و پور صبری اعتراض به مقابلی تحریف های پهن گردیده ای ایمانی انجیل حقیقت را فقط قسما درک کرده اند لیکن به این نگاه نکرده انها دوست داشتنی کتابی مقدس با ان اطاعت کرده و با پور صبری از موردی ان عذاب کشیدن را اموختند .MBDa 51.3

  به مانند ی شاگردان در زمانی حواریان بیاری ها از برای کاری خداوند ثروت های زمینی خود را قربان کرده اند ،انهای که حالا هم در خانه های شخصی خود مانده بودند .MBDa 51.4

  با شادی به برادرانی تعقیب شده ای خود سر پناه می دادند و وقتی که به سری خودی انها نیز این بلا می امد انها مردانه وار انرا پیشواز می گرفتند ؛MBDa 51.5

  البته نگرانی نیز بودند که از داشتنی تعقیب کننده گانی خود به ترس امده ازادی را برای خود باقیمتی اینکار کنی ایمان به دست می اوردند .MBDa 51.6

  انها از محبت ها در لباسی پور گناه گاری توبه کننده بیرون امده در نزدی هامه عقیده های خود دست می کشیدند .MBDa 51.7

  ولی شماره ای ادمانی وفادار کم نبود در میانی انها ادمانی طبقه های بلند و پست و مث شده گانMBDa 51.8

  برجی لالرد ها دیده می شدند انها حتا نه در زیری عذاب و شکنجه و نه در النگه ای اتش از ایمانی خود دست نمی کشیدند و از ان شاد بودند که سزاوار گشته اند تا به عذاب و شکنجه ای مسیح شریک شوند .MBDa 51.9

  به دویست ها میسر نگشت که اویکلیف زنده را جزا دهند لیکن جسدی او نیز انها را ارام نمی گذاشت با گذشته چهل سال بعد از مرگی اصلاحات چی با قراری مجلسی روحانیان کانستنس جسدی او از قبر بیرون اورده شده،در نزدی عامه ای خلق سوزانده و خاکسترش به دریاچه ای نه چندان بزرگ قید کرده بود یک نویسنده خاکستری اورا به ایوان از ان جا به سیویرنMBDa 51.10

  سیویرن باشد به بحر های نه چندان بزرگ و انها باشد در نوبتی خود به اقیانوس بی پهنا بردند .MBDa 51.11

  همین طور خاکستری اویکلیف رمزی تعلیماتی او گردید که در زمانی ما در تمامی جهان پهن گردیده است.MBDa 51.12

  به گمان است که دشمنانی اویکلیف معنی عمل جنایت کارانه ای خود را احساس می کردند .MBDa 51.13

  به واسطه ای اثر های اویکلیف ینگوس از باگیمیه از بسیار گمراهی هی های کتالیسیزم دست کشید راهی اصلاحات را انتخاب کرد .MBDa 51.14

  همین طور در این دو مملکتی از یکدیگر در مصاف ای دور جای گرفته تخمی حقیقت کاریده شد از باگیمیه ای این تعلیمات به مملکت های دیگر نیز پهن گردید، ادمان به کلامی خدا که کی ها باز فراموش گردیده بود رو اوردند دستی الهی راه را ب ای اصلاحاتی بزرگ تازه کرد .MBDa 51.15

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents