Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Amanyange Nabaprofeti

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  3—Ukulingwa NokuWa

  [Esi sahluko sisekwe kwi-Genesis 3.]

  Uthe ngexesha engasakhululekanga ukuba aphehle uvukelo ezulwini, ubutshaba bukaSathana bafumana indawo entsha apho anokuceba khona ukutshabalalisa uhlanga lwabantu. Kulonwabo noxolo lwesi sibini singcwele e-Eden, wawubona umbono wolonwabo awalahlekana nalo ngonaphakade. Wathi ezaliswe ngumnqweno, wazimisela ukuba uza kuvuselela ukungathobeli, ukuze abazisele ubutyala nesohlwayo ngenxa yesono. Wayeza kuluguqula uthando lube kukungathembi, neengoma zokudumisa zibe kukugculela ngakuMenzi wabo. Ngolo hlobo, wayengayi kwanela kukubafaka aba bamsulwa kwintlekele awayedada kuyo naye, koko wayeza kwenza kubekho ukungahlonelwa kukaThixo, kubekho usizi ezulwini.ANa 52.1

  Abazali bethu bokuqala babengashiywanga ngaphandle kokulunyukiswa ngengozi eyayibazela. Izithunywa zasezulwini zalaneka ibali lokuwa kukaSathana namacebo akhe okuba batshabalale, zaneka ngakumbi imvelo yolawulo lwasezulwini, elalizama ukulubhukuqa itshawe lobubi. Kwakungokungathobeli imithetho elungileyo kaThixo okwenza ukuba uSathana nomkhosi wakhe bawe. Kubalulekile ke ngoko, ukuba uAdam noEva bawuhlonele umthetho ekuthi ngawo kuphela kube nako ukugcinwa kocwangco nobulungisa.ANa 52.2

  Umthetho kaThixo ungcwele njengoko uThixo ngokwaKhe anjalo. Usisityhilelo sentando yaKhe, umbhalo wesimilo saKhe, isiboniso sothando olungcwele nobulumko obungcwele. Imvisiswano yendalo ixhomekeke ekuvumelaneni okugqibeleleyo kwazo zonke izidalwa, yonke into, ephilayo nengaphiliyo, nomthetho woMdali. UThixo umise imithetho yolawulo, hayi kuphela abantu abaphilayo, kodwa yako konke ukusebenza kwendalo. Yonke into iphantsi kwemithetho ezinzileyo, engenako ukutyeshelwa. Sekunjalo, lo gama yonke into endalweni ilawulwa yimithetho yemvelo, ngumntu yedwa ofanele ukuthobela umthetho wokuziphatha. Umntu, ongowona msebenzi uphezulu endalweni, wanikwa nguThixo isakhono sokuqonda oko akufunayo (uThixo), ukwazi ubulungisa nobubele bomthetho waKhe, okulindelekileyo kuye okungcwele; nokuthobela okungagungqiyo okufunekayo.ANa 52.3

  Kanye njengeengelosi, abahlali base-Eden babebekwe phantsi kwenceba; imeko yokuhlala kwabo bonwabile yayinokugcinwa kuphela phantsi kokunyaniseka kumthetho woMdali. Babenokuthobela baphile, okanye bangathobeli batshabalale. UThixo wayebenze ukuze baxhamle iintsikelelo ezityebileyo; kodwa, ukuba bathe batyeshela intando yaKhe, Lowo ungazange asindise iingelosi ezonayo, wayengayi kubasindisa nabo; ukwaphula umthetho kwakuya kwenza ukuba bazincame izipho zaKhe, kubazisele ububi nentshabalalo.ANa 53.1

  Iingelosi zabalumkisa ukuze bahlale bewaphaphamele amacebo kaSathana, amalinge akhe okubabambisa aye ngayi kuphela. Lo gama besamthobela uThixo, ongendawo wayengayi kubonakalisa; kuba, ukuba kukho isidingo, yonke ingelosi yezulu yayiya kuthunywa ukuba ibancede. Ukuba baye baqina ekugxotheni kwa-eyokuqala intetho ebheke ecaleni, babeya kukhuseleka kanye njengabathunywa basezulwini. Ukuba ke bakhe baqala nje kwabakanye ukuvumela isihendo, imvelo yabo iya konakala kangangokuba bona ngokwabo bangabinawo amandlanokukwazi ukumelana noSathana.ANa 53.2

  Umthi wokwazi wawubekwe njengovavanyo lokuthobela kwabo kunye nothando lwabo kuThixo. UYehova wayebone kufanelekile ukubeka phezu kwabo isalelo esinye kuphela ekusebenziseni kwako konke okwakusegadini; kuthi ukuba baye bayityeshela intando yaKhe kule ndawo, babe banobutyala bokwaphula umthetho. USathana wayengayi kuhlala ebalandela ngezilingo ezingapheliyo; koko wayenokufikelela kubo kuphela ngomthi owalelweyo. Ukuba babezame ukuphanda ngemvelo yaso (isihendo), ngebabe bubonile ububi baso. Babe yaliwe ukuba baziqaphelisise izilumkiso awazithumelayo uThixo nokuba baneliswe yimfundiso awabona kufanelekile ukuba abanike.ANa 53.3

  Ukuze awufeze ungaqondakalanga umsebenzi wakhe, uSathana wakhetha ukusebenzisa, njengejelo lakhe, inyoka—ikumila kumbi ngendlela elungiselelwe injongo yokukhohlisa. Ngelo xesha inyoka yayisesona sidalwa silumkileyo nesona sihle kwezinye emhlabeni. Yayinamaphiko, ithi xa ibhabha emoyeni itsho ngokubengezela okudanyazayo, inombala nokubengezela kwegolide emenyezelayo. Xa yayihleli emasebeni athwele kakhulu omthi owalelweyo, izonwabisa ngesiqhamo sawo esimnandi, yayiyinto ebukekayo neyonwabisayo kwiliso lobukeleyo. Ngaloo ndlela, kwigadi yoxolo kwakuncathame umtshabalalisi, ekhangele ixhoba lakhe.ANa 53.4

  Iingelosi zazimlumkisile uEva ukuba akulumkele ukusuka kumyeni wakhe ngexesha bexakekile ngumsebenzi wabo wemihla ngemihla egadini; xa enaye uya kusinda engozini yokulingwa kunaxa eyedwa. Wayawathi, ngenxayokutsalwa ingqondongumsebenzi omonwabisayo, akaqonda ukuba uhambele kude kuye (umyeni). Wathi akubona ukuba uyedwa, waziva enamanwele ngathi kukho ingozi, kodwa wabuya walususa olo loyiko, esithi unobulumko kunye namandla awaneleyo ukuba angabuqonda ububi amelane nabo. Uthe engasasicingi isilumkiso sengelosi, wazibona eqwalasele ngomdla ohlangene nokuthanda kumthi owalelweyo. Isiqhamo sasisihle, wazibuza ukuba kutheni uThixo ebavimba nje. Yayilithuba lomhendi elo. Waba ngathi uyayibona indlela esebenza ngayo ingqondo yakhe, wathi kuye, “Utshilo na okunene uThixo ukuthi, Ze ningadli kuyo yonke imithi yomyezo?” UEva wamangaliswa, wothuka kuba engathi uva isandi seengcinga zakhe. Yaqhubeka inyoka, ngelizwi elimyoli okomculo, ngobuqhophololo, imncoma ubuhle bakhe; aye engagxothi amazwi ayo. Endaweni yokubaleka kuloo ndawo, wangqunga emangalisiwe kukuva inyoka ithetha. Ukuba kwakuthethe naye isidalwa esifana nengelosi, uloyiko lwakhe ngelwanyuka; kodwa akazange acinge ukuba inyoka enomtsalane ingaba lijelo lotshaba oluwileyo.ANa 54.1

  Kumbuzo obambisayo womhendi, waphendula wathi: “Eziqhameni zemithi yomyezo singadla, ke eziqhameni zomthi osemyezweni phakathi, uthe uThixo, Ze ningadli kuzo; ze ningazichukumisi, hleze nife. Yathi inyoka kumfazi, Anisayi kufa: kuba esazi uThixo ukuba, mhlana nithe nadla kuzo, oqabuka amehlo enu, nibe njengoThixo, nazi okulungileyo nokubi.”ANa 54.2

  Ngokutya kulo mthi, ngokutsho kwakhe, baya kufikelela kumgangatho ophakame ngaphezulu, bangene kumhlaba obanzi wokwazi ngakumbi. Yena ngokwakhe watya kwesi siqhamo salelweyo, saza isiphumo yakukuzuza amandla okuthetha. Wanika nento ethi uYehova ubalela ngenxa yomona ukuba bawutye, kuba beya kunyuka balingane naYe. Kungenxa yezinto onazo ezimangalisayo, ukunika ubulumko namandla, ekubangela ukuba abalele (uThixo) ukuba bawungcamle okanye kwa ukuba bawuchukumise. Umhendi wafikelela nakwinto yokuba isilumkiso sezulu asinto iya kwenzeka ncam; sasisenzelwa nje ukuboyikisa. Bangafa njani? UThixo ube efuna ukubathintela ukuba bangafikeleli ekuphuhleni okungcono baze bafumane ulonwabo olungaphezulu.ANa 54.3

  Ube njalo ke umsebenzi kaSathana ukusuka kwimihla ka-Adam ukuza ngoku, kwaye uwuqhuba ngempumelelo enkulu. Ubahenda abantu ukubabangaluthembi uthando lukaThixonokubababuthandabuze ubulumko baKhe. Uthe rhoqo efuna ukubanyusa umoya wokufun’ ukwazi okungenambeko, ukungonwabi, ukuthand’ ukwazi iimfihlelo zobulumko namandla ezulu. Kumalinge okuphanda ngezinto uThixo abone kufanelekile ukuba angaziniki, izihlwele ziyeka iinyaniso azityhilileyo, nezifunekayo elusindisweni. USathana uhenda abantu ukuba bangathobeli ngokubenza bakholelwe ukuba bangena kumhlaba wolwazi olumangalisayo. Yinkohliso yonke le. Bathi bezibeth’ isifuba ngokucinga ukuba banenkqubela, ngokunyathelela phantsi okufunwa nguThixo, babe bazibeka endleleni ekhokelela kumgangatho ophantsi nasekufeni.ANa 55.1

  USathana wabeka kwisibini esingcwele ukuba siya kuba sizuzile ngokwaphula umthetho kaThixo. Asicingi ngolo hlobo na thina namhlanje? Abaninzi bathetha ngokungaqondi kakuhle kwabo bathobela imithetho kaThixo, babe bona besithi baneengqondo eziphangaleleyo kwaye baxhamla inkululeko engaphaya. Yintoni le xa ingekuko ukuphindwa kwelizwi lase-Eden, “Mhlana nithe nadla”—nagqitha umthetho ongcwele—“nibe njengoThixo, [ngoothixo- R.V.]?” USathana wathi yena ufumene okulunge kakhulu ngokutya isiqhamo esalelweyo, kodwa akazange ayityhile into yokuba ngokwaphula umthetho waba ngolahlelwe ngaphandle kwezulu. Nangona wayefumanise ukuba isono sikhokelela ekulahlekeni ngonaphakade, wayifihla imeko yakhe embi ukuze atsalele nabanye kwakuyo loo meko. Nangoku, umntu owaphula umthetho, uyazama ukusifihla esona similo sakhe; azibize ngokuthi ungcwele; aze athi ngokuzibeka kwakhe phezulu, imenze loo nto ukuba abe ngumkhohlisi oyingozi kakhulu. Ukwicala likaSathana, enyathelela phantsi umthetho kaThixo, ekhokelela abanye ekwenzeni kwaloo nto, baze batshabalale ngonaphakade.ANa 55.2

  UEva wawakholelwa ngokwenene amazwi kaSathana, kodwa ukukholwa kwakhe akuzange kumsindise kwisohlwayo sesono. Akazange awakholelwe amazwi kaThixo, kwaza oku kwakhokelela ekuweni kwakhe. Emgwebeni, abantu abayi kugwetywa kuba bekholelwe ubuxoki besezingqondweni, kodwa kuba bengayikholelwanga inyaniso, kuba batyeshele ithuba lokuyifunda ukuba iyintoni inyaniso. Zonke izifundo athe uThixo wenza ukuba zibhalwe elizwini laKhe zezokulumkisa nokufundisa. Zinikwe ukuze zisisindise kwinkohliso. Ukuzityeshela kuya kuba nesiphumo sentshabalalo kuthi. Nayiphina into echasa ilizwi likaThixo, sinokuqiniseka ukuba iphuma kuSathana.ANa 55.3

  Inyokayakhakwisiqhamosomthi owalelweyo yabeka ezandleni zikaEva owayethingaza. Yaya yamkhumbuza amazwi akhe, ukuba uThixo wabalela ukuba bawuchukumise, hleze bafe. Akukho ngozi wayeya kuyifumana ngokutya isiqhamo, watsho, enokuba ngaphezu kweyokuwuchukumisa. Wathi ngokungaboni ziphumo zibi kwinto athe wayenza, uEva waqina isibindi. Waya “wabona ukuba umthi ulungele ukudliwa, nokuba uyakhanukeka emehlweni, ingumthi onqwenelekela ukuqiqisa, wathabatha esiqhameni zawo, wadla.” Wawunencasa ekholisayo, waza ngexesha atyayo, waziva enodlamko emandleni, wazicingela ukuba ungena kumgangatho ongasentla kubukho bakhe. Wasuka wathi, ngaphandle kokoyika, wakha watya. Ngoku, ewaphule umthetho, waba ngumthunywa kaSathana ekusebenzeleni ukutshabalala komyeni wakhe. Wathi ekwimo engaqhelekanga nodlamko olungeyiyo imvelo, izandla zizele sisiqhamo esalelweyo, wafuna ukuba abekho, wakuchaza konke okwenzekayo.ANa 56.1

  Kwabakho imbonakalo yosizi ebusweni buka-Adam. Wakhangeleka ekhwankqisiwe othukile. Ukuphendula amazwi ka-Eva, wathi, inokuba lutshaba ababelunyukiswe ngalo olo; kwaye ngokwesigwebo sezulu, umelwe ukuba afe. Ukuphendula, (uEva) wathi makatye, esitsho ephinda amazwi enyoka, athi abasayi kufa ngokuqinisekileyo. Wazathuza ngelithi oku kunokuba yinyaniso, kuba kwakungekho nto ayivayo ngathi uThixo akanelisekanga, kodwa, endaweni yoko, wayesiva umfutho omnandi wodlamko, ovuselela yonke into ayiyo ebomini, efana naleyo, ngokucinga kwakhe, ivuselela izithunywa zezulu.ANa 56.2

  UAdam waqonda ukuba iqabane lakhe laphule umyalelo kaThixo, latyeshela isithintelo ekuphela kwaso ukuba kuvavanywe ukunyaniseka kwabo nothando lwabo. Kwabakho idabi elikhulu engqondweni yakhe. Wakukhalela ukumyekela kwakhe uEva ukuba aye mgama kuye. Kwakusele kwenzekile ke oko kwenzekayo; kufuneka ahlulwe kulowo kwakuluvuyo kuye ukuba kunye naye. Angayivumela njani loo nto? UAdam wayekonwabele ukuba nobudlelane noThixo nezithunywa ezingcwele. Wayebubuka ubuqaqawuli boMdali. Wayesiqonda isiphelo esibekelwe uhlanga loluntu ukuba luye lwahlala lunyanisekile kuThixo. Zonke ezi ntsikelelo zazilahlekile, ngokubona kwakhe, ngenxa yokoyika kwakhe ukulahlekwa seso sipho sinye, esixabiseke ukuzidlula zonke ezinye emehlweni akhe. Uthando, umbulelo, ukunyaniseka kuMdali-konke kwakusitheliswe luthando lwakhe kuEva. Wayeyinxalenye yesiqu sakhe, engakwazi ukuyinyamezela ingcinga yokwahlukana. Akazange aqonde ukuba, kwaeli Gunya lingenaMda elamdalayo eluthulini lomhlaba, ekwimo ephilayo, entle, lathi, ngothando, lamnika iqabane, linokubeka omnye endaweni yakhe. Wasuka wagqiba kwelokuba abelane naye kwingxaki yakhe; ukuba uyafa, afe kunye naye. Ngaphezu koko, xa ezicingela, akunakwenzeka na ukuba kuthi kanti aynyaniso amazwi enyoka enobulumko? UEva wayephambi kwakhe, esemhle, esakhangeleka emsulwa njengaphambi kwesi senzo sokungathobeli. Wabonisa [uEva] ukuba nothando kuye kunangaphambili. Kwakungekho zimpawu zakufa ezazibonakala kuye, waza wagqiba ukuba ajongane neziphumo ngesibindi. Wasithabatha isiqhamo, watya ngokukhawuleza.ANa 56.3

  Emva kokkuba egqithe umthetho, waqala uAdam wazibona engathi unyukele kumgangatho ongentla wobukho bakhe. Kwathi kwangoko ingcinga yesono yamzalisa ngoloyiko. Umoya, owawusoloko upholise, uhambelana nobushushu, wangathi unenkwankca kwisibini esinobutyala. Uthando noxolo ababenalo, lwalumkile, endaweni yalo baziva benesono, besoyika ixesha elizayo, nobuze bomphefumlo. Ingubo yokukhanya eyayibagubungele, yathi shwaka, baza endaweni yayo bazama ukuzenzela into yokuzigquma; kuba bebengenako ukuthi benganxibanga, bahlangane neliso likaThixo nezithunywa ezingcwele.ANa 57.1

  Baqala ngoku eyona meko yesono sabo. UAdam walingxolisa iqabane lakhe ngobudenge bokusuka ecaleni kwakhe, nokuziyekela ukuba likhohliswe yinyoka; kodwa bobabini baziqhatha ngelithi, Lowo wayelubonakalalisile kaninzi uthando lwaKhe, uya kubaxolela olu kreqo lunye, okanye akayi kubanika isigwebo esiqatha ngokwendlela aboyika ngayo.ANa 57.2

  USathana wayivuyela impumelelo yakhe. Umfazi wayemhende ukuze angaluthembi uthando lukaThixo, abuthandabuze ubulumko baKhe, nokuba awaphule umthetho waKhe, waza ngaye, wamoyisa uAdam.ANa 57.3

  Noko kunjalo, uMniki-mthetho omkhulu wayesondele ekwaziseni uAdam noEva iziphumo zokwaphula kwabo umthetho. Ubungcwele bezulu babonakaliswa emyezweni. Kubumsulwa nasebungcweleni babo, babekuvuyela ukwamkela ukufika koMdali wabo, kodwa ngoku babaleka besoyika, bazama ukuzifihla entshinyeleni yesitiya. “UYehova uThixo wambiza uAdam, wathi kuye, Uphi na? Wathi yena, Ndive isandi sakho emyezweni, ndasuka ndoyika, ngokuba ndihamba ze; ndazimela. Wathi, Uxelelwe ngubani na, Udlile na kuwo umthi, endakuwisela umthetho ngawo, ndathi, Uze ungadli kuwo?”ANa 57.4

  UAdam wayengakwazi ukusiphika okanye ukusithethelela isono sakhe; kodwa endaweni yokubonisa inguquko, wasuka wazama ukutyhola umfazi wakhe, ngokwenza oko, abe utyhola uThixo ngokwaKhe: “Umfazi owandinikayo ukuba abe nam, nguye ondinikileyo kuwo umthi, ndadla ke.” Lowo wathi, ngokuthanda uEva, wakhetha ngabom ukuncama ukukholisa uThixo, ikhaya lakhe laseParadesi, nobomi obungunaphakade bovuyo, ngoku, emva kokuwa kwakhe, uzama ukwenza ukuba iqabane lakhe, noMdali ngokwaKhe, babe netyala ngokwaphula umthetho. Mabi anjalo ke amandla esono.ANa 57.5

  Wathi akubuzwa umfazi, “Yintoni na le uyenzileyo?” waphendula wathi, “Inyoka indilukuhlile, ndadla ke.” “Wawuyikalele ntoni inyoka? Kwakutheni ukuze uyiyeke ingene e-Eden?” — yimibuzo le ethethwa kukuzithethelela kwakhe ngesono sakhe. Ngokufanayo noAdam, wammangalela uThixo ngomthwalo wokuwa kwabo. Umoya wokuzithethelela waphuma kuyise wobuxoki; kwangenwa kuko ngabazali bethu bokuqala ngako nje ukuba baziyekele kwimpembelelo kaSathana, kwaza kwabonakalaliswa ngabo bonke oonyana neentombi zika-Adam. Endaweni yokuvuma izono ngokuzithoba, bazama ukuzikhusela ngokuphosa isityholo phezu kwabanye, phezu kwemeko, okanye phezu kukaThixo-bade benze neentsikelelo ezi zaKhe ukuba zibe ngunobangela wokumsola.ANa 58.1

  UYehova wawisa isigwebo phezu kwenyoka: “Ngokuba uyenzile le nto, uqalekisiwe wena ngaphezu kwezinto zonke ezizitho zine, neento zonke eziphilileyo zasendle; uya kuhamba ngesisu, udle uthuli, yonke imihla yobomi bakho.” Kususela ukuba yasetyenziswa nguSathana ukuba ibe lijelo, inyoka yaba nesabelo kwizibetho zogwebo lwezulu. Ukusuka kwesona sidalwa sihle nesithandekayo emhlabeni, sasiza kuba sesona siphantsi nesizondwayo kunazo zonke ezinye, soyikwe sithiywe ngabantu nezilwanyana. Amazwi alandelayo abhekiswa kuyo inyoka aya ngqo kuSathana ubuqu, esalatha phambili ekoyisweni kwakhe kokugqibela, nokutshatyalaliswa kwakhe: “Ndiya kumisa ubutshaba phakathi kwakho nomfazi, naphakathi kwembewu yakho nembewu yakhe; yona iya kukutyumza intloko, wena uya kuyityumza isithende.”ANa 58.2

  UEva waxelelwa ngosizi nentlungu eya kuba sisabelo sakhe ukususela ngoko. Wathi iYehova, “Inkanuko yakho ibe sendodeni yakho, ikulawule yona.” Ekkudalweni, uThixo wamenza walingana noAdam. Ukuba babehleli bemthobela uThixo-ngokuhambelana nomthetho waKhe wothando-babeya kuhlala bevumelana omnye nomnye; kodwa isono sazisa ukungavisisani, ngoku umanyano lwabo lwaluya kugcinwa ngokuvumelana kuze kugcinwe kuphela ngokuthi omnye athobele omnye. UEva wayengowokuqala ekwaphuleni umthetho; wawa kwisihendo sokwahlukana neqabene lakhe, ngokuchasene nomyalelo wezulu. Kwakungenxa yokukhathalela yena ukuze uAdam one, waza ngoku wabekwa ngaphantsi komyeniwakhe. Ukuba imithetho-siseko ebekwe emthethweni kaThixo yayigciniwe luhlanga oluwileyo, esi sigwebo, nangona sikhula phantsi kweziphumo zesono, sasiza kuba yintsikelelo kubo; kodwa ukukuphatha kakubi kwendoda ukuba phezulu kwayo, amaxesha amaninzi, kumenze umfazi wanobukrakra obukhulu, kwabenza bangumthwalo ubomi bakhe.ANa 58.3

  UEva wayonwabe ngokupheleleyo ecaleni komyeni wakhe kwikhaya lakhe iEden; kodwa, njengooEva abangazinzanga bale mihla, waqhathwa ngethemba lokungena kwinqanaba elingaphezulu kunelo uThixo wayembekele lona. Ngokuzama ukunyuka ngaphezulu kwesikhundla sakhe semvelo, wawa kude ezantsi kuso. Sisiphumo esinjalo abafikelela kuso abangenamdla wokwenza ngovuyo imisebenzi yabo yasebomini ngokwecebo likaThixo. Ekuzameni kwabo ukufikelela kwizikhundla angabalungisanga ukuba bazifanele, abaninzi bayishiya ize indawo abebeya kuba yintsikelelo kuyo. Kulangazelelo lwabo lokufikelela kwinqanaba eliphezulu, abaninzi bancame isidima esisiso sobufazi, nokundiliseka kwesimilo, bashiya ungenziwanga umsebenzi abawubekelwe liZulu.ANa 59.1

  Wathi uYehova kuAdam: “Ngokuba uphulaphule izwi lomkakho, wadla kuwo umthi endakuwisela umthetho ngawo, ndathi, Uze ungadli kuwo, uqalekisiwe umhlaba ngenxa yakho; uya kudla kuwo ubulaleka, yonke imihla yobomi bakho. Uya kukuntshulela imithana enameva neenkunzane, udle umfuno wasendle. Uya kudla ukudla kokubila kobuso bakho, ude ubuyele emhlabeni, kuba uthatyathwe kuwo; ngokuba uluthuli, uya kubuyela kwaseluthulini.”ANa 59.2

  Yayingeyiyo intando kaThixo ukuba isibini esingenasono sazi kwanto ngobubi. Wabanika ngesisa okulungileyo, wabavimba okubi. Ngokuchasene nomyalelo waKhe, batya kumthi owalelweyo, ngoku baya kuqhubeka bewutya-baya kuhlala besazi okulungileyo nokubi-yonke imihla yobomi babo. Ukususela ngelo xesha, uluntu luya kuntlithwa zizihendo zikaSathana. Endaweni yomsebenzi wolonwabo, ababewunikiwe ukuza kuthi ga kule ndawo, ixhala nokusebenza nzima kwakuza kuba sesona sabelo sabo. Babeya kubaphantsi kokudaniswa, umvandedwa, nentlungu, ekugqibeleni ukufa.ANa 59.3

  Phantsi kwesiqalekiso sesono, yonke indalo yayiza kungqina ngemeko neziphumo zokuvukela uThixo. Ukwenza kukaThixo umntu, wamenza umlawuli phezu komhlaba nazo zonke izidalwa eziphilayo. Ngalo lonke ixesha uAdam wayehleli enyanisekile kulo iZulu, yonke indalo yayiphantsikwakhe.Wathi akuvukelaumthetho wezulu, nezona zisezantsi izidalwa zaluvukelaulawulolwakhe. Kungoko uYehova, ngobukhulu benceba yaKhe, wayeya kubabonisa abantu ubungcwele bomthetho waKhe, abakhokele, ngawabo amava, ukuba bayibone ingozi yokuwubeka bucala, nokuba kukancinane kangakanani. Ubomi bokusebenza nzima, nokukhathala okwakuza kuba sisabelo somntu, wanikezwa ngothando. Luqeqesho okwabonakala ukuba lufanelekile ngenxa yesono, ukuze lubeke umlindi ekuyekelweni kwelithe nemizwa, nokukhulisa imikhwa yokuzilawula. Wawuyinxalenye yecebo likaThixo lokubuyisa umntu kwintshabalalo nokusingelwa phantsi sisono.ANa 59.4

  Isilumkiso esanikwa abazali bethu bokuqala—“kuba mhlana uthe wawudla, uya kufa” (Genesis 2:17)—sasingathethi ukuba babeya kufa ngaloo mini kanye baye batya kwisiqhamo esalelweyo. Ngaloo mini, sasiya kuwiswa isigwebo esingenako ukurhoxiswa. Ukungabi nakufa kwakuthenjiswe kubo phantsi kwemeko yokuthobela; ngokona, babeya kuphulukana nobomi obungunaphakade. Ngaloo mini babeya kugwetyelwa ukufa.ANa 60.1

  Ukuze babekho ngokungenasiphelo emhlabeni, kufuneka umntu angayeki ukuthabatha emthini wobomi. Ukuba ukwalelwe oku, amandla akhe aya kuhla ngokuhla bude ubomi bakhe buphele bungabikho. Yayilicebo likaSathana ukuba uAdam noEva bangamkholisi uThixo; baze bathi ukuba abakufumananga ukuxolelwa, wathemba ukuba, baya kutya emthini wobomi, baze baphile ubomi besono obungenasiphelo nobentlupheko. Kwathi emva kokuba umntu ewile, iingelosi ezingcwele zayalelwa ukuba ziwaluse umthi wobomi. Kwakudanyaza ngeenxa zonke kwezi ngelosi imitha yokukhanya ebonakala ngokwamakrele abengezelayo. Akukho mntu, kusapho luka-Adam, owavunyelwayo ukuba adlule kuloo mda, athabathe kwisiqhamo esinika ubomi; nto leyo eyenza ukuba angabikho umoni onokungafi.ANa 60.2

  Umsinga wentlekele owampompoza ekoneni kwabazali bethu bokuqala, uthatyathwa ngabaninzi njengesiphumo esoyikeka kakhulu sesono esincinane kakhulu, ngolo hlobo babe bayabususa endaweni ubulumko nobulungisa bukaThixo kwindlela amphethe ngayo umntu. Ukuba, phofu, bebenokuzikisa ukuwuqwalasela lo mba, bebengayiqonda impazamo yabo. UThixo wamdala umntu ngokomfanekiselo waKhe, engenasono. Umhlaba wawuza kuzaliswa ngabantu abangaphantsi kancinane kwizithunywa zezulu; kodwa ukuthobela kwabo kwakufuneka kuvavanyiwe; kuba uThixo wayengayi kuvumela umhlaba ukuba uzaliswe ngabo babengayi kuwukhathalela umthetho waKhe. Sekunjalo, ngenceba yaKhe enkulu, wambekela uAdam uvavanyo olukhulu. Ubulula besalelo basenza ukuba sibe sikhulu kakhuluisono.Ukuba uAdamwayengenako ukumelana nolona luncinane uvavanyo, wayengenako ukumelana nokulingwa okukhuluxa enikwe imithwalo engaphezulu.ANa 60.3

  Ukuba uAdam wayenikwe uvavanyo olukhulu, abo bantliziyo zabo zikekelele ebubini ngebazithethelela ngelithi, “Yintwana engento le, kwaye uThixo akazinake kangako izinto ezincinane.” Bekuya kuhlala kukho ulwaphulo lomthetho oluqhubekayo kwizinto ezibonakala zincinane, ezithi zidlule zingakhalinyelwa ebantwini. UYehova wenza kwacaca ukuba isono, nokuba singakanani, sithiyekile kuYe. KuEva yakhangeleka iyinto encinane ukungamthobeli uThixo ngokungcamla isiqhamo somthi owalelweyo, nokuhenda umyeni wakhe ukuba naye one; kodwa isono sabo savula umsinga wentlekele emhlabeni. Ngubani onokwazi ngomzuzu wokulingwa, iziphumo ezoyikekayo ezinokuzalwa linyathelo elinye elingalunganga?ANa 61.1

  Abaninzi abafundisa ukuba umthetho kaThixo awumbopheleli umntu, bakhuthaza ukuba akanako ukuyithobela imiyalelo yawo. Ukuba oku bekuyinyaniso, kwakutheni ukuze uAdam ohlwaywe ngokugqitha kwakhe umthetho? Isono sabazali bethu bokuqala sazisa ubutyala nosizi emhlabeni, kwaye, ukuba bekungengako ukulunga nenceba kaThixo, lonke uhlanga ngelwangena kumhadi wokuncama ongenathemba. Makungabikho namnye ozikhohlisayo. “Umvuzo wesono kukufa.” Roma 6:23. Umthetho kaThixo awunako ukwaphulwa kungabikho tyala ngoku kwanjengoko kwakunjalo kuyise woluntu.ANa 61.2

  Emva kwesono sabo, uAdam noEva babengasayi kuqhubeka behlala e-Eden. Bazama ukucenga kangangoko ukuba bahlale ekhayeni labo lobumsulwa novuyo. Bavuma ukuba babephulukene nalo lonke ilungelo lokuba kwelo khaya lolonwabo, kodwa bathembisa ukuba kwixesha elizayo baya kumnika intobeko engqongqo uThixo. Baya baxelelwa ukuba imvelo yabo yehla ngenxa yesono; bawacuthile amandla abo okumelana nobubi, bamvulela indlela uSathana ukuba angene ngokulula kubo. Bathi bemsulwa baziyekela kwisihendo; ngoku, bekwimo yobutyala ababuqondayo, aya kucutheka mpela amandla okugcina isidima sabo.ANa 61.3

  Ngokuzithoba nosizi olungathethekiyo, bathi ndlelantle kwikhaya labo elihle baphuma baya kuhlala emhlabeni, apho kwakuhleli isiqalekiso sesono. Umoya, owawupholile ngaphambili, uhambelana nobushushu, ngoku waba nokutshintsha kakhulu, waza uYehova, ngenceba, wabenzela iingubo ngezikhumba ukuze zibakhusele ekuqatseleni kobushushu nokubanda.ANa 61.4

  Bathi bakubona intyatyambo igoba (ibuna) negqabi lisiwa, iimpawu zokuqala zokonakala, uAdam neqabane lakhe bakhala kakhulu ngakumbi kunokuba besenza ngoku abantu ukulilela ababo abafileyo. Ukufa kweentyatyambo ezibuthakathaka nezi-ethe-ethe kwaba ngunobangela wentlungu ngokwenene; yathi imithi emihle yakuwisa amagqabi ayo, umbono wazisa ngokucacileyo engqondweni inyaniso yokuba ukufa kusisabelo sayo yonke into ephilayo.ANa 62.1

  Umyezo wase-Eden wahlala ixesha elide emhlabeni emva kokuba umntu ethe wangumlahlelwa ngaphandle kwiindlela zawo ezimyoli. Uhlanga oluwileyo lwalungasavunyelwe ukuba lulibone ikhaya lobumsulwa, ukungena khona kuthintelwe ziingelosi. Kwisango leParadesi elaliqatshelwe yikherubhi, kwatyhileka ubuqaqawuli bezulu. Babesiza apho uAdam nabantwana bakhe ukuba banqule uThixo. Apha, bazihlaziya izibhambathiso zabo zokuthobela loo mthetho, ukwaphulwa kwawo okwabenza ukuba bagxothwe e-Eden. Wakuba umsinga wobugwenxa uligqibe lonke ilizwe, inkohlakalo yabantu eyakhokelela kwintshabalalo ngonogumbe wamanzi, isandla esasiyityalile iEden, sayisusa emhlabeni. Ukubuyiselwa kokugqibela, apho kuya kubakho “umhlaba omtsha nezulu elitsha” (IsiTyhilelo 21:1), kuya kuba kunobuqaqawuli obukhulu ukudlula obo babukho ekuqalekeni.ANa 62.2

  Abo bathe bayigcina imithetho kaThixo, baya kuphefumla amandla anokungafi phantsi komthi wobomi; kuthi kumaphakade angenasiphelo, abemi belizwe elingenasono babone, kweso sitiya sovuyo, umboniso womsebenzi ogqibeleleyo wendalo kaThixo, ungachukunyiswanga sisono-umboniso wento ongowaba yiyo wonke umhlaba, ukuba umntu wayelizalisekisile icebo elinozuko loMdali.ANa 62.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents