Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Amanyange Nabaprofeti

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  19—Ukubuyela EKanan

  [Esi sahluko sisekwe kwiGenesis 34; 35; 37.]

  Akuwela iYordan, “wafika uYakobi enoxolo emzini wakwaShekem, osezweni lakwaKanan.” Genesis 33:18. Ngaloo ndlela, umthandazo wenyange eBheteli, wokuba libuyiselwe kwakhona kwizwe lakowalo linoxolo, wawuphendulwe. Ixesha elithile walihlala kwaShekem. Kulapha apho uAbraham, kwiminyaka elikhulu ngaphambili, wahlala khona wakha isibingelelo sakhe sokuqala eZweni leDinga. Apha, uYakobi “wathenga isiziba somhlaba, apho wayitwabulula khona intente yakhe, esandleni soonyana bakaHamore, usoShekem, ngekhulu lemali. Wamisa khona isibingelelo, wathi ukusithiya El-elohe-Israyeli, nguThixo, uThixo kaIsrayeli.” (iindima 19, 20). NjengoAbraham, uYakobi wamisa ngasecaleni lentente yakhe isibingelelo kuYehova, ebizela amalungu endlu yakhe kumbingelelo wakusasa nangokuhlwa. Kulapha apho womba khona iqula ekwathi, kwishumi elinesixhenxe leenkulungwane emva koko, weza uNyana kaYakobi onguMsindisi, ecaleni kwalo, waphumla ngexesha lobushushu bemini enkulu, waxelela abaphulaphuli baKhe abamangalisiweyo “[ngo]mthombo . . . wamanzi ampompozela ebomini obungunaphakade.” Yohane 4:14.ANa 204.1

  Ukuhlala kukaYakobi noonyana bakhe kwaShekem kwaphela ngengxabano kunye nokuphalala kwegazi. Enye intombi yasendlwini yakhe yahlaziswa yenziwa lusizi, kwaye kukho abanakwabo ababini abafumaneka benetyala lokubulala, saza isixeko sonke sangenelwa yintshabalalo nokuxhelana, kuphindezelwa isenzo solwaphulo- mthetho somfana owangxama kakhulu. Isiqalo esakhokelela kwiziphumo ezibi kakhulu yayisisenzo sentombi kaYakobi, [uDina], “[o]waya kubona iintombi zelo zwe,” ngalo ndlela engena ekuzihlanganiseni nabantu abangenaThixo. Lowo ufuna ukonwaba phakathi kwabo bangamoyikiyo uThixo, uzibeka emhlabeni kaSathana ngokuziqhwayela izihendo.ANa 204.2

  Inkohlakalo eyayinokungcatsha kaSimon noLevi yayingekho ngaphandle kwesizathu; kodwa, ngendlela abaziphatha ngayongayo ngakumaShekem,benzaisonoesibikakhulu.Bazifihla ngobunono kuYakobi iinjongo zabo, zaza iindaba zempindezelo yabo zamzalisa ngoloyiko. Enentliziyo ebuhlungu yinkohliso nobubhovubhovu boonyana bakhe, wanela ukuthi, “Nindihlisele ishwangusha, ukuze ndinuke phakathi kwabemi belizwe eli, . . . Ndibantu bambalwa nje mna, baya kundihlanganyela, bandibulale, nditshatyalaliswe mna, nendlu yam.” Intlungu nentiyo awasithabatha ngazo isenzo sabo segazi ibonakaliswa ngamazwi awathi, phantse kumashumi amahlanu eminyaka emva koko, wawathetha ebhekisa kuso, esemandlalweni wokufa eYiputa: “USimon noLevi ngabazalwana; ziintonga zokugonyamela izikhali zabo. Egquguleni labo uze ungangeni umphefumlo wam, nesikhungu sabo lungazibandakanyi uzuko lwam; . . . Uqalekisiwe umsindo wabo, ngokuba unobungcwangu: ukuphuphuma kwabo umsindo, ngokuba unzima.” Genesis 49:5-7.ANa 205.1

  UYakobi weva ngathi kukho unobangela wokuhlaziswa okukhulu. Inkohlakalo nobuxoki babonakala kwisimilo soonyana bakhe. Kwakukho oothixo bobuxoki emzini, kwaye ukunqulwa kwezithixo kuthabathe unyawo nakweyakhe indlu. Ukuba uThixo angabaphatha njengoko bekufanele, ebengayi kubayekela kwimpindezelo yezizwe ezibangqongileyo na?ANa 205.2

  Wathi ngexesha uYakobi wayethobe phantsi ngenxa yokukhathazeka, uYehova wamyalela ukuba ahambe aye ngasezantsi eBheteli. Ingcinga yale ndawo ayizange yanele ukulikhumbuza inyange kuphela ngombono walo weengelosi nezithembiso zenceba kaThixo, kodwa nangesifungo elasenzayo apho, sokuba uYehova uya kuba nguThixo walo. Lazimisela ukuba, phambi kokuba liye kule ndawo ingcwele, indlu yalo yonke kufuneka ikhululwe ekungcolisweni kukunqula izithixo. Ngenxa yaloo nto, lanika umyalelo kubo bonke ababehlala naye, “Susani izithixo zasemzini eziphakathi kwenu, nina nizihlambulule, ninxibe ngubo zimbi; sisuke, sinyuke siye eBheteli, senze khona isibingelelo kuThixo, owandiphendula ngomhla wokubandezeleka kwam, obe nam endleleni endandihamba ngayo.”ANa 205.3

  Ngemvakalelo enzulu, uYakobi waliphinda ibali lotyelelo lwakhe lokuqala eBheteli, xa wayeshiye intente kayise esisibhadubhadu esililolo, ebalekela ukusindisa ubomi bakhe, nendlela uYehova awaziveza ngayo kuye embonweni wasebusuku. Wathi xa eyiphinda indlela emangalisayo awaphathwa ngayo nguThixo, intliziyo yakhe yachukumiseka, nabantwana bakhe bachukumiseka ngamandla awoyisayo; wayelandele elona khondo linempembelelo yokubalungisa ukuba bazimanye ekukhonzeni uThixo bakuba befikeeBheteli. “ BazinikauYakobi zonke izithixozasemzini ebezisesandlenisabo, namajikazi abesezindlebeni zabo; uYakobi wazimbela phantsi kom-oki obungakwaShekem.”ANa 205.4

  UThixo wenza ukuba kubekho uloyiko kubemi belizwe, kangangokuba abazange bazame ukukuphindezela ukubulawa kwaseShekem. Abahambi bafika eBheteli bengaphathekanga kakubi. Apha waphinda uYehova wabonakala kuYakobi wahlaziya kuye umnqophiso wesithembiso. “UYakobi wamisa isimiso kuloo ndawo abethethe naye kuyo, isimiso samatye.”ANa 206.1

  EBheteli, uYakobi wabizelwa ukuba alilele ukulahleka komnye owayelilungu elihloniphekileyo lexesha elide endlwini kayise, umongi kaRebheka, uDebhora, owayikhaphayo inkosikazi yakhe ukusuka eMesopotami ukuya kwizwe leKanan. Ubukho bale ngwevukazi kwakuliqhina elixabisekileyo kuYakobi elamqamangela ebomini bakhe eselula, ngendlela eyodwa kunina othando lwakhe lwaluqinile lunobubele. UDebhora wangcwatywa kubonakaliswa intlungu enkulu kangangokuba umoki elenziwa phantsi kwawo ingcwaba lakhe wabizwa ngokuba ngu“Moki wokulila.” Akufuneki kudlulwe ingaqatshelwanga into yokuba, inkumbulo yobomi bakhe benkonzo ethembekileyo kunye nokulilela umhlobo wolu sapho, kwabalwa njengokubalulekileyo ukuba kufaneleke ukugcinwa elizwini likaThixo.ANa 206.2

  Ukusuka eBheteli ukuya kufika eHebron yayiluhambo lweentsuku ezimbini, kodwa lwamzisela uYakobi intlungu enkulu ngokufa kukaRakeli. Wasebenza iminyaka esixhenxe ephindwe kabini ukuze amzuze, kodwa ukumthanda kwakhe kwawenza umsebenzi [obumele ukuba nzima] walula. Ubunzulu nokuzinza kolo thando kwabonakala xa, sekulithuba emva koko, uYakobi eYiputa sele eza kufa, uYosefu emtyelele uyise, lakuba inyange elidala, likhangele emva kubomi balo, lathi, “Ekumkeni kwam ePadan, ndafelwa nguRakeli ezweni lakwaKanan endleleni, ndakubona ukuba ndimganyana ukuze kufikwe e-Efrata; ndamngcwabela khona endleleni yase-Efrata.” Genesis 48:7. Kwimbali yosapho yobomi bakhe obude nobabuzele ziinkathazo, ukulahlekwa nguRakeli kona waya wakukhumbula.ANa 206.3

  Phambi kokufa kwakhe, uRakeli wazala unyana wesibini. Wathi uphuma umphefumlo, wamthiya igama elinguBenoni, “nyana weentsizi zam.” Uyise yena wambiza ngokuba nguBenjamin, “nyana wam wesandla sokunene,” okanye “wamandla am.” URakeli wangcwatyelwa apho wafela khona, kwamiswa intsika kuloo ndawo ukumkhumbula ngonaphakade.ANa 206.4

  Endleleni esinga kumEfrata, kwaphinda kwakho olunye ulwaphulo-mthetho olumnyama endlwini kaYakobi, olwenza ukuba uRubhen, izibulo, aphulukane namalungelo nembeko yokuba yindlalifa.ANa 206.5

  Ekugqibeleni, uYakobi wafika ekupheleni kohambo lwakhe, “kuIsake uyise kwaMamre, . . . eHebron, apho babengabaphambukeli khona uAbraham noIsake.” Apha, wayehleli ngeminyaka yokugqibela yobomi bukayise. KuIsake, owayexhwalekile engaboni, ukukhathalelwa ngunyana wakhe owayengekho ixesha elide, kwakuyintuthuzelo ngeminyaka yesithukuthezi nokubhujelwa.ANa 207.1

  UYakobi noEsawu bahlangana elukhukweni lokufa lukayise. Ngaphambili umkhuluwa wayesikhangele esi siganeko njengethuba lempindezelo, kodwa izimvo zakhe zaziye zaguquka. UYakobi yena, wathi kuba anelisiwe ziintsikelelo zobundlalifa basemoyeni, waliyekela kumkhuluwa wakhe ilifa lobutyebi bukayise, ekuphela kwalo ilifa awayelifuna okanye alixabisileyo uEsawu. Babengasaxatyaniswa ngumona okanye yintiyo, kodwa bahlukana, uEsawu wasinga kwiNtaba yakwaSehire. UThixo oqhamileyo ngentsikelelo, wamnika uYakobi ubutyebi behlabathi, ukongeza kokulungileyo kwangaphezulu awayekufuna. Ingqwebo yaba bazalwana babini “ibininzi, ukuze bangabi nakuhlala ndawonye; nelizwe lokuphambukela kwabo libe lingenakubathwala ngenxa yemfuyo yabo.” Oku kwahlukana kwakuhambelana nenjongo yezulu ngokubhekiselele kuYakobi. Njengoko abazalwana babahluke kakhulu ngokholo kwinkolo yabo, kwakukuhle ukuba bahlale ngokwahlukeneyo.ANa 207.2

  UEsawu noYakobi babekufundiswe ngokufanayo ukumazi uThixo, baza bobabini bakhululeka ukuba bahambe kwimithetho bakufumane ukuthandwa; kodwa abazange bobabini bakhethe ukukwenza oku. Abazalwana ababini bahamba iindlela ezahlukeneyo, zaza iindlela zabo zaqhubeka ukuya zisahlukana ngokwahlukana kakhulu.ANa 207.3

  Akukho kukhetha kunamaqhinga ngakwicala likaThixo, awathi ngako uEsawu wavalelwa kwiintsikelelo zosindiso. Izipho zobabalo lwaKhe ngoKristu zifumaneka simahla kubo bonke. Akukho kunyulwa kungekuko okomntu lowo, anokuthi nawuphina atshabalale ngako. UThixo ubeke elizwini laKhe iimeko onokuthi ngazo wonke umphefumlo unyulelwe ubomi obungunaphakade: ukuthobela imithetho, ngokholo kuKristu. UThixo ukhethe isimilo esihambelana nomthetho waKhe, kwaye wonke oya kufikelela kumgangatho woko akufunayo, uya kuba nelungelo lokungena kubukumkani bozuko. UKristu ngokwaKhe wathi, “Lowo ukholwayo kuNyana, ubobomi obungunaphakade; ke lowo ungamviyo uNyana akayi kubona bomi.” Yohane 3:36. Asingabo bonke abathi kum, Nkosi, Nkosi, abaya kungenaebukumkaninibamazulu.” Mateyu 7:21. Ubuya athi kwisiTyhilelo, “Banoyolo abo bayenzayo imithetho yakhe, ukuze igunya labo libe semthini wobomi, bangene ngamasango kuwo umzi.” IsiTyhilelo 22:14. Ngokubhekiselele kusindiso lomntu lokugqibela, kuphela kokhetho oluveziweyo olu elizwini likaThixo.ANa 207.4

  Unyuliwe wonke umphefumlo oya kulusebenza usindiso lwawo ngokoyika nokungcangcazela. Unyuliwe oya kuxhoba isikrweqe alwe kwidabi lokholo. Unyuliwe oya kulinda ngokuthandaza, oya kuziphengulula iziBhalo, asibaleke isilingo. Unyuliwe oya kuhlala enokholo, oya kuthobela lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kaThixo. Imisindleko yokuhlangulwa ifumaneka simahla kubo bonke; iziphumo zokuhlangulwa ziya konwatyelwa ngabo benze ngokuhambelana neemeko ezo.ANa 208.1

  UEsawu wazidelela iintsikelelo zomnqophiso. Waxabisa ukulungelwa kwasemhlabeni ngaphezu kokwasemoyeni, waza wakufumana oko wayekunqwenela. Kwakungokuzikhethela kwakhe ngokuthanda ukuze ahlukaniswe nabantu bakaThixo. UYakobi wakhetha ilifa lokholo. Wazama ukulifumana ngamaqhinga, ngobuqhetseba, nangobuxoki; kodwa uThixo wasivumela isono sakhe ukuba sikusebenze ukulungiswa kwaso. Sekunjalo, kuwo wonke amava akrakra eminyaka yokukhula kwakhe, uYakobi akazange agungqe kwinjongo yakhe okanye akulahle ukukhetha kwakhe. Wayefunde ukuba, ekulungiseni ubuchule nobuchwephesha bokuzuza intsikelelo, wayesilwa noThixo. Kususela ngobusuku bokubambana ngaseYabhoki, uYakobi waphuma engumntu owahlukileyo. Ukuzithemba kwakuncothulwe. Ukususela ngoko, ubuqhophololo babungasabonakali. Endaweni yobuqhinga nokukhohlisa, ubomi bakhe baphawuleka ngokuba phandle nokuba nenyaniso. Wayefunde isifundo sokuxhomekeka ngokulula kwiNgalo enaMandla onke, wathi phakathi kokulingwa nembandezelo, wathoba ngokuzinikela kwintando kaThixo. Iziseko eziphantsi zesimilo zagqitywa kwidike lomlilo, igolide eyiyo yahlaziyeka, lwada ukholo luka-Abraham noIsake lwabonakala, lungekho luzizi, kuYakobi.ANa 208.2

  Isono sikaYakobi, nodederhu lweziganeko esakhokelela kuzo, azizange ziwe phantsi ekubekeni uxinzelelo lwempembelelo yobubi, mpembelelo leyo eyatyhila isiqhamo sayo esibi kwisimilo nobomi boonyana bakhe. Bathi xa aba nyana befika ebudodeni, bahluma kubo iziphoso ezibi. Iziphumo zabafazi abaninzi zabonakala ekhayeni labo. Obu bubi bukhulu bukholisa ukomisa kanye imithombo yothando, izeimpembeleloyabo yenze buthakathaka awona maqhina angcwele. Umona woomama abaliqela wabenza krakra ubudlelwane elusatsheni, abantwana bakhule bethanda ukulwa, bengakunyamezeli ukulawulwa, buze ubomi bukatata benziwe mnyama lixhala nentlungu.ANa 208.3

  Yayinye kodwa into eyayahluke kakhulu--unyana omkhulu kaRakeli, uYosefu, ubuhle bakhe bomzimba obungaqhelekanga, babungathi bubonisa ubuhle bangaphakathi bengqondo nentliziyo. Enyulu, ekhuthele, ehleli onwabile, elityendye elalikwabonakalisa ukunyaniseka nokuqina ekuziphatheni. Waphulaphula imfundiso kayise, wakuthanda ukuthobela uThixo. Iimpawu ezathi kamva zamahlula eYiputa—ubulali, ukuthembeka, nokunyaniseka—konke kwakusele kubonakala ebomini bakhe bemihla ngemihla. Njengoko umama wakhe wayesele engasekho, uthando lwakhe lwabambelela kakhulu ngakumbi kuyise, yaza intliziyo kaYakobi yabopheleleka kulo mntwana wobudala bakhe. “Wayemthanda uYosefu ngaphezu kwabo bonke oonyana bakhe.”ANa 209.1

  Nalo olu thando lwaluza kuba ngunobangela wenkathazo nosizi. UYakobi wakubonakalisa ngendlela engenabo ubulumko ukumkhetha uYosefu, kwaza oku kwavusa umona kwabanye oonyana. Wathi xa uYosefu ebona ukuziphatha kakubi kwabantakwabo, wakhathazeka kakhulu; wazama ukubakhalimela ngobubele, kodwa oko kwavusa intiyo nokumqumbela. Wayengakwazi ukunyamezela xa ebabona besona ngakuThixo, aze awubeke umcimbi phambi kukayise, ethembe ukuba igunya lakhe laliya kubakhokelela ekubuyeni.ANa 209.2

  UYakobi wakuphepha ngobunono ukuvusa umsindo ngokungathethi rhabaxa okanye kalukhuni. Ngemvakalelo enzulu, wayixela inkathalo yakhe, wabacenga ukuba bayihloniphe intloko yakhe engwevu, bangazisi ihlazo phezu kwegama lakhe, nangaphezu koko, bangamhlazisi uThixo ngokutyeshela imiyalelo yaKhe okunjalo. Beneentloni kuba inkohlakalo yabo yayisaziwa, amadodana akhangeleka engathi ayaguquka, kodwa anela nje ukuyifihla indlela aziva ngayo, eyenziwa yabambi kakhulu koku kwenziwa nguYosefu.ANa 209.3

  Isipho sikayise kuYosefu esasingenabulumko sengubo yexabiso, okanye isambatho, esasikholisa ukunxitywa ngabantu abahloniphekileyo, sabukeka kubo njengobunye ubungqina bokukhetha kwakhe, savusa ukusola kokuba wayejonge ukubadlula abantwana abangabakhuluwa, ukuze anike ubundlalifa unyana kaRakeli. Inkohlakalo yabo yandiswa ngakumbi xa le ntwana yathi ngenye imini yabaxelela iphupha eyayinalo. “Yabonani, besibopha izithungu entsimini phakathi; saza isithungu sam sesuka sema; zaza izithungu zasingqonga zaqubuda kwisithungu sam.”ANa 209.4

  “Yinene na ukuba uya kuba ngukumkani phezu kwethu? Yinene na ukuba uya kusilawula?” Bakhuza batsho abakhuluwa bakhe bebonakala ukuba banomsindo onomona.ANa 210.1

  Kungekudala, waphinda wanelinye iphupha, elibaluleke ngokufanayo, nalo awalibalisayo: “Yabonani, ndibuye ndaphupha iphupha; ndiphuphe ilanga nenyanga neenkwenkwezi ezilishumi elinanye ziqubuda kum.” Eli iphupha laguqulwa ngokulula njengelokuqala. Uyise, owayekho, wathetha ngelikhalimayo--“Liphupha lini na eli uliphuphileyo? Mna, nonyoko, nabakhuluwa bakho, soza size kuqubuda kuwe na emhlabeni?” Nangona amazwi akhe ayekhangeleka lukhuni, uYakobi wakholwa ukuba uYehova wayetyhila ikamva likaYosefu.ANa 210.2

  Yathi le ntwana imi phambi kwabakhuluwa bayo, imbonakalo yayo entle yasuka yakhanya nguMoya weMpefumlelo, abakwazi ukukubamba ukuyithanda kwabo; kodwa abazange bakhethe ukuziyeka iindlela zabo ezimbi. Kwala moya waqhuba uKayin wawuphembeka ezintliziyweni zabo.ANa 210.3

  Abakhuluwa babenyanzelekile ukuba bahambe baye kwiindawo ngeendawo befuna amadlelo emihlambi yabo, baza bakholisa ukungabikho ekhaya iinyanga bekunye. Emva kweemeko ezisanda kubaliswa, baya kwindawo eyayithengwe nguyise kwaShekem. Kwadlula ixesha kungekho zindaba ziphuma kubo, waza uyise waqala ukoyikela ukukhuseleka kwabo, ngenxa yenkohlakalo yabo yangaphambili kumaShekem. Ngoko ke, wathuma uYosefu ukuba abakhangele, abuye nelizwi ngentlalo yabo. Ukuba wayeyazile uYakobi eyona mvakalelo yoonyana bakhe ngakuYosefu, ngewayengamvulanga nabo eyedwa; kodwa yinto le ababeyifihle ngobunono.ANa 210.4

  Ngentliziyo enovuyo, uYosefu wamshiya uyise, ixhego netyendye bobabini bengayiphuphi into enokwenzeka phambi kokuba babuye bahlangane kwakhona. Emva kohambo olude eyedwa, uYosefu wafika kwaShekem, abafumaneka abakhuluwa bakhe nemihlambi yabo. Ekubuziseni, wakhonjwa eDothan. Wayesele ehambe amashumi amahlanu eemayile, kwaye kusekho isithuba seshumi elinesihlanu phambi kwakhe, kodwa wakhawuleza, ekulibele ukudinwa kwakhe, ecinga ngokukhulula uyise exhaleni, nokuhlangana nabakhuluwa, awayesabathanda noxa bengasenabo ububele.ANa 210.5

  Abakhuluwa bakhe bambona esavela; kodwa kungekho kucinga ngohambooludealwenzileyo ukubaahlanganenabo,ngokudinwa nangokulamba,ngamabangoakhe ngokubabuka nothando lobuzalwana kwathambisa ukukrakra bentiyo yabo. Ukubona nje ingubo, umqondiso wothando lukayise, kwabazalisa ngempambano. “Nako lo mphuphi esiza.” Bahlahlamba begculela. Umona nempindezelo, ekukade zifukanyiwe, zaya zabalawula ngoku. “Yizani ke ngoko, simbulale” batsho, “simphose komnye wemihadi, sithi, Udliwe lirhamncwa, size sibone ukuba amaphupha akhe oba yintoni na.”ANa 211.1

  Ngebabeyenzile injongo yabo ukuba kwakungengaye uRubhen. Woyika ukuba nenxaxheba ekubulaleni umntakwabo, waza wacebisa ukuba uYosefu afakwe ephila emhadini, aze ashiywe ukuba afe, ngokufihlakeleyo enengqondo yokuba amhlangule ambuyisele kuyise. Akuba eboyisele bonke kweli cebo, uRubhen walishiya iqela, esoyikela ukuba kungenzeka angakwazi ukulawula izimvo zabo, nokuba eyona njongo yakhe ingabhaqwa.ANa 211.2

  UYosefu waza kufika, engacingele ngozi, evuya kuba injongo yohambo lwakhe olude iphumelele; kodwa, endaweni yombuliso olindelekileyo, woyikiswa kukugxezulwa okunengqumbo nempindezelo awahlangana nako. Wabanjwa, yahluthwa ingubo yakhe. Izoyikiso nezothuso zayiveza injongo eyingozi. Ukucenga kwakhe akuzange kumanyelwe. Ngokupheleleyo, wayesemandleni aloo madoda aphambeneyo. Amrhuqela dlakadlaka kumhadi onzulu, amphosa phakathi, athi akuba eqinisekisile ukuba wayengenako ukusinda, amshiya apho ukuba abulawe yindlala, lo gama bona (abakhuluwa) “bahlala phantsi; badla isonka.”ANa 211.3

  Noko kunjalo, abanye babo babengonwabanga; baziva bengenako ukwaneliseka ababekulindele ngempindezelo yabo. Kwangoko, kwabonakala kuvela iqela labahambi. Yayingumkhoko weenkamela zama-Ishmayeli evela ngaphesheya kweYordan, esendleleni esinga eYiputa ephethe iziqholo nezinye izinto zokuthengisa. Ngoku uYuda wacebisa ukuba umntakwabo athengiswe kwaba barhwebi babahedeni endaweni yokumshiya emhadini ukuba afe. Nangona kwakuya kuba kuhle ukuba bamsuse endleleni yabo, babengayi kuba msulwa ngegazi lakhe; “ngokuba,” wakhuthaza ngokutsho, “ngumzalwana wethu, yinyama yethu.” Kwesi sindululo, bonke bavuma, waza uYosefu wakhutshwa ngokukhawuleza emhadini.ANa 211.4

  Wathi akubona abarhwebi, inyaniso eyoyikekayo yathi thaa kuye. Ukuba likhoboka sisiphelo esoyikeka kakhulu kunokufa. Ekwintlungu yoloyiko, wabacenga ngabanye abakhuluwa bakhe, kodwa kwabalilize. Abanye babe nemfesane, kodwa, ukoyika ukugxekwa, kwabenza bathi cwaka; bonke baziva ngathi bahambe kakhulu ukuba bangabuya umva. Ukuba uYosefu wayesindisiwe, ngaphandle kwamathandabuzo wayeza kubaxela kuyise, owayengayi kungayihoyi inkohlakalo ngakunyana wakhe amthanda kakhulu. Bathi bezenze lukhuni iintliziyo zabo kwizicengo zakhe, bamnikela ezandleni zabarhwebi babahedeni. Umqokozo weenkamela wahamba, waphel’ emehlweni.ANa 211.5

  URubhen wabuyela emhadini, kodwa uYosefu wayengekho. Ngokothuka nokuzisola, wazikrazula iingubo zakhe, wafuna abantakwabo, ekhwaza, “Umfana akakho; mna ke ndosuka ndiye ngaphi na?” Wathi akuva okuhlele uYosefu, nokuba kunganzima ukuba anganento ayenzayo ukuze aphinde ambuyise, uRubhen wanyanzeleka ukuba amanyane nabanye ekuzameni ukubufihla ubutyala babo. Bathi bakuba bebulele ixhwane, bayifaka ingubo kaYosefu egazini lalo, bayithabatha bayisa kuyise, bamxelela ukuba bayifumene edlelweni, nokuba babesoyika hleze kuthi kanti yeyomntakwabo. “Khawufanise,” batsho, “ukuba yingubo yonyana wakho, asiyiyo, sini na?” Babekhangele phambili kulo mbono ngoloyiko, kodwa babengakulindelanga ukubandezeleka okukrazula umphefumlo, ukulahlwa ngokupheleleyo kwentlungu, ekwanyanzeleka ukuba bakubone. “Yingubo yonyana wam,” watsho uYakobi, “udliwe lirhamncwa; inene uqwengiwe uYosefu.” Kwaba lilize ukuzama koonyana bakhe neentombi zakhe ukumthuthuzela. “Wazikrazula iingubo zakhe, wabeka ezirhwexayo esinqeni sakhe, wamenzela isijwili unyana wakhe imihla emininzi.” Ixesha alizange libonakale lizisa ukuthotha kwintlungu yakhe. “Ndiya kuhla ndiye kunyana wam kwelabafileyo, ndisenza isijwili,” eso yaba sisikhalo sakhe sokuncama. Amadodana, eyoyika phofu into ayenzileyo, kodwa esoyika izishwabulo zikayise, aqhubeka nokubufihla ezintliziyweni zawo ubutyala, obabubukeka bunzima nakubo.[212]ANa 212.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents