Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Amanyange Nabaprofeti

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  33—Ukusuka ESinayi Ukuya EKadeshe

  [Esi sahluko sisekwe kwiNumeri 11 ne-12.]

  Ukwakhiwa komnquba kwathabatha ithuba elide phambi kokuba kuqalwe emva kokuba uIsrayeli efikile eSinayi; saza isakhiwo esingcwele saqala ukumiswa ekungeneni konyaka wesibini ukusuka kwiMfuduko. Oku kwalandelwa ngokungcwaliswa kwababingeleli, ukwenziwa kwesikhumbuzo sePasika, ukubalwa kwabantu, nokugqityezelwa kwamalungiselelo afunekayo ohlelo lolawulo lwabantu okanye lwenkolo, nto leyo eyenza ukuba kuthabathe phantse unyaka kumiswe eSinayi. Apha, unqulo lwaba nokumiswa ngendlela ecacileyo, imithetho yokulawula isizwe yasendaweni, kwabakhona ucwangcwiso lokulawula isizwe olusebenza kakuhle ukulungiselela ukungena eKanana. Ukulawulwa kukaIsrayeli kwakuqulunqwe ngokucokisekileyo, lukwamangalisa ngokugqibelela nokuba lula. Ucwangco olubonakala kakuhle ngokugqibelela nokulungiselelwa kwayo yonke imisebenzi edaliweyo kaThixo lwabonakalaliswa kulawulo loqoqosho lwamaHebhere. UThixo wayesembindini wegunya nolawulo, ingangalala kaIsrayeli. UMoses wema njengenkokeli ephambi kwamehlo abo, ngokunyulwa nguThixo, ukuba alawule ngemithetho egameni laKhe [uThixo]. Emva koko, kumadoda amakhulu ezizwe [zakwaIsrayeli], kwanyulwa amashumi asixhenxe ukuba abe liqumrhu eliza kunceda uMoses emicimbini yesizwe [sikaIsrayeli] jikelele. Kwalandela ababingeleli, ababebonisana noYehova engcweleni. Emva kwawo kwamiswa amadoda aziintloko okanye iinkosi, alawula izizwe [okanye iintlanga zakwaIsrayeli]. Ngaphantsi kwawo kwamiswa “abathetheli-waka, nabathetheli-makhulu, nabathetheli-mashumi ngamahlanu, nabathetheli-mashumi ngamanye,” ekugqibeleni yangabaphathi ababesebenza imisebenzi ekhethekileyo. Duteronomi 1:15.ANa 374.1

  Inkampu yamaHebhere wayimiswe ngocwangco olucacileyo. Yayahlulwe yazizigaba ezikhulu ezithathu, iseso sinendawo eyeyasoenkampini.Embindini kwakukho umnquba, indawo yokuhlala uKumkani ongabonwayo. Kwakubekwe ababingeleli nabaLevi ukuba bahlale beyingqongile. Ngaphaya kwaba, kwakukho zonke ezinye izizwe.ANa 374.2

  AbaLevi banikelwa ukuba bajonge umnquba nako konke okuhambelana nawo, enkampini naseluhambeni. Xa inkampu ifuduselwa phambili, babeza kufunqula intente engcwele; xa kufikwe endaweni ekuza kumiswa kuyo, bayimise intente. Akakho omnye umntu wesinye isizwe owayevumelekile ukuba asondele, kungenjalo wayeya kufa. AbaLevi babohlulwe bazizahlulo ezithathu, inzala yoonyana abathathu bakaLevi, yaseso sanikwa indawo ekhethekileyo nomsebenzi ngokunjalo. Ngaphambi komnquba, kufuphi kakhulu kuwo, kwakukho iintente, ekaMoses neka-Aron. Ngasezanti kwakukho amaKhehati, awayejongene nokukhathalela ityeya nezinye iimpahla; ngasentla ingamaMerari, awayebekwe ukuba ajonge iintsika, iziseko, amaplanga, njalo, njalo; ngasemva kwakukho amaGershon, awayenikwe umsebenzi wokujonga imidiyadiya nezinye izinto ezixhonywayo.ANa 375.1

  Indawo yesizwe ngasinye yayibalulwe. Iseso sasiza kuhamba simise ngakwibhanile yaso, ngokomyalelo kaYehova: “Elowo koonyana bakaIsrayeli woyimisa intente yakhe ngakwibhanile yakowabo, eziqondisweni zezindlu zooyise, bamise malunga nentente yokuhlangana ngeenxa zonke.” “Njengoko bamisa ngako, bonduluka ngako, elowo endaweni yakhe ngokwebhanile yakowabo.” Numeri 2:2, 17. Abantu ababeyindibandiba emxube eyaphuma noIsrayeli eYiputa babengavunyelwanga ukuba bahlale ndawonye nezizwe, kodwa kwafuneka bahlale emideni yenkampu; nenzala yabo yahlulwe eluntwini kude kube sisizukulwana sesithathu. Duteronomi 23:7, 8.ANa 375.2

  Kwawiswa umthetho wococeko olwenziwa ngenyameko kunye nocwangco olungqongqo kuyo yonke inkampu kunye nendawo ehlangene nayo. Imithetho yempilo yanyanzeliswa ngqongqo. Wonke umntu ongahlambulukanga, nokuba kungasiphi na isizathu, wayengavunyelwa ukuba angene enkampini. Le miqathango yayinyanzelekile ukuze kugcinwe impilo kweso sihlwele sikhulu; kwaye kwakunyanzelekile ukuba ucwangco olugqibeleleyo nobunyulu bugcinwe, ukuze uIsrayeli onwabele ubukho bukaThixo ongcwele. Kungoko wathi, “UYehova uThixo wakho uhambahamba phakathi kweminquba yakho, ukuba akuhlangule, azinikele iintshaba zakho kuwe. Ize icokiseke iminquba yakho.”ANa 375.3

  Kuko konke ukuhamba kukaIsrayeli, “ityeya yomnqophiso kaYehova ihambaphambi kwabo, . . . ukubahlolela indawo abangalalisa kuyo.” Numeri 10:33. Uthwelwe ngoonyana bakaKehati, lo mkhombe ungcwele unomthetho ongcwele kaThixo, kwakufuneka uwukhokele wonke loo mkhosi. Phambi kwawo kwakuhamba uMoses noAron; ababingeleli, abaphethe izigodlo zesilivere, babesiba kufuphi. Ababingeleli babefumana imiyalelo kuMoses, ababeyidlulisela bona ebantwini ngezigodlo. Yayingumsebenzi weenkokeli kwiqela ngalinye ukunika imiyalelo ecacileyo ngohambo ekufuneka lwenziwe, ngokuyalelwa zizigodlo. Nabani na ofunyenwe engenzi ngokwemiyalelo wayesohlwaywa ngokufa.ANa 376.1

  UThixo nguThixo wocwangco. Yonke into ehlangene nezulu inocwangco olupheleleyo; ukuthobela nokuphatheka ngqongqo zimpawu zehambo zemikhosi yeengelosi. UThixo ufuna ucwangco nohlelo emsebenzini waKhe, ngeli xesha langoku ngokungekho nganeno kokwemihla kaIsrayeli. Bonke abamsebenzelayo kufuneka basebenze ngobulumko, kungabi ngendlela yokungakhathali nesiphithiphithi. Unga umsebenzi waKhe ungenziwa ngokholo nangokuchanekileyo, ukuze abeke itywina lokuwamkela kwaKhe phezu kwawo.ANa 376.2

  NguThixo ngokwaKhe owayeyalela amaIsrayeli kwiihambo zawo. Indawo yokumisa yayisalathwa ngokuhla komqulu welifu; kuthi ngalo lonke ixesha kufuneka behleli apho, ilufu lihlale phezu komnquba. Xa kufuneka beqhubekile nohambo, laliphakama ngaphezulu kwentente engcwele. Ukukhunga okunendili kwakuphawula ukuma nokusuka. “Kube kusakuthi ekundulukeni kwetyeya, athi uMoses, Vuka, Yehova; zichithachithe iintshaba zakho, basabe phambi kwakho abakuthiyayo: kuthi ekulaliseni kwawo athi, Buyela, Yehova, kumawaka amawaka akwaIsrayeli.” Numeri 10:35, 36.ANa 376.3

  Yayisisithuba sohambo lweentsuku ezilishumi elinanye kuphela olwaluphakathi kweSinayi neKadeshe, kwimida yeKanan; kwaye kwakungenxa yethemba elikhulu lokungena kwelo lizwe lilungileyo eyaluqala ngalo imikhosi kaIsrayeli uhambo lakuba ilifu, ekugqibeleni, linike umqondiso wokuba kubhekwe phambili. UYehova wayenze imimangaliso ekubakhupheni kwaKhe eYiputa, izeziphi, ke ngoko, iintsikelelo abanokungazilindeli ngoku, njengokuba bethe, ngokusemthethweni, banqophisa ukumamkela njengoMlawuli wabo, baze bamkelwa njengabantu abanyuliweyo bOsenyangweni?ANa 376.4

  Kwakukho, kanti, ukuthingaza okwaphantsa ukubakho ekuyishiyeni kwabaninzi indawo ababehleli kuyo ixesha elide. Babesondele ekuyithabatheninjengekhayalabo.Phakathikwenkuselekoyezo ndonga zelitye,uThixo wayehlanganise khona abantu baKhe, bethe cebu ecaleni kwezinye izizwe, ukuze abaphindele umthetho waKhe ongcwele. Bakuthanda ukuhlala bekhangele kwintaba engcwele, apho kwiincopho ezingwevu nemiqolo embatshileyo, ubuqaqawuli bezulu babusoloko bubonakalaliswa khona. Umbono wawuhlanganiswe kakhulu nobukho bukaThixo nezithunywa ezingcwele, kangangokuba yabukeka ingcwele kakhulu ukuba ingashiywa kungacingwanga, okanye ngovuyo.ANa 377.1

  Sekunjalo, ekuvakaleni komqondiso kwabezigodlo, inkampu yonke yabheka phambili, umnquba uthwelwe esazulwini, isizwe ngasinye sikwindawo esibekwe kuyo, phantsi kwebhanile yaso. Onke amehlo ajika, ngenkxalabo, ukuba abone ukuba ilifu likhokelela kweliphi icala. Lathi lakuya ngasempuma, apho kwakukho kuphela iintaba eziphakamileyo, nezihlangeneyo, zimnyama, zibharhile, kwabakho ukukhedama nokuthandabuza kwiintliziyo ezininzi.ANa 377.2

  Ngokuya bebheka phambili, indlela yaya isiba nzima. Indlela yabo yayicanda umwonyo neendawo ezimbatshileyo. Ngeenxa zonke kubo kwakukho intlango enkulu—“ezweni eliyinkqantosi, lezihogo, ezweni elingumqwebedu, elethunzi lokufa, ezweni elingacandi mntu, elingahlali mntu.” Yeremiya 2:6. Iingxingwa ezinamatye, kude nakufuphi, zazizele ngamadoda, abafazi nabantwana, izilwanyana neenqwelo, imiqodi yemihlambi yempahla emfutshane neenkomo. Ukubheka phambili kwakufanelekile ukuba kucothe kube nzima; zaye izihlwele, emva kokumisa kwazo ixesha elide, zingakulungelanga ukunyamezela ingozi nokungonwabi endleleni.ANa 377.3

  Emva kweentsuku ezintathu zavakala izikhalazo. Ezi zaziqale kwindibandiba emxube, uninzi lwabo olwalungazange luzimanye ngokupheleyo noIsrayeli, baye babesoloko bekhangela ithuba lento enokugxekwa. Abakhalazi babenganelisekanga yindlela ehanjwayo, basoloko befumana ukugxeka ukukhokela kukaMoses, nangona babesazi kakuhle ukuba ulandela ilifu elikhokelayo, njengabo bonke. Ukunganeliseki kuyasulela, kwaza noku kwakhawuleza kwasasazeka kuyo yonke inkampu.ANa 377.4

  Baphinda kwakhona bakhalela inyama. Nangona babenikwe imana eyaneleyo, babenganelisekanga. AmaIsrayeli, ngexesha lobukhoboka bawo eYiputa, ayenyanzelekile ukuba aphile ngokona kutya kuqhelekileyo nje okungenanto; kodwa kwathi ngenxa yokufuna ukutya okubangwa kukuhlupheka nokusebenza nzima, kwenzeka ukuba bakuthande. AmaYiputa amaninziawayephakathikwabo,wona ayeqhelene nokutya okumnandi, aza la angawokuqala ukukhalaza. Ekubanikeni kwabo imana, kanye phambi kokuba bafike eSinayi, uYehova wayebanikile inyama ngenxa yokukhala kwabo; kodwa oko kwaba kokosuku olunye kuphela.ANa 377.5

  UThixo ngewayebanike ngokulula inyama kwanjengemana, kodwa kwabekwa umqathango ukwenzela okwabo ukulungelwa. Yaye iyinjongo yaKhe ukubanika ukutya okwakuza kulungela iimfuno zabo kunokutya okungenampilo ababekuqhele eYiputa. Ilithe labo eligqwethekileyo kwakufuneka liziswe phantsi kolawulo olunempilo, ukuze bakonwabele ukutya okwakumiselwe umntu kwasendalweni — iziqhamo zomhlaba, uThixo awazinika uAdam noEva e-Eden. Kwakungenxa yesi sizathu awathi amaIsrayeli akuvinjwa, ngokukhulu, ukutya okuzizilwanyana [okuyinyama].ANa 378.1

  USathana wabalinga ukuba bakuthabathe oku kwalelwa njengobungenabulungisa nobuyinkohlakalo. Wabenza ukuba bakhanukele izinto ezalelweyo, kuba wayebona ukuba ukuziyekela ekufuneni ukutya okungalawulwayo kungenza ukuba kuzise ukungakwazi ukuziphatha, kuze ngale ndlela abantu bangene lula phantsi kolawulo lwakhe. Imbangi yesifo nentlupheko ibahlasela abantu apho ithi ibe nokuzuza khona impumelelo enkulu. Ngezilingo eziye zajoliswa ekufuneni ukutya, iye yabalasela ukubakhokelela abantu esonweni, kusukela ekoyiseleni uEva ukuba atye isiqhamo esalelweyo. Kwakungayo le ndlela awakhokelela uIsrayeli ukuba akrokre ngakuThixo. Ukungabi ngcathu ngasekutyeni nasekuseleni, okuye kukhokelele ekuziyekeleleni kwimizwa ephantsi, kuye kubalungiselele abantu ukuba bangayinanzi imiyalelo yokuziphatha. Bathi xa behlaselwa sisilingo, babe bengenawo amandla aneleyo okumelana naso.ANa 378.2

  UThixo wawakhupha amaIsrayeli eYiputa, ukuze awamise ezweni laseKanan, enyulu, engcwele, onwabile. Ukuze kube nokwenzeka oku, wabanikela kwindlela yoqeqesho, ukwenzela ukulungelwa kwabo kwakunye nokulungelwa kwenzala yabo. Ukuba babenentumekelelo yokulilawula ilithe, ngokuthobela izithintelo ezilumkileyo, ubuthakathaka nesifo zazingayi kuze zaziwe phakathi kwabo. Inzala yabo yayiya komelela emzimbeni nasengqondweni. Yayiya kuziqonda kakuhle iinyaniso nomthwalo, babe nobunzulu ekwahluleni kokuhle nokubi, nobukhali ekwenzeni izigqibo. Ukungabi nantumekelelo kwabo ukwamkela imiqathango nezinto ezifunwa nguThixo, kakhulukazi, kwabathintela ekufikeleleni kumgangatho ophezulu awayefuna ukuba bafikelele kuwo, nasekuzuzeni iintsikelelo awayekulungele ukuzibeka phezu kwabo.ANa 378.3

  Uthi umdumisi: “Bamlinga uThixo ngentliziyo yabo, ngokuwubizela umphefumlo wabo ukudla. Bathetha ngoThixo, bathi, Unako na uThixo ukulungisa isithebe entlango? Yabona walibetha iliwa, abaleka amanzi, yakhukula nemilanjana; woba nako na nokubanika ukutya, nokubalungiselela inyama abantu bakhe? Weva ke uThixo, waphuphuma umsindo wakhe.” Ndumiso 78:18-21. Ukukrokra nesiphithiphithi zaziqhelekile kuhambo olusuka kuLwandle oluBomvu, kodwa, ngenxa yosizi kukungazi nobumfama babo, uThixo akazange asohlwaye isono ngezibetho. Ukususela ngelo xesha wazityhila kubo eHorebhe. Babefumene ukukhanya okukhulu, xa babebona ubungangamsha obukhulu, amandla, nenceba kaThixo; kwaza ukungakholwa nokunganeliseki kwabo kwabazisela ityala elikhulu. Ngaphezu koko, babenqophise ukumamkela uYehova njengokumkani waba nokuba baya kulithobela igunya laKhe. Ukukrokra ngoku kwathi kwaba luvukelo, ke ngoko, kufuneka ukuba lufumane ukusabela okukhawulezileyo nesohlwayo esibonakalayo, ukuze kukhweleliswe kude kuIsrayeli ukuvukela nentshabalalo. “Watsha umlilo kaYehova phakathi kwabo, wadla esiphelweni seminquba.” Abona banobutyala kakhulu kubakhalazi babethwa ngumbane ophuma efini.ANa 379.1

  Abantu, ngokoyika, bamcela uMoses ukuba abacengele kuYehova. Wakwenza oko, waza wacinywa umlilo. Njengesikhumbuzo soku kubethwa, walibiza igama laloo ndawo ngokuthi yiTabhera, “ukutshisa komlilo.”ANa 379.2

  Ububi bakhula bangaphezu kwangaphambili. Endaweni yokubakhokelela abasindileyo ekuzithobeni nasenguqukweni, esi sibetho soyikekayo sabukeka ngokungathi kokona sikukhulisayo ukukrokra kwabo. Kumacala onke, abantu babehlanganisene ngaseminyangweni yeentente zabo, bekhala besenza isimbonono. “Indibandiba ephakathi kwabo yakhanuka ikhanukile; babuya balila oonyana bakaIsrayeli, bathi, ngubani na oya kusinika inyama sidle. Sikhumbula iintlanzi esibe sizidla eYiputa ngelize, kwaneekomkomere, neevatala, neelike, namatswele, nekonofile. Kungoku umphefumlo wethu womile; akukho nento, yile mana yodwa emehlweni ethu.” Ngaloo ndlela babonakalalisa ukunganeliseki kwabo kukutya ababekunikwa nguMdali wabo. Kanti ke kunjalo nje, babeqinisekile ukuba kwakulungele iimfuno zabo; kuba, nangona babeneenzima ekwakufuneka bezinyamezele, kwakungekho noyedwa obuthakathaka kuzo zonke izizwe zabo.ANa 379.3

  Intliziyo kaMoses yadakumba. Wayecele ukuba uIsrayeli angatshatyalaliswa, nangona eyakhe inzala yayiza kuba luhlanga olukhulu. Ngenxayothandoawayenalongakubo,wathandazela ukuba igama lakhe kungakuhle licinywe encwadini yobomi endaweni yokuba bangayekwa batshabalale. Wayebeke konke esichengeni ngenxa yabantu, kodwa yayindlela abaphendula ngayo le. Bonke ubunzima babo, nokutsala nzima abakucingayo, bakubeka phezu kwakhe;kwaza ukukrokra kwabo okunenkohlakalo, kwawenza wanzima ngokuphindiweyo umthwalo wokubakhathalela, noxanduva awagxadazela eluthwele. Kuxinzelelo lwakhe, walingeka ukuba angamthembi uThixo. Umthandazo wakhe wawusondele ekubeni sisikhalazo. “Yini na ukuba umphathe kakubi umkhonzi wakho lo? Yini na ukuba ndingababalwa nguwe, usuke uwubeke umthwalo waba bantu bonke phezu kwam? . . . Ndoyizuza phi na inyama, ndibanike bonke aba bantu? Ngokuba balila kum, besithi, Sinike inyama sidle. Andinako mna ukubathwala aba bantu ndedwa, ngokuba kunzima oko kum.”ANa 380.1

  UThixo wawuva umthandazo wakhe, wamyalela ukuba abize amadoda angamashumi asixhenxe kumadoda amakhulu akwaIsrayeli, amadoda anganele kuba phambili ngeminyaka, kodwa anesidima, anengqiqo, kunye namava. “Uwazise ententeni yokuhlangana,” watsho, “eme khona nawe. Ndiya kuhla, ndithethe nawe khona, ndicaphule kumoya okuwe ndibeke kuwo, awuthwale nawe umthwalo wabantu aba, ungawuthwali wedwa.”ANa 380.2

  UYehova wamvumela uMoses ukuba azikhethele abantu abangabona banyanisekileyo nabanesakhono sokwabelana naye ngomthwalo. Impembelelo yabo yayiza kunceda ukunqanda inkohlakalo yabantu, nokudambisa uvukelo lolawulo; ukanti kuya kusuka kuvuke ububi obukhulu ekunyuselweni kwabo. Ngebabengazanga banyulwa ukuba uMoses wayebonakalalise ukholo oluhambelana nemiqondiso awayibonayo yamandla nokulunga kukaThixo. Eyona nto yena, wasuka wababaza imithwalo yakhe nomsebenzi wakhe, ade aphantse ukulahlekwa yinto yokuba yena wayesisixhobo nje kuphela awayesebanza ngaso uThixo. Wayengaxoleleki nakancinane, ngokuvumela, umoya wokukrokra owawusisiqalekiso kuIsrayeli. Ukuba wayexhomekeke ngokupheleleyo kuThixo, uYehova ngewamkhokela rhoqo amnike namandla okuhlangana nayo nayiphi imeko evuka ingalindelekanga.ANa 380.3

  UMoses wayalelwa ukuba abalungiselele abantu into awayeza kubenzela yona uThixo. “Zingcwaliseleni ingomso, nodla inyama; kuba nililile ezindlebeni zikaYehova, nisithi, Ngubani na oya kusinika inyama sidle; ngokuba kwakumnandi kuthi eYiputa. UYehova uya kuninika ke inyama nidle. Aniyi kuyidla mhla mnye, namihla mibini, namihla mihlanu, namihla ilishimi, namihla imashumi mabini; nodla inyanga iphela, ide iphume ngeempumlo zenu, ibe lubhokra kuni; ngenxa enokuba nimcekisile uYehova ophakathi kwenu, nalila phambi kwakhe, nisithi, Saphumelani na eYiputa?”ANa 380.4

  “Wathi uMoses, Ngumqikela ongamakhulu omathandathu amawaka abantu endiphakathi kwabo; ke uthi wena, Ndiya kubanika inyama, badle inyanga iphela. Impahla emfutshane neenkomo ziya kuxhelelwa bona na, zibalingane? Ziya kuhlanganiselwa bona na zonke iintlanzi zolwandle, zibalingane?”ANa 381.1

  Wathethiswa kalukhuni ngokungathembi kwakhe: “Isandla sikaYehova sifutshane na? Ngoku uya kubona ukuba ilizwi lam liya kwenzeka, aliyi kwenzeka, kusini na.”ANa 381.2

  UMoses wawaphinda ebandleni amazwi kaYehova, wavakalisa nokukhethwa kwamadoda amakhulu angamashumi asixhenxe. Umngeni wenkokeli enkulu awawunika la madoda anyuliweyo ungasebenza njengesibonelo kwisidima sokugweba kwabagwebi nabaphathi bala maxesha angoku: “Noyilamla into ephakathi kwabazalwana benu, nigwebe ngobulungisa phakathi komntu nomzalwana wakhe, nowasemzini okuye. Ize ningakhethi buso ekugwebeni kwenu; ize nimphulaphule omncinane njengomkhulu, ninganxunguphaliswa bubuso bomntu; ngokuba ukugweba oku kokukaYehova. Duteronomi 1:16, 17.ANa 381.3

  UMoses waya wabizela emnqubeni amashumi asixhenxe. “Wehla uYehova ngelifu, wathetha kuye, wacaphula kumoya okuye, wawubeka kumadoda amakhulu angamashumi osixhenxe; kwathi xa wahlala umoya phezu kwawo, aprofeta, akaphinda kodwa.” Njengabafundi ngemini yePentekoste, bazaliswa “[nga]mandla aphuma enyangweni.” Kwakholeka kuThixo ukuba abalungiselele umsebenzi wabo, nokubazukisa phambi kwebandla, ukuze kubekho ukubathemba njengamadoda anyulelwe ukuba ahlangane noMoses elulawulweni lukaIsrayeli.ANa 381.4

  Kwaphinda kwabonakala ubungqina bomoya ophakamileyo wokungabi namona wenkokeli enkulu. Isibini kumashumi asixhenxe, sathi ngokuzithoba, sazibona singasifanelanga isikhundla soxanduva olungako, saza asazihlanganisa nabazalwana baso emnqubeni; kodwa uMoya kaThixo wehla phezu kwaso saza naso sasisebenzisa isipho sokuprofeta. Wathi akukuxelelwa oku uYoshuwa, walangazelela ukukukhangela oko kungahambi kakuhle kwezinto, esoyikela ukuba kungenza kubekho iyantlukwano. Ngekhwele ngenxa yokuhlonipheka kwenkosi yakhe, “Nkosi yam, Moses,” watsho, “bathintele.” Yathi impendulo, “Unekhwele ngenxa yam na? Akwaba bonke abantu bakaYehova babengabaprofeti, waba uYehova ubeke uMoya wakhe kubo!”ANa 381.5

  Kwabakho umoya omkhulu owavela ngaselwandle, weza nemihlambi yezagwityi, “zaba ngangohambo lwemini ngapha, zaba ngangohambo lwemini ngapha, zajikeleza iminquba; zangangeekubhite zombini, ukuphakama phezu komhlaba.” Numeri 11:31. Yonke loo mini nobusuku, abantu basebenza nzima beqokelela ukutya okufike ngommangaliso. Kwaqokelelwa iimfumba ezininzi kakhulu. “Owabutha kancinane wabutha iihomere ezilushumi.” Zonke ezazingadingeki ngokwelo xesha, zongiwa ngokomiswa, ukuze okunikiweyo, njengoko kwakuthenjisiwe, kuyanele inyanga yonke.ANa 382.1

  UThixo wabanika abantu oko kwakungabalungelanga ngokupheleleyo kuba bazingisa ukukufuna; babengasayi kuze baneliswe zezo zinto zaziza kubalulutho kubo. Ulangazelelo lwabo olwaluluvukelo lwaneliswa, kodwa basala bevuna iziphumo. Badla bengenakuzibamba, kwaza ukudlulisa kwabo kohlwaywa ngokukhawuleza. “Wababetha uYehova abantu ngesibetho esikhulu kunene.” Abaninzi kakhulu basingelwa phantsi ngumkhuhlane otshisayo, lo gama abanye abaninzi babethwa ngako nje ukuba bakungcamle ukutya abakukhanukayo.ANa 382.2

  EHatseroti, indawo elandelayo abamisa kuyo ukusuka eTabhera, uMoses wayelindelwe sesinye isilingo esibi kakhulu. UAron noMiriyam babekwisikhundla sembeko ephezulu nobunkokeli kwaIsrayeli. Bobabini babenikwe isipho sokuprofeta, baye bobabini babesetyenzisiwe lizulu bekunye noMoses ekuhlangulweni kwamaHebhere. “Ndathuma phambi kwenu ooMoses, noAron, noMiriyam.” (Mika 6:4), ngamazwi kaYehova kumprofeti uMika. Ukunyanzelisa kwesimilo sikaMiriyam kwabonakala kwamhla mnene xa, esengumntwana, wayeqaphele ngakumNayile ingobozi encinane apho kwakufihlwe khona usana uMoses. Ukukwazi kwakhe ukuzilawula nobuchule, uThixo wakusebenzisa njengesixhobo sokugcina umhlanguli wabantu baKhe. Njengoko wayekwanikwe izipho, esokubonga nokuvuma, uMiriyam wakhokela abafazi bakwaIsrayeli engomeni nasemngqungqweni kunxweme loLwandle oluBomvu. Ekuthandweni ngabantu nasekuhlonitshweni liZulu, wayelandela kuphela uMoses noAron. Sekunjalo, ububi obunye obangenisa impixano ezulwini, bavuka entliziyweni yalo mfazi wakwaIsrayeli, naye akawa phantsi ukufumana umntu wokuvelana naye ekunganelisekini kwakhe.ANa 382.3

  Ekunyulwenikwamashumi asixhenxeamadoda amakhulu, uMiriyam noAron abazange baxelelwe, kwaza oko kwavusa umona ngakuMoses. Ngexesha lokundwendwela kukaYitro, ngexesha amaIsrayeli ayesendleleni esinga eSinayi, ukwamkela lula kukaMoses icebiso lomkhwe wakhe, kwavusa kuAron noMiriyam uloyiko lokuba impembelelo yakhe [uYitro] kwinkokeli enkulu yayiyidlula eyabo. Ekuqulunqweni kwequmrhu lamadoda amakhulu, baba nengqondo yokuba isikhundla negunya labo alihoywanga. UMiriyam noAron abazange babazi ubunzima bokukhathalela, nomthwalo owawuthe zinzi phezu kukaMoses; kwathi, kuba babenyulelwe ukuba bancedisane naye, bazibona njengababelana naye ngomthwalo wobunkokeli, baza bakuthabatha ukunyulwa kwabanye abancedisi njengento engafuneki nganto.ANa 383.1

  UMoses wakuva ukubaluleka komsebenzi omkhulu awayewunikiwe ngaphezu kwakhe nawuphi omnye umntu. Wabuqonda ubuthakathaka bakhe, waza wamenza umluleki waKhe uThixo. UAron wazixabisa kakhulu yena, wamthemba kancinane uThixo. Wawa phantsi xa wayenikwe umthwalo, ebonakalisa ubuthakathaka besimilo sakhe, ngokuvuma into ephantsi yokunqulwa kwesithixo eSinayi. Noko kunjalo, uMiriyam, noAron bamfamekiswa ngumona nekhwele, ababi nakuyibona le nto. UAron wayephakanyiswe kakhulu nguThixo ngokunyulelwa kosapho lwakhe kumsebenzi ongcwele wobubingeleli; kodwa noku kongeza kulangazelelo lokuziphakamisa. “UYehova uthethe ngoMoses yedwa yini na?” batsho. “Akathethanga nangathi na?” Bathi ngokuzithabatha ngokulinganayo ekuthandweni nguThixo, baziva nabo befanelwe sisikhundla esifanayo negunya elifanayo.ANa 383.2

  Ngokuziyekela kumoya wokunganeliseki, uMiriyam wafumana isizathu zokukhalaza kwiziganeko uThixo awayesele ezilawule. Umtshato kaMoses wawungamanelisi. Ukuba akhethe umfazi wesinye isizwe, endaweni yokuthabatha umfazi phakathi kwamaHebhere, kwakuchasekile kusapho lwakhe nakwibhongo lesizwe. UTsiphora wayephethwe ngendelelo efihlakeleyo.ANa 383.3

  Nangona wayebizwa ngokuba “ngumKushikazi” (Numeri 12:1), inkosikazi kaMoses yayingumMidiyan, ngoko eyinzala ka-Abraham. Ngembonakalo yakhe wayahlukile kumaHebhere kuba wayenebala elintsundu. Nangona wayengenguye umIsrayeli, uTsiphora wayenqula uThixo wenene. Wayenobulali, ezolile, enobubele, ethandeka, ekhathazeka kakhulu kukubona intlupheko; kwaye kwakungenxayesi sizathu ukuze uMoses, xawayesiya eYiputa, wathi wavuma ukuba abuyele kwaMidiyan. Wayelangazelela ukumsindisa kwintlungu yokubona izigwebo ezaziza kuwela amaYiputa.ANa 383.4

  Wathi uTsiphora akuhlangana kwakhona nomyeni wakhe entlango, wabona ukuba imithwalo yakhe imtheza amandla, waza walwazisa uloyiko lwakhe kuYitro, owanika amacebiso okumnceda. Esi saba sesona sizathu sikhulu senkcaso kaMiriyam ngakuTsiphora. Esiva ubuhlungu ngokutyeshelwa akucingelayo akubona kusenziwa kuye noAron, wambona umfazi kaMoses njengonobangela, egqiba kwelokuba impembelelo yakhe yiyo emthinteleyo ukuba abathabathe kumagququla akhe kwangaphambili. Ukuba uAron wayemile waqina kokulungileyo, ngewayebunqandile ububi; kodwa endaweni yokumbonisa uMiriyam isono sokuziphatha kwakhe, wasuka wavelana naye, wawaphulaphula amazwi akhe okukhalaza, ngaloo ndlela wabelana naye ngomona wakhe.ANa 384.1

  Izityholo zabo wazithwala uMoses ethe cwaka, engakhalazi. Yayingamava awawafumana kwiminyaka yokusebenza nzima nokulinda kwaMidiyan, umoya wobulali nokuzeka kade umsindo owakhula apho, wamlungiselela uMoses ukuhlangabezana ngomonde nokungakholwa nokukrokra kwabantu, kunye nekratshi nokunqwena kwabo babemele ukuba ngabancedi bakhe abangagungqiyo. UMoses wayeyindoda “[e]bilulamile kunene kunabantu bonke abasemhlabeni,” yiyo nale nto wanikwa ubulumko bezulu nokukhokela ngaphezu kwabo bonke abanye. Sithi isiBhalo, “Uyabanyathelisa abalulamileyo emasikweni akhe, abafundise abalulamileyo indlela yakhe.” Ndumiso 25:9. Abalulamileyo bakhokelwa nguYehova kuba befundiseka, benentumekelelo yokufundiswa. Banolangazelelo lwenene lokuyazi nokuyenza intando kaThixo. Isithembiso soMsindisi sithi, “Ukuba kukho othi afune ukukwenza ukuthanda kwakhe, woyazi imfundiso le.” Yohane 7:17. Uthi ke ngompostile uYakobi, “Ukuba ubani uswele ubulumko, makacele kuThixo, onika bonke engenakumbi, engangcikivi; wobunikwa.” Yakobi 1:5. Isithembiso saKhe kodwa siya kwabo kuphela banentumekelelo yokumlandela ngokupheleleyo uYehova. UThixo akanyanzeli nekabani intando; kungoko engenako ukubakhokela abanekratshi kakhulu ukuba bangafundiswa, abazimisele ukuhamba ngeyabo indlela. Indoda engqondo imbaxa, efuna ukulandela intando yayo, lo gama isithi yenza intando kaThixo, kubhalwe kwathiwa ngayo, “Indoda emphefumlo umbaxa iyahlozinga kuzo zonke iindlela zayo.” Yakobi 1:7.ANa 384.2

  UThixo wayenyule uMoses, wabeka uMoya waKhe ngaphezu kwakhe; uMiriyam noAron, ngokukrokrawabo, babanetyala lokunganyaniseki, kungekuphela kwinkokeli yabo enyuliweyo, kodwa nakuThixo ngokwaKhe. Abahlebi abaqhwaya uqhushululu babizelwa emnqubeni, bajongana ubuso ngobuso noMoses. “Wehla uYehova ngomqulu welifu, wema emnyango wentente, wabiza ooAron noMiriyam.” Ibango labo lesipho sokuprofeta alizange likhanyelwe; uYehova wayesenokuba wayethethile nabo ngemibono nangamaphupha. Sekunjalo, kuMoses, awathi ngaye uYehova, “unyanisekile yena endlwini yam yonke,” kwakunikelwe unxulumano olusondele kakhulu. Ngaye uThixo wathetha umlomo nomlomo. “Yini na ukuba ningoyiki ukuthetha ngomkhonzi wam uMoses? Wavutha umsindo kaYehova kubo, wemka yena.” Lemka ilifu emnqubeni njengomqondiso wokungakholwa kukaThixo, wabethwa uMiriyam. Waba “[n]eqhenqa njengekhephu.” UAron wasinda, kodwa wakhalinyelwa kakhulu ngesohlwayo sikaMiriyam. Ngoku, ikratshi labo lathotyelwa eluthulini, uAron wasivuma isono sakhe, wamcengela udade wabo ukuba angayekwa atshabalale ngeso sibetho sithiyekileyo nesibulalayo. Ukuphendulwa komthandazo kaMoses, lahlanjwa iqhenqa. UMiriyam yena, wavalelwa ngaphandle kwenkampu iintsuku ezisixhenxe. Kwafuneka ukuba ade akhutshelwe ngaphandle kwenkampu ukuze umqondiso wothando lukaThixo ubuye uhlale phezu komnquba. Ngenxa yesikhundla sakhe esiphezulu, nokulilela ubetho olube phezu kwakhe, isihlwele sonke sahlala eHazeroti silindele ukubuya kwakhe.ANa 385.1

  Oku kubonakalisa kukaYehova ukungakholiseki kwaKhe kwalungiselelwa ukuba kube sisibonelo kuye wonke uIsrayeli, ukuze kuthinteleke umoya owawukhula wokunganeliseki nokungathobeli. Ukuba ukunqwena kukaMiriyam nokunganeliseki kwakungathanga kukhalinyelwe qatha, kwakuya kuba nesiphumo esibi kakhulu. Umnqweno sesinye zeempawu zongendawo eziphambili ezihlala entliziyweni yomntu, saye sesinye esinezona ziphumo zikhohlakeleyo. Ithi indoda esisilumko, “Ubujorha bunobushushu, umsindo sisiphango; nekhwele, ngubani na onokuma phambi kwalo?” Mizekeliso 27:4. Yayingumona unobangela wesiphithiphithi ezulwini, kwaza ukuziyekela kuwo kwazisa ububi obungenamlinganiselo ebantwini. “Kuba apho kukhoyo umona neyelenqe, kubakho isiphithiphithi nemicimbi emibi yonke.” Yakobi 3:16.ANa 385.2

  Akufuneki ithatyathwe njengento encinane ukuthetha kakubi ngabanye okanye ukuba sizenze abagwebi beenjongo okanye izenzo zabo. “Lowo uthetha okubi ngomzalwana, amgwebe umzalwana wakhe, uthetha okubi ngomthetho; ke, ukuba uyawugweba umthetho, akumenzi wamthetho, ungumgwebi.” Yakobi 4:11. Mnye ongumgwebi — Lowo [uyiNkosi] “eya kuthi izikhanyise nokukhanyisa nokuzikhanyisa izinto ezifihlakeleyo zobumnyama, iwabonakalalise amacebo entliziyo.” 1 Korinte 4:5. Nawuphi na othabathela kuye ukugweba nokugxeka umzalwana wakhe uzithabathela kuye ilungelo loMdali.ANa 385.3

  IBhayibhile ifundisa ngokukodwa ukuba sikulumkele ukuzisa izityholo ngakwabo uThixo ababizileyo ukuba babe ngabameli baKhe. Umpostile uPetros, echaza udidi lwabo bangaboni abalahliweyo, uthi, “Ngabasileyo, abenza ngokuzithandela abangoyikiyo ukunyelisa izikhakhamela. Ukanti izithunywa zezulu, zingaphezulu nje ngokomelela namandla, azizigwebi ngamgwebo unyelisayo phambi kweNkosi.” Petros 2:10, 11. UPawulos yena, kwimfundiso yakhe kwabo babekwe phezu kwebandla, uthi, “Ukumangalelwa kwendoda enkulu musa ukukwamkela, kungabangakho mangqina mabini nokuba mathathu.” 1 Timoti 5:19. Lowo ubeke umthwalo onzima phezu kweenkokeli nabafundisi babantu baKhe, uya kubenza baphendule abantu ngendlela ababaphatha ngayo abakhonzi baKhe. Simelwe kukubahlonela abo uThixo abanike imbeko. Ugwebo olwafika kuMiriyam lumele ukuba sisikhuzo kubo bonke abaziyekela emoneni, nasekukrokreni ngakwabo athe uThixo wabeka phezu kwabo umthwalo womsebenzi waKhe.ANa 386.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents