Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Panahon sa Pagdaginot ug Sakripisyo

  Ang Dios nagatawag sa Iyang katawhan sa pagmata ngadto sa ilang mga kapangakuhan. Usa ka baha sa kahayag ang nagasidlak gikan sa Iyang pulong, ug kinahanglan adunay pagtuman sa gipasagdan nga mga kaakohan. Kon kini matuman, pinaagi sa paguli ngadto sa Ginoo sa Iyang mga ikapulo ug mga halad, ang agianan mabuksan alang sa kalibutan sa pagpamati sa mensahi nga gituyo sa Ginoo nga pamatian. Kon ang atong katawhan duna pay gugma sa Dios diha sa ilang kasingkasing, kon ang matag sakup sa iglesia napun-an sa espiritu sa pagsakripisyo-sa-kaugalingon, wala untay kakulangon alang sa mga pagkinahanglan lokal ug langyawng kamisyonan; ang atong mga tinigum mapilo; mga linibong ganghaan sa pagkamapuslanon mabuksan; ug kita pagadapiton sa pagsulod. Kon ang katuyoan sa Dios gidala pa sa paghatag sa mensahi sa kaluoy ngadto sa kalibutan, si Kristo mianhi na unta, ug ang mga balaan makadawat na unta sa ilang pagabiabi ngadto sa dakbayan sa Dios.TP 39.1

  Kon aduna may panahon diin ang mga pagsakripisyo pagahimuon, mao karon. Mga igsoon kong mga lalaki ug babaye, bansaya ang pagdaginot sa inyong mga puloyanan. Ihiklin ang mga diosdios nga inyong gibutang atubangan sa Dios. Isalikway ang inyong hinakug nga mga kalipayan. Ayaw, ako nagapakiluoy kaninyo, paggasto sa salapi sa pagdayandayan sa inyong mga puloyanan, kay ang inyong salapi Iya sa Dios, ug kamo maghimo sa husay ngadto Kaniya sa inyong paggamit niana. Ayaw gamita ang salapi sa Ginoo sa pagtagbaw sa mga pangandoy sa inyong mga anak. Tudlo-i sila nga ang Dios adunay pagangkon sa tanan nga ilang panagiyahon, ug nga walay butang nga makapawala sa Iyang pagangkon.TP 39.2

  Ang salapi usa ka gikinahanglan nga bahandi. Ayaw ibuhong kana niadtong wala magkinahanglan niana. Adunay usa nga nagkinahanglan sa inyong andam nga mga gasa. Adunay mga tawo sa kalibutan nga gutom, hapit na mamatay sa gutom. Ikaw makaingon, Dili ako makapakaon kanilang tanan. Apan pinaagi sa pagginawi sa mga leksyon ni Kristo sa pagdaginot, ikaw makapakaon sa usa. “Tiguma ang mga mumho nga nahibilin, aron walay mausik.” Kini nga mga pulong gisulti Niya kansang gahum mihimo sa tugahala kon milagro sa paghatag sa kinahanglan sa usa ka gigutom nga panon.TP 40.1

  Kon duna kay batasan sa pagkagastador, putla kini dayon sa imong kinabuhi. Gawas nga himuon mo kini, mawala kay nahut hangtud sa walay katapusan. Mga batasan sa pagdaginot, pagkugi, ug pagkamabuot, labi pang maayo nga bahin sa inyong mga anak kay sa usa ka dagaya nga hatag.TP 40.2

  Kita mga dili taga-dinhi ug mga langyaw sa yuta. Dili nato gastohon ang atong salapi sa pagtagbaw sa mga handum nga buot sa Dios atong dag-on. Atong isibo pagkinabuhi ang atong pagtuo pinaagi sa pagkuto sa atong mga maibgan. Patinduga ang mga sakop sa iglesia ingon nga usa ka tawo ug magabuhat nga mainiton sama niadtong mga nagalakaw sa kapuno sa kahayag sa kamatuoran alang niining katapusang mga adlaw. . . .TP 40.3

  Unsa may bili sa dili ikasaysay nga pagkaadunahan, kon kini gipundok lang sa mahal nga mga palasyo kon gihipos sa bangko? Sa unsa kini ikagtandi sa gibug-aton sa timbangan uban sa kaluwasan sa mga kalag nga gipakamatyan ni Kristo, ang Anak sa walay kinotuban nga Dios? R. & H., Dec. 24, 1903.TP 40.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents