Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Usa ka Pagtawag Alang sa Matinugyanong mga Panimalay

  Ang Dios nagkinahanglan sa personal kon linawas nga panlimbasug gikan niadtong nakahibalo sa kamatuoran. Siya nagatawag sa Kristohanong mga panimalay sa pagadto sa mga dapit nga anaa sa kangitngit ug kasaypanan, sa pagadto sa kaumhang langyaw, aron mahimong sinati sa usa ka bag-o nga matang sa katilingban, ug sa pagbuhat nga maalamon ug mapinadayonon sa bulohaton sa Agalon. Aron sa pagtubag niini nga pagtawag, ang pagsakripisyo-sa-kaugalingon kinahanglan agian.TP 62.3

  Samtang daghan nagpaabut nga ang babag makuha, mga kalag nangamatay nga walay paglaum ug walay Dios niini nga kalibutan. Daghan ug daghan pa gayud kaayo, tungod sa bintaha nga kalibutanon, aron makabaton sa kahibalo sa mga siyensia, mangahas ngadto sa mga makatalagmanon nga mga dapit, ug mosulod sa kanasuran diin sila magahunahuna nga makabaton sa bintaha sa patigayon; apan hain na man ang mga lalaki ug mga babaye nga mobalhin sa ilang nahimutangan, ug balhinon ang ilang mga panimalay ngadto sa mga dapit nga nagkinahanglan sa kahayag sa kamatuoran, aron ang ilang sumbanan makapaila niadtong makakita diha kanila nga mga suloguon ni Kristo?TP 63.1

  Ang tawag sa Macedonia naga-abut gikan sa matag dapit sa kalibutan, ug mga tawo managingon, “Umari kamo, . . . ug tabangi kami,” ug ngano nga wala may maisugon nga mitubag? Linibo unta ang mapugos pinaagi sa Espiritu ni Kristo sa pagsunod sa huwaranan Niya nga nakahatag sa Iyang kinabuhi alang sa kinabuhi sa kalibutan. Nganong modumili sa paghimog maisugong pagsalikwaysa-kaugalingon, mga panlimbasug, aron sa pagtudlo niadtong wala masayud sa kamatuoran niini nga panahon? Ang Pangulong Misyonero mianhi sa kalibutan, ug Siya milakaw una kanato aron sa pagpakita kanato sa dalan diin kita magabuhat. Walay bisan kinsa nga makabadlis sa sibo gayud nga latid alang niadtong mangahimong mga saksi alang kang Kristo.TP 63.2

  Kadtong dunay mga salapi pinilo ang ilang kapangakuhan; kay kining mga salapi gitugyan kanila sa Dios, ug sila kinahanglan mobati sa tulobagon sa pagpadas-og sa unahan sa bulohaton sa Dios sa iyang nagkadaiya nga mga sanga. Ang tinuod mao nga ang kamatuoran magabugkos sa mga kalag pinaagi sa iyang bulawanong mga dugtong ngadto sa trono sa Dios, magapadasig unta sa mga tawo sa pagbuhat uban sa ilang tanan nga hinatag-sa-Dios nga kadasig, sa pagpatigayon sa kabtangan sa Ginoo sa mga dapit sa unahan, magakatag sa kahibalo ni Kristo ngadto sa taliwala sa mga Hentil.TP 64.1

  Daghan kang kinsa ang Dios nakatugyan sa salapi nga pinaagi niini panalanginan ang katawhan, nagtugot nga kini magamatuod nga lit-ag alang kanila, inay himuon kini nga usa ka panalangin sa ilang kaugalingon ug sa uban. Mahimo ba nga ang kabtangan nga gikahatag sa Dios kanimo pagatugutan sa pagkahimong usa ka kapangdolan? Imo bang tugutan ang Iyang gikatugyan nga mga salapi, nga gihatag kanimo aron ipatigayon, magabugkos kanimo layo sa bulohaton sa Dios? Imo bang tugutan nga ang pagsalig nga gihatag kanimo ingon nga matinumanong tinugyanan, gamiton nga makapakunhod sa imong kabuyoan ug pagkamapuslanon, pinaagi sa pagdili paghimo kanimo nga magbubuhat kauban sa Dios? Tugutan ba nimo ang imong kaugalingon nga magaid sa imong puloyanan, aron paghawid sa mga salapi nga gikatugyan kanimo sa Dios nga unta idiposito didto sa tipiganan sa langit? Dili ka makaingon nga walay butang pagahimuon; kay dunay daghang butang pagahimuon. Matagbaw ka ba lang sa pagkalipay sa mga pagpaharuhay sa puloyanan mo, ug dili maninguha sa pag sulti sa nagakawala nga mga kalag kon unsaon nila pagba ton sa mga matahum puloyanan nga giandam ni Kristo alang kanila nga nahigugma Kaniya? Dili ka ba mosakripisyo sa imong kabtangan, aron ang uban makabaton sa usa ka kapanulondan nga walay kamatayon? R. & H., July 21, 1896.TP 64.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents