Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bahin XV—Ang Balus sa Matinumanon nga Pagkatinugyanan

  65—Ang Dapit Sa Balus Ingon Nga Usa Ka Motibo Sa Pagalagad

  Sa sublisubli ang Manunubos nagingon, “Daghan ang nag-una nga maulahi; ug ang naulahi manghiuna.” Si Jesus buot nga kadtong misalmot sa Iyang buhat, dili ikag alang sa mga balus, ni magabati nga sila kinahanglan makadawat sa suhol sa tanan nilang pagabuhaton. Ang Ginoo buot nga ang atong mga hunahuna mobuhat sa laing iliganan; kay Siya wala magatan-aw sama sa pagtan-aw sa tawo. Siya dili magahukom pinaagi sa mga panagway, apan mobili sa tawo pinaagi sa kasalingtuod sa iyang kasingkasing.TP 387.1

  Kadtong nagdala sa ilang pagalagad sa espiritu sa matuod nga sakripisyo, sa pagpaubos sa kaugalingon, maoy unang mobarug sa katapusan. Ang mga mamumuo nga unang gisuholan, nagrepresentar niadtong dunay masinahon, kadtong dunay espiritu sa pagkamatarung sa kaugalingon, ug nag-angkon nga, alang sa ilang pagalagad, ang pagpalabi ihatag kanila kay sa uban. Ang pangulo sa panimalay miingon sa usa nga mipangutana sa iyang katungod sa paghatag sa uban labaw kay kaniya, “Higala, wala ko ikaw lupigi: kay dili ba nagkasabut man kita sa tagsa ka denario?” Akong gituman ang akong bahin sa sabut.TP 387.2

  Sa usa ka ubos nga hunahuna kita kinahanglan magbaton sa pagtahud sa balus sa katumbasan. Apan samtang atong gidayeg ang saad sa panalangin, kita kinahanglan adunay hingpit nga pagsalig diha kang Jesu-Kristo, nagatuo nga Siya mobuhat sa matarung, ug mohatag kanato sa balus sumala sa atong mga buhat. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan, apan si Jesus dili buot nga kita ikag kaayo mahitungod sa mga balus, ingon nga kita mobuhat sa kabubut-on sa Dios tungod kay kini mao ang matarung nga pagahimuon, walay pagsapayan sa tanang ginan sia.TP 387.3

  Si Pablo naglantaw sa purongpurong sa kinabuhi nga igahatag kaniya, ug dili lamang igahatag kaniya, apan sa tanan nga nahigugma sa Iyang pagpadayag. Mao kadto ang kadaugan nga giganansia pinaagi sa pagtuo diha kang Jesu-Kristo nga nakapahimo sa purongpurong nga hilabihan ka halandumon. Siya sa kanunay nagtuboy kang Jesus. Ang tanan nga pagpagarbo sa talanton, sa kadaugan sa atong kaugalingon, walay luna diha sa Iyang bulohaton. “Ayaw pagpahimayaa ang tawong manggialamon sa iyang kaalam, ni pagpahimayaon ang tawong kusgan sa iyang kusog, ayaw pagpahimayaa ang tawong adunahan sa iyang mga bahandi: apan pahimayaa siya nga nagahimaya niini, nga siya nakasabut ug nakaila Kanako, nga Ako mao si Jehova nga nagahatagsa mahigugmaong-kalolot, sa hukom, ug sa pagkamatarung, dinhi sa yuta: kay mining mga butanga Ako mahimuot, nagaingon si Jehova.”TP 388.1

  Kadtong mga makadawat sa labing dagaya nga balus mao kadtong misagol sa ilang kalihokan ug kadasig, hiyasan, lumo nga kaluoy alang sa mga kabus, sa mga ilo, sa mga linupigan, ug mga gisakit. Apan kadtong motipas sa pikas, nga nagkapuliki ra kaayo sa paghatag pagtagad sa linukat sa dugo ni Kristo, nga puno sa pagbuhat sa dagkung mga butang, makakaplag sa ilang mga kaugalingon nga labing ubos ug naulahi.TP 388.2

  Mga tawo nagbuhat sa matuod nga kinaiya sa ilang kasingkasing. Aduna sa atong palibut kadtong mga tawo nga dunay maaghup ug mapainubsanon nga espiritu, ang espiritu ni Kristo, nga mohimo sa daghang gagmayng mga butang aron sa pagtabang niadtong naa sa palibut nila, ug wala lang maghunahuna niini; sila mangahibulong sa katapusan sa pagkakaplag nga si Kristo nakamatikod sa maloloy-ong pulong nga gikasulti sa naluya, ug nakaisip sa labing gamay nga gasa nga gikahatag alang sa paghupay sa kabus, nga nag-aghat sa pagsikway sa kaugalingon sa maghahatag. Ang Ginoo nagasukod sa espiritu, ug nagabalus sumala gayud, ug ang putli, mapainubsanon, sama sa bata nga espiritu sa gugma makapahimo sa halad nga bililhon sa Iyang igtatan-aw. R. & H., July 3, 1894.TP 388.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents