Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  17—Ang Mensahi Ni Malakias

  Ang pagbadlong ug pasidaan ug saad sa Ginoo gihatag sa sibo nga pinulongan sa Malakias 3:8: “Makapangawat ba diay ang tawo sa Dios? Bisan pa niana kamo nangawat kanako. Apan kamo nanagingon, Unsaon namo ang pagpangawat kanimo?” Ang Ginoo mitubag, “Sa mga ikapulo ug mga halad. Kamo gitunglo uban sa pagtunglo: tungod imo Akong gikawatan, bisan pa kining tibuok nasud.”TP 91.1

  Ang Dios sa langit nagahagit niadtong kinsa Iyang nasangkapan sa Iyang dagaya sa pagmatuod kaniya. “Dad-a ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan, aron nga adunay kalan-on diha sa Akong balay, ug pinaagi niini sulayi ninyo Ako karon, nagaingon si Jehova sa mga panon, kong dili ba buksan Ko kaninyo ang mga tamboanan sa langit, ug buboan Ko kamo sa panalangin, sa pagkaagi na wala na unyay dapit nga inyong kabutangan sa pagdawat niini.”TP 91.2

  Kining mensahia wala nawad-i sa iyang kusog. Kini maingon ra ka lab-as sa iyang kahinungdanon maingon nga ang gasa sa Dios lab as ug walay bugto. Walay kalisud sa pagsabot sa atong katungdanan sa kahayag niining mensahia, gihatag pinaagi sa balaang manalagna sa Dios. Wala kita biya-i nga mahisukamod sa kangitngit ug kamasupilon. Ang kamatuoran sa yano gisaysay, ug kini sa tin-aw masabtan sa tanan nga nagapangandoy nga mahimong maligdong sa panan-aw sa Dios. Ang ikapulo sa tanan natong abot Iya sa Diyos. Iyang gipahiluna ang Iyang kamot ibabaw niana nga bahin nga Iyang gitudlo nga atong i-uli sa Iya, ug nagaingon, Ako nagatugot kaninyo sa paggamit sa Akong mga dagaya human ninyo mapahiluna sa laing bahin ang ikanapulo, ug nakaari sa atubangan Nako uban sa mga gasa ug mga halad.TP 91.3

  Ang Dios nagakinahanglan sa Iyang ikapulo nga igahatag sa Iyang tipiganan. Sa kapig-ut, sa kaligdong, ug sa kamatinumanon, tugoti nga kining bahin ikauli ngadto Kaniya. Labot pa niini, Siya nagakinahanglan sa inyong mga gasa ug mga halad. Walay usa nga ginalugos sa paghatag sa iyang ikapulo kon sa iyang mga gasa ug mga halad ngadto sa Dios. Apan maingon ka siguro gayud nga ang pulong sa Dios ginahatag sa ato, maingon usab niini ka siguro nga Siya magakinahanglan sa Iyaha kauban sa tanto sa kamot sa matag tawo. Kon ang mga tawo dili matinumanon sa pagtugyan ngadto sa Diyos sa Iyaha, kon ilang ginasalikway ang sugo sa Dios ngadto sa Iyang mga tinugyanan, dili sila sa madugay makabaton sa panalangin niadtong gisalig sa Diyos kanila. . . .TP 92.1

  Ang Ginoo nakahatag sa matag tawo sa iyang bulohaton. Ang Iyang mga ulipon kinahanglan mobuhat sa pagpakigkombuya uban Kaniya. Kon sila magapili, ang mga tawo modumili sa pagpakigdugtong sa ilang mga kaugalingon uban sa ilang Magbubuhat; sila tingali modumili usab sa paghatag sa ilang kaugalingon ngadto sa pag-alagad Kaniya, ug magpatigayon sa Iyang gikatugyan nga mga kabtangan; sila tingali mapakyas sa pagkinabuhi sa pagdaginot ug pagsikway sa kaugalingon, ug tingali malimot nga ang Ginoo nagkinahanglan sa usa ka paguli nianang Iyang gikahatag kanila. Kanang tanan dili mga matinumanon nga mga tinugyanan.TP 92.2

  Ang usa ka matinumanon nga tinugyanan magahimo sa iyang tanang maarangan diha sa bulohaton sa Dios; ang usa nga katuyoan sa iyang atubangan mao ang dakung pagkinahanglan sa kalibutan. Siya makaila nga ang mensahi sa kamatuoran ihatag, dili lamang sa iyang silinganan, kon dili hangtud sa mga dapit sa unahan. Kon ang mga tawo magbaton niini nga espiritu, ang gugma sa kamatuoran ug ang pagpakabalaan ilang madawat pinaagi sa kamatuoran, ang handum sa bahandi nga walay pagkatagbaw, pagpanikas, ug tanang matang sa panlimbong mawala. R. & H. Supplement, Dec. 1, 1896.TP 92.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents