Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Mga Tambag Sa Pagkatinugyanan

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  61—Usa Ka Kontrato Kauban Sa Dios

  Sa diha nga usa ka saad gibungat kon sinulat gihimo sa atubangan sa atong kaigsuonan, aron sa paghatag sa usa ka kantidad, sila maoy makita nga mga saksi sa usa ka kontrato nga gihimo taliwala sa atong kaugalingon ug sa Dios. Ang saad wala himo-a ngadto sa tawo, apan ngadto sa Dios, ug sama sa sinulat nga pakigsaad ngadto sa iyang isigkatawo. Wala nay higot legal nga molabaw pa ka lig-on sa Kristohanon alang sa pagbayad sa salapi, kay sa usa ka saad nga gihimo ngadto sa Dios.TP 361.1

  Mga tawo .nga sa ingon niana nagsaad sa ilang isigkatawo dili kasagaran maghunahuna sa paghangyo nga makalingkawas gikan sa ilang mga saad. Ang usa ka panaad nga gihimo ngadto sa Dios, ang maghahatag sa tanang kaluoy, labi pa kahinungdanon; nan ngano man nga kita maninguha nga makalingkawas gikan sa atong mga panaad ngadto sa Dios? Ang tawo ba magaisip sa iyang saad nga minos ka lig-on tungod kay kini gihimo ngadto sa Dios? Tungod kay ang iyang panaad dili man madala sa hukmanan sa mga hustisya, dili ba diay balido? Ang usa ka tawo nga naga-angkon nga naluwas pinaagi sa dugo m JesuKristo, “mangawat sa Dios”? Ang iyang mga panaad ug iyang mga lihok wala ba timbanga sa mga timbangan sa hustisya sa langitnong mga hukmanan?TP 361.2

  Ang tagsatagsa kanato adunay usa ka kaso nga naa pa sa hukmanan sa langit. Ang atong gisubay nga pagginawi makabalansi ba sa kamatuoran batok kanato? Ang kaso ni Ananias ug Sapira maoy labing grabe sa kinaiya. Sa pagpugong sa bahin sa bili, sila nakapamakak sa Espiritu Santo. Ang sala maga-anaa usab sa matag tawo katugbang sa sama nga mga balaod.TP 361.3

  Sa diha nga ang mga kasingkasing sa mga tawo nahumok pinaagi sa presensia sa Espiritu sa Dios, sila labing dali makadawat sa impresyon sa Espiritu Santo, ug mga desisyon pagahimoon sa pagsikway sa kaugalingon ug sa pagsakripisyo alang sa bulohaton sa Dios. Sa diha lang nga ang diosnong kahayag modan-ag sa mga lawak sa hunahuna uban sa talagsaon nga katataw ug gahum, nga ang mga pagbati sa natural nga tawo madaug, nga ang pagkahakug mawad-an sa iyang gahum sa kasingkasing, ug nga mga handum mapukaw sa pagawat sa Sumbanan, si Jesu-Kristo, sa pagginawi sa pagsikway sa kaugalingon ug pagkamaloloy-on. Kini nga kinaiya sa natural nga hakug nga tawo mahimong maloloy-on ug maloloton ngadto sa mga makasasala nga nagakawala, ug siya magahimo sa usa ka solemni nga pakigsaad ngadto sa Dios, maingon kang Abraham ug Jakob. Ang mga langitnong mga manulonda nagtambong sa maong mga higayon. Ang gugma sa Dios ug gugma alang sa mga kalag modaug ibabaw sa pagkahakug ug gugma sa kalibutan. Ilabi na kon ang magsusulti, sa Espiritu ug gahum sa Dios, mopasundayag sa plano sa pagtubos, nga gipahiluna sa Halangdon sa langit sa sakripisyo sa krus. Pinaagi sa mosunod nga mga Kasulatan kita makakita kon giunsa pagtagad sa Dios kining suheto sa mga panaad:TP 361.4

  “Ug misulti si Moises sa mga pangulo sa mga banay sa mga anak sa Israel, nga nagaingon, Kini mao ang butang nga gisugo ni Jehova. Sa diha nga ang tawo magasaad ug usa ka saad kang Jehova, kon magapanumpa ug usa ka panumpa nga magahigot sa iyang kalag uban sa usa ka katungdanan, dili niya paglapason ang iyang pulong; pagabuhaton niya sumala sa tanan nga mogula sa iyang baba.” Num. 30:1, 2.TP 362.1

  “Ayaw tugoti ang imong baba nga mahimong hinungdan sa pagpakasala sa imong unod; ni magsulti ka sa atubangan sa manulonda nga kadto usa man ka sayup; busa masuko ba ang Dios sa imong tingog, ug gub-on ba ang buhat sa imong mga kamot?” Ekles. 5:6.TP 362.2

  “Mosulod ako sa imong balay uban ang mga halad-ngasinunog; magabayad ako kanimo sa akongmga panaad, nga gipamulong sa akong mga ngabil, ug gisulti sa akong baba, sa diha ako sa kalisdanan.” Sal. 66:13, 14.TP 363.1

  “Kini maoy usa ka lit-ag sa usa ka tawo nga mamulong sa hinanali: Kini maoy balaan, ug tapus sa mga panaad ang pagpakigsayud.” Prob. 20:25. “Sa diha nga magapanaad ka ug saad kang Jehova nga imong Dios, dili ka maglangan sa pagbayad niana; kay sa pagkamatuod gayud si Jehova nga imong Dios magapaningil niini kanimo; ug mahimo kining sala nimo. Apan kon magapugong ka sa panaad dili kini mahimong sala nimo. Ang ginapamulong sa imong mga ngabil matngonan mo ug buhaton; ingon sa imong saad kang Jehova nga imong Dios, usa ka halad sa kinabubut-on, nga imong gisaad pinaagi sa imong baba.” Deut. 23:21-23.TP 363.2

  “Manaad, ug mamayad kamo kang Jehova nga inyong Dios; padad-a ug mga gasa kadtong tanan nga nanaglibut ngadto Kaniya nga takus pagahadlokan.” Sal. 76:11.TP 363.3

  “Apan kamo nagpasipala, niana kay kamo nanagingon man, Ang lamesa ni Jehova gihugawan; ug ang bunga niana bisan ang mokaon, niini, talamayon man. Kamo nanagingon usab, Ania karon, pagkamalaay niini! ug kamo nangulihad nga mayubiton niana, nagaingon si Jehova sa mga panon; ug inyong gidala Kanako kadtong nakuha pinaagi sa pagpanlupig, ug ang piangon, ang masakiton; mao kana ang inyong gidala aron ihalad: dawaton Ko ba kana gikan sa inyong kamot? nagaingon si Jehova. Apan tinunglo ang malimbongon, nga sa iyang panon adunay mananap nga laki, ug nagapanaad ug magahalad sa Ginoo sa butang nga may ikasaway; tungod kay ako dakung Hari, nagingon si Jehova sa mga panon, ug ang Akong ngalan makalilisang sa taliwala sa mga Hentil.” Mal. 1:12-14.TP 363.4

  “Kong ikaw manaad ug usa ka saad sa Dios, ayaw paglangana ang pagbayad niini; kay siya dili mahimuot sa mga buangbuang: bayri kadtong imong gipanaad. Labi pang maayo nga dili ikaw manaad kay sa manaad ka ug dili mobayad.” Ekles. 5:4, 5. 4T 470-472.TP 363.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents