Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 5 - Ang Ministeryo ni Kristo

  Human ni Satanas tapus ang iya mga pagpanulay, naghalin sia gikan kay Jesus sa pila ka panahon kag ang mga manugtunda nag-aman sa Iya sing pagkaon sa kamingawan, kag nagpabakud sa Iya, kag ang pagpakamaayo sang Amay nagtongtong sa Iya. Napaslawan si Satanas sa iyang labi ka maisug nga mga pagpanulay, apang nagapanglantaw sia sa unhan sa tion sang ministeryo ni Jesus, nga dapat sa lainlain nga mga panahon magtilaw sang iya maalamon nga pamatok sa Iya. Sa gihapon nagalaum sia sa pagdaug batok sa iya paagi sa pagpaakig sadtong indi magbaton kay Jesus, sa pagkaakig kag pagpangita sa paglaglag sa Iya. Naghimo si Satanas sing pinasahe nga konselyo upud sang iya mga manugtunda. Naluya sila kag nangakig nga wala sila makadaug batok sa Anak sang Dios. Nagtapat sila nga magmaalamon pa sing labi, kag gamiton ang ila gahum sa bug-os nga mahimo sa pagpaisog sadtong indi magtoo sa hunahuna sang iya kaugalingon nga pungsod sang Iya pagkamanluluwas sang kalibutan, kag sa sini nga paagi magpaluya kay Jesus sa Iya katoyoan. Bisan ano pa ka eksakto ang mga Judeo sa ila mga ceremonyas kag mga paghalad, kon ginapabulag nila ang ila mga mata sa mga tagna, kag makahimo sila sa pagpatoo sa ila nga isa yadto ka makusog, kalibutanon nga hari ang magatuman sini nga mga profesiya, magapabilin sa ila hunahuna ang pagpalawig para sa pag-abot sang Mesias.ADP 31.2

  Ginpakita niyan sa akon nga si Satanas kag ang iya mga manugtunda masako gid kaayo sa panahon sang ministeryo ni Kristo, nagapabaskug sang mga tawo sa pagkadi-matinuohon, kaakig kag pagyagota. Sa masami kon si Jesus magmitlang sang masakit nga kamatuoran sa pagsabdong sang ila mga sala, magasingkal sila. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda mapinadayonon nga nagasotsost sa ila sa pagkuha sing kabuhi sang Anak sang Dios. Isa ka ti-on nagkuha sila sang bato sa paghaboy sa Iya, apang ang mga manugtunda nagbantay sa Iya, kag gindala Sia sa malayo gikan sa akig nga kadam-an pakadto sa seguro nga duug. Sa liwat samtang ang tuhoy nga kamatuoran nagowa sa Iyang balaan nga mga bibig, gindakup Sia sang kadam-an, kag gindul-ong Sia sa kilid sang bungyod sa pagsakit sa Iya. Ang pagsinu-ay nag-abot sa ila mga kaugalingon kon ano ang ila buhaton sa Iya, sang sa liwat gintagoan Sia sang mga manugtunda gikan sa panulok sang mga kadam-an, kag Sia, nag-agi sa tunga nila, nagpadayon sa Iya panglakatan.ADP 32.1

  Si Satanas sa gihapon naglaum nga ang dakung plano sang kaluwasan mapaslawan. Ginhimo niya sing bug-os ang tanan niya nga gahum sa pagpatig-a sang mga tagipusoon sang mga katawohan, kag ang ila mga balatyagon mapait nga nagpamatok kay Jesus. Naglaum sia nga diotay lang ang magabaton sa Iya subong Anak sang Dios, kag nga si Jesus magtimbangtimbang sang Iya mga pag-antus kag pag-antus nga daku kaayo nga himoon para sa diotay nga grupo. Apang nakita ko nga kon may duha lamang nga magabaton kay Jesus nga Anak sang Dios, nga magtoo sa Iya sa pagluwas sang ila mga kalag, pagapadayonon Niya ang plano.ADP 32.2

  Ginsugdan Niya ang Iya buluhaton sa pagbuong sang gahum nga ginhuptan ni Satanas batok sa pag-antus. Gin-ayo Niya yadtong nagaantus paagi sang iya malaut nga gahum. Gin-uli Niya ang masakiton sa maayong panglawas, gin-ayo ang lupog, kag ginhimo sa pagpalumpat sa kasadya sa ilang mga tagipusoon, kag naghimaya sa Dios. Naghatag Sia sing kapawa sa bulag, gin-uli sa panglawas pinaagi sa Iya gahum yadtong ginbalati-an kag gingapus sang mapintas nga gahum ni Satanas sa malawig nga mga katuigan. Ang mga maluya, ang nagkurog, kag ang nasub-an, ginlipay sila sang Iya malolo nga mga polong. Ginpabangon Niya ang patay sa kabuhi, kag ginhimaya nila ang Dios tungod sang daku nga pagpakita sang Iya gahum. Sa dakung gahum gintipon Niya sila, nga nagtoo sa Iya. Kag ang maluya nga nagaantus nga ginpunggan ni Satanas sa paghimo sing kadaugan ginbuklas ni Jesus gikan sa iya ginahawiran, kag gindala sa ila pinaagi sa Iya gahum, ang maayong panglawas, kag daku nga kasadya kag kalipayan.ADP 32.3

  Ang kabuhi ni Jesus puno sing pagkamahinatagon, simpatiya kag gugma. Maloloy-on Sia permi sa pagpamati kag nagakuha sing mga kalisud sadtong nagapalapit sa Iya. Mga kadam-an sa ilang personal nga kaugalingon nagadala sang mga evidencia sang Iya diosnon nga gahum. Apang madamo sa ila sang dali nalang matapus ang buluhaton nagkalahuya sang mapainubuson, apang gamhanan nga manunudlo. Tungod kay ang mga pangulo wala nagtoo sa Iya, indi sila hana sa pag-antus upud kay Jesus. Sia tawo sang kasubo kag nakakilala sang kasakitan. Apang pila lang ang makaantus nga ginagamhan sang Iya mahumok, nagasikway sing kaugalingon nga kabuhi. Nagahandum sila sa pagpangalipay sang dungog nga ginatanyag sang kalibutan. Madamo ang nagsunod sa Anak sang Dios, kag nagpamati sa mga pagtudlo, nagakaon sa mga polong nga sang mahinay nagakahulog gikan sa Iya mga bibig. Ang Iya mga polong puno sing kahulogan, apang simple nga bisan ang labing maluya makahangop.ADP 33.1

  Si Satanas kag ang iya mga manugtunda masako. Ginbulag nila ang mga mata kag gindulum ang paghangop sang mga Judeo. Ginpaisog ni Satanas ang hipe sang mga tawo kag sang mga pangulo sa pagkuha sang Iya kabuhi: nagsogo sila sing mga opisyales sa pagdala kay Jesus sa ila, kag sang malapit na sila sa Iya, daku ang ila katingala, Nakita nila si Jesus nga nagabatyag sing simpatiya kag kaawa, samtang nagasaksi Sia sing tawhanon nga kasakitan. Nakita nila Sia nga sa gugma kag kalolo nagahambal sa pagpabaskug sa mga maluya kag masakiton. Nabati-an man nila Sia, sa tingog sang pagkagamhanan, nagsabdong sang gahum ni Satanas, kag ginpalakat nga hilway ang mga bihag nga gingapus niya. Nagpamati sila sa mga polong sang kaalam nga nagakahulog sa Iya mga bibig, kag nalumay sila. Indi sila makapatay sa Iya. Nagbalik sila sa mga pari kag mga tigulang nga wala si Jesus. Ginpamangkot sila sang mga opisyales, nga-a wala ninyo Sia nadala? Ginsugid nila kon ano ang ila nasaksihan sang Iya mga mirakulo, kag ang mga balaan nga mga polong sang kaalam , gugma kag kinaadman nga ila nabatian, kag nagtapus sa pagsiling, Wala sing tawo nga nakahambal kaangay sini nga tawo. Ang mga hipe sang kaparian nag-akusar sa ila nga sila man ginlimbongan. Ang iban sa ila nahuya nga wala nila Sia madala. Ang hipe sang mga kaparian sa langolango nagpamangkot sa ila kon bala may nagtoo nga mga pangulo sa Iya. Nakita ko nga madamo sang mga kaparian kag mga tigulang ang nagtoo kay Jesus. Apang si Satanas nagpanghiwala sa pagkilala sini. Nahadluk sila sang kaakig sang mga tawo labaw sa pagkahadluk sa Dios.ADP 33.2

  Tubtub karon ang kaabtik kag kaakig ni Satanas wala makautud sang plano sang kaluwasan. Ang ti-on sa katumanan sang lalambuton nga ginkarian ni Kristo sa kalibutan nagapadayon. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagpakigsapol sing tingub, kag nagtapat sa pagpabaskug sang kaugalingon nga pungsod ni Jesus sa pagsinggit sing hanuot para sa Iyang dugo, kag nag-invento sang kapintas kag pagyayota nga sa Iya. Naglaum sia nga mag-isol si Jesus tungod sini nga mga pagtratar kag sa indi pagpabilin sang Iya pagka-mapainubuson kag kalolo.ADP 34.1

  Samtang nagahumlad si Satanas sang iya mga plano, si Jesus sing mahinalongon nagabukas sa Iya mga gintoton-an sang mga pag-antus nga Iya pagaagihan. Nga ilansang Sia, kag nga mabanhaw Sia sa ika-tatlo ka adlaw. Apang malubog ang ila paghangop. Indi sila makahangop sang ginasugid Niya sa ila.ADP 34.2

  Tan-awa ang Lukas 4:29; Juan 7:45-48, 8:59.ADP 34.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents