Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 2 - Ang Pagkahulog Sang Tawo

  Nakita ko nga ang balaan nga mga manugtunda permi nagaduaw sa hardin, kag nagatudlo man sa ila nahanungod sa paglalis ni Satanas kag sang iya pagkahulog. Ginpaandaman sila sang manugtunda nahanungod kay Satanas, kag nagpaandam sa ila nga indi magbulagay ang isa kag isa sa ilang buluhaton, kay basi masugata nila ining nahulog nga kaaway. Ang mga manugtunda nagmando sa ila sa pagsunod sing hanuot nga mga pagmando nga ginhatag sang Dios sa ila, kay sa himpit lang nga pagkamatinumanon mapanalipdan sila. Kag kon matinumanon sila, ining nahulog nga kaaway wala sing gahum sa ila.ADP 19.2

  Si Satanas nagsugod sang iya buluhaton sa kay Eba, sa pagdul-ong sa iya sa pagkamalalison. Una, nagpakasala sia sa pagpalayo sa iya nga bana, sunod, paglibotlibot sa ginadumili-an nga kahoy, kag madason, sa pagpamati sa tingog sang manugsulay, kag nagduhaduha pa gid sang kon ano ang ginhambal sang Dios—Sa adlaw nga ikaw magakaon mamatay ka nga toto-o. Naghunahuna sia nga ayhan wala man seguro sang kahulogan kon ano ang ginhambal sang Gino-o. Nagtilaw sia sa paglalis. Ginbutang niya ang iya kamot kag nagkuha sang bunga, kag nagkaon. Makagalanyat sa panulok, kag maayo sa dila. Nahisa sia nga ginpunggan sila sang Dios kon ano ang maayo para sa ila. Ginhatagan niya sing bunga ang iya bana, nga amo ang pagpanulay sa iya. Gintug-an niya kay Adan ang tanan nga ginhambal sang man-ug sa iya, kag nagpabutyag sang ya katingala nga may gahum sia sa paghambal.ADP 19.3

  Nakita ko ang kasulob-an nga ara sa dagway ni Adan. Makita sia nga nahadluk kag natingala. Isa ka pagpakig-away makita nga nagapadayon sa iya hunahuna. Nakaseguro sia nga amo ini ang kaaway nga ginpaandam sa ila, kag nga ang iya asawa mamatay. Kinahanglan gid nga magbulagay sila. Ang iya gugma kay Eba daku. Kag sa ginhambal nga kapaslawan nagtapat sia sa pagpaambit sang iya kapalaran. Ginpangita niya ang bunga kag sa madali ginkaon niya. Niyan nagpabugal si Satanas. Nagrebelde sia sa langit, kag may mga simpatiya nga nahigugma sa iya, kag nagsunod sa iyang pagkamalalison. Nahulog sia, kag nangin kabangdanan sa iban sa pagkahulog upud sa iya. Kag subong ginpanulay na niya ang babae sa indi magsalig sa Dios, sa pagpamangkot sa iyang kaalam, kag sa pagpangita pagpalapta sang iya maalamon nga mga plano. Si Satanas nahibalo nga indi lang ang babae ang mahulog. Si Adan, paagi sa iya gugma kay Eba, naglalis sa sugo sang Dios kag nahulog upud sa iya.ADP 20.1

  Ang balita sang pagkahulog sang tawo naglapnag sa langit. Ang tagsa ka alpa nag-untat. Ang mga manugtunda nagpaubos sang ila mga purongpurong gikan sa ila mga ulo sa kasubo. Ang bug-os nga langit ara sa kaguliyang. Isa ka konselyo ginhiwat sa pagtapat kon ano ang buhaton sa nakasala nga paris. Ang mga manugtunda nahadluk nga ibutang nila ang ila kamot, kag magkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi, kag mangin makasasala sing dayon. Apang ang Dios nagsiling nga tabugon Niya ang mga malapason gikan sa hardin. Ginsugo sa gilayon ang mga manugtunda sa pagbantay sang alagyan pakadto sa kahoy sang kabuhi. Isa ka tinon-an nga plano ni Satanas nga si Adan kag si Eba magmalalison sa Dios, magbaton sang Iya pagkusmod, kag niyan magadul-ong sa pag-ambit sang kahoy sang kabuhi, agud magkabuhi sila sing dayon sa sala kag pagkamalalison, kag busa ang sala mangin wala na sing katapusan.ADP 20.2

  Apang ang balaan nga mga manugtunda ginpadala sa pagtabog sa ila sa hardin, samtang ang iban nga mga manugtunda ginsogo pagbantay sa dalan pakadto sa kahoy sang kabuhi. Ang kada isa sini nga mga manugtunda may makita sa ila to-o nga kamot, nga kon tolokon kaangay sang nagabadlak nga espada.ADP 21.1

  Niyan nagdaug si Satanas. Ang iban iya ginpaantus paagi sa iyang pagkahulog. Gintakpan sia gowa sa langit, sila sa gowa sang paraiso.ADP 21.2

  Tan-awa ang Genesis Kapitulo 3.ADP 21.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents