Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 11 - Ang Pagkayab ni Kristo

  Ang bug-os nga langit nagahulat sang takna sang kadaugan nga si Jesus magasaka sa Iya Amay. Ang mga manugtunda nagkari sa pagbaton sang Hari sang himaya, kag sa pagbuylog sa Iya sing masadyahon pakadto sa langit. Matapus pagpakamaayo ni Jesus ang Iya mga gintoton-an, ginbulag Sia sa ila, kag ginbayaw paibabaw. Kag sang ginabuylogan Sia paibabaw, ang kadam-an sang mga bihag nga ginbangon sa ti-on sang Iya pagkabanhaw nagsunud sa Iya. Isa ka kadam-an sang langitnon nga panong nagtambong, samtmang didto sa langit ang indi maisip nga kadam-an sang mga manugtunda naghulat sang Iya pag-abot. Samtang nagasaka sila pakadto sa balaan nga ciudad, ang mga manugtunda nga nagbuylog sa kay Jesus nagsinggit, Ibayaw ninyo ang inyo mga ulo, Kamo nga mga gawang, kag ibayaw ninyo, kamong walay katapusan nga mga gawang, kay ang Hari sang himaya magasulod. Upud ang kasadya ang mga manugtunda sa ciudad, nga naghulat sang Iya pag-abot, nagsinggit, sin-o ining Hari sang himaya? Ang mga nagabuylog nga mga manugtunda nga may kadaugan nagsabat, Ang Gino-o makusog kag daku! Ang Gino-o nga makusog sa inaway? Ibayaw ang inyo mga ulo, Kamo nga mga gawang! Bisan pa ibayaw sila, kamo nga walay katubtuban nga mga gawang, kag ang Hari sang himaya magasulud. Sa liwat ang langitnon nga panong nagsinggit, Sin-o ining Hari sang himaya? Ang nagaupud nga mga manugtunda sa malolot nga tono nagsabat, Ang Ginoo sang mga panong! Sia ang Hari sang Himaya! Kag ang langitnon nga panong nag-agi pakadto sa ciudad. Niyan ang tanan nga langitnon nga panong naglibot sa Anak sang Dios, ang ila harianon nga pangulo, kag upud ang pagkahalangdon nga pagdayaw nagduko, nagbutang sang ila nagabadlak nga mga purongpurong sa Iya tiilan. Niyan gintandug nila ang ila bulawanon nga mga alpa, kag sa matam-is, malolot nga mga tono, nagtugob sing bug-os sa langit upud sang ila matam-is nga musika kag mga kanta sa Cordero nga ginpatay, apang nagkabuhi liwat sa harianon nga himaya.ADP 65.1

  Masunod ginpakita sa akon ang mga gintoton-an samtang sa masinulob-on nagahangad sa langit sa pagkuha sang katapusan nga pagpasiplat sa ila nagasaka nga Gino-o. Duha ka mga manugtunda nga nabistihan sang maputi nagatindug sa ila kiliran, kag nagsiling sa ila, Kamo nga mga lalaki sa Galilea, nga-a nagatindug kamo kag nagahangad kamo sa langit? Ining Jesus, nga ginkuha sa inyo pakadto sa langit, magakari liwat sa amo man nga dagway subong sang nakita ninyo Sia nga nagsaka sa langit. Ang mga gintoton-an, upud sang iloy ni Jesus, nakasaksi sang pagsaka sang Anak sang Dios, kag gingasto nila ina nga gab-i sa pagsugilanon sang Iya katingalahan nga mga buhat, kag ang katingalahan kag mahimayaon nga mga butang nga natabo sa sulud sang malip-ot nga takna.ADP 66.1

  Nagpakigsapol si Satanas upud sa iya mga manugtunda, kag sa mapait nga kaakig batok sa gobierno sang Dios, naghambal sa ila nga samtang ginahawiran niya ang gahum kag autoridad sa duta, ang ila mga pagpaninguha kinahanglan napuloon nila ka doble ang pamakud batok sa mga sumulunod ni Jesus. Wala sila sing may nahimo batok kay Jesus; apang sa Iya mga sumulunod ila gid lumpagon kon mahimo, kag padayonon ang iya buluhaton sa tagsa ka kaliwatan, sa pagsiod sadtong magatoo kay Jesus, sa Iya pagkabanhaw kag pagkayab. Gintug-anan ni Satanas sa iya mga manugtunda nga si Jesus naghatag sa Iya mga gintoton-an sing gahum sa pagtabog sa ila, pagsabdong sa ila, kag pag-ayo sadtong ila pagasakiton. Niyan ang mga manugtunda ni Satanas naglakat subong sang nagangurob nga mga lion, nagapangita sang mga sumulunod ni Jesus.ADP 66.2

  Tan-awa ang Salmos 24:7-10, Binuhatan 1:1-11.ADP 66.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents