Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 14 - Ang Pagliso ni Saul

  Samtang si Saul nagalakat pakadto sa Damasco nga may mga sulat sang autoridad sa pagdakup sang mga lalaki ukon mga babae nga nagawali kay Jesus, kag pagadal-on sila nga ginapus sa Jerusalem, ang mga malauton nga mga manugtunda nagapabugal libot sa iya. Apang samtang nagapanglaktan sia, sa hinali lang isa ka kapawa gikan sa langit nagsiga palibot sa iya, nga nagpadalagan sang mga malauton nga mga manugtunda, kag nagpatumba gilayon kay Saul sa duta. Nakabati sia sing tingog nga nagasiling, Saul, Saul, nga-a ginahingabot mo Ako? Si Saul nagpamangkot, Sin-o bala Ikaw, Gino-o? Kag ang Gino-o nagsiling, Ako si Jesus nga ginahingabot mo. Mabudlay sa imo ang pagsipa batok sa suyak. Kag si Saul nagakurog nga natingala kag nagsiling, Gino-o, ano bala ang buot mo buhaton ko? Kag ang Gino-o nagsiling, Bangon kag magkadto sa ciudad, kay igahambal sa imo kon ano ang buhaton mo.ADP 75.1

  Ang mga tawo nga kaupud niya nagatilindug nga wala makahambal, nakabati sang tingog, apang wala sing tawo nga nakita. Sang wala na ang kapawa, kag si Saul nagbangon gikan sa duta, kag nagbukas sang iya mga mata, wala sia sing tawo nga nakita. Ang himaya sang kapawa sang langit nagbulag sa iya. Gin-agubay sia nila, kag gindala sia sa Damasco, kag tatlo ka adlaw nga wala sia sing kapawa, bisan nagkaon ukon nag-inum sia. Ang Gino-o nagpadala sing Iya manugtunda sa isa nga amo gid ang tawo nga ginalauman ni Saul nga himoon nga bihag, kag nagpakita sa iya sa palanan-awon kag nga magkadto sia sa kalye nga ginatawag tadlong, kag magpamangkot sa balay ni Judas sa isa nga ginatawag si Saul sang Tarsus; kay, yari karon, nagapangamuyo sia, kag nakakita sang isa ka palanan-awon sang isa ka tawo nga gin-ngalanan si Ananias nga nagapasulud, kag magbutang sang iya mga kamot sa iya, agud makabaton sia sang iya panulok.ADP 75.2

  Si Ananias nahadluk nga basi may mga sayop sa sini nga bahin, kag nagsugod sa pagsugid sa Gino-o kon ano ang iya nabati-an nahanungod kay Saul. Apang ang Gino-o naghambal kay Ananias, Lakat ka; kay sia isa ka pinili nga suludlan para sa Akon, sa pagdala sang Akon ngalan sa atubangan sang mga Hentil, kag mga hari, kag sa mga kaanakan sang Israel. Kay ipakita Ko sa iya kon daw ano ka dalagku nga mga butang ang iya pagaantuson para sa Akon ngalan. Ginsunod ni Ananias ang pagmando sang Gino-o, kag nagsulod sa balay, kag ginbutang ang iya mga kamot sa iya, nga nagasiling, Utud Saul, ang Gino-o, bisan si Jesus, nga nagpakita sa imo sa dalanon nga imo ginkari-an, nagpadala sa akon, agud makabaton ikaw sang imo panulok, kag mapun-an sang Balaan nga Espiritu.ADP 76.1

  Sa gilayon si Saul nakabaton sang panulok, kag nagbangon, kag gintugmawan. Niyan nagwali sia kay Kristo sa mga sinagoga, nga Sia ang Anak sang Dios. Ang tanan nga nakabati sa iya natingala, kag nagpamangkot, Indi bala amo ini sia ang nagpanglaglag sa ila nga nagatawag sa sini nga ngalan sa Jerusalem? kag nagkari sa sina nga bagay, agud nga dal-on niya sila nga ginapus sa hipe sang mga kaparian. Apang si Saul nagdugang sing labi sa kusog, nga nagkaurongan ang mga Judeo. Sa liwat ara naman sila sa kagamo. Ginsugiran sila ni Saul sang iya eksperiencia sa gahum sang Balaan nga Espiritu. Ang tanan nahibalo sang kamatuoran sang pagpamalabag ni Saul kay Jesus, kag ang iya kapagsik sa pagsakit kag pagtugyan sa ila sa kamatayon sang tanan nga nagatoo sa Iya ngalan. Ang iya makatilingala nga pagliso nagpapati sang madamo nga si Jesus amo ang Anak sang Dios. Si Saul nagsugid sang iya eksperiencica, nga samtang nagapanghingabot sia sa kamatayon, nagagapus kag nagadul-ong sa bilanggoan, mga lalaki kag mga babae, samtang sia nagalakat pakadto sa Damasco, sa hinali lang isa ka daku nga kapawa halin sa langit nagsiga palibot sa iya, kag si Jesus nagpakilala sang Iya kaugalingon sa iya, kag gintudloan sia nga Sia ang Anak sang Dios. Samtang si Saul sing maisog nagwali kay Jesus, nagdala sia sing makagagahum nga influencia upud sa iya. May kaalam sia sang Kasulatan, kag matapus sang iya pagliso isa ka diosnon nga kapawa nagsilak sa mga tagna nahanungod kay Jesus, kag naghatag sa iya sing ikasarang sa maathag kag walay kahadluk nga pagpakilala sang kamatuoran, kag sa pagtadlong sang bisan ano nga kasuli-an sang Kasulatan. Upud ang Espiritu sang Dios nga ara sa iya, sa maathag kag sa pagpaninguha nga paagi nagadala sang iya mga manugpalamati sa bug-os nga tagna tubtub sa ti-on sang una nga pagkari ni Kristo, kag ipakita sa ila nga ang Kasulatan natuman na, nahanungod sa mga pag-antus ni Kristo, kamatayon kag pagkabanhaw.ADP 76.2

  Tan-awa ang Binuhatan Kapitulo 9.ADP 77.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents