Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 38 - Ang Balus sang mga Balaan

  Niyan nakita ko ang madamo kaayo nga mga manugtunda nga nagadala sang mga korona halin sa mahimayaon nga ciudad; isa ka korona para sa tagsa ka balaan nga ang iya ngalan nasulat sini; kag sang ginatawag ni Jesus ang mga korona, ginpakilala sila sang mga manugtunda sa Iya, kag ang mahigugmaon nga Jesus, upud sang Iya to-o nga kamot, nagbutang sang mga korona sa ila mga olo sang mga balaan. Sa amo man nga bagay, ang mga manugtunda nagdala sang mga arpa, kag ginbutang man ni Jesus ini sa mga balaan. Ang nagasogo nga mga manugtunda nag-una pahoni sang nota, kag niyan ang kada tingog ginbayaw sa pagpasalamat, malantonon nga pagdayaw, kag ang kada kamot sing mahinalongon nagtandug sang mga kuerdas sang arpa, nagpalupad sang malanog nga musika sa matahum kag himpit nga mga tono. Niyan nakita ko si Jesus nagapangulo sang gintobus nga panong pakadto sa gawang sang ciudad. Ginkaptan niya ang gawang kag gintabyog ini balik sa iyang nagasidlak nga mga bisagra, kag ginhambalan ang mga pungsod nga nagbantay sang kamatuoran sa pagsulud. Ara ang tanan sa ciudad nga pagasalosalohan sang mga panulok. Dagaya nga himaya ang makita bisan diin. Niyan si Jesus nagtulok sa Iyang tinubos nga mga balaan, ang ila mga dagway masidlakon sang himaya, kag sang gintulok Niya ang Iya mahigugmaon nga mga mata sa ila, nagsiling Sia, upud ang Iya malanoy, malolo nga tingog, nakita ko ang kasakit sang Akon kalag, kag nabusog Ako. Ining dagaya nga himaya inyo nga pangalipayan sing dayon. Ang inyo mga kasubo natapus na. Wala na sing kamatayon, bisan kasubo, bisan paghinibi, bisan may kasakit pa. Nakita ko ang mga tinubos nga nagduko kag nagbutang sang ila nagasidlak nga mga purongpurong sa tiilan ni Jesus, kag niyan, sang ang Iya mahigugmaon nga kamot nagbangon sa ila, gintandug nila ang ila bulawanon nga mga arpa, kag ginpuno ang bug-os nga langit sang ila musika, kag mga kanta sang Cordero.ADP 169.2

  Nakita ko niyan si Jesus naga-una sa mga tinubos pakadto sa kahoy sang kabuhi, kag sa liwat nabati-an namon ang Iya mahigugmaon nga tingog, malanoy sang bisan ano pa nga musika nga nahulog sa tawhanon nga dulonggan, nga nagasiling, Ang mga dahon sini nga kahoy para sa pag-ayo sang mga pungsod. Ka-ona ninyo tanan ini. Sa kahoy sang kabuhi yara ang matahum nga bunga, nga ang mga balaan makaka-on sing dagaya. May labing mahimayaon nga trono sa Ciudad kag sa idalum sang trono nagagowa ang putli nga suba sang tubig sang kabuhi, subong katin-aw sang salaming. Sa bisan diin nga kilid sini nga suba sang kabuhi amo ang kahoy sang kabuhi. Sa mga pangpang sang suba ara ang mga matahum nga kakahoyan nga nagabunga kag maayo nga kaonon. Ang dila indi makasarang sa pagsaysay sang langit. Samtang ang talan-awon nagasaka sa atubangan ko nadula ako sa katingala; kag gindaldal ako palayo nga may indi maasoy nga katahum kag bugana nga himaya. Ginbutang ko ang inugsulat, kag nagsiling, O daw ano nga gugma! Daw ano ka makatilingala nga gugma! Ang labing mataas nga hinambalan indi makasaysay sang himaya sang langit, bisan matupungan nga kadalumon sang gugma sang Manluluwas.ADP 170.1

  Tan-awa ang Isaias 53:11; Bugna 21:4, 22:1-2ADP 170.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents