Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 39 - Ang Duta Mamingaw

  Gintan-aw ko niyan ang duta. Ang mga malauton patay, kag ang ila mga lawas nagahamyang sa nawong sang duta. Ang mga pumuloyo sang duta nag-antus sang kaakig sang Dios sa pito ka katapusan nga mga kalalat-an. Ginakagat nila ang ila mga dila sa kasakit kag nagpanghimalaut sa Dios. Ang butigon nga mga manugbalanay amo ang tumong sang kaakig ni Jehova. Ang ila mga mata nagkalusok sa ila mga boho, kag ang ila mga dila sa ila mga baba, samtang nagatindug sila sa ila mga tiil. Matapus ang mga balaan ginluwas sa tingog sang Dios, ang kaakig sang malauton nga kadam-an nagsumbalik sa isa kag isa sa ila. Ang duta daw nagabaha sang dugo, kag ang patay nga mga lawas halin sa isa ka unod sang duta pakadto sa isa.ADP 171.1

  Ang duta ara sa isa ka labing mamingaw nga kahimtang. Ang mga ciudad kag mga minuro, gin-uyog paidalum sang linog, nagasalampaw. Ang mga bukid ginhalin gikan sa ila mga duug, nagabilin sang dalagku nga mga lungib. Ang dagat nagabunga sang magasgas nga mga bato sa ibabaw sang duta, kag ang mga bato naggolowa sa duta, kag naglalapta sa bug-os nga nawong sang duta. Ang duta kaangay sang awa-aw nga kamingawan. Mga dalagko nga mga kahoy nagkalagabot, kag ginpanghaboy sa duta. Ari ang puloy-an ni Satanas, upud sang iya malauton nga mga manugtunda, sa bug-os nga isa ka libo (1000) ka mga tuig. Diri sila bukoton, kag maglagawlagaw saka kag panaug sa mga buka nga nawong sang duta, kag magtan-aw sang mga bunga sang iya paglalis batok sa kasogoan sang Dios. Ang mga bunga sang panghimalaut nga iya ginhimo, makapangalipay sia tubtub sa isa ka libo ka mga tuig. Limitado lang sa duta, wala sia sing kahigayonan sa paglibotlibot sa iban nga mga planeta, sa pagpanulay kag pagsabad sadtong wala mahulog. Daku gid ang pag-antus ni Satanas sa sini nga ti-on. Halin sang iya pagkahulog ang iya malauton nga mga batasan permi niya ginagamit. Ginpunggan nga sia niyan sa iya gahum, kag ginpatumbayaan sa pagreplica sa bahin nga iya ginahimo halin sang iya pagkahulog, kag sa pagtan-aw sa unahan nga may pagkurog kag kalisang sa makahalanguyos nga palaabuton, nga kinahanglan magaantus sia sing tanan nga kalautan nga iya nahimo, kag silotan sang tanan nga mga sala nga amo ang kabangdanan sang pagpakasala.ADP 171.2

  Niyan nakabati ako sang mga sininggit sang pagdaug halin sa mga manugtunda, kag halin sa gintubos nga mga balaan, nga nagtindug kaangay sa napulo ka mga libo sang mga instrumento musika, tungod kay indi na sila pagagamuhon kag panulayon sang Yawa, kag ang mga pumuluyo sang iban nga mga kalibutan ginluwas gikan sa iya presencia kag sa iya mga pagpanulay.ADP 172.1

  Niyan nakita ko ang mga trono, kag si Jesus kag ang mga tinubos nga mga balaan nagalingkod sa ila; kag ang mga balaan naghari subong nga hari kag mga pari sang Dios, kag ang malauton nga mga patay ginhukman kag ang ila mga binuhatan ginpaangay sa kasogoan nga libro, ang polong sang Dios, kag ginhukman sila suno sa mga binuhatan nga nahimo sa lawas. Si Jesus, sa paghi-usa upud sa mga balaan, naghatag sa mga malauton sang bahin nga ila pagaantuson; suno sa ila mga binuhatan; kag ginsulat sa libro sang kamatayon, kag ginbutang batok sa ila mga ngalan. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda ginhukman man ni Jesus kag sang Iya mga balaan. Ang silot ni Satanas daku kaayo sang sadtong iya gindayaan. Daku kaayo ang ila silot nga indi makatupong sa ila. Sa katapusan yadtong iya gindayaan nagkalawala. Si Satanas kinahanglan pa nga magkabuhi kag mag-antus sing malawig pa.ADP 172.2

  Kon matapus na ang paghukom sang mga malauton nga mga patay, sa katapusan sang isa ka libo (1000) ka mga tuig, ginbayaan ni Jesus ang Ciudad, kag ang nagasunodsunod nga panong sang mga manugtunda nagsunod sa iya. Ang mga balaan man nag-upud sa Iya. Si Jesus nagpanaug sa isa ka daku kag mabakud nga bukid, nga sa diin, sa dira nga ang Iya mga tiil makatindug sini, napihak, kag nahimo nga isa ka dakung planudo. Niyan nagtangla kami kag nakita ang daku kag matahum nga Ciudad, nga may napulo’g duha ka mga sadsaran, napulo’g duha ka mga gawang, tatlo kada kilid, kag isa ka manugtunda sa kada gawang. Nagsinggit kami, Ang Ciudad! Ang dakung Ciudad! Nagapanaug gikan sa Dios gowa halin sa langit! Kag nagpanaug ini sa iyang katahum, kag nagasidlaksidlak sa iyang himaya, kag naghugpa sa dakung planudo nga gin-aman ni Jesus para sini.ADP 172.3

  Tan-awa ang Zacarias 14:4-12; Bugna 20:2-6, 20:12, 21:10-27ADP 173.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents