Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 13 - Ang Kamatayon ni Esteban

  Ang mga gintoton-an nagbu-ad sing daku sa Jerusalem. Ang polong sang Dios nagdugang, kag madamo sang mga kaparian nagmatinumanon sa pagtoo. Si Esteban, puno sang pagtoo, nagahimo sing dalagku nga mga katingalahan kag mga mirakulo sa tunga sang mga katawohan. Madamo ang akig; kag ang mga pari nagbiya gikan sa ila mga tradisyon, kag gikan sa mga pagsacrificio kag mga halad, kag nagbaton kay Jesus nga amo ang daku nga halad. Si Esteban, nga may gahum halin sa ibabaw, nagsabdong sang mga pari kag mga tigulang, kag ginbayaw si Jesus sa ila atubangan. Indi sila makabato sa kaalam kag gahum nga iya ginahambal, kag sang nasapuan nila nga indi nila madaug sia, nagsohol sila sang mga tawo sa pagpanumpa sing butig nga nakabati sila sa iya nga naghambal sing pasipala nga mga polong batok kay Moises kag batok sa Dios. Ginpaakig nila ang mga tawo, kag ginkuha si Esteban, kag, paagi sa butigon nga mga saksi, ginsumbong sia sa pagpanghambal batok sa templo kag sa kasogoan. Nagpamatuod sila nga nakabati sila sa iya nga nagahambal nga ining Jesus sang Nazaret magalaglag sang ila mga pagsulondan nga ginhatag ni Moises sa ila.ADP 72.3

  Ang tanan nga naglingkod sa hulukmanan batok kay Esteban nakakita sing kapawa sang himaya sang Dios sa iya panagway. Nagsilak ang iya dagway subong sang nawong sang manugtunda. Nagtindug sia puno sang pagtoo kag sang Balaan nga Espiritu, kag, sugod sa mga manalagna, gindala niya sila tubtub sa pagkari ni Jesus, sang paglansang sa Iya, sang Iya pagkabanhaw kag pagkayab, kag ginpakita sa ila nga ang Gino-o wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang mga kamot. Ginasimba nila ang templo. Ang bisan ano nga ginahambal batok sa templo nagpuno sa ila sang labing daku nga kaakig sang kon maghambal batok sa Dios. Ang espiritu ni Esteban napuno sang langitnon nga kaakig samtang nagsinggit sia batok sa ila sang ila pagkamalauton, kag wala macirconsisyon sa tagipusoon. Permi kamo nagabato sa Balaan nga Espiritu. Nagabantay sila sa gowa nga mga ordinansa, samtang ang ila mga tagipusoon mga mahigko, kag puno sang ikamatay nga kalainan. Gintudlo sila ni Esteban sa kapintas sang ila mga ginikanan sa pagpanghingabot sang mga manalagna, nga nagasiling, Ginpatay ninyo sila nga nagpakita sa inyo sang wala pa ang pagkari sang Isa ka Matarung, kag karon kamo amo ang mga manugluib kag mga mamumuno.ADP 73.1

  Ang hipe sang mga kapari-an kag mga manugdumala akig kaayo samtang ang maathag, masakit nga mga kamatuoran nahambal; kag nagdalagan sila pakadto kay Esteban. Ang kapawa sang langit nagsidlak sa iya, kag sang nagtulok sia sing tuhoy sa langit, isa ka palanan-awon sang himaya sang Dios ginhatag sa iya, kag ang mga manugtunda naglibot sa iya. Nagsinggit sia, Yari karon, nakita ko ang mga langit nga nagbukas, kag ang Anak sang tawo nagatindug sa to-o nga kamot sang Dios. Indi magpamati ang mga tawo sa iya. Nagsinggit sila sing mabaskug nga tingog, kag ginpunggan ang ila mga dulunggan, kag nagdalagan sa iya sing tingub, kag ginpagowa sia sa ciudad, kag ginbato sia. Kag si Esteban nagluhod, kag nagsinggit sa isa ka mabaskug nga tingog, Gino-o, indi pag-itongtong ini nga sala sa ila.ADP 73.2

  Nakita ko nga si Esteban isa ka gamhanan nga tawo sang Dios, sing pinasahe ginpatubo sa pagpuno sang isa ka importante nga duug sa iglesya. Si Satanas nagpabugal samtang ginabato sia sa kamatayon; kay nahibalo sia nga ang mga gintoton-an magabatyag sing daku sang iya pagkadula. Apang ang kadaugan ni Satanas malip-ot; kay may nagatindug nga isa sa sadto nga panong, nagasaksi sang kamatayon ni Esteban, nga sa diin si Jesus magapakilala sang Iya kaugalingon. Bisan matuod nga wala sia labot sa pagbato sa kay Esteban, apang nagpasugot sia sa iya kamatayon. Si Saul madasig sa pagpanghingabot sang iglesya sang Dios, pagsakit sa ila, paglagas sa ila sa ilang mga puloy-an, kag pagtugyan sa ila sadtong magapatay sa ila. Si Satanas naggamit kay Saul sing madinaugon. Apang mabuong sang Dios ang gahum sang Yawa, kag buy-an yadtong ginpamihag niya. Maalam si Saul nga tawo, kag si Satanas sing madinaugon nagagamit sang iya mga talento sa pagbulig dala sang iya pagkamalalison batok sa Anak sang Dios, kag sadtong nagatoo sa Iya. Apang ginpili ni Jesus si Saul subong isa ka pinili nga galamiton sa pagwali sang Iya ngalan, sa pagpabakud sang mga gintoton-an sa ila buluhaton, kag labaw sa tanan pagkuha sang lugar ni Esteban. Si Saul sinaligan sing daku sang mga Judeo. Ang iya kapagsik kag ang iya kahibalo nagpahamuot sa ila, kag nagpahadluk sing madamo nga mga gintoton-an.ADP 74.1

  Tan-awa ang Binuhatan kapitulo 6 kag 7.ADP 74.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents