Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 26 - Isa Pa Ka Pagpahayag

  Ginpakita-an ako sang isa ka kabalaka nga ang bug-os nga langit nagbuylog sa buluhaton nga nagapadayon sa duta. Si Jesus nagsogo sang isa ka makusog kag gamhanan nga manugtunda sa pagkilala kag pagpaantus sang mga pumuloyo sa duta sa pagpangaman sa ika-duha Niya nga pagpakita. Nakita ko ang gamhanan nga manugtunda nga nagbiya sang presensya ni Jesus sa langit. Sa atubangan niya may masilaw kaayo kag mahimayaon nga kapawa. Ginsugiran ako nga ang iya katoyoan amo ang pagpasiga sang duta sang iya himaya, kag sa pagpaandam sang tawo sang maga-abot nga kasingkal sang Dios. Mga kadam-an ang nagbaton sang kapawa. Ang iban daw mga solemne kaayo, samtang ang iban malipayon kag masinadyahon. Ang kapawa nagsilak sa ila tanan, apang ang iban daw mahinay magpalapit sa idalom sang kapawa, kag wala nagbaton sing tinagipusoon. Apang ang tanan nga nagbaton sa iya, nagliso sang ila mga nawong pasaka sa langit, kag naghimaya sa Dios. Madamo ang napun-an sang dakung kaakig. Mga ministro kag mga katawohan naghi-usa sa kahigko-an, kag sang makusog nagbato sa kapawa nga ginpasiga sang gamhanan nga manugtunda. Apang ang tanan nga nagbaton sini nagbiya sang kalibutan, kag sing hapiip naghi-usa sing tingub.ADP 123.3

  Si Satanas kag ang iya manugtunda masako nga nagapangita sa pagbaylo sang mga hunahuna sang tanan nga madala nila gikan sa kapawa. Ang panong nga nagsikway sini ginpabay-an sa kadudulman. Nakita ko ang manugtunda nga nagbantay nga may daku nga kabalaka sa nagato-o nga katawohan sang Dios, sa pagsulat sang pamatasan nga ila ginpatubo, samtang ang balita sang langitnon nga mga ginsuguran ginpakilala sa ila. Kag sang madamo kaayo nga nagpakunokuno sa gugma para kay Jesus nagtalikod gikan sa langitnon nga balita nga may pagtamay, pagyubit kag kaakig, ang manugtunda nga may isa ka sulatanan sa iya kamot, naghimo sang makahuluya nga sulat. Ang bug-os nga langit napuno sang kaakig, tungod kay si Jesus ginpasipalahan sang Iya nagapakunokuno nga mga sumulunod.ADP 124.1

  Nakita ko ang kapaslawan sang mga nagasalig. Wala nila makita ang ila Gino-o sa ginapaabot nga ti-on. Katoyoan sang Dios sa pagtago sang palaabuton, kag dal-on ang Iya mga katawohan sa punto sang pagtapat. Kon wala ining bahin sang panahon, ang buluhaton nga gintagna sang Dios indi unta matuman. Si Satanas nagamando sang mga hunahuna sang madamo kaayo nga malayo pa sa palaabuton. Ang panahon nga ginbantala para sa pagpakita ni Kristo kinahanglan magadala sang hunahuna sa pagpangita sing hanuot para sa presente nga pagpangandam. Sang nagaligad ang panahon yadtong wala sing bug-os nga pagbaton sang kapawa sang manugtunda, naghi-usa upud sadtong nagtamay sa langitnon nga balita, kag nagbalikid sila sa mga napaslawan nga may pagyubit. Nakita ko ang mga manugtunda sa langit nga nagpakigsapol upud kay Jesus. Ginmarkahan nila ang kahimtangan sang nagapakunokuno nga mga sumulunod ni Kristo. Ang pagligad sang tuhoy nga ti-on nagtilaw kag nagpamatuod sa ila, kag madamo ang natimbang sa timbangan kag nasapuan nga nakulangan. Sila tanan nagpabutyag nga mga Kristohanon, apang napaslawan sa pagsunod kay Kristo sa halus tanan nga bahin. Nagpabugal si Satanas sa kahimtang sang mga nagapakunokuno nga mga sunulunod ni Kristo. Ara sila sa iya si-od. Gintoytoyan niya ang kadamo-an sa pagbiya sang makitid nga banas, kag nagatinguha sila sa pagsaka sa langit sa iban nga paagi. Nakita sang mga manugtunda ang mga putli, mga matinlo, kag mga balaan, tanan maimpon sa mga makasasala sa Zion, kag sa mahigugmaon sang kalibutan nga mga salimpapaw. Nagbantay sila sang matuod nga nagahigugma kay Jesus; apang ang mga mahigko nagaefekto sa mga balaan.ADP 124.2

  Yadtong mga tagipusoon nagasilaab sa kahidlaw sa daku nga handum sa pagtan-aw kay Jesus, gindumili-an sang ila nagapakunokuno nga mga kauturan sa paghambal nahanungod sang iya pagkari. Gintulok sang mga manugtunda ang bug-os nga talan-awon, kag nalooy sa nabilin, nga nagahigugma sa pagpakita kay Jesus. Isa naman ka manugtunda ginsogo sa pagpanaug sa duta. Ginbutang ni Jesus sa Iya kamot ang isa ka sulat, kag sang nag-abot sia sa duta, nagsinggit sia, Ang Babilonia nahulog! nahulog! Niyan nakita ko ang mga napaslawan nga sa liwat nakita nga malipayon, kag ginhangad ang ila mga mata sa langit, nagatulok upud ang pagto-o kag paglaum para sa pagpakita sang ila Gino-o. Apang madamo ang daw magpabilin sa isa ka matig-a nga kahimtangan, nga daw nagakatulog; apang makita ko ang agi sang madalum nga kasakit sa ila mga panagway. Ang mga napaslawan nakakita sa Biblia nga amo yadto ang paglantang nga panahon, kag nga kinahanglan gid sang pagpailub samtang nagahulat sang katumanan sang palanan-awon. Ang amo man nga evidencia nga nagdul-ong sa ila sa pagtan-aw sa ilang Gino-o sang 1843, nagdul-ong sa ila sa pagpaabot sa Iya sang 1844. Nakita ko nga kalabanan wala sa ila sina nga kusog nga nagmarka sang ila pagto-o sang 1843. Ang ila kapaslawan naglubong sang ila pagto-o. Apang sang ang napaslawan naghi-usa sa singgit sang ika-duha nga manugtunda, ang langitnon nga kabon nagtulok upud ang daku nga kabalaka, kag nagmarka sang bunga sang balita. Nakita nila yadtong nagdala sang ngalan sang mga Kristohanon nga nagliso kag nagyubit kag nagtamay sadtong nagluluya. Samtang ang mga polong nahulog gikan sa mga bibig sang mga manugtamay, Wala pa kamo nakasaka? Ang manugtunda nagsulat sini. Siling sang manugtunda, Ginyagota nila ang Dios.ADP 125.1

  Gintudlo ako balik sa pagkayab ni Elias. Ang iya kunop nahulog sa kay Eliseo, kag ang malaut nga mga kabataan (para sa mga pamatan-on) nga nagasunod sa iya, nagalangolango, nga nagasinggit, Saka ka upaw! Saka ikaw nga upaw! Ginlangolango nila ang Dios, kag ginsugata sila sang ila silot didto. Ginton-an nila ini sa ila mga ginikanan. Kag yadtong nagtamay kag naglangolango sa idea sang balaan nga nagapasaka, pagadu-awon sang kalalat-an sang Dios, kag makilala nila nga indi diotay nga butang ang magyubit sa Iya.ADP 126.1

  Nagsogo si Jesus sang iban nga mga manugtunda sa paglupad sing madali sa pagpaumpaw kag pagpabaskug sang nagakaluya nga pagtoo sang Iya mga katawohan, kag sa pag-aman sa ila sa paghangup sang balita sang ika-duha ka manugtunda, kag ang importante nga buluhaton sa madali pagahimoon sa langit. Nakita ko ini nga mga manugtunda nagbaton sang daku nga gahum kag kapawa halin kay Jesus, kag naglupad dayon sa duta sa pagtuman sang ila katoyo-an sa pagbulig sa ika-duha nga manugtunda sa iya buluhaton. Isa ka daku nga kapawa nagsiga sa mga katawohan sang Dios sang ang mga manugtunda nagsinggit, Yari karon ang Palamanhunon nag-abot, gowa kamo sa pagsugat sa Iya. Niyan nakita ko yadtong mga nagluluya nga nagbangon, kag sa harmoniya upud ang ika-duha nga manugtunda, nagpahayag, Yari karon ang Palamanhunon nag-abot, gowa kamo sa pagsugata sa Iya. Ang kapawa gikan sa mga manugtunda nagpanuhotsuhot sa kadudulman bisan diin. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagpangita sa pagpugong sini nga kapawa gikan sa paglapnag, kag sang iya efekto. Nagba-is sila sang mga manugtunda sang Dios, kag ginhambalan sila nga ang Dios nagdaya sang mga tawo, kag nga sa bug-os nila nga kapawa kag gahum, indi nila mapato-o ang mga tawo nga si Jesus maabot. Ang mga manugtunda sang Dios nagpadayon sang ila buluhaton, bisan pa si Satanas nagtinguha sa pagkodal sang alagyan, kag ginpaliko ang mga hunahuna sang mga tawo gikan sa kapawa. Yadtong nagbaton sini makita nga nagmalipayon. Gintulok nila ang ila mga mata sa langit, kag naghandum sa pagpakita kay Jesus. Ang iban yadto sa daku nga kalisud, nagahibi kag nagapangamuyo. Ang ila mga mata daw natuhoy sa ila mga kaugalingon, kag wala gani sila nagtinguha sa pagtulok sa ibabaw.ADP 126.2

  Isa ka hamili nga kapawa gikan sa langit nagbulag sang kadulum halin sa ila, kag ang ila mga mata, nga puno sa kasubo sa ila mga kaugalingon, nagliso paibabaw, samtang ang pagpasalamat kag balaan nga kalipay makita sa tagsa nila ka dagway. Si Jesus kag ang tanan nga panong sang manugtunda makita nga may pag-uyon sa mga matutum, nga nagahulat.ADP 127.1

  Yadtong nagsikway kag nagbalabag sa kapawa sang balita sang nauna nga manugtunda, nawad-an sang kapawa sang ika-duha, kag indi mapakamaayo sang gahum kag himaya nga nagtambong sang balita, Yari karon ang Palamanhunon nagakari. Si Jesus nagtalikod sa ila nga nagakusmod. Ginpakahuy-an nila Sia kag ginsikway Sia. Yadtong nagbaton sang balita ginputos sa isa ka panganud sang himaya. Naghulat sila kag nagpangamuyo sa paghibalo sang kabobot-on sang Dios. Nahadluk gid sila sa pagpasaway sa Iya. Nakita ko si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagapangita sa pagtakup sining diosnon nga kapawa gikan sa mga tawo sang Dios; apang tubtub nga ang nagahululat makaangkon sang kapawa, kag nagapabilin sang ila mga pagtulok ibabaw sa duta pakadto kay Jesus, si Satanas wala sing gahum sa pagtabog sa ila sining hamili nga kapawa. Ang balita nga ginhatag gikan sa langit nagpaakig kay Satanas kag sang iya mga manugtunda, kag yadtong nagpakita sa paghigugma kay Jesus, apang nagpanghiwala sang Iya pagkari, nagtamay kag nagyubit sang mga matutum, ang mga masaligan. Apang ang manugtunda nagtanda sang kada insulto, kada kasakit, kada abuso nga ila mabaton gikan sa ila nagapakunokuno nga mga kauturan. Madamo kaayo ang nagbayaw sang ila mga tingog sa pagsinggit, Yari karon ang Palamanhunon nag-abot, kag ginbayaan ang ila mga kauturan nga wala nahigugma sang pagkari ni Jesus, kag indi sila pagtugotan sa pagpuyo diri sa Iya ika-duha nga pagkari. Nakita ko nga nagliso si Jesus sang Iya nawong gikan sadtong nagsikway kag nagtamay sang Iya pagkari, kag niyan ginsogo ang Iya mga manugtunda sa pagtoytoy sang Iya mga katawohan pagowa gikan sa tunga sang mga mahigko, basi nga mahigko-an sila. Yadtong matinumanon sa mga balita nagtindug nga hilway kag nagahi-usa. Isa ka balaan kag masilaw nga kapawa nagsilak sa ila. Gintalikdan nila ang kalibutan, gingisi nila ang ila mga balatyagon gikan sini, kag ginbatas ang ila dutan-on nga mga luyag. Ginbayaan nila ang ila dutan-on nga bahandi kag ang ila nagahawathawat nga panulok nagtadlong sa langit, nagapaabot sa pagtan-aw sang ila hinigugma nga Manunubos. Isa ka balaan, balaan nga kalipay nagsilak sa ila panagway, kag nagsugid sang paghidaet kag kalipay nga naghari sa sulud. Ginsogo ni Jesus ang Iya mga manugtunda sa pagkadto kag pagpabaskug sa ila, kay ang takna sang ila pagtilaw nagapadayon. Nakita ko nga ining nagahululat wala pa matilawi sa dapat nila nga pagaagihan. Wala sila mahilway gikan sa mga sayop. Kag nakita ko ang kalooy kag kaayo sang Dios sa pagpadala sang isa ka pagpahibalo sa mga katawohan sang duta, kag sulitsulit nga mga balita sa pagdala sa ila nahanungod sang panahon, sa pagtoytoy sa ila sa isa ka maalamon nga pagpangusisa sang ila mga kaugalingon, agud nga magbiya sila sang ila mga kaugalingon sa mga sayop nga ara sa ila halin pa sa hentil kag sa mga papanhon. Paagi sini nga mga balita ang Dios nagadala sa gowa sang Iya mga katawohan diin makapangabudlay Sia para sa ila sa labing daku nga gahum, kag nga makabantay sila sang tanan Niya nga kasogoan.ADP 127.2

  Tan-awa ang 2 Hari 2:11-25; Daniel 8:14; Habakuk 2:1-4; Mateo 25:6; Bugna 14:8, 18:1-5ADP 128.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents