Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 27 - Ang Santuario

  Ginpakita niyan sa akon ang labing daku nga kapaslawan sang katawohan sang Dios. Wala nila makita si Jesus sa ginpaabot nga ti-on. Wala sila nakahibalo nga-a ang ila Manluluwas wala nag-abot. Indi sila makakita sing evidencia nga-a ang tagnaanon nga ti-on wala nagtapus. Siling sang manugtunda, Ang polong bala sang Dios mapaslawan? Ang Dios bala napaslawan sa pagtuman sang Iya mga saad? Wala: gintuman Niya ang tanan nga ginsaad Niya. Si Jesus nagbangon, kag gintakpan ang gawang sang Balaan nga hulot sang langitnon nga Santuario, kag nagbukas sang gawang pakadto sa Labing Balaan nga hulot, kag nakasulud sa pagtinlo sang Santuario. Siling sang manugtunda, Ang tanan nga nagahulat sing mapailubon makahangop sang misteryo. Ang tawo nakasala; apang wala sing kapaslawan sa bahin sang Dios. Ang tanan natuman sang ginsaad sang Dios; apang ang tawo sing masalaypon nagtulok sa duta, nagto-o nga amo ini ang Santuario nga pagatinlo-an sa katapusan sang tagnaanon nga mga panahon. Ang ginapaabot sang tawo nasipyat: apang indi ang saad sang Dios. Nagpadala si Jesus sang Iya mga manugtunda sa pagtudlo sang mga napaslawan, sa pagdul-ong sang ila mga hunahuna sa Labing Mataas nga hulot diin Sia nagkadto sa pagtinlo sang Santuario, kag sa paghimo sang isa ka pinasahe nga pagtinlo para sa Israel. Ginhambalan ni Jesus ang mga manugtunda nga ang tanan nga makakita sa Iya makahangop sang buluhaton nga Iya ginahimo. Nakita ko nga sang si Jesus didto sa Labing Balaan nga hulot paga-ipakasal Sia sa Bag-ong Jerusalem, kag sa matapus ang Iya buluhaton matuman sa Labing Balaan, magapanaug Sia sa duta sa hari-anon nga gahum kag kuha-on ang mga hamili sa Iyang kaugalingon nga sing mapailubon nagahulat sang Iya pagbalik.ADP 129.1

  Ginpakita niyan sa akon kon ano ang natabo sa langit sang ang tagnaanon nga mga panahon nagtapus sang 1844. Nakita ko nga sang ang pagpang-alagad ni Jesus sa Balaan nga hulot natapus, kag gintakup ang gawang sadto nga hulot, isa ka daku nga kadulum ang nagtabon sadtong nakabati, kag nagsikway sang mga balita sang pagkari ni Kristo. Palibot sa ubos sang Iya bisti amo ang isa ka kampanilya kag isa ka bunga sang granada. May nagahigot sa Iya gikan sa Iya nga abaga isa ka taming sang masikotsikot nga trabaho. Kag kon maggiho Sia, nagabadlak kaangay sang diamante, maathag nga mga litra nga kaangay sang mga ngalan nga nasulat, ukon ginsilsil sa taming. Matapus nga nabistihan na Sia sing bug-os, nga may isa ka butang sa Iya olo kaangay sang isa ka purongpurong, naglibot ang mga manugtunda, kag sa nagadilaab nga karwahe naglabay Sia sa sulud sang ika-duha nga kombong. Niyan ginhambalan ako sa pagmulalong sang duha ka mga hulot sang langitnon nga Santuario. Ang kortina, ang gawang, bukas, kag gintogotan ako sa pagsulud. Sa una nga hulot nakita ko ang kandeliriohan nga may pito ka mga suga, mga matahum kag mahimayaon; amo man ang lamesa nga sa diin ang tinapay, kag ang altar sang incenso, kag sang pa-aso. Ang tanan nga galamiton sini nga hulot kaangay sang puro nga bulawan, kag nagareplica sa larawan sang Isa nga nagsulud sina nga duug. Ang kortina nga nagabulag sining duha ka mga hulot makita nga mahimayaon. Lainlain sila sang kolor kag materyal, nga may matahum nga borda sa kilid, nga may mga figura sang bulawan sa iya, nagarepresentar sang mga manugtunda. Ang kombong ginbatak, kag nagtulok ako sa ika-duha nga hulot. Nakita ko didto ang arka nga may panagway sang mapino nga bulawan. Palibot sa ibabaw sini nga arka, amo ang labing matahum nga ginhimo, nagarepresentar sang mga purongpurong. Isa yadto ka mapino nga bulawan. Sa sulud sang arka amo ang mga tapitapi sang bato nga may napulo ka mga sogo. Sa kada punta sang arka amo ang isa ka matahum nga kerubin nga ang ila mga pakpak nagahumlad palibot sini. Ang ila mga pakpak ginabayaw nga mataas, kag nagatandug sa isa kag isa ibabaw sang olo ni Jesus, samtang Sia nagatindug sa kilid sang arka, nagalaragway sang tanan nga panong sang manugtunda nga nagatulok nga may kabalaka sa kasogoan sang Dios. Sa tunga sang kerubin amo ang bulawanon nga pa-aso. Kag sang ang mga pangamuyo sang mga balaan sa pagto-o mag-abot sa kay Jesus, kag sang ginhalad Niya sila sa Iya Amay, isa ka matam-is nga kahumot nga magasaka gikan sa incenso, kaangay ini sang aso sang labing matahum nga kolor. Sa ibabaw sang diin si Jesus nagatindug, sa atubangan sang arka, nakita ko ang subra ka silaw nga himaya nga indi ko matulok. Ini daw kaangay sang trono diin nagapuyo ang Dios. Samtang ang incenso nagasaka sa Amay, ang daku nga himaya naghalin sa trono sang Amay pakadto sa kay Jesus, kag halin sa kay Jesus nagasilak sa ila mga pangamuyo nga nagsaka kaangay sang matam-is nga incenso. Ang kasanag kag himaya ginbobo sa kay Jesus sing dagaya, kag nagtabon sa lingkuranan sang kalooy, kag ang sunodsunod nga himaya nagpuno sang templo. Indi ako makapadugay tulok sa himaya. Wala sing polong nga makasaysay sa iya. Subra ang akon kalipay, kag nagbiya halin sa diosnon kag himaya sang talan-awon.ADP 129.2

  Ginpakita sa akon ang isa ka Santuario sa duta nga may duha ka mga hulot. Naglaragway ini sang yadto sa langit. Ginhambalan ako nga amo yadto ang dutan-on nga Santuario, isa ka laragway sang langitnon. Ang galamiton sang una nga hulot sang dutan-on nga Santuario subong man sang sa una nga hulot sa langitnon. Ang kombong ginbatak, kag nagtulok ako sa Balaan sang mga Balaan, kag nakita ko nga ang mga galamiton kaangay man sang sa Labing Balaan nga hulot sang langitnon nga Santuario. Ang mga pari nagaalagad sa duha ka mga hulot sa dutan-on. Sa una nga hulot nagaalagad sia sa matag-adlaw sa sulud sang tuig, kag magsulud sa Labing Balaan apang maka-isa sa isa ka tuig, sa pagtinlo sini gikan sa mga sala nga nadala didto. Nagsulud Sia sa langitnon nga Santuario paagi sa paghalad sang Iya kaugalingon nga dugo. Ang dutan-on nga mga pari ginkuha paagi sa kamatayon, busa indi sila makapadayon sing madugay; apang si Jesus, nakita ko, isa ka pari sa walay katubtuban. Paagi sa mga pag-antus kag mga halad nga gindala sa dutan-on nga Santuario, ang kaanakan sang Israel magahawid sang mga kaayohan sang isa ka Manluluwas nga nagaabot. Kag sa kaalam sang Dios sing pinasahe sa sini nga buluhaton ginhatag sa aton agud nga matulok naton balik sa ila, kag mahangpan ang buluhaton ni Jesus sa langitnon nga Santuario.ADP 131.1

  Sa paglansang, sang si Jesus namatay sa Calvaryo, nagsinggit Sia, Natapus na, kag ang kombong sang templo nagisi sa duha, halin sa ibabaw paidalum. Ini nagpakita nga ang mga pag-alagdan sang dutan-on nga Santuario natapus na sing dayon, kag nga ang Dios indi na magsugata sa ila sa ilang dutan-on nga templo, sa pagbaton sang ila mga halad. Ang dugo ni Jesus gin-ula na niyan, nga pagaalagaron Niya sang Iya kaugalingon sa langitnon nga Santuario. Subong nga ang mga pari sa dutan-on nga Santuario nagsulud sa Labing Balaan maka-isa sa kada tuig sa pagtinlo sang Santuario, si Jesus nagsulud sa Labing Balaan sa langitnon, sa katapusan sang 2300 ka mga adlaw sang Daniel 8, sang 1844, sa paghimo sang katapusan nga pagtumbas para sa tanan nga makaambit sang Iya pagpatunga, kag sa pagtinlo sang Santuario.ADP 131.2

  Tan-awa ang Exodo kapitulo 25-28; Levitiko kapitulo 16; 2 Hari 2:11; Daniel 8:14; Mateo 27:50-51; Hebreohanon kapitulo 9; Bugna kapitulo 21ADP 132.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents