Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 30 - Espiritismo

  Nakita ko ang pagpanoktok nga pagpangdaya. Si Satanas may gahum sa pagdala sang panagway sang mga forma sa aton atubangan nga nagapakilala nga aton sila mga pariente kag mga abyan nga subong nagakatulog kay Jesus. Kon tan-awon daw presente sila, ang mga polong nga ila ginhambal sang diri pa sila, nga nakilala naton, pagaihambal, kag ang amo man nga tono sang tingog nga ila sang buhi pa sila amo ang mabati-an ta. Ini tanan nagadaya sang kalibutan, kag magapasulud sa ila sa pagto-o sini nga pagpatalang.ADP 140.2

  Nakita ko nga ang mga balaan kinahanglan gid nga may maid-id nga paghangop sang presente nga kamatuoran, nga ila pagapadayonon gikan sa Kasulatan. Kinahanglan nga ila hangpon ang kahimtangan sang mga minatay; kay ang mga espiritu sang mga yawa magapakita sa ila, magpakunokuno nga sila mga hinigugma nga mga abyan kag mga pariente, kag magapahayag sa ila sang mga doktrina nga wala sa Kasulatan. Himoon nila ang tanan sa ila gahum sa pagpa-alsa sang simpatiya, kag maghimo sang mga mirakulo sa ila atubangan, sa pagpamatuod kon ano ang ila ginpahayag. Ang mga katawohan sang Dios kinahanglan nga handa sa pagtindug sini nga mga espiritu upud ang kamatuoran sa Biblia nga ang mga minatay wala sing may nahibalo-an, kag nga sila mga espiritu sang mga yawa.ADP 140.3

  Nakita ko nga dapat usisa-on naton sing maayo ang sadsaran sang aton paglaum, kay magahatag kita sing rason para sini gikan sa Kasulatan; kay makita naton ini nga pagpatalang nga nagalapnag, kag kinahanglan nga bato-an naton ini sing nawong kag nawong. Kag luwas kon handa kita para sini, masi-od kita kag madaug. Apang kon himo-on naton ang kon ano nga aton bahin nga mangin handa para sa inaway nga ara lang sa aton atubangan, ang Dios magahimo sang Iya bahin, kag ang Iya kamot nga gamhanan sa tanan, magapangapin sa aton. Sa madali magapadala Sia sang tagsa ka manugtunda halin sa himaya sa paghimo sang kodal palibot sa matutum nga mga kalag, sang sa madayaan sila kag madaldal palayo sa butig nga mga katingalahan ni Satanas.ADP 141.1

  Nakita ko ang kadasig sang pagpanglapnag sini nga pagdaya. Ang tren sang mga salakyan ginpakita sa akon, nagadalagan nga madasig pa sa kilat. Ang manugtunda nagsogo sa akon sa pagtulok sing maayo. Gintolok ko maayo ang akon mga mata sa tren. Daw ang bug-os nga kalibutan nakasakay. Niyan ginpakita niya sa akon ang kondoktor, nga daw kaangay sang dungganon nga tawo, nga diin ang tanan nga mga pasahero nagatangla sa iya kag nagatahud. Naglibog ang olo ko, kag namangkot ako sa upud ko nga manugtunda kon sin-o sia. Siling niya, si Satanas ina. Sia ang kondoktor sa dagway sang manugtunda sang kapawa. Ginbihag niya ang kalibutan. Gindala sila sa mabaskug nga pagpatalang, sa pagto-o sang isa ka butig agud nga mag-apa sila. Ang iya ahente, ang madason sa pinakamataas nga sunod sa iya, amo ang enhiniero, kag ang iban sang iya mga ahente nagaobra sa lainlain nga mga opisina suno sa iya kinahanglanon sa ila, kag tanan sila nagapakadto subong kadasig sang kilat padulong sa kalaglagan. Namangkot ako sa manugtunda kon wala na sing may nabilin. Ginsogo niya ako sa pagtulok sa pihak nga bahin, kag nakita ko isa ka diotay nga pundok nagapanglakatan sa isa ka makitid nga banas. Ang tanan daw malig-on nga naghi-usa, kag ginbugkos sing tingub sa kamatuoran.ADP 141.2

  Ining diotay nga pundok daw ginakapoy sila kaayo, nga daw nakaagi sa mabug-at nga mga pagtilaw kag mga inaway. Kag daw nga ang adlaw bag-o pa lang nagpakita gikan sa likod sang panganud, kag nagbutlak sa ila mga panagway, kag naghimo sa ila nga tan-awon mga mandadaug, nga daw ang ila mga kadaugan madali nalang.ADP 142.1

  Nakita ko nga ang Gino-o naghatag sang kalibutan sang kahigayonan sa pagdiskobre sang si-od. Ining butang igo na nga isa ka evidencia para sa Kristohanon kon wala na sang iban. Wala sing kalainan nga mahimo sa tunga sang hamili kag mahigko.ADP 142.2

  Si Thomas Paine, nga ang iya lawas gindogmok sa yab-ok, kag nga pagatawgon sa katapusan sang 1000 ka mga tuig, sa ika-duha nga pagkabanhaw, sa pagbaton sang iya balus, kag magaantus sang ika-duha nga kamatayon, ginpahangop ni Satanas nga yadto sia sa langit kag ginapabugal sing daku didto. Gingamit sia ni Satanas sa duta sa bug-os niya nga mahimo, kag subong nagapadayon sia sang iya amo gihapon nga buluhaton paagi sa pagpakunokuno nga pag-angkon sa kay Thomas Paine nga ginapasidunggan maayo kag ginatahud; kag sang iya pagtudlo sa duta, si Satanas nagapakita nga sia nagatudlo sa langit. Kag ang iban diri sa duta nga nakatan-aw nga may kahadluk sa iya kabuhi kag kamatayon, kag sang iya mahigko nga pagtudlo samtang buhi pa, karon ginabaton nga nagtudlo paagi sa iya nga isa sang pinakamahigko kag labing malimbongon sa tanan nga isa nga nagtamay sa Dios kag sa Iya kasogoan.ADP 142.3

  Sia nga amo ang amay sang mga butig, nagabulag kag nagapatalang sang kalibutan paagi sa pagpadala sang iya mga manugtunda sa paghambal para sa mga apostoles, kag nga daw nagasumpaki kon ano ang ila ginsulat samtang diri pa sa duta, nga gindikta sang Balaan nga Espiritu. Ining butigon nga mga manugtunda naghimo sang mga apostoles sa paglimbong sang ila kaugalingon nga mga pagtudlo kag magpahayag sang ila pagpanghilahi. Sa paghimo sini makahaboy sia sang mga ginatawag nga mga Kristohanon, nga may isa ka ngalan nga nagkabuhi kag karon patay na, kag sang bug-os nga kalibutan, pakadto sa walay kasegurohan nahanungod sa polong sang Dios; kag ini maga-utud sang diretso sang iya dalanon, kag natural nga magapaliko sang iya mga plano. Busa magpangduhaduha sila sa diosnon nga sinugdan sang Biblia, niyan patindugon niya ang yawan-on nga si Thomas Paine, nga daw ginpasulud sa langit sang napatay sia, kag upud sang balaan nga mga apostoles nga iya pinaka-akigan sang diri pa sa duta, ginhi-usa, kag daw makita nga ginatudloan ang kalibutan.ADP 142.4

  Ginatugyanan ni Satanas ang kada isa sang iya mga manugtunda sang ila nga bahin nga buhaton. Nagabuylog sia sa ila nga magmaalamon, artihan kag malikumon. Ginaman-do-an niya ang iban sa ila nga magbuhat sang bahin sang mga apostoles, kag maghambal para sa ila, samtang ang iban maga-arte nga mga walay Dios kag malaut nga mga tawo nga nagkalamatay sa pagpasipala sa Dios, apang subong makita nga relihioso kaayo. Wala sing kalainan nga nahimo sa tunga sang labing balaan nga gintoton-an kag sang labing malaut nga walay Dios. Ginhimo sila nga duha sa pagtudlo sang amo man nga butang. Wala kaso kon sin-o ang himoon ni Satanas nga maghambal, kon ang iya tinotoyo matuman. Hapiip sia kaayo upud sa kay Paine sang sa duta, kag gani ginbuligan niya sia, kag nga mahapus lang kaayo para sa iya sa paghibalo sang amo gid nga mga polong nga iya gingamit, kag ang mabudlay kaayo sulaton sang isa sang iya debotado nga kabataan nga nag-alagad sa iya sing matutum gid, kag nagtuman sang iya katoyo-an sing maayo. Si Satanas nagdikta maayo sang iya mga sinulat, kag mahapus nga butang para sa iya sa pagdikta sang mga sentimento paagi sa iya mga manugtunda subong, kag daw sa naghalin paagi sa kay Thomas Paine, nga amo ang iya matutum gid nga sologoon samtang nagkabuhi pa sia. Apang amo ini ang pinakamaayo nga hampang ni Satanas. Tanan ini nga mga pagtudlo daw naghalin sa mga apostoles, kag mga balaan, kag mga malauton nga mga tawo nga nagkalamatay, naghalin sing tuhoy gikan sa iya sinatanas nga pagkahari.ADP 143.1

  Igo na unta ini nga magkuha sang kombong gikan sa tagsa ka hunahuna kag diskobrehon pakadto sa tanan nga kadulum, misterioso nga mga buhat ni Satanas;--nga nakakuha sia sing isa nga iya ginhigugma gid maayo, kag nga akig sa Dios sing himpit, upud ang balaan nga mga apostoles kag mga manugtunda sa himaya: sa pagkamatuod nagahambal sa kalibutan kag sa mga walay Dios, Bisan ano pa ka malauton sa imo; bisan pa wala ka nagato-o sa Dios ukon sa Biblia, ukon dili matinoohon; magkabuhi ka sa luyag mo, ang langit amo ang imo puloy-an;--kay ang kada isa nahibalo nga kon si Thomas Paine yadto sa langit, kag ginapasidunggan maayo, sa pagkamatuod magakadto gid sila didto. Masilaw ini kaayo nga makita sang tanan kon yadto sila. Si Satanas nagahimo subong kon ano ang iya ginatinguhaan sa pagbuhat halin pa sang iya pagkahulog, paagi sa mga tawo kaangay kay Thomas Paine. Sia, paagi sa iya gahum kag binutig nga mga katingalahan, nagagisi sang sadsaran sang paglaum sang mga Kristohanon, kag nagapamolong sang ila adlaw nga nagasiga sa ila sa makitid nga dalan pakadto sa langit. Ginapato-o niya ang kalibutan nga ang Biblia isa lang ka libro sang sugilanon, wala gindan-agan sang Espiritu Santo, samtang nagakapot sia sang isa nga magakuha sang iya lugar; amo ang Espirituhanon nga mga pagpakita!ADP 144.1

  Ari ang isa ka alagyan nga sing bug-os natugyan sa iya kaugalingon, idalum sang iya paggahum, kag makahimo sia sang kalibutan sa pagto-o nga mahimo niya. Ang Libro nga magahukom sa iya kag sa iya mga sumulunod, ginbalik niya butang sa landong, kon diin lang ang gusto niya. Ang Manluluwas sang kalibutan ginhimo niya nga isa ka ordinaryo nga tawo; kag subong sang Romanhon nga guardia nga nagbantay sang lulubngan ni Jesus, nagpalapnag sang butig nga balita nga ang hipe sang mga kaparian kag mga tigulang nagbutang sa ila baba, amo man ang mga pobre nga mga pinatalang nga mga sumulunod sini nagpakitakita sang espirituhanon nga mga panagway, nagasulit, kag nagatilaw sa pagpakita nga wala sing mga katilingalahan nahanungod sa pagkatawo sang aton Manluluwas, kamatayon kag pagkabanhaw; kag ginbutang nila si Jesus upud ang Biblia, balik didto sa landong, diin ang gusto nila sa Iya, niyan kuhaon ang kalibutan sa pagtulok sa ila kag ang ila butig nga mga katingalahan kag mga mirakulo, nga ila ginabantala nga labaw sa mga binuhatan ni Kristo. Busa, ang kalibutan ginpasulud sa si-od, kag ginpatalang pakadto sa kasegurohan; indi sa pagpangita sang ila mabaho nga pagdaya, tubtub nga ang pito ka katapusan nga mga kalalat-an ibobo. Si Satanas nagakadlaw sang iya makita ang iya plano nga nagmadinaugon sing maayo, kag ang bilog nga kalibutan sa sulud sang si-od.ADP 144.2

  Tan-awa ang Manugwali 9:5; Juan 11:1-45; 2 Tesalonika 2:9-12; Bugna 13:3-14ADP 145.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents