Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 16 - Gindu-aw ni Pablo ang Jerusalem

  Sa wala madugay matapus ang pagliso ni Pablo nagduaw sia sa Jerusalem, kag nagwali nahanungod kay Jesus, kag sang katingalahan Niya nga bugay. Ginsugid niya ang iya talanhaga nga pagliso, nga nagpaakig sa mga kaparian, kag mga manugdumala, kag nagtinguha sila sa pagkuha sang iya kabuhi. Apang agud maluwas ang iya kabuhi, si Jesus nagpakita sa iya liwat sa isa ka palanan-awon samtang nagapangamuyo sia, nga nagasiling sa iya, Dali ka kag magowa sa Jerusalem; kay indi sila magbaton sang pagpamatuod nahanungod sa Akon. Si Pablo sing hanuot nagpakilooy kay Jesus, Gino-o, nahibalo sila nga ginbilanggo kag ginpanghanut ko sa tagsa ka sinagoga sila nga nagato-o sa Imo. Kag sang ang dugo sang martir nga si Esteban gin-ula, nagatindug man ako kag nagapasugot sa iyang kamatayon, kag gintipigan ang bisti nila nga nagpatay sa iya. Si Pablo naghunahuna nga ang mga Judeo sa Jerusalem indi makabato sa iya pamatuod; nga ang daku nga pagbaylo sa iya madala lang paagi sa gahum sang Dios. Apang si Jesus nagsiling sa iya, Palayo, kay ipadala Ko ikaw sa mga hentil.ADP 81.2

  Sa absensya ni Pablo sa Jerusalem, nagsulat sia sing madamo nga mga sulat sa lainlain nga mga duug nga nagsugid sang iya eksperiencia, kag nagadala sang isa ka gamhanan nga pagpamatuod. Apang ang iban naninguha sa paglaglag sang influensya sadto nga mga sulat. Kinahanglan nga batonon nila nga ang iya mga sulat mabug-at kag gamhanan; apang nagpahayag nga ang iya lawas maluya, kag ang iya hambal talamayon.ADP 81.3

  Nakita ko nga si Pablo isa ka tawo sang dakung kahibalo, kag ang iya kaalam kag pagginawi nagapaganyat sa iya mga manugpalamati. Ang mga maalamon nga mga tawo nalipay sang iya kahibalo, kag madamo sa ila naghigugma kay Jesus. Kon sa atubangan sang mga hari kag dalagku nga mga katipunan, igabobo niya ini nga kahibalo nga daw ang tanan magasakdag sa iya. Ini sing daku gid nagpaakig sa mga pari kag mga tigulang. Si Pablo handa sa pagsulud sa madalum nga mga pagrason, kag magpaibabaw kag magdala sang mga tawo upud sa iya, sa labing dungganon nga paagi sang panghunahuna, kag dalhon sa paglantaw ang madalum kag bugana nga bugay sang Dios, kag ipahamtang sa atubangan nila ang makatalanhaga nga gugma ni Kristo. Niyan sa yano nga paagi manaug sia sa pagpahangop sa ordinaryo nga mga tawo, kag sa isa ka labing gamhanan nga paagi isugid ang eskperiencia, kag magatawag sa ila sing daku nga handum nga mangin gintoton-an ni Kristo.ADP 82.1

  Ang Gino-o nagpakita kay Pablo nga magsaka sia liwat sa Jerusalem; kag didto sia pagagapuson kag magaantus para sa Iya ngalan. Kag bisan pa nga binilanggo sia sa malawig nga mga panahon, apang ang Gino-o nagadala sing mapinadayonon kag pinasahe Niya nga buluhaton paagi sa iya. Ang higot ni Pablo amo ang mangin paagi sang paglapnag sang kaalam ni Kristo, kag busa magahimaya sa Dios. Sang ginpadala sia gikan sa isa ka ciudad pakadto sa isa para sa iya kaso, ang pagpamatuod nahanungod kay Jesus, kag ang makawiwili nga mga hitabo sang iya pagliso ginsugid niya sa atubangan sang mga hari kag mga gobernador, nga indi sila pagbayaan nga wala sing pagpamatuod nahanungod kay Jesus. Linibo ang nagto-o sa iya kag nagpangalipay sa Iya ngalan. Nakita ko nga ang pinasahe nga katoyoan sang Dios natuman sa panglakatan ni Pablo sa tubig, agud ang mga tripulante sang sakayan makasaksi sa gahum sang Dios paagi kay Pablo, agud nga ang mga walay Dios makabati man sang ngalan ni Jesus, kag madamo ang magaliso paagi sa iya nga pagtudlo, kag sa pagpanaksi sang mga mirakulo nga ginadala niya,. Ang mga hari kag mga gobernador nagakalipay sang iya mga pagpahangop, kag subong man inupdan sang iya kapagsik kag gahum sang Balaan nga Espiritu, nagwali sia kay Jesus, kag magsugid sing makakulunyag nga mga hitabo sang iya eksperiencia, ang pagliso nga ginhigot sa ila nga si Jesus Anak sang Dios; kag samtang ang iban nagkatingala nga may kahangawa nga nagpamati sila kay Pablo, isa nagsinggit, Daw madala mo ako sa pagka-Kristohanon. Apang naghunahuna sila nga ayhan sa palaabuton nalang kay hunahunaon pa nila ang ila nabati-an. Si Satanas nagakuha sang kahigayonan sang pagpalantang, kag sang ila pagsikway sina nga kahigayonan kag sang ang ila mga tagipusoon ginpahumok pa, nadula sing dayon. Ang ila mga tagipusoon ginpatig-a.ADP 82.2

  Ginpakita sa akon ang buluhaton ni Satanas, ang una amo ang pagbulag sang mga mata sang mga Judeo agud indi nila pagbatonon si Jesus nga ila Manluluwas; kag madason, ang pagtoytoy sa ila paagi sa kahisa tungod sang iya gamhanan nga mga buhat, sa paghandum sang iya kabuhi. Si Satanas nagsulud sa isa sang mga sumulunod gid ni Jesus, kag, gintoytoyan nila sia sa pagluib sa Iya sa ila mga kamot, kag ginlansang nila ang Ginoo sang kabuhi kag himaya. Matapus si Jesus nagbangon gikan sa mga minatay, ang mga Judeo nagdugang sang sala sa sala sang ila pagtago sang kamatuoran sang pagkabanhaw, paagi sa pagsuhol sang kuarta sa Romanhon nga bantay sa pagpamatuod sang ila kabutigan. Apang ang pagkabanhaw ni Jesus nahimo nga doble ka seguro paagi sa pagkabanhaw sang isa ka kadam-an sang mga saksi nga nagbangon upud sa Iya. Si Jesus nagpakita sa Iya mga gintoton-an, kag sa subra sa lima ka gatus sing dungan, samtang yadtong gindala upud sa Iya nagpakita sa kadamo-an nga nagapahayag nga si Jesus nabanhaw.ADP 83.1

  Si Satanas nagpadihot sa mga Judeo sa paglalis batok sa Dios, paagi sa pagbalibad pagbaton sang Iya Anak, kag sa pagbuling sang ila mga kamot sa hamili nga dugo paagi sa paglansang sa Iya. Bisan ano pa ka gamhanan ang evidencia nga ginhatag nga si Jesus amo ang Anak sang Dios, ang Manunubus sang kalibutan; ginpatay nila Sia kag indi makabaton sang bisan ano pa nga evidencia apin sa Iya. Ang ila lang paglaum kag kalipay, kaangay kay Satanas matapus ang pagkahulog, amo ang pagtinguha sa pagdaug kay Kristo, kag pagpatay sa Iya. Wala sing iban nga magtupa sa ila mga igdulungog nga masakit sang sa ngalan ni Jesus nga ila ginlansang; kag nagtapat sila sa indi pagpamati sa bisan ano nga pagpamatuod bahin sa Iya. Sa kaso ni Esteban, samtang ang Balaan nga Espiritu paagi sa iya nagpahayag sang daku nga evidencia sang Iya pagka-Anak sang Dios, gintabunan nila ang ila mga dulunggan basi magliso sila. Kag sang si Esteban naputos sang himaya sang Dios, ginbato nila sia sa kamatayon. Ginhigot ni Satanas sa iya mga kamot ang mga mamumuno ni Jesus. Pinaagi sa malaut nga mga binuhatan nagpasugot sa ila sa ilang kaugalingon nga mga sakup, kag paagi sa ila yara sia sa buluhaton sa paggamo kag pagpalingoglingog sa mga tomolo-o ni Kristo. Nagpangabudlay sia paagi sa mga Judeo sa pagpainit sa mga Hentil batok sa ngalan ni Jesus, kag batok sadtong nagsunod sa Iya, kag nagto-o sa Iya ngalan. Apang ang Dios nagpadala sang Iya mga manugtunda sa pagpabakud sang mga gintoton-an sa ila buluhaton, agud magpamatuod sila sang mga butang nga ila nakita kag nabati-an, kag sa katapusan sa ila nga pagkalig-on, ginmarkahan nila ang ila pagpamatuod sang ila dugo.ADP 83.2

  Nagkasadya si Satanas nga ang mga Judeo naseguro sa iya si-od. Nagpadayon gihapon sila sang ila walay pulos nga mga forma, ang ila mga halad kag mga pagsulondan. Samtang nagbitay si Jesus sa krus, kag nagasinggit, Natapus na, ang kombong sang templo nagisi sa duha, halin sa ibabaw paubos, sa pagpamatuod nga ang Dios indi na magpakigkita sa mga kapari-an sa templo, sa pagbaton sang ila mga halad kag mga pagsulondan; kag sa pagpakita man sang nagapatunga nga utlanan gingisi paidalum sa tunga sang mga Judeo kag mga Hentil. Si Jesus naghimo sing halad amo ang Iya kaugalingon para sa duha, kag kon maluwas, ang duha kinahanglan magto-o sa kay Jesus nga amo gid lang nga halad para sa sala, kag ang Manluluwas sang kalibutan.ADP 84.1

  Samtang nagabitay si Jesus sa krus, sang ang soldado nagbuno sang Iya kilid sang isa ka bangkaw, nagowa ang dugo kag tubig, sa duha ka lainlain nga mga tuburan, isa ang dugo,Kag ang isa matin-aw nga tubig. Ang dugo amo ang nagahugas sang mga sala sadtong magato-o sa Iya ngalan. Ang tubig nagalaragway sang buhi nga tubig nga makuha halin kay Jesus sa paghatag sing kabuhi sa tomolo-o.ADP 84.2

  Tan-awa ang Mateo 27:51; Juan 19:34; Binuhatan kapitulo 24 kag 26.ADP 85.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents