Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 9 - Ang Paglansang kay Kristo

  Ang Anak sang Dios gintugyan sa mga tawo nga igalansang. Gindala nila ang pinalangga nga Manluluwas sa malayo. Maluya Sia kag maniwang tungod sa kasakitan kag pag-antus, tungod sang paghanot kag mga paghampak nga Iya nabaton, kag ila pa gid gintongtong ang mabug-at nga krus sa Iya nga sa indi madugay lansangan nila sa Iya. Apang si Jesus nalipong idalum sang lolan. Tatlo ka besis ginbutang nila ang mabug-at nga krus sa Iya, kag tatlo man ka besis Sia nalipong. Niyan gindakup nila ang isa sang Iya mga sumulunod, isa ka tawo nga wala nagpadayag sang iya pagtoo kay Kristo, apang nagtoo sa Iya. Ginbutang nila sa iya ang krus, kag gindala niya tubtub sa patyanan nga duug. Mga grupo sang mga manugtunda nagkabon sa kahanginan ibabaw sang duug. Madamo sang Iya mga gintoton-an nagsunod sa Iya sa Calvaryo upud ang kasubo kag may mapait nga pagtangis. Ginbalik nila sa ila panghunahuna ang pagsulud ni Jesus sa Jerusalem nga masinadyahon, kag nga nagasunod sa Iya kag nagasinggit, Hosana sa kahitas-an! Kag nagahaboy sang ila mga bisti sa alagyan, kag ang matahum nga mga paklang sang palmas. Naghunahuna sila nga sadto kuhaon na Niya ang ginharian kag maghari sing temporaryo nga principe sang Israel. Daw ano ang pagbaylo sang talan-awon! Daw ano ka makasusubo ang talan-awon! Nagasunod sila kay Jesus; wala sing kasadya; wala sing kubakuba sa mga tagipusoon kag wala sing malipayon nga mga paglaum; apang upud ang mga tagipusoon nga nagkupos sa kahadluk kag kapaslawan, sing mahinay kag masulob-on nagsunod sa Iya nga ginapaantus kag ginpakahuy-an, kag nga dali nalang mapatay.ADP 48.4

  Ang iloy ni Jesus didto. Ang iya tagipusoon ginbuno sang kasakit, nga wala sing iban kondi ang isa lang ka mahigugmaon nga iloy ang makabatyag. Ang iya nagkupos nga tagipusoon naglaum pa, upud sang mga gintoton-an nga ang iya Anak makahimo sang dalagku nga katingalahan, kag magluwas sang Iya kaugalingon gikan sa Iya mga manugpatay. Indi sia makaaguanta sa paghunahuna nga Sia magaantus sa Iyang kaugalingon nga ilansang. Apang ang mga pangandam nahimo, kag ginbutang nila si Jesus sa krus. Ang martilyo kag ang mga lansang gindala. Ang mga tagipusoon sang mga gintoton-an nagkalatunaw sa sulud nila. Ang iloy ni Jesus nagahimamatay, halus daw ina na makabatas, kag samtang ginatadlong nila si Jesus sa krus, kag nga madali nalang ilansang ang Iya mga kamot sang mapintas nga mga lansang sa kahoy nga mga kamot, ginpalayo sang mga gintoton-an ang iloy ni Jesus gikan sa talan-awon, agud indi sia makabati sang gahud sang mga lansang, samtang ila ginalansang lapus sa Iya tol-an kag maskulo sa Iya mahumok nga mga kamot kag mga tiil. Si Jesus wala magkumod; apang naga-aragoy sa kasakit. Maluspad ang Iya nawong, kag dalagko nga mga tolo sang balhas nagapundo sa Iya mga agtang. Si Satanas nagpabugal sang mga pag-antus sang Anak sang Dios nga ginaagihan, apang nahadluk nga ang iya ginharian mawala, kag nga sia mamatay.ADP 49.1

  Ginpabangon nila ang krus matapus nila ginlansang si Jesus sa iya, kag sa mabaskug nga kusog ginbulhug sa duug nga ila gin-aman sa duta kag naggisi sang Iya unud kag nagdugang sa masakit pa nga pag-antus. Ginhimo nila ang Iya kamatayon nga labi ka makahuluya. Upud sa Iya ginlansang nila ang duha ka mga kawatan, ang isa kag isa sa kilid ni Jesus. Ang mga kawatan gindala sa pilit kag ang ila mga kamot ginbaklid kag ginlansang sa ila mga krus. Apang si Jesus sing mapailubon nagpasugot. Wala Sia nagkinahanglan sang isa sa pagpilit sang Iya mga kamot sa likod nga ilansang sa krus. Samtang ang mga kawatan nagapanghimalaut sang ila mga manugpatay, si Jesus sa kasakit nagpangamuyo para sa Iya mga kaaway. Amay, patawara sila, kay wala sila nahibalo sang ila ginahimo. Indi gid man kay ang kasakit sa lawas ang gin-antus ni Jesus, apang ang mga sala sang bug-os nga kalibutan nga gintongtong sa Iya.ADP 50.1

  Samtang nagabitay si Jesus sa krus, ang iban nga umalagi nagayubit sa Iya, nagakompas sang ila mga kamot, nga daw nagaduko sa hari, kag nagsiling sa Iya, Sia nga magaguba sang templo kag tukuron sa ikatatlo ka adlaw, luwasa ang Imo kaugalingon. Kon Ikaw ang Anak sang Dios, panaug gikan sa krus. Amo man ini nga polong ang ginsinggit sang Yawa kay Kristo sa kamingawan, Kon Ikaw Anak sang Dios. Ang hipe sang mga kaparian kag mga tigulang kag mga escriba sing mayubiton nagsiling, Nagluwas Sia sa iban, sa Iya kaugalingon indi Sia makaluwas. Kon Sia ang hari sang mga Israel, papanauga Sia subong gikan sa krus, kag magapati kita tanan sa Iya. Ang mga manugtunda nga nagalandong sa duug sang ginalansangan kay Kristo nagbatyag sing kaakig samtang ang mga pangulo nagyubit sa Iya, kag nagsiling, Kon Sia ang Anak sang Dios paluwasa Sia sang Iya kaugalingon. Gusto nila magakadto sila sa pagluwas kay Jesus apang wala sila gintogoti sa paghimo sini. Ang lalambuton sang Iya misyon dali nalang matuman. Samtang si Jesus nagabitay sa krus sadtong makahalanguyos nga mga takna sang pag-antus, wala Niya malipati ang Iya iloy. Indi sia makapabilin sa malayo sa nagaantus nga talan-awon. Ang katapusan nga leksyon ni Jesus amo ang isa sang pagkamaloloy-on kag pagkatawhanon; nagtan-aw Sia sa Iya iloy, nga ang iya tagipusoon daw mabuong sa kasakitan, kag niyan sa iya hinigugma nga gintoton-an, si Juan. Nagsiling Sia sa Iya iloy, Babae, yari karon ang imo Anak. Niyan nagsiling Sia sa kay Juan, Yari karon ang imo iloy. Kag gikan sadto nga takna si Juan nagdala sa iya sa iyang kaugalingon nga puloy-an.ADP 50.2

  Si Jesus gin-uhaw sa Iyang pag-antus; apang nagpunsok sila sa Iya sing dugang nga insulto, sa paghatag sa Iya sing langgaw kag apdo nga pagaimnon. Ang mga manugtunda nagtan-aw sang paglansang sang ila hinigugma nga pangulo, tubtub nga indi na sila makasarang sa pagtulok; kag nagtabon sang ila mga nawong gikan sa amo nga talan-awon. Ang adlaw naglikaw sa pagtulok sa makamamatay nga talan-awon. Si Jesus nagsinggit sa mataas nga tingog, nga nagpuno sing kahadluk sa mga tagipusoon sang Iya manugpatay. Natapus na. Niyan ang kombong sang templo nagisi halin sa ibabaw tubtub sa idalum, ang duta nagkurog, kag ang mga bato nagkalatipak. Daku nga kadulum nagtabon sa duta. Ang katapusan nga paglaum sang mga gintoton-an daw gin-anud sa malayo samtang napatay si Jesus. Madamo sang mga sumulunod ang nagsaksi sang talan-awon sang Iya mga pag-antus kag kamatayon, kag ang kopa sang ila kasubo napuno.ADP 51.1

  Si Satanas niyan wala na nagpabugal subong sang iya ginhimo. Naglaum sia nga iya mapunggan ang plano sang kaluwasan, apang sa baylo gintanum sing madalum. Kag karon sa kamatayon ni Jesus, nahibalo sia nga sa katapusan mamatay sia, kag kuhaon ang iya ginharian sa iya kag ihatag sa kay Jesus. Nagtawag sia sing konsilyo upud sa iya mga manugtunda. Wala sia nakadaug batok sa Anak sang Dios, kag karon kinahanglan nga magdugang sila sang ila mga pagpangabudlay, kag sa ila kaabtik kag gahum sa pagliso sang mga sumulunod ni Jesus. Kinahanglan nga punggan nila ang tanan nga mahimo nila sa indi pagbaton sang kaluwasan nga ginbakal ni Jesus para sa ila. Sa sini si Satanas sa gihapon makapangabudlay batok sa pang-gobierno sang Dios. Kag para man sa iya kaugalingon nga kaayohan sa pagtago kay Jesus sang tanan nga mahimo niya. Sa mga sala sadtong gintubos sa dugo ni Kristo, kag gindaug, sa katapusan mangin ibalik sa ginsugoran sang sala, ang Yawa, kag kinahanglan nga pas-anon niya ang ila mga sala, samtang yadtong indi magbaton sang kaluwasan paagi sa kay Jesus magapas-an sang ila kaugalingon nga mga sala.ADP 51.2

  Ang kabuhi ni Jesus wala sing kalibutanon nga kadayawan, ukon pagpadayaw nga pagpakitakita. Ang Iya mapainubsanon, nagadumili sa kaugalingon nga kabuhi isa ka daku nga kalainan sa mga kabuhi sang mga kaparian kag mga tigulang, nga nagahigugma sa kahapus kag kalibutanon nga kadungganan, kag ang estrikto kag balaan nga kabuhi ni Jesus amo ang mapinadayonon nga pagsaway sa ila, nahanungod sang ila mga sala. Ginatamay nila Sia tungod sang Iya pagkamapainubsanon, kag kaputli. Apang yadtong nagatamay sa Iya diri, sa pila ka adlaw makakita sa Iya sa kadaku sang langit, kag sa indi-matupungan nga himaya sang Iya Amay. Ginlibutan Sia sang Iya mga kaaway sa hulukmanan, nga gin-uhaw sang Iya dugo; apang yadtong nagpatig-a nga nagsinggit, “Ang Iya dugo mangin sa amon kag sa amon mga kabataan, magatan-aw sa Iya nga isa ka ginpasidunggan nga Hari. Ang tanan nga langitnon nga panong magabuylog sa Iya sa Iya dalan upud ang mga kanta sang kadaugan, harianon kag kusog, sang ila ginpatay, apang nagkabuhi liwan nga isa ka makusog nga manugdaug. Makalolooy, maluya, miserable nga tawo ginduplaan sa nawong ang Hari sang himaya, samtang ang isa ka singgit sang mapintas nga kadaugan naggowa sa mga hurong sa makahuluya nga insulto. Ginbulingan nila ina nga nawong sang mga hampak kag mapintas nga nagpuno sang bug-os nga langit sang pagdayaw. Makita nila liwat ina nga nawong, masilaw subong sang udtong adlaw, kag magapangita sa pagpalagyo gikan sa Iya. Sa baylo sang pagsinggit sang mapintas nga kadaugan, sa kalisang magapanghakroy sila tungod sa Iya. Ipakilala ni Jesus ang Iya mga kamot nga may mga marka sang paglansang sa Iya. Ang mga tanda sini nga pagkapintas pagapas-anon niya sa walay katapusan. Ang tagsa ka agi sang mga lansang magasugid sang sugilanon sang katingalahan nga pagtubus sang tawo, kag sang mahal nga bili sa pagbakal sa iya. Ang amo gid nga mga tawo nga nagbuno sang bangkaw sa kilid sang Gino-o sang kabuhi, magatan-aw sang agi sang bangkaw, kag magapanghayhay sa daku nga kasakit sang bahin nga ila ginbuhat sa pagmarka sang Iya lawas. Ang Iya mga manugpatay nakonsensya sing daku tungod sang ginsulat, Ang Hari sang mga Judeo, ginbutang sa krus ibabaw sang Iya olo. Apang niyan mapilitan sila sa pagtan-aw sa Iya sa bug-os Niya nga himaya kag harianon nga gahum. Makita nila sa Iya bisti kag sa Iya pa-a, nasulat sa buhi nga mga litra, Hari sang mga hari, kag Gino-o sang mga gino-o. Nagasinggit sila sa Iya sing may pagyubit, samtang nagabitay Sia sa krus, togoti si Kristo nga hari sang Israel manaug gikan sa krus, agud nga makita namon kag magatoo. Makita nila niyan Sia nga may harianon nga gahum kag autoridad. Indi na sila magpangayo sang pamatuod sang Iya pagka-Hari sang Israel; apang napun-an sang panghunahuna sang Iya pagkahari kag subra nga himaya, mapilitan sila sa pagkilala. Bulahan Sia nga nagakari sa ngalan sang Gino-o.ADP 52.1

  Ang pag-uyog sang duta, ang pagkatipak sang mga bato, ang paglapta sang kadulum sa bug-os nga duta, kag ang mabaskug, makusog nga pagsinggit ni Jesus, Natapus na, samtang nagahatag Sia sang Iya kabuhi, nagpahadluk sang Iya mga kaaway, kag nagpakurog sang Iya mga manugpatay. Ang mga gintoton-an nagkatingala sining isa ka pagpakita; apang ang ila tanan nga paglaum nadula. Nahadluk sila nga ang mga Judeo magapangita sa paglaglag man sa ila. Ini nga kaakig nagpakita batok sa Anak sang Dios naghunahuna sila nga indi ini magatapus dira. Sa mamingawon nga mga takna ang mga gintoton-an nagasto sa kasulob-an, nagangoyngoy sa ila mga kapaslawan. Nagpaabot sila nga magahari Sia subong isa ka temporaryo nga principe, apang ang ila mga paglaum napatay upud kay Jesus. Nagpangduhaduha sila sa ilang kasubo kag kapaslawan kon bala wala sila ginpatalang ni Jesus. Ang Iya iloy mapainubuson, kag bisan ang iya pagtoo nagluya sang Iya pagka-Mesias.ADP 53.1

  Walay sapayan nga ang mga gintoton-an nagkaluya sa ila mga paglaum nahanungod kay Jesus, apang ginahigugma nila Sia, kag nagtahud kag nagpasidungog sang Iya lawas., apang wala nakahibalo kon paano mag-angkon sini. Si Jose sang Arimatea, isa ka dungganon nga manuglaygay, may influencia, kag isa ka matuod nga gintoton-an ni Jesus. Naglakat sia sing isa lang, apang maisug, sa kay Pilato kag nagpangabay sang Iya lawas. Wala sia nagtinguha sa pagkadto sa dayag, kay ang kaakig sang mga Judeo daku kaayo nga ang mga gintoton-an nahadluk nga basi magtinguha sila sa pagpugong sang lawas ni Jesus nga may dungganon nga kapahuwayan nga duug. Apang si Pilato nagtugot sang iya pangabay, kag sang ila ginkuha ang lawas ni Jesus panaug gikan sa krus, ang ila mga kasubo nagbag-o, kag nagluto sila sa ilang nahadlukan nga mga paglaum sa madalum nga kasakitan. Ginputos nila si Jesus sa mapino nga linen, kag si Jose nagbutang sa Iya sa iyang kaugalingon kag bag-o nga lulubngan. Ang mga babae nga amo ang Iya mapainubuson nga mga sulunod samtang nagkabuhi Sia, sa gihapon nagpabilin sila nga malapit sa Iya matapus sang Iya kamatayon, kag indi magbiya sa Iya tubtub nakita nila ang Iya napilasan nga lawas nga nabutang sa lulubngan, kag ang bato nga mabug-at kaayo ginpaligid sa gawang, basi ang Iya mga kaaway magpangita sa pagkuha sang Iya lawas. Apang indi kinahanglan nga mahadluk sila; kay gintulok ko ang mga manugtunda nga nagbantay upud ang indi masugid nga kabalaka nila sa palahuwayan nga duug ni Jesus. Ginbantayan nila ang lulubngan, sa hanuot gid nagahulat sang sugo sa paghimo sang ila bahin sa pagluwas sang Hari sang himaya gikan sa Iyang prisohan nga puloy-an.ADP 54.1

  Ang mga manugpatay ni Kristo nahadluk kay basi mabuhi Sia liwat kag palagyohan sila. Nag-ayo sila sa kay Pilato sing isa ka manugbantay sa pagbantay sang lulubngan tubtub sa ika-tatlo ka adlaw. Ginpahanugotan sila ni Pilato upud sang may mga armas nga mga soldado sa pagbantay sang lulubngan, gintakpan sang bato ang gawang, basi kawaton Sia sang Iya mga gintoton-an, kag magsiling nga nabanhaw Sia gikan sa mga minatay.ADP 54.2

  Tan-awa ang Mateo 21:1-11, 27:32-66; Markos 15:21-47; Lukas 23:26-56; Juan 19:17-42; Bugna 19:11-16.ADP 55.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents