Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 37 - Pagluwas sang mga Balaan

  Ang tungatunga sang gab-i amo ang ginpili sang Dios sa pagluwas sang Iya mga katawohan. Sang ang mga malauton nagayubit palibot sa ila, sa hinali lang ang adlaw nagbutlak, nagasiga sa Iya kusog, kag ang bulan nagpundo. Ang mga malauton nagtulok sa talan-awon nga may kalisang. Ang mga talandaan kag mga katingalahan nagsunod-sunod sing madasig. Ang tanan nga butang daw nagla-in sang sa ila natural nga kinaugali. Ang mga balaan nagtulok sa mga talan-daan sang ila kaluwasan nga may solemne nga kalipay.ADP 165.3

  Ang mga sapa nag-untat sa pag-ilig. Madulum, madamol nga mga gal-um naggowa, kag nagbangga-anay ang isa kag isa. Apang may isa ka maathag nga duug sang malinong nga himaya, nga sa diin naghalin ang tingog sang Dios, kaangay sang madamo nga mga tubig, nga nag-uyog sang mga langit kag sang duta. May mabaskug nga linog. Ang mga lulubngan gin-uyog kag nagbukas kag yadtong nangamatay sa pagto-o idalum sa balita sang ikatlo ka manugtunda, nagabantay sang Sabado, nagowa gikan sa ila mayab-ok nga higdaan, ginhimaya, sa pagpamati sang saad sang paghidaet nga ginhimo sang Dios upud sadtong nagabantay sang Iya sogo.ADP 166.1

  Ang langit nagbukas kag nagtakup, kag yara sa kagamo. Ang mga bukid nag-uyog kaangay sang tigbaw sa hangin, kag nagahaboy sang mga masapnot nga mga bato sa bug-os nga palibot. Ang dagat nagabukal kaangay sang kolon, kag nagahaboy sang mga bato sa duta. Kag sang ang Dios naghambal sang adlaw kag takna sang pagkari ni Jesus, kag magtugyan sang walay katubtuban nga saad sa Iya katawohan, naghambal Sia sing isa ka tinaga, niyan nag-untat, samtang ang mga polong nagapakadto sa duta. Ang Israel sang Dios nagtindug nga ang ila mga mata nagatulok sa ibabaw, nagapamati sa mga polong nga nagagowa gikan sa baba ni Jehova, kag nagaligid sa duta subong sang malanog nga daguob. Isa ka makahaladluk nga pagkasolemne. Sa kada katapusan sang polong ang mga balaan nagsinggit, Himaya! Halleluia! Ang ila mga panagway nagasilak sa himaya sang Dios; kag nagasilak sila nga may himaya subong sang nawong ni Moises sang nanaug sia sa Sinai. Ang mga malauton indi makatulok sa ila tungod sa himaya. Kag sang ang wala sing katapusan nga pagpakamaayo ginmitlang sa sadtong nagapahamuot sa Dios, sa pagbantay sang Iya Inugpahuway nga balaan, may isa ka mabaskug nga singgit sang kadaugan halin sa sapat kag sa iya larawan.ADP 166.2

  Niyan nagsugod ang kalipayan, nga ang duta magapahuway. Nakita ko ang matutum nga ulipon nagbangon sa kadaugan kag pagdaug, kag nagpanghukas sang mga kadena nga ginhigot sa iya, samtang ang iya malaut nga agalon ara sa kalibog, kag wala nahibalo kon ano ang buhaton; kay ang mga malauton indi makahangop sang mga polong sang tingog sang Dios. Sa wala madugay nagpakita ang dakung puti nga panganud. Sa sini nagalingkod ang Anak sang tawo.ADP 167.1

  Ini nga panganud sang una nga nagowa sa malayo, diotay kaayo. Ang manugtunda nagsiling nga isa yadto ka tanda sang Anak sang tawo. Kag sang ang panganud nagapalapit sa duta, makita naton ang daku nga himaya kag pagkahari ni Jesus samtang nagasakay Sia sa pagpangdaug. Ang balaan nga kaupud sang mga manugtunda, nga may masanag, nagasilaw nga mga purongpurong sa ila mga olo, nagapakig-buylog sa Iya sa Iya dalan. Wala sing hambal nga makasaysay sa himaya sang talan-awon. Ang buhi nga panganud sang pagkahari-anon, ang indi matupungan nga himaya, nagpalapit kag nagpalapit, kag sing maathag makita naton ang mahigugmaon nga pagkatawo nga Jesus. Wala Sia nagsoksok sang korona nga mga tonokon, apang isa ka korona sang himaya nga napahamtang sa Iya balaan nga agtang. Sa Iya dughan kag pa-a amo ang isa ka ngalan nga nasulat,HARI SANG MGA HARI KAG GINO-O SANG MGA GINO-O. Ang Iya mga mata subong sang dabdab sa kalayo, ang Iya mga tiil may dagway sang mapino nga saway, kag ang Iya tingog nagatunog kaangay sang madamo nga instrumento sang musika. Ang Iya dagway subong kasanag sang udtong adlaw. Ang duta nagakurog sa Iya atubangan, kag ang mga langit nagbululag subong sang isa ka linukot kon ginalukot sing tingub, kag ang tagsa ka bukid kag isla ginbalhin sa ila mga duug. Kag ang mga hari sang duta, kag ang dalagku nga mga tawo, kag ang mga manggaranon nga mga tawo, kag ang mga hipe sang mga kapitan, kag ang mga makusog nga mga tawo kag ang tagsa ka ginapus nga tawo, kag tagsa ka hilway nga tawo, nagpalalagyo sang ila mga kaugalingon sa mga lungib kag sa mga bato sang kabukiran. Kag naghambal sa mga bukid kag mga bato, Hulog kamo sa amon, kag tago-a kami gikan sa nawong sinang nagapungko sa trono, kag gikan sa kaakig sang Cordero; kay ang dakung adlaw sang Iya kaakig nag-abot na; kag sin-o bala ang makatindug sa Iya?ADP 167.2

  Yadtong una nga naglaglag sang matutum, nga mga kaanakan sang Dios gikan sa duta, magasaksi sa himaya sang Dios nga nagkunsad sa ila. Nakita nila sila nga ginhimaya. Kag sa tunga sang tanan nga makalilisang nga mga talan-awon nabati-an nila ang mga tingog sang mga balaan sa malipayon nga tuno, nga nagasiling, Yari karon, amo ini ang amon Dios, nagahulat kami sa Iya, kag pagaluwason Niya kami. Ang duta sing mabaskug nag-uyog sang ang tingog sang Anak sang Dios nagtawag sadtng mga balaan nga nagkalatulog. Nagsabat sila sa panawag, kag naggowa gikan sa lulubngan. O kamatayon, diin bala ang imo sudlot? O lulubngan, diin bala ang imo pagdaug? Niyan ang buhi nga mga balaan, kag ang nagkalabanhaw, nagpagowa sang ila mga tingog sa isa ka malawig, nagabalhin nga singgit sang kadaugan. Yadtong masakiton nga mga lawas nga nagpalanaug didto sa lulubngan nagbangon sa dili-mamalatyon nga lawas kag kusog. Ang buhi nga mga balaan nabaylohan sa isa ka ti-on, sa isa ka pagpamisok sang mata, kag ginbayaw upud sang ginbanhaw, kag sing dungan nagsugat sila sang ila Gino-o sa kahanginan. O daw ano ka mahimayaon nga pagkitaay. Mga abyan nga ginbulag sang kamatayon, naghi-usa, sa indi na gid magbulag liwat.ADP 168.1

  Sa pihak nga bahin sang panganud nga karwahe amo ang mga pakpak, kag sa idalum sini amo ang buhi nga mga rueda; kag sang ang panganud nga karwahe nagaligid pasaka, ang mga rueda nagsinggit, Balaan, kag ang mga pakpak, samtang nagapadayon, nagsinggit, Balaan, kag ang mga kaupud sang balaan nga mga manugtunda palibot sa panganud nagasinggit, Balaan, Balaan, Balaan, Gino-ong Dios Makagagahum. Kag ang mga balaan sa panganud nagsinggit, Himaya, Alleluia. Kag ang karwahe nagligid pasaka pakadto sa balaan nga ciudad. Sa indi pa magsulud sa balaan nga ciudad, ang mga balaan ginhan-ay sa isa ka himpit nga kuadrado, si Jesus sa tunga. Sia mataas sang olo kag abaga sang sa mga balan, kag mataas sa olo kag abaga sang sa mga manugtunda. Ang Iya hari-anon nga dagway, kag mahigugmaon nga dagway, makita sang tanan sa kuadrado.ADP 168.2

  Tan-awa ang 2 Hari 2:11; Isaias 25:9; 1 Korinto 15:51-55; 1 Tesalonika 4:13-17; Bugna 1:13-16, 6;14-17, 19:16ADP 169.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents