Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 28 - Ang Balita sang Ikatlo ka Manugtunda

  Samtang nagtapus ang pagpang-alagad ni Jesus sa Balaan nga duug, kag nagkadto sa Labing Balaan, kag nagtindug sa atubangan sang arka nga may kasogoan sang Dios, nagpadala Sia sang isa naman ka makusog nga manugtunda sa duta nga may ikatatlo ka balita. Ginbutangan Niya sang sulat ang kamot sang manugtunda, kag sang iya pagkunsad sa duta sa harianon nga gahum, nagpahayag sia sang isa ka makahaladluk nga pagpaandam, ang labing makahalanguyos nga pagpahug nga natabo sa tawo. Ini nga balita gindibuho sa pagbutang sang mga kaanakan sang Dios sa ila pagbantay, kag pagpakita sa ila sang takna sang pagpanulay kag kasakit sa atubangan nila. Siling sang manugtunda, Pagadal-on sila sa lapuyot nga inaway batok sa sapat kag sa iya larawan. Ang ila gid lang paglaum sang kabuhi nga walay katapusan amo ang pagpabilin nga mabakud. Bisan ang ila mga kabuhi ara sa katalagman, apang kinahanglan nga magkapyot sila sing mabakud sa kamatuoran. Ang ikatlo ka manugtunda nagatakup sang iya balita sa sini nga mga polong, Ari ang pagpailub sang mga balaan; ari sila nga nagabantay sang sogo sang Dios, kag sang pagto-o ni Jesus. Samtang iya ginasulat ini nga mga polong nagatudlo sia sa langitnon nga Santuario. Ang mga hunahuna sang tanan nga nagbaton sini nga balita ginmandoan sa Labing Balaan nga hulot diin si Jesus nagatindug sa atubangan sang arka, nagahimo sang katapusan nga pagpatunga para sa tanan sadtong kalooy ara pa, kag para sadtong naglapas sang kasogoan sang Dios nga wala nakahibalo. Ini nga pagtumbas ginhimo para sa matarung nga mga patay subong man para sa matarung mga mga buhi. Si Jesus nagahimo sang pagtumbas para sadtong nagkalamatay nga wala nakabaton sang kapawa suno sa mga sogo sang Dios, nga nakasala nga wala sila makahibalo.ADP 132.2

  Matapus buksan ni Jesus ang gawang sang Labing Balaan ang kapawa nahanungod sang Inugpahuway nakita, kag ang mga katawohan sang Dios gintilawan kag ginpamatud-an, subong nga ang Dios nagpamatuod sang kabataan sang Israel sadto, nagpakita sang mga napaslawan sang dalan pakadto sa Labing Balaan sa langitnon nga Santuario. Ginsunod nila si Jesus paagi sa pagto-o pakadto sa Labing Balaan. Sa liwat nakita naman niya si Jesus, kag ang kalipay kag paglaum nagtubo liwan. Nakita ko sila nga nagabalikid nga nagasulit sang nagliligad, gikan sa pagpahayag sang ika-duha nga pagkari ni Jesus, paidalum pakadto sa ila mga panglakatan pakadto sa pagligad sang panahon sang 1844. Nakita nila ang ila kapaslawan nga ginsaysay, kag ang kalipay kag kasegurohan liwat nabuhi sa ila. Ang ikatlo ka manugtunda nagpasiga sang nagligad, presente, kag ang palaabuton, kag nahibalo sila nga ang Dios sa pagkamatuod nagtoytoy sa ila paagi sa Iyang misterioso nga pamaagi.ADP 133.1

  Ginpahayag sa akon nga ang nabilin nagsunod kay Jesus sa Labing Balaan nga duug, kag gintan-aw ang arka, kag ang lingkuranan sang kalooy, kag napuno sang Iya himaya. Ginbatak ni Jesus ang tabon sang arka, kag yari karon! Ang tapitapi nga bato, nga may napulo ka mga sogo nasulat sa ila. Ginsulat nila ang buhi nga mga sulat; apang nagsugod balik sila nga nagakurog sang nakita nila nga ang ikap-at ka sogo buhi sa tunga sang napulo ka balaan nga mga sogo, samtang ang labaw ka sanag nga silak nagasiga sa iya sang sa iban nga siyam, kag ang silak sang himaya nagalibot sa palibot sini. Wala sila sing may nakita nga nagapahibalo sa ila nga ang Sabado gindula, ukon gin-ilisan sa nauna nga adlaw sang semana. Ginbasa ini subong nga sang paghambal sang baba sang Dios sa solemne kag makahaladluk nga kadaku sa bukid, samtang ang mga kilat nagasidlak kag ang mga daguob nagaligid, sang ginsulat ini sang Iya kaugalingon nga balaan nga tudlo sa mga tapitapi nga bato. Anum ka mga adlaw ikaw magapangabudlay kag magbuhat sang tanan mo nga buluhaton; apang ang ikapito ka adlaw nga amo ang Inugpahuway sang Gino-o nga imo Dios. Natingala sila sang gintan-aw nila nga may paghalong ang pagtamud sa napulo ka mga sogo. Nakita nila nga ginbutang malapit sa kay Jehova, ginlandongan kag ginbantayan sang Iya pagkabalaan. Nakita nila nga ginatapakan nila ang ikap-at ka sogo sang kasogoan, kag nagbantay sang isa ka adlaw nga gindala sang mga hentil kag mga papanhon, sa baylo sang adlaw nga ginbalaan ni JEHOVA. Nagpaubos sila sang ila mga kaugalingon sa atubangan sang Dios, kag nagbakho sang ila nagliligad nga mga paglapas.ADP 133.2

  Madamo ang nagbaton sang ikatatlo nga balita nga wala sing eksperiencia sa unang duha ka mga balita. Nahangpan ini ni Satanas, kag ang iya malaut nga mata ara sa ila sa pagtumba sa ila; apang ang ikatatlo ka manugtunmda nagatudlo sa ila sa Labing Balaan nga hulot, kag yadtong may eksperiencia sadtong nagligad nga mga balita nagatudlo sa ila sa dalan pakadto sa langitnon nga Santuario. Madamo ang nakakita sang himpit nga kadena sang kamatuoran sa mga balita sang mga manugtunda, kag sing malipayon ginbaton ini. Ginbaton nila ini suno sa ila pasunod, kag ginsunod si Jesus paagi sa pagto-o pakadto sa langitnon nga Santuario. Ini nga balita ginpakilala sa akon subong dalangpanan sa pagkapot sang lawas. Kag sang ang mga tawo nagbaton kag nakahangop sa ila, gintabonan nila batok sa madamo nga pagpatalang ni Satanas.ADP 134.1

  Matapus ang dakung kapaslawan sang 1844, si Satanas kag ang iya mga manugtunda masako gid sa paghan-ay sang mga si-od sa paggamo sang pagto-o sang lawas. Iya ginaukay ang mga hunahuna sang mga tawo nga may personal nga eksperiencia sini nga mga butang. May mga dagway sila sang pagkamapailubon. Ginbaylohan nila ang una kag ika-duha nga mga balita, kag nagtudlo sa palaabuton para sa ila katumanan, samtang ang iban nagatudlo malayo na kaayo sa nagliligad, nagpamatuod nga didto sila sang pagkatuman. Ini nga mga tawo nagapalayo sang mga hunahuna sang wala pa sing eksperiencia, kag wala sing fundamento ang ila pagto-o. Ang iban nagpangita sa Biblia sa pagtilaw pagtukod sang ila pagto-o nga ila kaugalingon, wala nagsalig sa lawas. Si Satanas nahimaya sa sini; kay nahibalo sia nga yadtong nagpalus gikan sa dalangpanan, naafektohan niya sila paagi sa lainlain nga mga sayop kag tabugon sila sang mga hangin sang doktrina. Madamo ang gintoytoyan sang una kag ika-duha nga mga balita, ginpanghiwala nila, kag ang pagbahinbahin kag paglalapta nahil-ob sa lawas. Nakita ko niyan si Wm. Miller. Makit-an sia nga nagapalibog, kag nagaduko nga may kasubo kag kabudlay para sa iya mga katawohan. Nakita niya ang panong nga naghi-usa kag naghigugmaanay sang 1844, nagadula sang ila gugma para sa isa kag isa, kag nagapamatok sa isa kag isa. Nakita niya nga natumba sila balik sa isa ka mabugnaw, paglapas nga kahimtang. Ang kasubo nag-ubos sang iya kusog. Nakita ko ang nagapangulo nga nagabantay kay Wm. Miller, kag nagakahadluk basi batonon niya ang balita sang ikatlo ka manugtunda kag ang kasogoan sang Dios. Kag sang magahamboy sia pakadto sa kapawa halin sa langit, ini nga mga tawo nagahan-ay sang mga plano sa pagpaliko sang iya hunahuna sa malayo. Nakita ko ang isa ka tawhanon nga influencia nga nagapaninguha sa pagdala sang iya hunahuna sa kadudulman, kag sa pagpabilin sang iya influencia sa tunga nila. Sa bug-os niya nga tingog si Wm. Miller nagbayaw sang iya tingog batok sa kapawa halin sa langit. Napaslawan sia sa indi pagbaton sang balita nga unta magasaysay sing bug-os sang iya pagkapaslaw, kag maghatag sing isa ka kapawa kag himaya sang nagligad, nga amo unta ang magpabuhi sang iya kapoy nga mga kusog, magsanag sang iya paglaum, kag magdul-ong sa iya sa paghimaya sa Dios. Apang naghamboy sia sa tawhanon nga kaalam sa baylo sang diosnon, kag tungod nga nadugmok sia sang subra nga pagpangabudlay sa causa sang iya Agalon, kag tungod sa edad, indi sia magpanabat subong sadtong nagdumili sa iya sa pagbaton sang kamatuoran. Sila ang responsable, kag ang sala nagatongtong sa ila. Kon si Wm. Miller nakakita unta sang kapawa sang ikatlo nga balita, madamo nga mga butang nga kon tulukon madulum kag misterioso sa iya, napaathag unta. Ang iya mga kauturan nagpakunokuno sing madalum nga gugma kag kabalaka sa iya, hunahuna niya indi sia makabulag malayo sa ila. Ang iya tagipusoon may kahagop sa kamatuoran; apang niyan nagtulok sia sa iya mga utud. Nagbalabag sila. Makabulag bala sia gikan sadtong nagatindug malapit gid upud sa iya sa pagbantala sang pagkari ni Jesus? Naghunahuna sia nga sa pagkamatuod indi gid sila magpabaya sa iya.ADP 134.2

  Ang Dios nagtugot sa iya nga maidalum sia sa gahum ni Satanas, kag ang kamatayon may gahum sa iya. Gintago sia sa lulubngan, malayo gikan sadtong permi nagapalayo sa iya gikan sa Dios. Si Moises nakasala sang dira nga dali nalang sia makasulud sa duta sang saad. Busa man, nakita ko nga si Wm. Miller nakasala nga sa madali nalang sia magsulud sa langitnon nga Canaan, sa pag-antus sang iya influencia sa pagpamatok sa kamatuoran. Ang iban nagdul-ong sa iya sa sini. Ang iban manabat tungod sini. Apang ang mga manugtunda nagabantay sang hamili nga yab-ok sining sologo-on sang Dios, kag magabangon sia sa tingog sang katapusan nga trumpeta.ADP 136.1

  Tan-awa ang Exodo 20:1-17, 31:18; 1 Tesalonika 4:16; Bugna 14:9-12ADP 136.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents