Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 34 - Ang Dakung Pagsinggit

  Nakita ko ang mga manugtunda nga nagadalidali pakadto pakari sa langit. Nagapana-ug sila sa duta, kag liwat nagasaka pakadto sa langit, nagapangaman para sa katumanan sang isa ka importante nga hitabo. Niyan nakita ko ang isa ka daku nga manugtunda ginsogo sa pagpana-ug sa duta, kag nagtingub sang iya tingog upud sa ika-tatlo ka manugtunda, kag maghatag sing gahum kag kusog sa iya balita. Ang daku nga gahum kag himaya gintugyan sa manugtunda, kag sang nagapanaug sia, ang duta ginsanagan sang iya himaya. Ang kapawa nga nag-una kag nagasunud sini nga manugtunda, nagapanalopsop sa bisan diin, samtang nagasinggit sia sing labi ka mabaskug nga tingog, nga nagasiling, ang Babilonia nga daku napukan, napukan, kag ginhimo nga puloy-anan sang mga yawa, kag puloy-an sang tagsa ka mabaho nga espiritu, kag isa ka hawla sang tagsa ka mahigko kag kangil-aran nga pispis. Ang balita sang pagkahulog sang Babilonia, sa ginhatag sang ika-duha ka manugtunda, sa liwat ginahatag, nga may dugang nga kahigko-an nga nagasulud sa mga simbahan halin sang 1844. Ang buluhaton sini nga manugtunda nag-abot sa husto nga ti-on, kag nagbuylog sa katapusan nga dakung buluhaton sang balita sang ika-tatlo ka manugtunda, samtang nagalanyog pakadto sa isa ka mabaskog nga pagsinggit. Kag ang mga katawohan sang Dios takus bisan diin sa pagtindug sa takna sang pagpanulay nga sa indi madugay ila pagasugata-on. Nakita ko ang daku nga kapawa nga nagakunsad sa ila, kag naghi-usa sila sa balita kag sa wala sing kahadluk nagpahayag upud ang daku nga gahum sang balita sang ika-tatlo ka manugtunda.ADP 157.1

  Ang mga manugtunda ginpadala sa pagbulig sang daku nga manugtunda nga naghalin sa langit, kag nabati-an ko ang mga tingog nga daw nagagahud bisan diin, Gowa ka sa iya, mga katawohan Nakon, agud indi kamo makaambit sang iya mga sala, kag nga indi kamo makabaton sang iya mga kalalat-an; kay ang iya mga sala nakalambot na sa langit, kag ang Dios nakadumdum sang iya mga kalautan. Ini nga balita daw dugang sa ika-tatlo ka balita, kag nagbuylog sa iya, samtang ang singgit sa tungatungang-gab-i nagkunsad sa mapailubon kag nagahulat nga mga balaan, kag sa walay kahadluk naghatag sang katapusan kag solemne nga pahibalo, nagabalita sang pagkahulog sang Babilonia, kag nagapanawag sa mga katawohan sang Dios sa pagowa sa iya; agud nga makapalagyo sila sa iyang makahaladluk nga kalaglagan.ADP 157.2

  Ang kapawa ginpasilak sa nagahululat kag nagasidlak bisan diin, kag yadtong may ara nga bisan ano nga suga sa mga iglesya, nga wala nakabati kag wala nagsikway sang tatlo ka mga balita, nagsabat sa panawag, kag nagbiya sang napukan nga mga iglesya. Madamo ang nakaabot sa mga katuigan sang ila salabton halin pa sadtong paghatag sang balita, kag ang kapawa nagsilak sa ila, kag may kahigayonan sila sa pagpili sang kabuhi ukon kamatayon. Ang iban nagpili kabuhi, kag ang nagtindug upud sadtong nagapaabot sang ila Gino-o, kag nagabantay sang tanan Niya nga mga sogo. Ang ikatlo ka balita amo ang pagbuhat sang iya buluhaton; ang tanan kinahanglan nga pagatilawan sini, kag ang mga hamili pagatawgon pagowa gikan sa relihioso nga mga grupo. Ang nagapamilit nga gahum nagagiho sang maminatud-on, samtang ang pagpakita sang gahum sang Dios nagakapot sa kahadlok kag nagapugong sang mga pariente kag mga abyan, nga indi sila, bisan makaangkon sang gahum sa pagpugong sadtong nagabatyag sang buluhaton sang Espiritu sang Dios nga ara sa ila. Ang katapusan nga panawag gindala bisan sa mga pobre nga mga ulipon, kag ang mga matutum sa tunga nila, nga may mapainubuson nga dagway, nagbutyag sang ila mga kanta sa bug-os nga kalipay sa ilang masadyahon nga pagluwas, kag ang ila agalon indi makapugong sa ila; kay ang kahadluk kag kalisang nagpahipus sa ila. Dalagku nga mga kalatingalahan nag-alabot, ang masakiton naayo, ang mga talandaan kag mga kalatingalahan nagasunod sa mga tomolo-o. Ang Dios nagapanghikot, kag ang tagsa ka balaan, wala nahadluk sa bisan ano nga hitabo, nagasunod sang ila kaugalingon nga konsensya, kag nagahi-usa upud sadtong nagabantay sang tanan nga mga kasogoan sang Dios; kag nagpatingog sila sa malayo sang balita sang ikatlo ka manugtunda nga may gahum. Nakita ko nga ang balita nga ika-tatlo magatakup nga may gahum kag kusog labaw pa sang sa singgit sa tungang-gab-i.ADP 158.1

  Mga sologoon sang Dios, napun-an sang gahum halin sa ibabaw, nga ang ila mga nawong nagadan-ag, kag nagabanaag nga may balaan nga pagpanugyan, naglakat nga nagatuman sang ila buluhaton, kag nagapahayag sang balita halin sa langit. Ang mga kalag nga nagalalapta sa tanang relihioso nga mga grupo nagsabat sa panawag, kag ang mga hamili gindalidali pagowa sa kalaglagan sang mga iglesya, subong nga si Lot nagdalidali pagowa sa Sodoma sang wala pa ang iya kalaglagan. Ang mga katawohan sang Dios takus na kag ginpabaskug sang subra nga himaya nga nagkalahulog sa ila sa daku nga pagpadagaya, nagaaman sa ila sa pagbatas sa takna sang pagpanulay. Isa ka kadam-an sang mga tingog nabati-an ko bisan diin, nga nagasiling, Ari ang pagpailub sang mga balaan, yari sila nga nagabantay sang mga sogo sang Dios, kag sang pagto-o ni Jesus.ADP 159.1

  Tan-awa ang Genesis kapitulo 19; Bugna 14:12, 18:2-5ADP 159.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents