Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 1 - Ang Pagkahulog Ni Satanas

  Ang Gino-o nagpakita sa akon nga si Satanas sadto isa ka dungganon nga manugtunda sa langit, madason kay Jesu-Kristo. Ang iya dagway maugdang, nagapakita sing kalipay subong sang iban nga mga manugtunda. Ang iya agtang mataas kag malapad, kag nagapakita sing daku nga kaalam. Ang iya forma himpit. May dungganon, hari-anon sia nga panindugan. Kag nakita ko nga ang Dios naghambal sa Iya Anak, Buhaton Ta ang tawo sa Aton dagway, si Satanas nangimon sa kay Jesus. Naghandum sia nga pagakonsultahon sia nahanungod sa pagforma sang tawo. Napuno sia sing kahisa, kaimon kag kaakig. Naghandum sia nga mangin labing mataas sa langit, madason sa Dios, kag magabaton sang labing mataas nga dungog. Tubtub sini nga tion ang langit mahusay, may harmoniya kag himpit nga pagsunod sa gobierno sang Dios.ADP 17.1

  Isa yadto ka labing mataas nga sala ang pagkarebelde kag pagpamatok sa sogo kag kabobot-on sang Dios. Ang bug-os nga langit daw ara sa kagamo. Ang mga manugtunda may kahusay sa mga grupo-grupo upud ang nagamando nga manugtunda nga nagauna. Ang tanan nga mga manugtunda maabtik. Si Satanas nagapangsotsot batok sa pagbulot-an sang Dios, ambisyoso sa pagpataas sang iya kaugalingon, kag indi buot magsunod sa autoridad ni Jesus. Iban sang mga manugtunda nagsimpatiya upud kay Satanas sa iya pagreblde, kag ang iban sing mabakud nagpabilin para sa dungog kag kaalam sang Dios sa paghatag sing autoridad sa Iya Anak. Kag may kasuayon sa mga manugtunda. Si Satanas kag ang iya mga nabihag, nga nagtinguha sa pagreforma sang panggobierno sang Dios, naghandum sa Iyang indi-matungkad nga kaalam sa pagpaseguro sang Iya katoyoan sa pagbayaw kay Jesus, kag pagbutang sa Iya sining walay limite nga gahum kag sogo. Nagrebelde sila batok sa gahum sang Anak sang Dios, kag ang tanan nga mga manugtunda ginpatawag sa pagpakita sa atubangan sang Amay, agud disidihan ang ila mga kaso, kag gintapatan nga si Satanas pagapagowaon sa langit, kag nga ang mga manugtunda, ang tanan nga nagbuylog upud ni Satanas sa pagrebelde, pagaisikway upud sa iya. Niyan may inaway sa langit. Ang mga manugtunda nagbuylog sa inaway; naghandum si Satanas sa pagdaug sa Anak sang Dios, kag yadtong nagpasakop sa Iyang kabobot-on. Apang ang maayo kag matuod nga mga manugtunda nagdaug, kag si Satanas, upud ang iya mga sumulunod gintabog sa langit.ADP 17.2

  Matapus si Satanas ginpagowa sa langit, kag yadtong nahulog upud sa iya, natalupangdan niya nga ang tanan nga kaputli kag himaya sang langit nadula niya sing dayon. Niyan naghinolsol sia kag naghandum nga ipabalik liwat sa langit. Mapasugot sia sa pagkuha sang iya amo gihapon nga lugar, ukon bisan ano nga duug nga itugyan sa iya. Apang indi, ang langit indi pag-ibutang sa katalagman. Ang bug-os nga langit mabulingan kon ibalik sia; kay ang sala nagsugod sa iya, kag ang mga binhi sang pagkarebele ara sa sulod niya. Si Satanas nakakuha sang mga sumulunod, yadtong nalooy sa iya sa iyang pagrebelde. Sia kag ang iya mga sumulunod naghinolsol, naghibi kag nagpakilooy nga ibalik sila sa kahamuot sang Dios. Apang indi, ang ila sala, kag kaakig, ila kahisa kag kaimon, daku kaayo nga indi mapanas sang Dios. Kinahanglan magapabilin ini sa pagbaton sang iya katapusan nga silot.ADP 18.1

  Sang nahangpan na gid tanan ni Satanas nga wala sing posibilidad nga makabalik sia sa kahamuot sang Dios, niyan nagsugod pakita ang iya malisya kag kaakig. Nagkunsulta sia sa iya mga manugtunda, kag ang plano ginpahamtang nga padayonon ang pagpamatok sa pagdumalahan sang Dios. Sang ginbutang si Adan kag si Eba sa matahum nga hardin, si Satanas naghimo sang mga plano sa paglaglag sa ila. Isa ka paghambalanay ginhimo upud sa iyang malauton nga mga manugtunda. Wala sing bisan ano nga makabalabag sa kalipayan sining malipayon nga mag-asawa kon nagtuman gid lang sila sa Dios. Indi si Satanas makahimo sang iya gahum sa ila luwas kon magmalalison sila anay sa Dios, kag dulaon ang Iya kaayo. Maghimo sila sang mga plano sa pagdul-ong sa ila sa pagkamalalison agud nga masugata nila ang pagkusmod sang Dios kag madala pa gid sa idalum sang diretso nga influensya ni Satanas kag sang iya mga manugtunda. Gintapatan nga si Satanas mag-angkon sang isa naman ka forma, kag magpakita sang kabalaka sa tawo. Kinahanglan magsotsot sia batok sa pagkamaminatud-on sang Dios, magtuga sing pagpangduhaduha kon bala matuod ang Dios sa Iyang ginhambal, sunod, painiton ang ila pagkamausisaon, kag toytoyan sila sa pagpaniid sa indi matungkad nga mga plano sang Dios, nga ginpakasal-an ni Satanas, kag magpaathag sang kabangdanan sa pagdumili sa kahoy sang kaalam.ADP 18.2

  Tan-awa ang Isaias 14:12-20; Ezekiel 28:1-19; Bugna 12:7-9.ADP 19.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents