Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 15 - Ang mga Judeo Nagtapat sa Pagpatay kay Pablo

  Ang hipe sang mga kaparian kag mga manugdumala natandug upud ang kaakig batok sa kay Pablo, samtang nagsaksi sila sang efekto sang relasyon sang iya eksperiencia. Nakita nila nga may kaisug sia sa pagwali kay Jesus, kag nagdala sing mga mirakulo sa Iya ngalan, kag nga mga kadam-an ang nagpalamati sa iya, kag nagliso gikan sa ila mga ginabatasan, kag nagtan-aw sa ila nga amo ang mga manugpatay sa Anak sang Dios. Nagdabdab ang ila kaakig, kag nagtipon sila sa pagsugilanon kon ano ang labing maayo nga buhaton sa pag-utud sang kapagsik. Naghilisugot sila nga ang amo gid lang kag segurado nga butang para sa ila amo ang pagpatay sa kay Pablo. Apang nahibalo ang Dios sang ila katoyoan, kag ang mga manugtunda ginsogo sa pagbantay sa iya, agud magkabuhi sia sa pagtuman sang iya misyon, kag sa pag-antus tungod sa ngalan ni Jesus.ADP 77.2

  Ginpahibalo si Pablo nga ang mga Judeo nagapangita sang iya kabuhi. Si Satanas nagpangulo sa dili-matinoohon nga mga Judeo sa pagbantay sang mga gawang sang Damasco sa adlaw kag gab-i, nga kon si Pablo mag-agi pagowa sa mga gawang, sa gilayon patyon sia. Apang sa kagab-ihon ginpapanaug sang mga gintoton-an sia agi sa pader sa sulod sang alat. Diri ang mga Judeo nahuy-an sang ila kapaslawan, kag ang toyo ni Satanas napierde. Kag si Pablo nagkadto sa Jerusalem sa pag-impon sang iya kaugalingon sa mga gintoton-an, apang nahadluk sila tanan sa iya. Indi sila makapati nga isa sia ka gintoton-an. Ang iya kabuhi ginapangita sang mga Judeo sa Damasco, kag ang iya kaugalingon nga mga kauturan indi magbaton sa iya, apang si Barnabas nagkuha sa iya, kag gindala sia sa mga pinadala, kag nagpahayag sa ila kon paano nakita niya ang Gino-o sa dalanon, kag nga nagwali sia sing may kaisog sa Damasco sa ngalan ni Jesus.ADP 77.3

  Apang si Satanas nagapainit sa mga Judeo sa paglaglag kay Pablo, kag si Jesus nagsogo sa iya sa paggowa sa Jerusalem. Kag sang naglakat sia sa iban nga mga ciudad nga nagapangwali kay Jesus, kag nagabuhat sang mga mirakulo, madamo ang nagliso, kag nga ang isa ka tawo nag-ayo ngahalin sang una ini lupog, ang mga tawo nga nagasimba sang mga diosdios magahalad na unta sa mga gintoton-an. Nasubo si Pablo, kag ginhambalan sila nga mga tawo lamang sila, kag nga kinahanglan magasimba sila sa Dios nga naghimo sang langit kag duta, kag sang dagat, kag tanan nga mga butang nga yara sa iya. Ginbayaw ni Pablo ang Dios sa atubangan nila, apang halus indi niya mapunggan ang mga tawo. Ang una nga paghibalo sang pagtoo sa matuod nga Dios, kag ang pagsimba kag dungog para sa Iya, ginforma sa ila mga hunahuna; kag samtang nagapamati sila kay Pablo, si Satanas nagasotsot sa mga dili-tomoloo nga mga Judeo sang iban nga mga ciuadad sa pagsunod sa kay Pablo sa paglaglag sang maayong buhat nga gindala niya. Nagpalangakig ang mga Judeo, kag ginpasilaab ang mga hunahuna sadtong makigdiosdios pinaagi sa sayop nga mga balita batok kay Pablo. Ang katingala kag pagdayaw sang mga tawo nagbaylo sa kaakig, kag yadtong sa malip-ot nga panahon nahanda na sa pagsimba sa mga apostoles, nagbato kay Pablo, kag ginpagowa sia sa banwa, sa hunahuna nga patay na sia. Apang sang ang mga gintoton-an nagatindug palibot kay Pablo, kag nagahibi sa iya, sa ilang kalipay nagbangon sia, kag nagkadto upud sa ila sa ciudad.ADP 78.1

  Sang si Pablo nagawali kay Jesus, isa ka madyekera nga babae nagsunod sa ila, nga nagasinggit, Ini nga mga tawo mga sologoon sang labing mataas nga Dios, nga nagpakita sa aton sang dalan sang kaluwasan. Busa nagsunod sia sa mga gintoton-an sing malawig nga mga adlaw. Apang nasubo si Pablo; kay ini nga paghibi nga nagasunod sa ila nagpaliso sang mga hunahuna sang mga tawo gikan sa kamatuoran. Ang katoyoan ni Satanas sa pagtoytoy sa iya paghimo sini amo ang pagpadisgusto sa mga tawo, kag paglaglag sang influencia sang mga gintoton-an. Apang ang espiritu ni Pablo nag-init sa sulod niya, kag nagliso sia sa babae kag nagsiling sa espiritu, nagasogo ako sa imo sa ngalan ni Jesu-Kristo sa pagowa sa iya, kag ang malaut nga espsiritu ginsabdong, kag nagbiya sa iya.ADP 79.1

  Ang iya mga agalon nalipay nga nagahibi sia nga nagasunod sa mga gintoton-an; apang sang ang malaut nga espiritu nagbiya sa iya, nakita nila nga malolo sia nga disipolo ni Kristo, kag akig sila. Nakatipon sila sing daku nga kuarta paagi sa iyang panghimalad, kag karon ang paglaum sang ila ganansya nadula. Ang katoyoan ni Satanas napierde; apang ang iya mga sologoon nagdakup kay Pablo kag kay Silas, kag gindala sa tiendahan, sa mga manugdumala, kag sa mga manughukom, nga nagasiling, Ini nga mga tawo mga Judeo kag nagabuhat sing subra nga kagamo sa aton ciudad. Kag ang kadam-an nagtindug sing tingub batok sa ila, kag ang mga manughukom naggisi sang ila mga bisti, kag nagsogo nga hanuton sila. Kag sang nahanot na sila sing madamo nga mga hanot, ginbilanggo sila, ginsogo ang manugbantay sang bilanggoan sa pagseguro sa ila, kag nga sia nga nakabaton sang amo nga sogo ginbutang sila sa sulud pa gid sang prisohan kag ginhigtan ang ila mga tiil sa salug. Apang ang mga manugtunda sang Dios nag-upud sa ila sa sulud sang prisohan. Ang ila pagkabilanggo nagsugid sang himaya sang Dios, kag nagpakita sa mga tawo nga ang Dios ara sa buluhaton, kag upud ang Iya pinili nga mga sologoon, kag nga ang mga pader sang bilanggoan mauyog, kag ang mabakud nga mga salsalon mahapus nga buksan niya.ADP 79.2

  Sa tungang gab-i nagpangamuyo si Pablo kag si Silas, kag nagkanta sing mga pagdayaw sa Dios, kag sa hinali lang may daku nga linog, tubtub nga ang mga pamag-ang sang bilanggoan gin-uyog; kag nakita ko sa gilayon ang manugtunda sang Dios naghubad sang tagsa nila ka higot. Nagmata ang bantay sang prisohan kag nahadluk sang nakita niya nga ang mga gawang sang bilanggoan nabukas na. Naghunahuna sia nga ang mga priso nagpalagyo, kag nga silotan sia sa kamatayon. Sang iya unta patyon ang iya kaugalingon, nagsinggit si Pablo sa isa ka mabaskug nga tingog, nga nagasiling, Indi pagsakita ang imo kaugalingon, ari lang kami tanan diri. Ang gahum sang Dios nagpaliso sang manugbantay. Nagtawag sia sang kapawa, kag nagsulud, kag nagpalapit nga nagakurog, kag nagyaub sa atubangan ni Pablo kag ni Silas, kag gindala sila sa gowa, kag nagsiling, Mga Gino-o, ano ang buhaton ko agud maluwas? Kag nagsiling sila, Magto-o ka sa Ginoong Jesu-Kristo, kag maluwas ka, kag ang imo balay. Sa gilayon ang manugbantay sang bilanggoan nagtipon sang iya bug-os nga panimalay, kag si Pablo nagwali sa ila kay Jesus. Ang tagipusoon sang manugbantay sang bilanggoan naghiusa sa mga kauturan, kag ginhugasan niya ang ila mga pilas, kag sia, kag ang iya bug-os nga puloy-an, gintugmawan sina nga gab-i. Nagbutang sia niyan sang pagkaon sa ila atubangan, kag nagpangalipay, nga nagatoo sa Dios, upud ang bug-os niya nga puloy-an.ADP 80.1

  Ang katingalahan nga balita sang mahimayaon nga gahum sang Dios naglapnag sa malayo sang pagbukas sang mga gawang sang bilanggoan, kag sang pagliso kag pagpatugmaw sang manugbantay sang bilanggoan kag sang iya panimalay. Ang mga manugdumala nakabati sini nga mga butang, kag nahadluk, kag nagpasogo sa manugbantay, paglihog sa iya nga buy-an si Pablo kag si Silas. Apang si Pablo indi magbiya sang bilanggoan sa isa ka secreto nga paagi. Naghambal sia sa ila, Ginhanot nila kami sa dayag, wala sing sala, nga mga Romanhon, kag ginpriso kami; kag karon pagowaon kami sing tago? Indi, sa pagkamatuod; apang pakari-a sila sa ila mga kaugalingon, kag pagowaon kami? Si Pablo kag si Silas indi magpasugot nga ang pagpakita sang gahum sang Dios tagoon. Ginsugid ini nga mga polong sang mga sarhento sa mga manughukom, kag nahadluk sila sang ila pagkabati nga sila mga Romanhon. Kag nagkadto sila kag nagpakilooy sa ila, kag gindala sila sa gowa, kag nagpangabay sa ila sa pagowa halin sa ciudad.ADP 80.2

  Tan-awa ang Binuhatan kapitulo 14 & 16.ADP 81.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents