Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 40 - Ang Ika-duha nga Pagkabanhaw

  Niyan si Jesus kag ang tanan nga nabilin nga mga balaan nga mga manugtunda, kag ang tanan nga mga tinubos nga mga balaan, nagbiya sang Ciudad. Ang balaan nga mga manugtunda naglibot sa kay Jesus, kag gin-updan Sia sa Iya dalanon, kag ang nagasunodsunod nga mga balaan nga tinubos nagsunod man. Niyan si Jesus sa makalilisang, makahalaluk nga harianon nagtawag sa malauton nga mga patay; kag sang nagbangon sila nga amo gihapon ka luya, masakiton nga mga lawas nga nagkadto sa lulubngan, daw ano nga tulokon! Daw ano nga talan-awon! Sa una nga pagkabanhaw ang tanan nagbangon nga may dili-mamalatyon nga katahum; apang sa ika-duha, ang tanda sang pagpanghimalaut makit-an sa tanan. Ang mga hari kag mga dungganon nga mga tawo sang duta nagolowa upud ang mga bastos kag mga manubo, may kaalam kag walay kaalam tanan sila gintingub. Ang tanan nakakita sang Anak sang tawo; kag yadtong amo gid nga mga tawo nga nagtamay kag nagyubit kay Jesus, kag naghampak sa Iya sang baston, kag yadtong nagbutang sang korona sang mga tunok sa Iya balaan nga agtang, nagtan-aw sa Iya sa bug-os Niya nga pagkahari. Yadtong nagdupla sa Iya sa takna sang Iya paghukom, apang subong nagliso gikan sa Iya ginbuno kag nagtalikod gikan sa binun-an nga kasilaw kag sa himaya sang Iya panagway. Yadtong nagmartilyo sang mga lansang sa Iya mga kamot kag Iya mga tiil, subong nagatulok sa mga tanda sang Iya paglansang. Yadtong nagbuno sang bangkaw sa Iya kilid, nagtan-aw sang ila kapintas sa Iya lawas. Kag nahibalo sila nga Sia gid ang Isa nga ila ginlansang, kag nagpanago sa Iyang tagumatayon nga kasakitan. Kag niyan may nagbangon nga isa ka malawig nga panghayhay sang kasakit, sang sila nagpalagyo sa pagpanago gikan sa presencia sang Hari sang mga hari, kag Gino-o sang mga gino-o.ADP 173.2

  Tanan nagapangita sa pagpanago sa mga bato, kag magpanabon sang ila mga kaugalingon gikan sa makalilisang nga himaya Niya nga sadto ila gintamay. Samtang ang tanan napuno sang kasakit sang Iya pagkahari kag sang subra Niya nga himaya, sia sa isa ka pag-uyon sang tanan nagtu-aw sang ila mga tingog, kag sa makalilisang kag maathag nga tingog nagsinggit, Bulahan Sia nga nagakari sa ngalan sang Gino-o.ADP 174.1

  Niyan si Jesus kag ang balaan nga mga manugtunda, gin-updan sang tanan nga mga balaan, sa liwat nagkadto sa Ciudad, kag ang mapa-it nga mga panalabiton kag panghayhay sang mga ginsilotan nga mga malauton nagtugob sang kahanginan. Niyan nakita ko nga si Satanas sa liwat nagsugod sang iya buluhaton. Naglibot sia sa iya mga sumulunod, kag ginhimo ang mga mahinay kag mga maluya nga mabakud, kag niyan ginsilingan sila nga sia kag ang iya mga manugtunda gamhanan. Gintulod niya niyan ang indi maisip nga mga minilyon nga ginbangon. May mga makusog nga mga manug-away kag mga hari nga sagad sa inaway, kag nga nakadaug sang mga ginharian. Kag may makusog nga mga higante, kag mga tawo nga mga maisug, kag nga wala gid mapierde sa inaway. Yara ang bugalon, ambisyoso nga Napoleon nga ang iya pagpanglupig nagpakurog sang mga ginhari-an. May nagatindug nga mga tawo sang mataas kaayo sing tinindugan, kag dungganon, mataas sing dinal-an, nga napukan sa inaway. Napukan sila samtang gina-uhaw sa pagdaug. Samtang sila nagabangon gikan sa ila mga lulubngan, ginpabalik nila ang kadasig sang ila mga panghunahuna nga nagpundo sa kamatayon. Ara pa sa ila ang amo gihapon nga espiritu sa pagdaug nga nagagahum sang ila pagkatumba. Si Satanas nagkonsulta sang iya mga manugtunda, kag niyan upud sadtong mga hari kag mga manugdaug kag makusog nga mga tawo. Niyan nagtan-aw sia sa malapad nga mga kasoldadoan kag ginsugiran sila nga ang panong sa Ciudad diotay kag maluya, kag nga sakaon nila kag kuhaon ang Ciudad, kag pahalinon ang iya mga pumuloyo, kag puy-an ang iya kamanggaran kag himaya sa ila mga kaugalingon.ADP 174.2

  Nagmadaugon si Satanas sa pagdala sa ila, kag tanan sa gilayon nagsugod sa pagsangkap para sa inaway. Nagpanday sila sang mga galamiton para sa inaway; kay may madamo nga ansiano nga mga tawo sa sinang daku nga kasoldadoan. Kag niyan si Satanas sa ila olohan, nagpadayon ang kadam-an. Ang mga hari kag mga manug-away nagsunod malapit kay Satanas, kag ang kadam-an nagsunod una sa panong. Ang kada panong may pangulo, kag ang sogo ginasunod samtang nagamartsa sila ibabaw sang dugmok nga nawong sang duta pakadto sa balaan nga Ciudad. Gintakpan ni Jesus ang mga gawang sang Ciudad kag ining malapad nga kasoldadoan naglibot sini kag nagplastar sang ila mga kaugalingon sa inaway. Nag-andam sila sang tanan nga klase sang galamiton sa inaway, nga nagapaabot sa lapuyot nga inaway. Ginpahan-ay nila ang ila mga kaugalingon palibot sa Ciudad. Si Jesus kag ang tanan nga langitnon nga mga manugtunda nga may nagabadlak nga mga korona sa ila mga olo, kag ang tanan nga mga balaan nga may nagasiga nga mga korona, nagpanaug sa ibabaw sang pader sang Ciudad. Si Jesus naghambal nga may pagkahari kag nagsiling, Yari karon, kamo nga mga makasasala, ang balus sang mga matarung! Kag yari karon Akon mga tinubos, ang balus sang mga malauton! Ang daku nga kadam-an nagtulok sa mahimayaon nga panong sa mga pader sang Ciudad. Kag sang ila ginsaksihan ang katahum sang ila nagabadlakbadlak nga mga korona, kag nagtan-aw sang ila mga nawong nga nagabadlak sang himaya, nagapakita sang larawan ni Jesus, kag niyan nagtan-aw sang indi matupungan nga himaya kag pagkahalangdon sang Hari sang mga hari, kag Gino-o sang mga gino-o, nagluya ang ila kaisug. Ang panghunahuna sang manggad kag sang himaya nga ila naula, nagpalibog sa ila, kag nakaangkon sila sang pagkilala nga balatyagon nga ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Nakita nila ang balaan, malipayon nga panong nga ila gintamay, nabistihan sang himaya, dungog, walay kamatayon kag kabuhi nga walay katubtuban, samtang sila sa gowa sang Ciudad nga ara ang tanan nga bastos kag mahigko nga butang.ADP 175.1

  Tan-awa ang Mateo 23:29; Bugna 6:15-16, 20:7-9, 22:12-15ADP 175.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents