Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 20 - Ang Reformasyon

  Apang wala sapayan sang tanan nga mga paghingabot kag pagpamatay sang mga balaan, buhi nga mga saksi nagbulutwa sa bisan diin. Ang mga manugtunda sang Dios amo ang nagahimo sang buluhaton nga gintugyan sa ila. Nagapangita sila sa labing madulum nga mga duug, kag nagapili sa kadudulman, mga tawo nga maminatud-on sa tagipusoon. Tanan sila ginlubong sa kasaypanan, apang ang Dios nagpili sa ila subong sang ginhimo Niya sa kay Saul, nga isa ka ginpili nga galamiton sa pagdala sang Iya kamatuoran, kag nagpataas sang ila mga tingog batok sa mga sala sang iya nagapakunokuno nga mga katawohan. Ang mga manugtunda sang Dios nagtandug sa kay Martin Luther, Melancthon, kag iban pa sa lainlain nga duug, sa pagpauhaw sa buhi nga pagpamatuod sa polong sang Dios. Ang kaaway nagsulud kaangay sang isa ka baha, kag ang estandarte kinahanglan nga batakon batok sa iya. Si Luther ginpili sa pagsugata sang bagyo, kag sa pagtindog batok sa aligotgot sang isa ka napukan nga iglesya, kag sa pagpabaskug sang diotay nga mga matutum sa ilang balaan nga buluhaton. Mahinalongon sia sa pagpasaklaw sa Dios. Nagtinguha sia paagi sa mga buhat sa pag-angkon sang kahamuot sang Dios; apang wala sia makontento tubtub ang isa ka silak sang kapawa halin sa langit nagtabog sang kadulum halin sa iya hunahuna, kag nagdul-ong sa iya sa pagsalig, indi sa mga buhat, apang sa mga kaayohan sang dugo ni Kristo; kag sa pagpalapit sa Dios sa iyang kaugalingon, indi paagi sa mga papa bisan sa mga nagatuluad, apang paagi sa kay Jesu-Kristo gid lamang. O daw ano ka hamili sining kaalam ni Luther! Ginmahal niya ining bag-o kag hamili nga kapawa nga nagpamanagbanag sa iyang madulum nga paghangop kag nagtabog palayo sang iya pagto-o, labaw kay sa labing mahal nga dutan-on nga bahandi. Ang Polong sang Dios bag-o. Ang tanan nga butang ginbaylohan. Ang Libro nga iya gintagoan tungod kay indi sia makakita sing katahum sini, amo ang kabuhi, KABUHI sa iya. Ini amo ang iya kalipay, iya paglaum, iya buluhan nga manunudlo. Wala sing makahaylo sa iya sa pagbiya sang iya pagtoon. Nagkahadluk sia sang kamatayon; apang sang nagbasa sia sang Polong sang Dios, ang tanan nga mga kahadluk nadula, kag nagdayaw sia sang batasan sang Dios, kag ginhigugma niya Sia. Sa iya kaugalingon nagpangita sia sang Polong sang Dios. Nagsalosalo sia sa madamo nga mga bahandi nga ara sini, niyan nagpangita sia para sa iglesya. Nadisgusto sia sa mga sala sadtong iya ginsaligan para sa kaluwasan. Nakita niya ang madamo kaayo nga ginlibutan sang amo man nga kadudulman nga nagtabon sa iya. Sa nagahawathawat, nagpangita sia sang kahigayonan sa pagtudlo sa ila sa Cordero sang Dios, nga Sia lang ang makakuha sang sala sang kalibutan. Ginbayaw niya ang iya tingog batok sa mga sayup kag mga sala sang Papanhon nga iglesya, kag sing hanuot naghandum sa pagbugto sang kadena sang kadudulman nga nagabugkos sang linibo, kag sa nagadala sa ila sa pagsalig sa mga buhat para sa kaluwasan. Nagahandum sia nga makasarang sia sa pagbukas sa ila hunahuna sang matuod kag bugana nga bugay sang Dios, kag ang labing maayo nga kaluwasan nga mabaton paagi sa kay Jesu-Kristo. Ginbayaw niya ang iya tingog sing madasigon, kag sa gahum sang Balaan nga Espiritu, nagsinggit batok sa nagapadayon nga mga sala sang mga pangulo sang iglesya; kag sang iya pagsugata sang bagyo sang pamalabag gikan sa mga kaparian, ang iya kaisog wala magluya; kag sing mabakud gid nagsandig sia sa makusog nga butkon sang Dios, kag sing masaligon nagsalig sa Iya para sa kadaugan. Kag sang ginatulud niya ang inaway palapit kag palapit, ang kaakig sang mga kaparian nagdabdab batok sa iya. Wala sila naghandum nga magliwat. Nagpili sila sa pagpabilin sa kahapus, sa mapatuyangon nga kalipayan, sa kalautan. Gusto nila nga ang iglesya magpabilin sa kadudulman.ADP 98.2

  Nakita ko nga si Luther mabinatyagon kag maabtikon, walay kahadluk kag maisog sa pagsaway sang sala, kag magpangapin sa kamatuoran. Wala sia nagasapak sa mga malaut nga mga tawo kag mga yawa. Nahibalo sia nga may ara sia Isa upud sa iya nga makusog sang sa ila tanan. Si Luther may kainit, kadasig, kabakud kag kaisug, kag sa mga panahon nagalakat sa malayo kaayo; apang ang Dios nagbangon kay Melancthon, bisan lain sa iya sing pamatasan, sa pagbulig kay Luther, kag sa pagpadayon sang buluhaton sang Reformasyon. Si Melancthon maluya, mahadlukon, mahinalongon, kag may daku nga pagpailub. Sia ginhigugma sing daku sang Dios. Ang iya kahibalo daku sa Kasulatan, kag ang iya paghukom kag kaalam mataas. Ang iya gugma para sa causa sang Dios parehas kay Luther. Ini nga mga tagipusoon ginbugkos sang Gino-o, mga mag-abyanay sila nga indi gid mabulag. Si Luther daku nga bulig sa kay Melancthon kon ara sia sa katalagman sang pagkamahinadlukon kag mahinay, kag si Melancthon isa man ka daku nga bulig sa kay Luther sa pagpugong sa iya sa indi paggiho sing madasig. Ang malayo nga panglantaw ni Melancthon sa pagkamahinalongon permi nagatuga sa kagamo nga nagaabot sa causa, kon ang buluhaton ibilin sa kay Luther lang; kag ang buluhaton permi mapaslawan kag kinahanglan nga itulod, kon ibilin sa kay Melancthon lang. Nakita ko ang kaalam sang Dios sa pagpili sining duha ka mga tawo, nga may lainlain nga mga pamatasan sa pagpadayon sang buluhaton sang reformasyon.ADP 100.1

  Ginbalik niyan ako sa mga kaadlawan sang mga apostoles, kag nakita ko nga ang Dios nagpili sang kaupud subong sang mabinatyagon kag madasig nga Pedro, kag isa ka malinong, mapailubon, malolo nga Juan. Kon kaisa si Pedro madalidali-on. Kag ang hinigugma nga gintoton-an magausisa sa kay Pedro, diin ang iya kabaskug kag pagkamabinatyagon nga nagdul-ong sa iya sa malayo na; apang wala nagpareforma sa iya. Apang matapus si Pedro panghiwala sang iya Gino-o, kag naghinolsol, kag nagliso, ang ginkinahanglan nalang niya amo ang isa ka mahinay nga pagpaandam halin sa kay Juan sa pag-usisa sang iya pagkamadalidali-on kag kaabtik. Ang causa ni Kristo permi mag-antus kon ginbilin lang sa kay Juan. Ang kaabtik ni Pedro ginkinahanglan. Ang iya kaisog kag kusog permi nagaluwas sa ila gikan sa kalisdanan, kag nagapahipus sang ila mga kaaway. Si Juan nagadaug. Nagadaug sia sing madamo sa causa ni Kristo paagi sa iyang mapailubon nga pag-antus, kag madalum nga pagpanugyan.ADP 101.1

  Ang Dios nagabangon sang mga tawo sa pagsinggit batok sa nagapadayon nga mga sala sang Papanhon nga iglesya, kag sa pagpadaon sang reformasyon. Si Satanas nagapangita sa paglaglag sining buhi nga mga saksi; apang ang Dios naghimo sang isa ka kodal palibot sa ila. Ang iban, para sa himaya sang iya ngalan, gintogotan sa pagmarka sang pagpamatuod nga ila ginbatas sang ila dugo; apang may iban nga gamhanan nga mga tawo, kaangay kay Luther kag kay Melancthon, nga sing labi makahimaya sa Dios paagi sa pagpangabuhi kag pagsinggit sing mabaskug nga tingog batok sa mga sala sang mga papa, mga kaparian kag mga hari. Nagakurog sila sa atubangan sang tingog ni Luther. Paagi sadtong pinili nga mga tawo, mga siga sang kapawa nagsugod sa paglapta sa kadudulman, kag madamo kaayo sing malipayon nagbaton sang kapawa kag naglakat sa iya. Kon isa ka saksi ginpatay, duha ukon subra pa magabangon sa pagkuha sang ila lugar.ADP 101.2

  Apang si Satanas wala makontento. May gahum lang sia sa lawas. Indi niya mahimo ang mga tomolo-o nga magtugyan sang ila pagto-o kag paglaum. Kag bisan sa kamatayon nagadaug sila nga may masanag nga paglaum sang kabuhi nga dayon sa pagkabanhaw sang matarung. May subra sila sang sa mamalatyon nga kusog. Wala sila nagtugot sa pagtulog bisan sa isa ka ti-on. Gintipigan nila ang Kristohanon nga taming nga ginwagkos palibot nila, naandam para sa inaway, indi kay sa espirituhanon lang nga mga kaaway, apang sa kay Satanas sa dagway sang mga tawo, nga ang ila permi singgit amo, Baya-i ang inyo pagto-o, ukon mamatay kamo. Yadtong pila ka bilog nga mga Kristohanon mabakud sa Dios, kag labi ka hamili sa Iya igtololok sang sa katunga sang kalibutan nga nagadala sang ngalan ni Kristo, apang mga talawan sa Iya causa. Sang ang iglesya ginhingabot, naghiusa sila kag mahigugmaon. Mabakud sila sa Dios. Ang mga makasasala wala gintogoti sa paghiusa sang ila mga kaugalingon upud sa ila; bisan ang mga manugdaya bisan ang gindayaan. Yadto lamang ang handa sa pagsikway sang tanan para sa kay Kristo ang mangin Iya gintoton-an. Palabihon nila nga mag-imol sila, magmapainubuson kag kaangay kay Kristo.ADP 102.1

  Tan-awa ang Lukas 22:61-62; Juan 18:10; Binuhatan kapitulo 3 kag 4ADP 102.2

  Sa dugang nga pagtoon tan-awa “Ang Reformasyon” sa encyclopedia.ADP 102.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents