Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 22 - William Miller

  Nakita ko nga ang Dios nagpadala sang Iya manugtunda sa pagtandug sang tagipusoon sang isa ka mangunguma nga wala nagato-o sa Biblia, kag nagtoytoy sa iya sa pagpangusisa sang mga tagna. Ang mga manugtunda sang Dios sa liwatliwat nagduaw sinang isa ka pinili, kag gingiyahan ang iya hunahuna, kag ginbuksan ang iya inughangup sa mga tagna nga madulum sa mga katawohan sang Dios. Ang sinugdan sang kadena sang kamatuoran ginhatag sa iya, kag gintoytoyan sia sa pagpangusisa sang sugpon pakadto sa isa ka sugpon, tubtub nga gintulok niya nga may katingala kag pagdayaw ang Polong sang Dios. Nakita niya didto ang isa ka himpit nga kadena sang kamatuoran. Ang Polong nga iya gin-isip nga wala ginbugna, karon nabuksan na sa atubangan sang iya palanan-awon nga may katahum kag himaya. Nakita niya nga ang isa ka bahin sang Kasulatan nagapaathag sa isa, kag kon ang isa ka bahin matakup sa iya paghangup, makita niya sa isa naman ka bahin sang Polong nga magasaysay sini. Ginatamod niya ang balaan nga Polong sang Dios nga may kalipay, kag may labing madalum nga pagtahud kag pagtaha.ADP 106.1

  Sang iya ginsunod paidalum ang mga tagna, nakita niya nga ang mga pumuloyo sang duta nagapangabuhi sa manugtapus nga mga talan-awon sining kasaysayan sang kalibutan, kag wala nila ini mahibalo-i. Gintan-aw niya ang mga kahigko sang mga iglesya, kag nakita nga ang ila gugma ginkakas gikan kay Jesus, kag ginbutang sa kalibutan, kag nga nagapangita sila sang kalibutanon nga dungog sa baylo sang ila mga bahandi sa langit. Pagkasalimpapaw, kadulum kag kamatayon makita niya bisan diin. Ang iya espiritu nagainit sa sulud niya. Ang Dios nagtawag sa iya sa pagbiya sang iya uma, kaangay kay Elias nga gintawag sa pagbiya sang iya baka kag ang uma nga iya ginapangabudlayan kag magsunod sa kay Elias. Nga may pagkurog, si William Miller nagsugod sa pagbuklad sang mga misteryo sang ginharian sang Dios sa mga katawohan. Nagaangkon sia sing kusog sa tagsa ka pagpaninguha. Gindala niya ang mga tawo halin sa mga tagna pakadto sa ika-duha nga pagkari ni Jesus, kag nag-aman sang alagyan para sa Iya pagkari, busa amo man, si William Miller kag yadtong nagbuylog sa iya, nagpahibalo sang ika-duha nga pagkari sang Anak sang Dios.ADP 106.2

  Ginbalik ako sa mga kaadlawan sang mga gintoton-an, kag ginpakita sa akon si Juan nga hinigugma, nga ang Dios may isa ka pinasahe nga buluhaton para sa iya nga pagabuhaton. Si Satanas determinado sa pagpugong sini nga buluhaton, kag gintoytoyan niya ang iya mga sologoon sa paglaglag kay Juan. Apang ang Dios nagpadala sang Iya manugtunda kag sa katingalahan nagluwas sa iya. Ang tanan nga nagsaksi sa daku nga gahum sang Dios ginpakita ang pagluwas kay Juan, naurongan, kag madamo ang nagto-o nga ang Dios kaupud niya, kag nga ang pagpamatuod nga iya ginadala nahanungod kay Jesus matuod. Yadtong nagpangita sa paglaglag sa iya nahadluk sa pagliwat pagkuha sang iya kabuhi, kag gintugotan sia sa pag-antus pa gid para kay Jesus. Ginasumbong sia sing binutig sang iya mga kaaway, kag sa wala madugay gintabog sa isa ka mamingaw nga isla, diin ang Gino-o nagpadala sang Iya manugtunda sa pagbukas sa iya sang mga butang nga mahanabo sa duta, kag ang kahimtangan sang iglesya pakadto sa katapusan; ang iya paglapas, kag ang duug sang iglesya nga pagatindugan kon gusto niya magpahamuot sa Dios, kag sa katapusan magadaug. Ang manugtunda sang langit nagkadto sa kay Juan sa kasilaw. Ang iya dagway nagabadlak sang kadaku sang himaya sang langit. Ginpakita niya kay Juan ang mga talan-awon nga may madalum kag masadyahon nga kabalaka nahanungod sang iglesya sang Dios, kag gindala sa iya atubangan ang makahalangoyos nga mga inaway nga ila pagabatason. Nakita ni Juan sila nga nagaagi sa kalayohon nga mga pagtilaw, kag ginhimo nga puti kag gintilawan, kag, sa katapusan, manugdaug, mahimayaon nga naluwas sa ginharian sang Dios. Ang panagway sang manugtunda nagasidlak sa kalipay, kag sing bug-os nga mahimayaon, samtang ginpakita niya sa kay Juan ang katapusan nga pagdaug sang iglesya sang Dios. Daku ang kasadya ni Juan samtang nagatulok sia sa katapusan nga pagluwas sang iglesya, kag sang gindaldal sia palayo upud ang daku nga pagtahud kag katingala nagluhud sia sa tiilan sang manugtunda sa pagsimba sa iya. Ginbangon sia sa gilayon sang manugtunda, kag sa inanay ginsaway sia, nga nagasiling, Indi mo ini pagbuhaton; ako kaangay nimo nga sologoon, kag sang imo mga kauturan nga may pagpamatuod ni Jesus; simbaha ang Dios; kay ang pagpamatuod ni Jesus amo ang espiritu sang tagna. Niyan ang manugtunda nagpakita kay Juan sang langitnon nga ciudad upud sang iya matahum kag nagasidlaksidlak nga himaya. Si Juan nasadyahan gid kag nalipay sang himaya sang ciudad. Wala niya ginsapak ang una nga pagsaway sa iya sang manugtunda, apang sa liwat nagluhod sia sa pagsimba sa atubangan sang mga tiil sang manugtunda, nga sa liwat naghatag sing mahinay nga pagsabdong. Tan-awon mo nga indi mo ini pagbuhaton; kay ako kaangay mo nga sologoon, kag sang imo mga kauturan ang mga manalagna, kag sa ila nga nagabantay sang ginasiling sini nga tinon-an; simbaha ang Dios.ADP 107.1

  Ang mga manugwali kag katawohan nagtan-aw sa libro sang Bugna nga isa ka misteryo kag indi importante kaayo sang sa iban nga mga bahin sang Balaan nga Kasulatan. Apang nakita ko nga ini nga libro, sing matuod gid isa ka bugna nga ginhatag para sa isa ka pinasahe nga kaayohan sadtong nagapangabuhi sa katapusan nga mga adlaw, sa paggiya sa ila sa pagseguro sang ila matuod nga duug, kag sang ila katungdanan. Ang Dios nagtoytoy sang hunahuna ni Wm. Miller pakadto sa mga tagna, kag naghatag sa iya sing daku nga kapawa sa libro sang Bugna.ADP 108.1

  Kon mahangpan ang mga palanan-awon ni Daniel, ang mga tawo makahangop man unta maayo sang mga palanan-awon ni Juan. Apang sa husto nga ti-on, ang Dios nagtandug sa iyang pinili nga sologoon, nga sa maathag kag sa gahum sang Balaan nga Espiritu, nagbukas sang mga tagna, kag ginpakita ang nagaharmoniya nga mga palanan-awon ni Daniel kag ni Juan, kag iban nga mga bahin sang Biblia, kag ginpasulod sa mga tagipusoon sang mga tawo ang balaan, makahaladluk nga mga pagpaandam sang Polong, sa pagpangaman para sa pagkari sang Anak sang tawo. Madalum kag solemne nga panghunahuna nagsulod sa mga painoino sadtong nakabati sa iya, kag ang mga ministro kag mga tawo, mga makasasala kag mga walay Dios, nagliso sa Gino-o, sa pagpangita sang pagpangandam sa pagtindug sa hulukmanan.ADP 108.2

  Ang mga manugtunda sang Dios nag-upud kay Wm. Miller sa iya buluhaton. Mabakud sia kag walay kahadluk. Sa kaisog ginbantala niya ang mensahe nga gintugyan sa iya kamot. Isa ka kalibutan nga nagahamyang sa pagpakasala, kag isa ka mabugnaw, kalibutanon nga iglesya tama na sa pagtawag sa buhat sang iya kusog, kag toytoyan sia sa mapasinugtanon kag magbatas sing kabudlay, pag-isahanon kag pag-antus. Bisan ginpamalabagan sang nagapakunokuno nga mga Kristohanon kag sang kalibutan, kag ginakusokuso ni Satanas kag sang iya mga manugtunda, wala sia nag-untat sa pagwali sang walay katapusan nga maayong balita sa mga katawohan bisan diin sia tawgon, kag ipatunog ang singgit, Kahadloki ninyo ang Dios kag ihatag ang himaya sa Iya; kay ang takna sang Iya paghukom nag-abot na.ADP 109.1

  Tan-awa ang 1 Hari 19:16-21; Daniel kapitulo7:12; Bugna kapitulo 1:147, 19:8-10, 22:6-10ADP 109.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents