Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 8 - Ang Paghukom kay Kristo

  Ang mga manugtunda sang ila pagbiya sa langit, sa kasubo ginbutyag nila ang ila mga nagabadlakbadlak nga mga purongpurong. Indi nila masoksok samtang ang ila kumander nagaantus, kag nagasoksok sang tonokon nga purongpurong. Si Satanas kag ang iya mga manugtunda masako sina nga hulukmanan sa paglaglag sang tawhanon nga simpatiya. Ang amo nga palibot mabug-at kag mahigko sang ila influencia. Ang mga hipe sang kaparian kag mga tigulang ginpabaskug nila sa pag-akusar kag pag-insulto kay Jesus, sa paagi nga labing mabudlay nga pas-anon para sa tawhanon nga kinaugali. Si Satanas naglaum nga ini nga mga insulto kag mga pag-antus magadul-ong sa Anak sang Dios sa pagreclamo kag pagkumod; ukon magpakita Sia sang Iya Diosnon nga gahum, kag magatalikud gikan sa paghawid sang kadam-an, kag busa ang plano sang kaluwasan sa katapusan mapaslawan.ADP 42.4

  Nagsunod si Pedro sa iya Gino-o matapus ang Iya paghukom. Nabalaka sia sa pagtan-aw kon ano ang ila himoon sa kay Jesus. Kag sang gin-akusar sia nga isa sang Iya mga gintoton-an, nagpanghiwala sia. Nahadluk sia sang iya kabuhi, kag sang ginpabangdan nga isa sia sa ila, nagpamatuod sia nga wala sia nakakilala sa tawo. Ang mga gintoton-an bantug sang kaputli sang ila mga polong, kag si Pedro, sa paglimbong, kag ginpatoo sila nga indi sia isa sang mga gintoton-an ni Kristo, nagpanghiwala a makatatlo nga may pagpanghimalaut kag panumpa. Si Jesus, nga may distansya sa kay Pedro, nagliso kag sa masulob-on nga pagsab-dong nagtulok sa iya. Niyan nadumduman niya ang mga polong nga ginhambal ni Jesus sa iya sa ibabaw nga hulot, kag sang iya man mabaskug nga saad, Bisan ang tanan nga tawo masandad tungod sa Imo, apang ako indi gid. Ginpanghiwala niya ang iya Gino-o, upud ang may pagpanghimalaut kag pagpanumpa; apang yadtong tulok ni Jesus nagtunaw kay Pedro dayon, kag nagluwas sa iya. Sing mapait naghibi sia kag naghinolsol sang daku nga mga sala, kag nagliso, kag niyan nahanda sa pagpabaskug sa iya mga utud.ADP 42.5

  Ang kadam-an nagahulugyaw sa dugo ni Jesus. Sing mapintas ginhanot Sia, kag ginsoksokan sang daan nga morado, kag harianon nga bisti kag ginhigtan ang Iya balaan nga ulo sang tonokon nga purongpurong. Ginbutangan nila sing baston ang Iya kamot, kag nagyagota, sa pagsiling, “Duko kamo sa Iya, kag magyaub sa Iya, ‘Yari karon ang hari sang mga Judeo.’ Niyan ginkuha nila ang baston sa Iya kamot, kag ginhampak Sia sa ulo, nga nagtulod sang mga tunok pagdasok sa Iya mga gigising nga nagpatulo sang dugo sa Iya goya kag bungot.ADP 43.1

  Mabudlay sa mga manugtunda ang pagbatas sang talan-awon. Kontani luwason nila si Jesus sa mga kamot sang Iya mga kaaway; apang ang nagasogo nga manugtunda nagpugong sa ila, kag magsiling nga isa ka daku nga pagtubos ang ibayad para sa tawo; apang Sia mangin himpit, kag magadul-ong sa kamatayon sang isa nga may gahum sa kamatayon. Nahibalo si Jesus nga ang mga manugtunda nagasaksi sang Iya kahuy-anan. Nakita ko nga ang labing maluya nga manugtunda makahimo sa pagtumba sang kadam-an nga wala sing gahum, kag luwason si Jesus. Nahibalo Sia nga kon handumon Niya ini suno sa Iya Amay, sa gilayon buy-an Sia sang mga manugtunda. Apang kinahanglan nga si Jesus magaantus sang madamo nga mga butang gikan sa malaut nga mga tawo, agud matuman ang plano sang kaluwasan.ADP 43.2

  Ara nagatindug si Jesus, malolo kag mapainubuson sa atubangan sang akig nga mga kadam-an, samtang ginatanyagan nila Sia sang labing bastos nga pang-abuso. Ginduplaan ang Iya nawong—inang nawong nga sa pila ka adlaw handumon nila ang pagpanago gikan sini, nga magahatag sining kapawa sa ciudad sang Dios, kag magasilak sing labaw pa sa adlaw—apang wala sing isa ka kaakig nga pagtulok ang Iya ginsiplat sa mga malapason. Sing malolo gin-alsa Niya ang Iya kamot kag ginpahiran ini. Gintabonan nila ang Iya ulo sang daan nga panapton, gintaptapan ang Iya mga mata, niyan gintampa Sia sa nawong, kag magsinggit, Isugid sa amon kon sin-o ang naghampak sa Imo? May kagamo sa mga manugtunda. Kontani luwason nila Sia dayon apang ang pangulo sang mga manugtunda nagpugong sa ila.ADP 44.1

  Ang mga gintoton-an nakaangkon sing pagpasalig sa pagsulud diin didto si Jesus, kag makasaksi sang Iya hukom. Nagapaabot sila nga ipakita Niya ang Iya diosnon nga gahum, kag luwason ang Iya kaugalingon sa kamot sang Iya mga kaaway, kag silotan sila sang ila kapintas sa Iya. Ang ila mga paglaum masaka kag manaug samtang ang lainlain nga mga talan-awon nagakatabo. Kon kis-a nagaduhaduha sila kon bala ginpatalang lang sila. Apang ang tingog nga nabati-an sa bukid sang pagbaylo sang dagway, kag ang himaya nga ila nasaksihan, nagpabakud sa ila nga Sia Anak sang Dios. Nagbalik sa ila panumduman ang makakulunyag nga mga talan-awon nga ila nasaksihan, ang mga mirakulo nga ila nakita nga ginahimo ni Jesus sa pag-ayo sang masakiton, pagbukas sang mga mata sang bulag, sa indi pagpugong sang mga bungol, pagsabdong kag pagtabog sang mga yawa, pagbanhaw sang mga patay sa kabuhi, kag bisan pagsabdong sang hangin, kag sila nagtuman sa Iya. Indi sila makapati nga mapatay Sia. Naglaum sila nga mabangon pa Sia sa gahum, kag sa Iyang nagasogo nga tingog magpahalin sadtong uhaw sa dugo nga kadam-an, subong sang pagsulod Niya sa templo kag gintabog yadtong naghimo sang balay sang Dios nga duug sang baligyaanan; sang nagpalagyo sila sa atubangan Niya, daw subong sang panong sang kasoldadohan nga nagalagas sa ila. Ang mga gintoton-an naglaum nga ipakita ni Jesus ang Iya gahum, kag papatihon ang tanan nga hari sang Israel.ADP 44.2

  Si Judas napun-an sang mapait nga pagbasol kag kahuya sang iya maluibon nga buhat sa pagtugyan kay Jesus. Kag sang masaksihan niya ang pag-abusar nga Iya ginaantus, gindaug sia. Ginhigugma niya si Jesus, apang labaw ang paghigugma niya sa kuarta. Wala sia naghunahuna nga si Jesus mag-antus sang Iya kaugalingon kag pagakuhaon sang mga hurong nga iya gindumalahan. Apang sang nakita niya ang akig nga mga tawo sa hulukmanan, gin-uhaw sang Iya dugo, ginbatyag niya maayo ang iya sala, kag samtang madamo sing mainiton nga nagaakusar kay Jesus, si Judas nagdalidali pagowa sa tunga sang kadam-an, nagatuad nga nakasala sia sa pagluib sang inocente nga dugo. Gintanyagan niya sila sing kuarta, kag nagpakilooy sa ila nga buy-an si Jesus, nagapamolong nga inocente gid Sia. Ang kakapoy kag kalibog nagpapahuway sa mga kaparian sa makadali nga ti-on. Indi sila luyag nga mahibal-an sang mga tawo nga nagsuhol sila sing isa sang mga sumulunod ni Jesus kag itugyan Sia sa ila mga kamot. Ang ila pagpangita kay Jesus subong sang kawatan kag pagdala nila sing tago, gusto nila nga hipusan. Apang ang pagtuad ni Judas, ang iya kapoy kag makasasala nga hitsura, nagpadayag sang mga kaparian sa atubangan sang mga kadam-an, nagpakita nga ang kaakig ang nagpadakup sa ila sa kay Jesus. Samtang sing mabaskug nagpamatuod si Judas nga si Jesus inocente, ang mga pari nagsabat, Ano ina sa amon? Ta-awa Sia ara sa gahum nila si Jesus, kag nagtapat sila nga siguro sila sa Iya. Si Judas napun-an sang kalisud, naghaboy sang kuarta nga subong iya na ginakaakigan, sa tiil sadtong nagsuhol sa iya, kag sa kasubo kag kahadluk sang iya sala, naglakat kag nagbitay sang iya kaugalingon.ADP 45.1

  Madamo sing mga simpatiya si Jesus sina nga panong, kag ang Iya indi pagsabat sa madamo nga mga pamangkot sa Iya nagpatingala sa kadam-an. Sa tanan nga mga insulto kag mga pagyagota wala sing pagkusmod, wala sing kalisang nga makita sa Iya dagway. Dungganon Sia kag maugdang. Himpit Sia kag maligdong. Ang mga tumalan-aw nagtulok sa Iya nga may katingala. Ginpaanggid nila ang Iya himpit nga forma, ang Iya mabakud, dungganon nga tindug, sadtong nagalingkod sa hulukmanan batok sa Iya, kag nagsiling sa isa kag isa nga nagapakita Sia subra pa sa hari kag sa bisan kay sin-o nga pangulo nga pagatugyanan sang isa ka ginharian. Wala Sia sing marka sang isa ka kriminal. Ang Iya mga mata kalma, maathag kag wala sing kahadluk, ang Iya agtang malapad nga ginmarkahan sang pagkamahinatagon kag dungganon nga principyo. Ang Iya pagpailub kag pagbatas indi kaangay sang tawo, nga madamo ang nagkurog. Bisan si Herodes kag si Pilato naglibog sing daku sang Iya pagkahalangdon, subong sang Dios nga panagway.ADP 45.2

  Si Pilato sa sinugdan nagpati nga indi Sia ordinaryo nga tawo, apang labaw sa tanan sa karakter. Nagtoo sia sa Iya nga inocente Sia sing bug-os. Ang mga manugtunda nga nagsaksi sang bug-os nga talan-awon nakatalupangud sang balatyagon ni Pilato, kag nagtanda sang iya simpatiya kag kalooy kay Jesus; kag sa pagluwas sa iya gikan sa pagpasakup sa buhat sang pagtugyan kay Jesus nga ilansang, ang manugtunda ginpadala sa asawa ni Pilato, kag naghatag sa iya sing informasyon paagi sa isa ka damgo nga Anak sang Dios ang ginahukman ni Pilato, kag nga Sia inocente nga manug-antus. Sa gilayon nagpadala sia sing polong sa kay Pilato nga nag-antus sia sing madamo nga mga butang sa damgo tungod kay Jesus, kag nagpaandam sa iya sa indi magpasilabot sinang balaan nga tawo. Ang mensahero nga nagdala sang sulat nagpanagil-ot sa panong, kag ginhatag sa kay Pilato. Samtang nagabasa sia, nagkurog sia kag nagpalanglapsi. Sa gilayon naghunahuna sia nga wala sia sing labot sini nga butang; nga kon gusto nila ang dugo ni Jesus indi niya pag-ihatag sa ila, apang magpaninguha gid sia sa pagluwas sa Iya.ADP 46.1

  Sang nabati-an ni Pilato nga si Herodes yadto sa Jerusalem nalipay sia, kag naglaum sa paghilway sang iya kaugalingon gikan sa indi-mahusgahan nga butang, kag nga wala sia sing labot sa paghukom kay Jesus. Ginpadala niya Sia, upud ang Iya mga manug- akusar, sa kay Herodes. Nagpatig-a si Herodes. Ang iya pagpatay sa kay Juan nagbilin sing isa ka buling sa iya konsensya nga indi niya mahilway ang iya kaugalingon, kag sang nakabati sia kay Jesus, kag sang dalagku nga mga butang nga ginabuhat Niya, naghunahuna sia nga si Juan ini nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Nahadluk sia kag nagkurog, kay nagadala sia sing makasasala nga konsensya. Ginbutang ni Pilato si Jesus sa mga kamot ni Herodes. Gin-isip ni Herodes ini nga buhat nga isa ka pagkilala gikan kay Pilato sang iya gahum, autoridad, kag paghukom. Mga kaaway sila sadto, apang niyan mga mag-abyanay na. Nalipay si Herodes sa pagtan-aw kay Jesus, kay nagpaabot sia nga magahimo Sia sing dalagku nga mga mirakulo para sa iyang kabulosgan. Apang indi buluhaton ni Jesus ang pagpasidungog sang iya pagkamausisaon. Ang Iya diosnon nga katingalahang gahum kinahanglan nga gamiton para sa kaluwasan sang iban, kag indi sa Iya nga kaugalingon nga kaayohan.ADP 46.2

  Wala gid nagsabat si Jesus sa madamo nga mga pamangkot nga ginhaboy ni Herodes sa Iya: bisan ginsapak Niya ang Iya mga kaaway nga sing mainiton nag-akusar sa Iya. Akig kaayo si Herodes tungod kay wala nagpakita si Jesus sing kahadluk sa iya gahum, kag sang iya mga tawo sa guera, ginyam-iran, ginyubitan kag gin-abusahan ang Anak sang Dios. Natingala si Herodes sa maugdang-kaangay sa Dios nga dagway ni Jesus, nga sing makahuluya ginaabusaran, kag nahadluk sa paghukom sa Iya, kag ginpabalik Sia liwat sa kay Pilato.ADP 47.1

  Si Satanas kag ang iya mga manugtunda nagapanulay sa kay Pilato, kag nagtinguha sa pagdul-ong sa iya kaugalingon nga kalaglagan. Nagsugyot sila sa iya nga kon indi sia magpakig-ambit sa paghukom kay Jesus, ang iban magahimo; ang mga kadam-an ginauhaw sang Iya dugo; kag kon indi sia maghukom kay Jesus nga ilansang, madula niya ang iya gahum kag kalibutanon nga dungog, kag pagaipanghiwala sia subong nga isa ka tomoloo sang malimbongon, suno sa ila pagtawag sa Iya. Si Pilato tungod sang iya kahadluk nga madula niya ang iya gahum kag autoridad, nagpasugot sa kamatayon ni Jesus. Kag luwas pa sini ginbutang niya ang dugo ni Jesus sa Iya mga manug-akusar, kag ang kadam-an nagbaton sini nga nagasinggit, Ang Iya dugo mangin sa amon kag sa amon mga kabataan, apang si Pilato wala maathagi; nakasala sia sa dugo ni Kristo. Bangud sang iya kaugalingon nga kadaluk sa paghandum, kag gugma sa dungog gikan sa daku nga mga katawohan sang duta, gintugyan niya ang inocente nga tawo nga mamatay. Kon si Pilato nagsunod sang iya konsensya, wala unta sia sing labot sa paghukom kay Jesus.ADP 47.2

  Ang paghukom kag pagsilot kay Jesus nagagamo sa mga panghunahuna sang kadamoan; kag ang mga panghunahuna ginhimo nga magapakita matapus sang Iya pagkabanhaw; kag madamo ang igadugang sa Simbahan nga ila eksperiencia kag hunahuna pagaisugod gikan sa panahon sang pagbista sa kay Jesus.ADP 48.1

  Daku kaayo ang kaakig ni Satanas sang iya nakita-an nga wala sapayan sang mga kapintas nga iya gindala sa hipe sang mga kaparian sa pagsakit kay Jesus wala nakapatandug sa Iya bisan diotay nga pagkusmod. Nakita ko nga bisan nagkuha si Jesus sang kinaugali sang tawo, isa ka gahum kag kabakud nga subong sang Dios nagpabakud sa Iya, kag wala gid Sia nagbulag sa kabobot-on sang Amay bisan diotay.ADP 48.2

  Tan-awa ang Mateo 26:57, 27:1-31; Markos 14:53-72, 15:1-20; Lukas 22:47071, 23:1-25; Juan kapitulo 18, 19:1-16ADP 48.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents