Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Ang Dakung Pagsumpunganay

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitulo 24 - Ang Balita sang Ika-duha ka Manugtunda

  Ang mga iglesya indi magbaton sang kapawa sang balita sang una nga manugtunda, kag sang ginasikway nila ang kapawa halin sa langit nahulog sila halin sa kahamuot sang Dios. Nagsalig sila sa ila kaugalingon nga kusog, kag ginbutang ang ila mga kaugalingon paagi sa ila mga pagpamalabag sa una nga balita diin indi sila makakita sang kapawa sang balita sang ika-duha nga manugtunda. Ang Babilonia nahulog, kag ginpabay-an ang nahulog nga mga iglesya.ADP 115.2

  Malapit matapus ang balita sang ikaduha nga manugtunda, nakita ko ang daku nga kapawa halin sa langit nga nagasilak sa mga katawohan sang Dios. Ang mga siga sini nga kapawa kaangay kasanag sa adlaw. Kag nabati-an ko ang mga tingog sang mga manugtunda nga nagasinggit, Yari karon ang Palamanhonon nagaabot, lakat kamo sa gowa kag sugata sia!ADP 115.3

  Ang singgit sa tungang gab-i gintugyan sa paghatag sing gahum sa balita sang ika-duha ka manugtunda. Ang mga manugtunda ginpadala halin sa langit sa pagpukaw sang mga napaslawan nga mga balaan, kag sa pag-aman sa ila para sa dakung buluhaton sa ila atubangan. Ang labing maalam nga mga tawo indi amo ang una nga nagbaton sini nga balita. Ang mga manugtunda ginpaala sa mga mapainubuson, mga matutum, kag ginsogo sila sa pagpabaskug sang singgit, Yari karon ang Palamanhonon nagaabot, gowa kamo sa pagsugat sa Iya. Yadtong gintugyanan sang pagsinggit nagdalidali, kag sa gahum sang Balaan nga Espiritu nagpalapnag sang singgit, kag ginbangon ang ila nagluya nga mga kauturan. Ini nga singgit wala makabato sa kaalam sang dungganon nga mga tawo, apang sa gahum sang Dios, kag sang Iya mga balaan nga nakabati sang singgit indi makabato sini. Ang labing espirituhanon una nga nagbaton sini nga balita, kag yadtong una nga nagdumala sang buluhaton amo ang katapusan sa pagbaton kag pagbulig palanog sang singgit, Yari karon ang Palamanhonon nagakari, gowa kamo sa pagsugat sa Iya.ADP 115.4

  Sa tagsa ka bahin sang duta, ang kapawa ginhatag ang balita sang ika-duha ka manugtunda, kag ang singgit nagatunaw sa mga linibo. Nagkadto gikan sa isa ka banwa pakadto sa isa, kag gikan sa minuro pakadto sa isa ka minuro, tubtub ang nagahulat nga mga katawohan sang Dios nagmata sing bug-os. Madamo ang indi magtugot sini nga balita sa pagsulod sa mga simbahan, kag ang daku nga panong nga may buhi nga pagpamatuod sa sulud nila nagbiya sang nahulog nga mga iglesya. Isa ka daku nga buluhaton pagabuhaton sang singgit sa tungang gab-i. Ang balita nagapanalopsop sa tagipusoon, kag nagadul-ong sa mga tumoloo sa pagpangita sang isa ka buhi nga eksperiencia para sa ila mga kaugalingon. Nahibalo sila nga indi sila makasalig sa isa kag isa.ADP 116.1

  Ang mga balaan nga may paghawathawat nagahulat para sa ila Gino-o nga may pagpuasa, pagbantay kag halus permi nagapangamuyo. Bisan ang iban nga mga makasasala nagatulok sa unhan nga panahon nga may pagkurog, samtang ang daku nga kadam-an daw nagakakugmat batok sini nga balita, kag nagpakita sang espiritu ni Satanas. Nagyubit sila kag nagyagota, kag bisan diin mabati-an Wala sing tawo nga nakahibalo sang adlaw kag sang takna. Ang mga malaut nga mga manugtunda nagpabugal sa pagsikway sang tagsa ka raya sang kapawa halin sa langit, agud nga ila ihigot sa ila si-od. Madamo ang nagapakunokuno nga nagatulok para sa ila Gino-o, nga wala gid sing bahin bisan ano sa sini nga butang. Nasaksihan nila ang himaya sang Dios, ang pagkamapainubuson kag daku nga debosyon sang nagahulat, kag ang nagasubra nga kabug-aton sang evidencia, nagdul-ong sa ila sa pagpakita nga nagbaton sang kamatuoran. Apang wala sila nagliso. Wala sila nahanda. Isa ka espiritu sang solemne kag hanuot nga pagpangamuyo bisan diin mabatyagan sang mga balaan. Isa ka balaan nga pagkasolemne ara sa ila. Ang mga manugtunda nga may daku nga kabalaka nahangawa sa pagbantay ang resulta, kag ginatuhoy yadtong nakabaton sang langitnon nga mensahe, kag ginakuha sila gikan sa dutan-on nga mga butang sa pag-angkon sang daku nga mga pagkaon gikan sa tuburan sang kaluwasan.Ang mga katawohan sang Dios ginbaton niyan kaupud Niya. Gintulok sila ni Jesus nga may kalipay. Ang Iya larawan nagasidlak sa ila. Nagahimo sila sing bug-os nga pag-antus, bug-os nga pagpanugyan, kag nag-paabot nga baylohan sa dili-mamalatyon. Apang natagna na sila nga magkasubo liwat sa ilang pagkapaslaw. Ang ti-on nga ila ginatan-aw, nagapaabot nga luwason, naglipas na. Ari pa sila gihapon sa duta, kag ang mga efekto sang panghimalaut daw indi gid makita. Ginbutang nila ang ila gugma sa langit, kag sa matam-is nga pagpaabot, nakaagi sang dili mamalatyon nga pagluwas; apang ang ila mga paglaum wala matuman.ADP 116.2

  Ang kahadluk nga ara sa madamo nga mga tawo wala sa gilayon nawala. Wala sila dayon nagdaug sa mga kapaslawan. Apang subong nga wala sing makita nga kaakig sang Dios nga nabatyagan nila, nauli-an sila gikansa kahadluk nga ila nabatyagan, kag nagsugod ang ila pagtamay, ila pagyubit, kag ila pagpanghimalaut. Ang mga katawohan sang Dios sa liwat ginpamatud-an, kag gintilawan. Ginkadlawan sila sang kalibutan, ginyubitan, kag gina-akigan; kag yadtong nagto-o nga wala sing isa ka pagduhauha nga si Jsus magakari niyan kag magabangon sang mga minatay kag magabaylo sang buhi nga mga balaan, kag kuhaon ang ginharian, kag pagpuy-an ini sa walay katubtuban, nagbatyag subong sang mga gintoton-an ni Kristo. Ginkuha nila ang akon Gino-o, kag wala ako nahibalo kon diin nila Sia ginbutang.ADP 117.1

  Tan-awa ang Mateo 24:36, 25:6; Juan 20:13; Bugna 14:8ADP 117.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents